Rechtbank Den Haag uitspraak 04-04-2017 backpayproces

(eiseres gaat in hoger beroep, zegt ze )

Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-04-2017
Uitvoeringsregeling Backpay van 2015 voorziet in een eenmalige uitkering op morele gronden als finale financiële tegemoetkoming voor niet uitbetaalde salarissen aan de ambtenaar of militair die ten tijde van de Japanse bezetting in dienst was van het Nederlands-Indische Gouvernement.Recht op backpay heeft de ambtenaar of militair (belanghebbende) die op 15 augustus 2015 (peildatum) nog in leven was. Indien deze op of na deze peildatum is overleden hebben diens erfgenamen recht op backpay. Nu de vader van verzoekster als erfgenaam al was overleden voor de peildatum, wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Er is geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ook al was een andere keuze denkbaar de gekozen peildatum kan niet als onredelijk worden beschouwd.
rechtspraak.nl


RECHTBANK DEN HAAG
Bestuursrecht
zaaknummer: SGR 16/4502
uitspraak van de meervoudige kamer van 4 april 2017 in de zaak tussen
[eiseres] , te [woonplaats] , eiseres,
en
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verweerder
(gemachtigde: mr. C. Vooijs).

Procesverloop
Bij besluit van 2 februari 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiseres om een eenmalige uitkering op grond van de Uitkeringsregeling Backpay afgewezen.
Bij besluit van 29 april 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.
Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 februari 2017.
Eiseres is verschenen, bijgestaan door [persoon 1] en [persoon 2] van de Indische Gemeenschap. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
Overwegingen
1.1
Eiseres heeft een uitkering gevraagd als erfgenaam van haar vader, [persoon 3] , die is overleden op 1 oktober 2004. Haar vader was in de Tweede Wereldoorlog KNIL-militair in dienst van de Nederlandse overheid en hij heeft aan de Birma spoorlijn moeten werken. Hij heeft hier geen salaris voor ontvangen.
1.2
Verweerder heeft de aanvraag afgewezen, omdat eiseres niet voldoet aan de voorwaarden van de regeling, nu haar vader op de peildatum, 15 augustus 2015, niet meer in leven was.

1.3
Eiseres kan zich niet vinden in de afwijzing. Zij heeft aangevoerd dat de in de Uitkeringsregeling Backpay vervatte peildatum van 15 augustus 2015 discutabel is. De afwijzing van haar aanvraag, omdat haar vader voor die datum is overleden, is dan ook onhoudbaar. Het is niet aan de belanghebbenden of hun erfgenamen te wijten dat de Nederlandse overheid pas zo laat, 70 jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, een regeling heeft getroffen. De regeling is volgens eiseres discriminerend en in strijd met onder meer artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Door het gemaakte onderscheid worden de erfgenamen van deze belanghebbenden anders behandeld dan erfgenamen van militairen in Nederlandse dienst. Die behouden immers recht op achterstallig salaris. Ook de KNIL-militairen die voor de peildatum zijn overleden, althans hun erfgenamen, hebben recht op uitbetaling van achterstallig salaris. Ter zitting hebben [persoon 1] en [persoon 2] geschetst hoe de overheid vanaf 1945 is omgegaan met de Indische kwestie en zij hebben hun verontwaardiging uitgesproken dat de zaak nog steeds niet is opgelost.

2. De Uitkeringsregeling Backpay van 16 december 2015 bevat regels met betrekking tot het toekennen van een eenmalige uitkering aan de persoon die als ambtenaar of militair ten tijde van de Japanse bezetting in dienst was van het Nederlands-Indisch Gouvernement en aan wie gedurende de Japanse bezetting in de periode van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen dan wel niet volledig salaris is uitbetaald (de belanghebbende in de zin van de regeling, op grond van artikel 1 onder d).

Op grond van artikel 1 onder c van de Uitkeringsregeling Backpay wordt onder backpay verstaan een eenmalige uitkering van netto € 25.000,00 – op morele gronden – als finale financiële tegemoetkoming voor niet uitbetaalde salarissen aan belanghebbende.

Recht op backpay heeft op grond van artikel 3 van de Uitkeringsregeling Backpay de belanghebbende die:
a. op 15 augustus 2015 in leven was;
b. niet door de rechter is veroordeeld wegens collaboratie met de Japanners;
c. gedurende (een deel van) de Japanse bezetting niet de Japanse nationaliteit heeft bezeten.
2. Indien de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, op of na 15 augustus 2015 is overleden hebben diens erfgenamen recht op backpay.

3. De rechtbank komt tot de volgende beoordeling.

3.1.
De Uitkeringsregeling Backpay kent een lange geschiedenis. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het standpunt van de Nederlandse regering (steeds) was dat Nederlands-Indië een apart gebiedsdeel was met een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen begroting, zodat de salarisaanspraken van ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en in de periode van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen dan wel geen volledig salaris hebben gekregen, tot de financiële verplichtingen behoorden van het Indisch Gouvernement en niet tot die van de Nederlandse Staat en dat die daar ook niet op zijn overgegaan. Bestaande salarisaanspraken zijn overgegaan op Indonesië. Procedures met als inzet dat de Staat der Nederlanden alsnog dit salaris betaalt hebben niet tot het gewenste resultaat geleid, omdat werd vastgesteld dat de staat daar niet toe gehouden was.

3.2.
Vanaf 1945 is gesproken over erkenning en genoegdoening in verband met de Indische kwestie. Echter bleef een oplossing hiervoor uit. In 1981 kwam de wet Uitkering Indische Geïnterneerden tot stand. Deze wet voorzag in een eenmalige uitkering van 7.500 gulden voor alle door de Japanners geïnterneerde kostwinners of, in geval van hun overlijden, hun partners, die zich nadien in Nederland hadden gevestigd. Ambtenaren die niet waren geïnterneerd kwamen niet voor een uitkering in aanmerking. In 2000 stelde de overheid via Het Gebaar een schadeloosstelling ter beschikking voor de kille ontvangst van de naoorlogse repatrianten in Nederland. Naast de genoemde regelingen bestaan specifieke uitkeringswetten voor oorlogsgetroffenen. Erkend wordt dat desondanks, de verschillende regelingen – door de gemaakte afbakening in doelgroep, gekozen omvang van vergoeding en emoties daarbij – het gevoel van onrecht niet volledig weg konden nemen

3.3.
Uit onder meer de brieven aan de Tweede Kamer van 12 januari 2007 (Kamerstuk 20 454 nr. 82), 28 april 2011 (Kamerstuk 20 454, nr. 103), 12 oktober 2015 (Kamerstuk 20454 nr. 113) en 3 november 2015 (Kamerstuk 20 454, nr. 115) van de staatssecretaris van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) en de toelichting bij de Uitkeringsregeling Backpay blijkt dat hoewel jarenlang overleg is gevoerd met onder meer het Indisch Platform, door een combinatie van morele, juridische en budgettaire overwegingen, een integrale en voor alle betrokkenen bevredigende oplossing voor de Indische kwestie niet mogelijk is gebleken. Ook vanuit het besef van de inmiddels zeer hoge leeftijd van de doelgroep, heeft men uiteindelijk tot een snelle, passende afronding willen komen. Hiertoe heeft de regering, in overleg met het Indisch Platform, besloten tot het toekennen van een eenmalige uitkering van € 25.000,00, als morele genoegdoening. De in artikel 3, tweede lid, van de Uitkeringsregeling Backpay neergelegde peildatum van 15 augustus 2015 is een symbolische datum: exact 70 jaar eerder vond de capitulatie van Japan plaats.

3.4.
De rechtbank stelt vast dat de backpay uitkering een onverplichte tegemoetkoming betreft. Daarbij komt de overheid een grote mate van vrijheid toe. De toetsing door de rechtbank is dan ook een terughoudende.

3.5.
Het onderscheid tussen wie wel en wie geen aanspraak kan maken op de eenmalige uitkering Backpay bestaat er uit dat de doelgroep is beperkt tot de eerste generatie, die zelf in dienst was van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting, niet door de rechter is veroordeeld wegens collaboratie met de Japanners of gedurende (een deel van) de Japanse bezetting de Japanse nationaliteit bezat, én nog in leven was op 15 augustus 2015, 70 jaar na de Japanse capitulatie. Uit die keuze volgt dat erfgenamen van deze personen alleen in aanmerking komen indien de overlijdensdatum is gelegen op of na 15 augustus 2015. De erfgenamen zijn geen zelfstandige doelgroep.

3.6.
Nu de regeling niet gebaseerd is op een wettelijke grondslag kan, gelet op hetgeen is uiteengezet in 3.1, een gelijkstelling met erfgenamen van militairen in Nederlandse dienst om die reden niet. Van ongelijke behandeling van gelijke gevallen is geen sprake.

3.7.
De rechtbank is van oordeel dat het in de regeling gemaakte onderscheid evenmin op andere gronden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het discriminatieverbod brengt niet met zich mee dat elke ongelijke behandeling van gelijke gevallen verboden is. Met de peildatum van 15 augustus 2015 wordt geen onderscheid gemaakt op basis van aangeboren kenmerken zoals geslacht, ras en etnische afkomst of godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid. Tenzij de keuzes van de regelgever van redelijke grond ontbloot zijn, dienen in dat geval deze keuzes te worden geëerbiedigd. De regeling, en de daarin opgenomen hoogte van het uitkeringsbedrag en peildatum, is onder meer het resultaat van budgettaire afwegingen. Daarbij is een peildatum is naar zijn aard arbitrair, maar is deze datum uiteindelijk tot stand gekomen in overleg met de belangenorganisaties die steeds zijn opgekomen voor een regeling.

3.8.
De rechtbank begrijpt dat de afwijzing van de aanvraag om een eenmalige uitkering van eiseres als erfgenaam van haar vader onrechtvaardig voelt, vanwege het enkele feit dat haar vader voor de peildatum al was overleden terwijl hij net als de op de peildatum nog in leven zijnde KNIL-militairen tijdens de Japanse bezetting geen salaris heeft gekregen. Een andere keuze voor een eerdere peildatum of een andere opstelling van de overheid was zeker denkbaar geweest. Echter kan de gekozen peildatum van 15 augustus 2015 niet als onredelijk worden beschouwd.

3.9.
Nu de vader van eiseres al was overleden vóór de peildatum wordt niet voldaan aan de voorwaarden om voor een eenmalige uitkering in aanmerking te komen op grond van de Uitkeringsregeling Backpay. Verweerder heeft de aanvraag dan ook op goede gronden afgewezen.

3.10.
Het beroep is ongegrond.

3.11.
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J.J.P. Bosman, voorzitter, en mr. A.E. Dutrieux en mr. A.G.J. van Ouwerkerk, leden, in aanwezigheid van Y.E. de Loos, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 4 april 2017.
Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

55 reacties op Rechtbank Den Haag uitspraak 04-04-2017 backpayproces

 1. Jack Voogt zegt:

  3.1 ” … een eigen begroting … ” NIET WAAR ! De Nederlandse regering (dus niet de Indische regering) die in Den Haag te Nederland zetelt, bepaalde WAT er in de begroting voor Nederlandsch-Indië kwam en bepaalde HOE HOOG het begrotingsbedrag was. De begrotingsgelden werden immers uit Neerlands Staatskas bekostigd. Bewijs hiervoor is terug te vinden in de verslagen van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer, de Staten Generaal, op de website http://www.statengeneraaldigitaal.nl
  aangezien de uitspraak hiermee is gebaseerd op feitelijk onjuiste informatie, lijkt het mij dat wederom een beroep mogelijk is.

 2. ellen zegt:

  Volgens de rechtbank is het gelijkheidsbeginsel tussen Nederland en Nederlands-Indie niet van toepassing. Nederland is dus niet verplicht tot uitbetaling van het achterstallig salaris. Zoals gezegd, de uitbetaling van de backpay is een MORELE zaak, geen juridische zaak. Het heeft verder geen zin om dit via de rechtbank uit te vechten. Eerdere jurisprudentie gaf ook geen resultaat. Dat mijn vader nooit geklaagd heeft over de backpay, is zijn zaak. Hij was allang blij, dat hij zijn gezin door roerige tijden heen in veiligheid had gebracht. De moeder van een Indische vriendin heeft ook nooit geklaagd. Zij werkte bij het Indisch gouvernement op kantoor en werd in de Japanse tijd gedwongen om op kantoor voor de Japanners te werken. Zij overleed op 100-jarige leeftijd in oktober 2015. Mijn vriendin kreeg – als erfgename – dus wel de backpay. Het zijn de feiten die de doorslag geven. Maar feiten zijn niet altijd rechtvaardig. Toch een mooi initiatief van Liszy.

  • j.h.Crawfurd zegt:

   Mevrouw Ellen ook een juridische zaak kunnen ze manipuleren; ik vraag mij nog steeds af dat mijn Oma in de vorige eeuw Backpay kreeg voor haar man, Die ik nooit heb gekend. Dit heeft totaal niets te maken met: Moreel of Juridisch; gewoon respectloos!
   Mvg.Jos H Crawfurd.

  • Jan A. Somers zegt:

   Dat was toch wel heel heel erg lang geleden. Er wordt het regeeringsreglement 1854 genoemd. Ik heb ook snel even naar de Handelingen gekeken m.b.t. tot de Indische begroting: 1883-1884, 1888-1889, 1899- 1900, 1918-1919. Maar één jonger stuk met dat trefwoord gezien, 12 mei 1950. Maar toen was er al helemaal geen Indische begroting meer zoals u weet. Dat stuk handelt over de Indische pensioenen, die vroeger via de Indische begroting werden geregeld, nu alleen uitbetaling in Nederland, SAIP. Mensen uit Indië moeten toch weten dat er in de 20e eeuw wel wat veranderd is. Maar ja, Indische mensen hebben niets met de politiek. Maar kennelijk ook niets met hun arbeidsovereenkomst waar ze onder vielen. Ze wisten meestal niet eens wie hun werkgever was.

   • Arthur Olive zegt:

    Indische mensen hebben niets met de politiek. Maar kennelijk ook niets met hun arbeidsovereenkomst waar ze onder vielen.

    Daarom was de Indo meer vaderlands gezind dan de Hollander denk ik.
    Mijn stiefvader ging er prat op in Nieuw Guinea dat hij een Kortverbander was totdat hij in Nederland zich begon te realizeren wat het leven is, op je oude dag zonder pensioen.

    • Ron Geenen zegt:

     @Somers: Indische mensen hebben niets met de politiek@

     Immers ze weten van te voren dat ze belazerd worden. De meesten hebben dat op de eerste dag dat ze voet in Nl zetten, al ondervonden. Je moet een olifanten huid hebben omdat niet te hebben gemerkt.

    • Jan A. Somers zegt:

     “kortverbander” Ik dacht dat de salarissen van de ambtenaren in Nieuw-Guinea na 1945 gewoon werden betaald? Een schoonzoon, die daar werkte bij de belastingdienst, had gewoon salaris. Totdat hij daar de laatste twee jaar in dienst was van de VN, en daar zijn salaris van kreeg. Voor uw stiefvader weet ik niet of een kortverbander pensioengerechtigd is. Ambtenaren in Merauke, nooit bezet geweest, hebben tijdens de oorlog ook gewoon hun salaris gekregen.

  • Ron Geenen zegt:

   @Volgens de rechtbank is het gelijkheidsbeginsel tussen Nederland en Nederlands-Indie niet van toepassing. @

   Toch vreemd dat toen de grote uittocht van Indie naar Nederland plaats vond, opeens iedere Indische een Nl paspoort kreeg/had. Of stond er in het paspoort zoiets als Indo zonder rechten?
   Of tweede rangburger?
   Twee weken geleden, bij onze kumpulan, kwam een Indo opdagen, die ik nog niet had ontmoet, maar een bekende was van de anderen. Na de begroeting liet hij opeens zijn Amerikaans paspoort zien en zei daarbij dat hij sinds 2 dagen Amerikaans staatsburger was. Hij was dolgelukkig en werd door een ieder gefeliciteerd. Ja, ik moest daar even aandenken vanwege de gaande discussie.

   • Jan A. Somers zegt:

    Dat paspoort (en ook mijn ID-kaart) zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is wat anders dan Nederland. Voor de backpay is van belang wie in Indië je werkgever was, Nederland (niet het Koninkrijk) of Nederlandsch-Indië. De ambtenaren van de KM hadden een Nederlands arbeidscontract, die hebben na de oorlog hun achterstallige salarissen gekregen. Mijn vader, Gezaghebber bij de Gouvernements Marine (in oorlogstijd gemilitariseerd, en collega van de KM) had een Indisch arbeidscontract, geen achterstallig salaris uitbetaald. Net als de andere Indisch ambtenaren en KNILlers. De Dienst Scheepvaart, de werkgever van mijn vader, is op 27 december 1949 in zijn geheel overgegaan naar de RIS. Daar zat zijn nieuw arbeidscontract. De KM ging (uiteraard) niet over naar de RIS. Pijnlijk, maar zo is het nou eenmaal. Gelukkig waren zijn pensioenpremies altijd naar Nederland gegaan, het ABP, zodat dat veilig was gesteld. De staat heeft niks met dat pensioen te maken.

 3. Rita zegt:

  Ik ben met stomheid geslagen….steeds meer begrijp ik de reactie van mijn vader in 1960, toen hij met zijn gezin naar Amerika emigreerde, ik was de oudste…heb de oorlog bewust meegemaakt, en bleef dus in Nederland.

 4. Boeroeng zegt:

  Over dit vonnis:
  Het is nogal discriminerend om mijn vader te noemen als niet een militair in Nederlandse dienst.
  Al zijn verspreide asdeeltjes, waar ook ter aarde, draaien zich om.
  Duidelijk is dat de rechters ook in dit geval koloniaal blijven denken. Dwz niet erkennen dat het Indisch Gouvernement een onderafdeling was van de Nederlandse staat. Dat was de Nederlandse staat. Niet erkennen dat het KNIL een Nederlands leger was. Dat was het meest actieve Nederlandse leger sinds 1815.
  Men neemt het egoïstisch zuinige standpunt ten koste van bewoners van Indië over en zowel deze rechters als de politiek (kamerbreed) hebben niet door hoe a-sociaal en koloniaal men is .
  Tegenwoordig noemt men dit ook ‘white innocence’ ?

  • PLemon zegt:

   @Boeroeng “niet erkennen dat het Indisch Gouvernement een onderafdeling was van de Nederlandse staat”

   In 1922 autonomie binnen het Koninkrijk verleend. Pakt nu dus verkeerd uit.

   ***Na de Eerste Wereldoorlog werd duidelijk dat er een nieuwe verhouding tussen de kolonie en het moederland moest komen. De leiding in Indische aangelegenheden moest in de kolonie zelf komen te liggen. Deze gedachte lag aan de basis van de instelling van de Volksraad, waarvan in de toekomst een grotere rol werd verwacht. In de grondwet van 1922 werd Nederlands-Indië autonomie binnen het koninkrijk verleend ‘door de regeling van de interne aangelegenheden in het algemeen over te laten aan aldaar gevestigde organen’. In de praktijk betekende deze grondwetswijzing weinig. De belangrijkste hervorming was dat de Volksraad in 1925 van adviserend tot medewetgevend orgaan werd verheven. De ongelijke zetelverdeling voor de verschillende bevolkingsgroepen bleef echter bestaan.

   http://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/2883/de-koloniale-relatie-tussen-nederlandsers-en-nederlands-indie

  • Ron Geenen zegt:

   @Tegenwoordig noemt men dit ook ‘white innocence’ ?@
   White nonsense!

 5. Anoniem zegt:

  Sinds ongeveer 1900 wilde men in Indië een zelfstandig Indië. Dat de discussies in Indië daarover één grote chaos waren doet daar niet aan toe. Volgens mij wisten ze niet eens wat dat precies inhield. Dat was de Commissie tot herziening van de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. (17-12-1918). 28 leden waaronder negen Indonesiërs. Opvallend is dat vanaf de eerste bladzijde van het verslag de enkelvoudige term ‘Indië’ wordt gebruikt, zonder ‘Nederlandsch’. Afzonderlijke nota’s van leden van de commissie namen niet minder dan 206 pagina’s van het verslag in beslag, in de vorm van ‘separate-’ en ‘dissenting opinions’. Ze hebben wel hun zin gekregen met de grondwet van 1922, het toenmalige artikel 1. In de huidige discussie wordt gemakshalve vergeten dat dat artikel onderscheid maakt tussen “Koninkrijk der Nederlanden” en “Nederland”.

  • Jan A. Somers zegt:

   Sorry, dat was ik.

   • j.h.Crawfurd zegt:

    Oke heer Jan A Somers Uw reactie geaccepteerd, maar ik heb nog steeds geen antwoord gekregen of gelezen” waarom mijn Oma in het verleden(vorige eeuw) wel de Backpay van haar man kreeg die toen werkzaam was bij de Staats Spoorwegen. Ik kon mij nog heugen, dat wij kleintjes( ben inmiddels 75) ieder hfl5,00 kregen. In afwachting van Uw reactie.
    Mvg Jos H Crawfurd.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Crawford
     Zou het kunnen dat uw opa gedurende de hele oorlog door moest werken.
     Bij de Staats Spoorwegen moesten velen dat doen. Ze werden Balle Jongens genoemd omdat ze rondliepen met een rode bal op hun mauw zodat ze niet willekeurig op straat opgepakt zouden worden door de jap. Mijn vader moest ook voor een tijdje voor de jap werken maar ik weet niet of mijn moeder daar ooit backpay voor heeft gekregen.
     Ik neem aan dat backpay dan het verschil zou moeten zijn tussen wat het Nederlandse gouvernement hem zou moeten betalen en wat de jap hem betaalde.

 6. j.h.Crawfurd zegt:

  Heer Arthur Olieve, of mijn Opa door moest werken bij de Staatsspoorwegen is mij niet bekend, helaas ben ik de jongste van het gezin en kende slechts mijn Oma van Moeders kant en van Vaders kant helaas niet; nogmaals ik ken slechts één Grootouder.
  Hartelijk dank heer Arthur dat U mij hierover vraagt; maar ben reuze benieuwd wat heer Jan A Somers mij kan en willen vertellen.
  M.v.g. Jos H Crawfurd.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik weet niets van deze zaken af. Mijn vader is in Soerabaja één week ballenjongen geweest omdat hij als werknemer van de Gouvernements Marine misschien wel wat wist van de situatie in de havens. Wij moesten toen verkassen naar een wijkje in de Van Hoogendorplaan. Viel de Japanners tegen, toch maar in krijgsgevangenschap naar Singapore. Als Indisch ambtenaar (Let op voor de verwarring: Indisch ambtenaar, geen Indische ambtenaar, die bestond niet.) had hij een arbeidsovereenkomst met de Indische regering, heeft dus ook geen salaris ontvangen. Hij heeft wel diverse keren uitkeringen gekregen, maar ik kan er geen wijs uit. U kunt het best naar Pelita, die weten heel veel. Na de dood van mijn vader heeft mijn moeder ook veel steun gehad van SAIP. Maar dat is heel lang geleden, daar is misschien wel wat veranderd., Gewoon uitkeringsorgaan geworden.

   • j.h.Crawfurd zegt:

    Oke bedankt dan heer Jan A Somers. De van Hoogendorplaan, daar kwam ik vroeger altijd langs om naar school te gaan in Embong Malang richting Brodway theater.
    Mvg Jos H Crawfurd.

 7. PLemon zegt:

  Quote “Een andere keuze voor een eerdere peildatum of een andere opstelling van de overheid was zeker denkbaar geweest. Echter kan de gekozen peildatum van 15 augustus 2015 niet als onredelijk worden beschouwd.”

  Had het IP niet kunnen voorzien dat erfgenamen v vóór 15 augustus overleden ‘rechthebbenden’ zich zullen roeren of was dat part of the deal?

  *** v Rijn : ‘In het Algemeen Overleg over de Indische Kwestie op 14 oktober jl. zegde ik toe om voor de VWS-begrotingsbehandeling in overleg te treden met het Indisch Platform. Dit om te bezien of er draagvlak bij het Indisch Platform is om over te kunnen gaan tot een financiële regeling – op morele gronden – voor de “backpay”. Het gaat dan om de niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu zelf nog in leven zijn. Dit overleg heeft inmiddels plaats gevonden. Het verheugt mij u te kunnen mededelen, dat het Indisch Platform akkoord gaat om het punt van de ‘backpay’ ‘
  https://javapost.nl/2015/11/03/eindelijk-backpay-zij-het-slechts-voor-enkelen/

  • Ron Geenen zegt:

   Daar is ook nog iets anders aan de gang, waarbij wel anders wordt opgetreden en erkenning wordt gegeven. Het werk van de heer Jacq Brijl die de nabestaanden aan een Herdenkingskruis help.
   Dit gebeurd in samenwerking met het Min. van Buitenlandse Zaken. Dus het ene ministerie erkend en herkend de situatie van toen en geeft de doden en nabestaanden alle eer. En een ander departement laat de doden en nabestaanden verrekken. How can?

 8. ellen zegt:

  Heer Crawford. Het gaat bij uw oma waarschijnlijk om de rehabilitatieregeling en daarbij behorende uitkering? “Aangezien een groot deel van de bevolking in Nederlands-Indië steeds meer problemen kreeg om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, werd eind 1946 een pre-advies geformuleerd, dat na vele herzieningen in september 1947 als besluit werd vastgesteld. Dit ‘besluit inzake de initiële rehabilitatie-uitkering’ voorzag in een uitkering van minimaal drie en maximaal vijf maanden achterstallig loon of pensioen. Het bedrijfsleven werd eveneens verplicht tot een uitbetaling van maximaal vijf maanden achterstallig loon. De hoogte van deze eenmalige uitkering was afhankelijk van de grootte van de gezinssamenstelling. De uitkering diende niet gezien te worden als een betaling van niet-uitgekeerd salaris, maar als een rehabilitatie-bedrag waarmee alle oorlogsgetroffenen, ongeacht de landsaard, in staat werden geacht een nieuw bestaan op te bouwen op een niveau van de toen passende omstandigheden. De term backpay werd angstvallig vermeden.”
  http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/10_Backpay_kwestie

 9. Anoniem zegt:

  Mevrouw Ellen, U kunt wel gelijk hebben wat mijn Oma betreft, maar wat about mijn Vader met een peildatum van 15 augustus 2015. ik zou dan terug moeten gaan naar o.a. Noach,Mozes etc waar ze over de 100jaar worden. Het is gewoon een slinkse truc die van Rijn de regering heeft voorgesteld.
  en wij zwijgzame Indo’s nemen het klakkeloos aan; het wordt tijd dat onze zonen en dochters wakker worden en hun ouderen bijstaan in deze smerige onfatsoenlijke truc bestrijden.
  mvg.Jos H Crawfurd.

 10. ellen zegt:

  U heeft gelijk, dat er veel onrechtvaardigs is gebeurd v.w.b. Indie. Maar Nederlands-Indie werd al vanouds beschouwd als een wingewest, van waaruit b,v, de infrastructuur (o.a. het hele spoorwegnet) van Nederland en Indonesie werd bekostigd. Daar moet ik altijd aan denken als ik in de trein zit. Verder had de afschaffing van de slavernij in de West dit ook te danken aan de Indonesiers, die in koloniale – onvrije – arbeid (Cultuurstelsel) gezwoegd hebben.

  • Anoniem zegt:

   Goed mevrouw Ellen:met gelijk krijgen en de regels onderkennen is respectloos.
   Ik zal een heel kleine misvatting weten: in Surabaya kreeg ik op de,lagere school drie soorten geschiedenis, welke zijn:Vaderlandse???;Algemene??? en Indonesische; van de laatste kan ik begrijpen,maar over de twee eerste:Waar O Waar wordt er een woord gedoceerd betreffende de Indo.Totaal nergens. Wat stroomt er dan onder onze aderen:Ontkenning en Niet belangrijk!!
   Mvg. Jos H Crawfurd.

 11. ellen zegt:

  Heer Crawford. U heeft het gevoel dat de Indo niet bestaat, over het hoofd wordt gezien of onzichtbaar is in de geschiedenis. Hans Meijer heeft in zijn boek In Indie geworteld (Geschiedenis van de Indische Nederlanders, 2004) dan ook geschreven: “De koloniale wetgeving kende slechts drie groeperingen: Inlanders, Vreemde Oosterlingen (Chinezen, Arabieren, Indiërs uit India) en Europeanen. Indo-Europeanen waren geen aparte groep, maar vielen binnen de groep van de Europeanen. In juridische zin bestond deze groep niet en werd derhalve ook in administratief opzicht niet door het koloniaal bestuur gebezigd. Het gevolg is van meer sociaal-economische aard. Namelijk, dat de Indo-Europese gemeenschap, hoewel zeer zichtbaar in het koloniale straatbeeld, nagenoeg onzichtbaar is in de koloniale archieven. Verstopt in de Europese groep, zijn de Indo-Europeanen lange tijd nauwelijks object van afzonderlijke studie geweest. In de regel behoorden deze groep in de onderhavige periode rond 1900 niet tot de maatschappelijke bovenlaag en werd hun bestaan als ‘kleine luyden’ (kleine boeng) door historici niet belangrijk c.q. interessant genoeg bevonden om te worden bestudeerd. Als kantoorklerken, opzichters, kleermakers, onderofficieren en in tal van andere eerzame, maar doorgaans meer eenvoudige beroepen bleven zij behoren tot de people without history. Mensen zonder geschiedenis. Zelfs zij die succesvol waren, hogerop kwamen en wel tot de koloniale elite behoorden – en zij waren bepaald geen uitzondering – werden meestal veronachtzaamd en bleven in de schaduw staan van de blanke welgestelden (de totoks).” Misschien is het dat: Doordat Liszy een rechtszaak heeft gevoerd – eigenlijk, zonder dat ze het misschien beseft, namens de Indische gemeenschap – heeft zij ons en onze kwestie als het ware weer “zichtbaar” gemaakt.

  • Loekie zegt:

   Nou ook weer niet overdrijven en doordraven. Alsof Liszy voor de allereerste keer de Indo heeft geopenbaard.

  • e.m. zegt:

   @Doordat Liszy een rechtszaak heeft gevoerd – eigenlijk, zonder dat ze het misschien beseft, namens de Indische gemeenschap – heeft zij ons en onze kwestie als het ware weer “zichtbaar” gemaakt.@

   — Ben het met u eens. Ieder zichzelf respecterende Indo atau anderszins lid van de Indische gemeenschap zou mevrouw Liszy er dankbaar voor moeten zijn.

   Oppakken en verder uitbouwen, zou ik zeggen. Bij voorkeur gezamenlijk; als Indische Gemeenschap, zeg maar . . .

   • Loekie zegt:

    Oom is al lang overleden. Oom had tien kinderen. Die kinderen hebben allemaal ruzie met elkaar. Zien en spreken elkaar niet. Onafhankelijk van elkaar gaat elk kind procederen. Als erfgenaam van oom eist eenieder de backpay-uitkering. Oom eist dus niks, want hij is dood. Het zijn de kinderen die eisen. Sommigen van hen interesseer het allemaal niks, die willen alleen geld. Anderen vinden dat zij voor hun overleden vader moeten opkomen. Dat wil zeggen: moreel moet hij alsnog krijgen waar hij recht op had. Dat het geld dan bij hen terechtkomt is bijzaak. Eén kind zat te piekeren en vroeg zich af of er behalve de backpay nog andere zaken waren waarin vader onrecht was aangedaan. En hij vroeg zich af of hij wat dat betreft ook in het geweer moest komen. Zijn oude moeder zag hem piekeren en zei hem: jij bent de enige die op Pa lijkt. Jammer dat jullie elkaar nooit begrepen.

  • Jan A. Somers zegt:

   “De koloniale wetgeving kende slechts drie groeperingen” Net zoals vele anderen schrijft Hans Meijer dit verkeerd op, leidt tot verkeerde gevolgtrekkingen. Het zijn geen groeperingen in zuiver etnische zin, maar in algemeen juridisch wetgevende zin.
   Art.163. Wanneer bepalingen van deze wet, van algemeene en andere verordeningen, reglementen, keuren van politie en administratieve voorschriften onderscheiden tusschen Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navolgende regelen.
   (2). Aan de bepalingen voor Europeanen zijn onderworpen:
   1o. alle Nederlanders;
   2o. alle personen, niet begrepen onder no. 1, die uit Europa afkomstig zijn;
   3o. alle Japanners en voorts alle van elders afkomstige personen, niet begrepen onder nos. 1 en 2, die in hun land onderworpen zouden zijn aan een familierecht, in hoofdzaak berustende op dezelfde beginselen als de Nederlandsche;
   4o. de in Nederlandsch-Indië geboren wettige of wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen van de personen, bedoeld onder nos. 2 en 3.
   (3). Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand der Inlandsche Christenen, onderworpen allen, die behooren tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië, en niet tot eene andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders zijn overgegaan, gelijk mede zij, die, behoord hebbende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich in de inheemsche bevolking hebben opgelost.
   (4). Aan de bepalingen voor Vreemde Oosterlingen zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand dergenen onder hen, die het Christendom belijden, onderworpen allen, die niet vallen in de termen van het tweede of van het derde lid van dit artikel.
   (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. …. .
   Zo behoren tot de groep waar de rechtsregels voor Europeanen worden toegepast niet alleen (Indo)Nederlanders en Japanners, maar ook Siamezen, Filippino’s, Turken en Egyptenaren. Maar ook nogal wat Indonesiërs die gebruik maakten van lid 5. Op de groep Inlanders kon ook het adatrecht worden toegepast, niet op de groep Europeanen. De groep Europeanen kon bijvoorbeeld geen grond in eigendom hebben. Voor de groep Inlanders kon bijvoorbeeld het matriarchaat worden toegepast en eigendomsrechten. Voor de Vreemde Oosterlingen kon het adoptierecht worden toegepast, voor de groep Europeanen niet. Eigenlijk een ideale verdeling, ieder het zijne, mede een gevolg van de ethische politiek, maar werd direct uitgelegd als discriminatie. Het is ook nooit goed.
   “namens de Indische gemeenschap” Inderdaad, maar wel in zijn geheel, niet namens de Indo’s alleen. Denk aan de vele totoks in het KNIL, bij de Gouvernements Marine, bij het Binnenlands bestuur enz. Bij overheidsdiensten als wegen, bruggen e.d. Onderwijs, zorg. Allemaal Indisch ambtenaar met een arbeidscontract met de Indische regering..

   • bokeller zegt:

    En deze periode vergeten we toch niet.
    INDIANISATIE
    Achtergestelde Indo-Europeanen
    De door de ethische politiek verleende voorrang aan de inheemse bevolking betekende dat Indo-Europeanen hun banen verloren. Zij moesten aanzien hoe zij, ondanks hun Europese status, opeens gelijkgesteld werden aan de lokale bevolking: zij kwamen door het eerder genoemde unificatiebeginsel op hetzelfde loonpeil als de ‘inheemse’ klerk. Staffuncties waren niet toegankelijk voor Indo-Europeanen, – hiervoor was een universitaire opleiding vereist. Alleen totoks en, door de ethische politiek, leden van de inheemse bevolking konden die volgen. Door deze ‘indianisatie’ en sociale achterstelling door de totoks voelen Indo-Europeanen zich tussen 1900 en 1920 bedreigd in hun bestaan.

    siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     “hiervoor was een universitaire opleiding vereist.” In de namenlijsten van de universiteiten in Nederland, Batavia en Bandoeng ben ik wel wat Indische kennissen tegengekomen. Kan er verder niet over oordelen, in die lijsten staat echt niet of je wel een volbloed Indo was. Vond niemand interessant, dacht ik. Gewoon een Nederlandse student. Maar de genoemde gevoeligheden bestonden inderdaad.

 12. ellen zegt:

  Dank voor de uitleg en aanvulling. Nederlands-Indie is ingewikkeld.

  • Jan A. Somers zegt:

   De befaamde Prof. Van Vollenhoven noemde in zijn ‘Staatsrecht Overzee’ dit artikel een janboel. Niet het artikel zelf maar de interpretaties. Een dikke boterham voor advocaten.

  • j.h.Crawfurd zegt:

   Mevrouw Ellen; het is niet ingewikkeld; maar hoe je openheid van zaken hanteert! Gewoon eerlijk zijn in datgene wat je denkt: De politiek wordt toch achterhaald. Eerlijk en Oprecht dat is de credo.
   Mvg Jos H Crawfurd.

   • Jan A. Somers zegt:

    In politieke zin was dat wetsartikel perfect, ieder het zijne. Het was niet de politiek, maar de gewone burgers die er een janboel van maakten.

 13. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Nou Heer Somers dat is wel kort door de bocht, een louter eng-juridische en koloniale kijk op de gebeurtenissen.

  Dat van die Japanners was toentertijd (na 1905) van toepassing op prostituées (toch iets anders dan troostmeisjes) en duistere zakenlui, die zich aan het begin van WO2 ontpopten als een soort Vijfde Colonne.
  De Japanners zaten wel in het “homogene” gezelschap van Siamezen, Filippino’s, Turken en Egyptenaren. Dus op welk rechtsbeginsel is deze verdeling gebaseerd? het beginsel van willekeur?

  Het wetsartikel was in die zin perfect dat het aan de Gouveneur-Generaal onbeperkte (sic) bevoegdheden gaf, aan niemand was hij verantwoording schuldig, althans niet in Ned.-Indie

  Indische Regering? De GG en zijn hoofden van departementen?
  Indische regering is wel een groot woord voor die verzameling , toch ook voor U die in het Staatsrecht is afgestudeerd? Door wie benoemd , door de Volksraad soms? ik heb nergens gelezen dat Ned.indie een parlementaire democratie was?

  En Gouvernementsmarine? dat was toch wel iets anders dan de Koninklijke Marine.
  Gouvernementsmarine werd toch in WO2 gemilitariseerd. Hun scheepjes kregen toch mooi de benaming Hr. Ms. Dat was en is tot nu toe voorbehouden aan Harer of Zijner Majesteits Marineschepen.?

  Dan komt de volgende uitspraak toch in een duister licht te staan, heeft het iets met de Back-pain te maken? :”Allemaal Indisch ambtenaar met een arbeidscontract met de Indische regering”.

  • Jan A. Somers zegt:

   “De Japanners zaten wel in het “homogene” gezelschap van Siamezen, Filippino’s, Turken en Egyptenaren.” Dat waren geen nationaliteiten die onder de rechtsregels voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen vielen. Op verzoek onder de rechtsregels voor Europeanen gebracht. Hoe dat kon heeft u kunnen lezen: (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. …. .
   “aan niemand was hij verantwoording schuldig, althans niet in Ned.-Indie” Daar was de Volksraad voor.
   “Indische Regering?” Ja. Mijn juridisch woordenboek verstaat onder regering o.a. het algemeen openbaar bestuur in ruime zin, speciaal het Rijksbestuur en het landsbestuur. U weet misschien nog niet dat het Koninkrijk der Nederlanden bestond uit vier landen. En net zoals de Länder van de Bondsrepubliek Duitsland, en de drie regeringen van België, had Indië een regering. Gewoon even wat uit de IS geplukt: Art. 81. De Gouverneur-Generaal stelt regeeringsverordeningen vast (…). Art. 118. (…) wordt de Inlandse bevolking gelaten onder de onmiddellijke leiding van haar eigen, van Regeeringswege aangestelde (…). Art. 137. Alle tusschenkomst van de Regeering in zaken van Justitie, niet bij deze wet toegestaan, is verboden. Genoeg? Even het befaamde boek van VanVollenhoven lezen: Staatsrecht Overzee.
   “Door wie benoemd ” Door wie wordt de Nederlandse regering benoemd? Democratisch?
   “En Gouvernementsmarine? dat was toch wel iets anders dan de Koninklijke Marine.” Ja, de Koninklijke Marine was belast met de verdediging van het grondgebed (niet het KNIL!). Maar GM-schepen fungeerden wel als moederschip voor vliegboten en onderzeeboten. Zo werd kabellegger Zuiderkruis omgebouwd tot bevoorradingsschip voor onderzeeboten en Dornier vliegboten. Dat gebeurde onder supervisie van mijn vader, gezaghebber GM. Zij kreeg ook snelle motorboten aan boord voor de jacht op Japanse vissers(?) die steeds vaker illegaal in de Indische wateren verschenen. Dat was te min voor de KM.
   Met het uitbreken van de oorlog in Europa op 1 september 1939 werd de Gouvernements Marine gemilitariseerd. (anders zouden zij worden aangemerkt als franc-tireur). De dienst kwam onder bevel van de commandant der zeemacht, de schepen, nu met voorvoegsel Hr.Ms., werden in de marinegrijze kleur geschilderd en de rangen van het personeel gelijk getrokken met die van de Koninklijke Marine. Mijn vader, Gezaghebber Gouvernements Marine werd van de ene dag op de andere luitenant-ter-zee der eerste klasse. Met een pistool, waar hij niet zo gelukkig mee was.
   De GM bestond in 1940 uit 58 schepen die oorlogstaken van de Koninklijke Marine uitvoerden. Met bemanningen die overal in de archipel beter de weg wisten dan die van de Koninklijke Marine. Maar ook met onverantwoorde opdrachten die grensden aan het belachelijke. Zo kreeg de Valk, waarop de timmerman twee houten schijn-mitrailleurs had aangebracht, opdracht uit te kijken naar de zware Duitse kruiser Scharnhorst, die mogelijk Japan zou willen bereiken: “ogenblikkelijk aanvallen met artillerievuur”. (maar de Commandant Zeemacht wist kennelijk niets van de ‘bewapening’ van dat schip af). Een ander schip kreeg opdracht in de Indische oceaan ten westen van Sumatra uit te kijken naar het slagschip Bismark dat uit het Atlantische gebied zou willen uitbreken naar de Indische Oceaan. Australië was inmiddels begonnen troepen terug te trekken uit Europa en Afrika. Konvooien met schepen als de Engelse Queen Mary en Queen Elisabeth, en de Nederlandse schepen Marnix van Sint-Aldegonde, Johan van Oldenbarnevelt en Sibajak moesten door de Indische wateren worden geloodst door verduisterde zeestraten. Gelukkig gedekt door twee Engelse kruisers en Catalina-vliegboten van de Koninklijke Marine. Kleinere konvooien moesten door de GM worden beschermd: De Willebrord Snellius werd door een Amerikaans koopvaardijschip uitgenodigd dichterbij te komen varen zodat de Amerikaan de Nederlandse konvooi-beschermer luchtafweer kon verlenen! In een marine-rapport werd vermeld dat tijdens een Japans bombardement in de baai van Ambon de Valk in het bezit bleek te zijn van een door de timmerman gemaakte luchtafweermitrailleur. Deze was door een stoomleiding met de machinekamer verbonden en gaf ‘vuurstoten’ af van stoomwolkjes. Dit had het effect dat de vijandelijke vliegtuigen op vrij grote hoogte bleven.
   Na de oorlog kregen de KMmers gewoon hun achterstallig salaris uitbetaald. De GMmers niet! Inderdaad, zij waren :”Allemaal Indisch ambtenaar met een arbeidscontract met de Indische regering”.

 14. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. …. .

  Weer dat legalistisch uitgangspunt heer Somers. Mij gaat het er multidisciplinair en geschiedkundig erom wanneer en waarom de Japanners die bestonden vnl uit louche handelslui en troostrijke prostituees voor de Goeveneur-Generaal zo belangrijk waren om aan Europeanen gelijk gesteld te worden.

  En Uw verhaal is wel romantisch op het naive af: schepen van de Goevernementsmarine tegen de Bismarck of de Scharnhorst! het lijkt het verhaal van de muis en de olifant die over een brug lopen. De muis zegt tegen de olifant.: hoor ons eens lekker stampen over de brug!

  Apropos, de Gouvernementsmarine was toch een veredelde combinatie van Kustwacht en Loodswezen. Ik heb nog ergens in mijn archief de wetenswaardigheden van hun schepen, goed gedocumenteerd. Ik dacht niet dat zij betrokken waren bij de slag in de Javazee, niet vòòr en niet na die Slag.

  • j.h.Crawfurd zegt:

   Ik lees zoveel reacties en stellingen; wat is de essentie van dit alles. Een beetje mooi praat, uiteindelijk kunnen we GEEN aanspraak maken op de bedragen van de Backpay.
   Het is voor de zoveelste keer dat de Indo bedrogen wordt en “de boer ploegt voort”.
   Mvg Jos H Crawfurd.

   • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

    Of Indische Nederlanders aanspraak maken op de Back-pain is niet tot op de bodem uitgezocht.

    De Nederlandse Staat komt met het afgezaagde argument dat niet Zij maar Indonesia aansprakelijk is, dat Indonesia door de soevereiniteitsoverdracht de rechtspersoonlijkheid van Ned.-Indie heeft overgenomen. Daargelaten dat Indische Nederlanders deze toch wel ludieke uitspraak nooit aangevochten hebben voor een Internationaal Hof, de aangewezen plaats om geschillen aangaande 2 Staten aan te kaarten.
    Hierbij dient aangetekend te worden dat het geen natuurlijke en juridisch logische zaak is inzake koloniale geschillen dat de rechtspersoonlijkheid overgaat van de koloniaal naar nieuwe Staat, met de nadruk op Nieuw. Hier is geen sprake van going concern, maar is door de Staat in wording in feite een volledig nieuwe situatie gecreëerd, die als zodanig beoordeeld dient te worden.

    Die uitspraak van de Nederlandse Staat werd door Adriana van der Have-Nasution de weduwe van Masdoelhak Nasution tegengesproken in een proces tegen de Nederlandse Staat (1951-1953). Masdoelhak Nasution was de jeugdige regeringssecretaris van de Republiek Indonesia , die bij de 2de politionele actie door Nederlandse militairen koelbloedig vermoord, d.w.z. het was een politieke moord. Volgens de Nederlandse opvatting is uiteindelijk Indonesië verantwoordelijk voor de moord op Masdoelhak Nasution. …..Niemand lachte om deze absurde redenering!!!!
    zie https://javapost.nl/2017/01/28/hoe-een-weduwe-de-nederlandse-staat-deed-buigen/

    Ik heb tevergeefs geprobeerd bovenstaande vonnis te achterhalen om te weten waarom de Rechtbank het argument van de Nederlandse Staat heeft verworpen dat Indonesia de rechtspersoonlijkheid van Ned.-indie heeft overgenomen . Het is een beetje moeilijk om vanuit Italië op zoek te gaan naar een vonnis ergens in de archieven in Den Haag . Daar komt nog bij dat ik geen belanghebbende ben, dus mijn belangstelling dienaangaande is beperkt..

    Opmerkelijk is dat advocaten die Back-pain belanghebbenden verdedigden, nooit verwezen hebben naar dit vonnis. Wel opmerkelijk voor een advocaat.
    Misschien iets voor dhr Crawfurd om uit te zoeken.

    • j.h.Crawfurd zegt:

     Heer van den Broek, het is een eer dat U mij betrekt in de Backpain( Backpay), echter ik trek ook aan het kortste eind.
     Zoals de instantie die de aanvragen behandelt een datum vaststelt, moet ik hiermee genoegen nemen.
     Het zou iets kunnen betekenen als wij als gedupeerden en bloc een advocaat in huren.
     Wie wil er meedoen? Laat het dan weten via deze site
     Vast bedankt en hoop op een boel deelnemers.
     Mvg Jos H Crawfurd.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Het is een beetje moeilijk om vanuit Italië op zoek te gaan naar een vonnis ergens in de archieven in Den Haag .” Twee keer, Hoge Raad, 1956 en 1958, dacht ik. Gewoon op de computer.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dat het geen natuurlijke en juridisch logische zaak is inzake koloniale geschillen dat de rechtspersoonlijkheid overgaat van de koloniaal naar nieuwe Staat” Per 27 december 1949 is de Dienst Scheepvaart, de werkgever van mijn vader, een scheepvaartorgaan van de RIS geworden. Met alles erop en eraan. Inclusief de mensen. In de brieven aan mijn vader was de oude naam met de hand doorgestreept en de nieuwe naam getypt. Ik dacht dat het met het KNIL ook zo was.

   • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

    Maar zou niet iemand van de andere generatie dat vonnis inzake de zaak van der Have-Nasution op na kunnen kijken? Dat zou wellicht een nieuwe kijk kunnen geven op de Back-pain. Er zitten toch 2de en volgende generatie Indische Nederlanders die Rechten hebben gestudeerd in Leiden?

    In dat vonnis werd de Nederlands Staat wel onderuit gehaald: niks rechtsopvolger Indonesië van Ned. Indie of ander soortgelijke flauwekul.

    Ik wel eens genieten van een gewonnen rechtszaak in de back-pain kwestie

    • Bert zegt:

     @Peter van, den Broek .U zou weleens warm kunnen zitten ,als mvr Liszy en haar advocaten die zaak van der Have-Nasution eens grondig gingen studeren ,kan er wel wat uitrollen,niet geschoten is altijd mis !

  • Jan A. Somers zegt:

   “zo belangrijk waren om aan Europeanen gelijk gesteld te worden. ” Waarom begint u niet eens met begrijpend lezen? En alleen maar afkatten? Als u het zo goed weet, waarom schrijft u daar dan geen boek over? Die Japanners behoorden tot de belangrijkste handelspartners in Indië. Als inwoners van Indië moesten ze gewoon onder een van de drie rechtsstelsels worden gebracht, net als al die andere nationaliteiten. Ze vonden de Europese rechtsregels het beste passen, Nou, dat kan dan. Niet moeilijk toch? Soms was het wel moeilijk: Onder welk recht viel nou een Chinees, die woonachtig op Formosa het Japanse onderdaanschap had verworven, en zich daarna in Indië vestigde? Maar dat zal u best goed weten.
   “romantisch op het naive af: schepen van de Goevernementsmarine tegen de Bismarck of de Scharnhorst!” Nog veel erger, schandalig! In opdracht van de commandant zeemacht, u welbekend! De man die ook het bevel voor de slag in de Javazee heeft gegeven.
   “een veredelde combinatie van Kustwacht en Loodswezen.” Dan heeft u mijn stukje hierover in Javapost vast niet gelezen. Als burgervaartuigen hadden ze zelfs nog oorlogsschepen zoals het bevoorradingsschip Zuiderkruis (werd later het staatsiejacht van Soekarno!) een mijnenlegger, groepen mijnenvegers. Schepen die niet door Nederland voor de KM waren betaald, maar door Indië!
   “Ik heb nog ergens in mijn archief de wetenswaardigheden van hun schepen, goed gedocumenteerd.” Kunt u zo uit de bibliotheek halen: F.C Backer Dirks 1986, De Gouvernements Marine, 3 delen, De Boer Maritiem. C, Hokke 1950, Opkomst en ondergang van onze Gouvernements Marine, setengah kompenie, Leidsche Uitgeversmaatschappij. J.J.A. Wijn (red.) 1998, Tot in de verste uithoeken …’, De Bataafsche Leeuw.
   “niet dat zij betrokken waren bij de slag in de Javazee” Klopt helemaal. Mijn vader had in de Indische Oceaan en Straat Soenda drenkelingen van twee getorpedeerde schepen opgepikt en naar Batavia gebracht. Daar verzocht hij de commandant zeemacht te mogen uitwijken naar Australië, nu het nog kon. Nee, hij moest van die commandant zeemacht wachten op nadere orders. Na de slag in de Javazee kreeg hij opdracht uit te wijken. Nou hij kwam niet ver hoor. .Zo moest mijn vader zijn schip, Hr.Ms. Arend, dat bij een bombardement zwaar was beschadigd, tot zinken brengen. En werd toen gedemilitariseerd, en kon fluiten naar zijn salaris dat zijn collega’s van de KM wel kregen uitbetaald.

   • Loekie zegt:

    “.. en kon fluiten naar…”
    Meen me te herinneren van uw eerdere bijdragen dat uw vader altijd alles keurig tot op de laatste cent uitbetaald heeft gekregen.
    Maar kan me vergissen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik kom hier nog even op terug. U schrijft niets af te weten van de GM. Hoe komt u dan op de bewering: “een veredelde combinatie van Kustwacht en Loodswezen.” Voor een officier van de KM vindt ik dat een onvriendelijke duiding. Maar ja, de KM was natuurlijk de parel van het Koninkrijk! Nog afgezien van het onzinnige: “wel romantisch op het naive af: schepen van de Goevernementsmarine tegen de Bismarck of de Scharnhorst.” Ik schreef al dit een schandalig bevel te vinden. En dat u als officier van de KM dit aanduidt als romantisch en naïef vindt ik op zichzelf al schandalig. Dat het om iemand ging die uw commandant zou worden noemen wij in Nederland twee handen op een buik. En iemand schreef ook nog zoiets als: wiens brood men eet …..
   “Hun scheepjes kregen toch mooi de benaming Hr. Ms.” scheepjes? Ik dacht dat u gezegd had niets over de GM te weten. Ja, die militarisering: De KM had de opdracht voor de verdediging van het grondgebied van het Koninkrijk.. Maar kwam daar niet aan toe. Daar sprong de GM in, op eigen Indische kosten. Al lang vóór de oorlog werden maritieme taken vervuld, met burgerschepen. Toen al fout, in oorlogstijd al helemaal fout. Vandaar die militarisering. En dat Hr. Ms. hoorde daar gewoon vanzelf bij. En na volbrachte taken, met nog maar één schip over, de Zuiderkruis, werden ze gedemilitariseerd. Afgedankt, in termen van achterstallig salaris.

 15. George zegt:

  Er werd flink gefloten in die koloniale tijd. Dit doet me denken aan de instructies die ik kreeg toen ik in Alaska was:” If you see a bear just blow the whistle and lock arms with others to form a long line”. “De beer slaat dan vanzelf op de vlucht”.De luchtafweer mitralleur van de timmerman was een briljant design.

 16. Mijn naam is Zeth Pessireron uit Capelle a/d Yssel,.. Moeten de KNILers bij het in dienst treden niet de EED afleggen van TROUW aan Wilhelmina EN aan de vlag??? In 1919 moest wijlen mijn vader-sergeant 1e klas met stamboek nr:9912 en legernummer: 011704003,. die eed van trouw doen aan Wilhelmina die van uit een veilige LONDON de oorlog had verlaard aan Japan met alle narigheden van dien,.. Gevangen genomen,gemartelden als de atoombommen NIET waren gevallen in Japan,.. hij reeds onthoofd zou worden!! Shame on you bloody Dutchies!! ( van Rijn en co.) Moge GOD jullie ziel accepteren als je straks voor ZIJN aangezicht staat!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.