Stichting Gerechtigheid Indonesiëgangers

Welkom op de website van de Stichting. Voor wie en voor hoeveel personen is SGIG bedoeld. De SGIG komt op voor de belangen van mensen woonachtig in Indonesie die vanaf 1974 tot 1 december 2012op grond van artikel 8, lid 3, onder b van de Wet uitkeringen vervolgingsslachoffers 1940-1945 ( WUV ) maandelijks geen hoge (in 2012: groot € 1.800,00 euro ) maar lage WUV-uitkeringen (nl. omgerekend in 2012: groot 300,00 euro) ontvingen.   SGI 

Ontvangen email

Ik heb inmiddels een stichting opgericht t.b.v. bovengenoemde KNIL-ers die WUV-uitkeringen ontvingen en ontvangen. 5 ex-Knillers leefden in 2016 nog in Indonesie want zij kregen de backpayregeling 25.000,00 euro volgens een opgave van de SVB.
De stichting heet: Stichting Gerechtvaardigheid Indonesiegangers omdat het gaat veelal om KNIL-militairen die hun opleiding in Nijmegen (meen ik) hebben genoten en na hun opleiding naar het voormalig Nederlands-Indie thans Indonesie zijn gestuurd. Zij werden massaal krijgsgevangengenomen door de Japanse soldaten gedurende 1942-1945 zonder doorbetaling van 40 maanden soldij (backpay).
De website is nog niet helemaal klaar maar jullie kunnen het raadplegen via http://www.sgig.nl.
Mr Pieter Huitema zal denk ik de staat voor de rechter dagvaarden ter verkrijging van ongeveer 200.000,00 euro per gedupeerde.
Hij vraagt voor zijn rechtsbijstandkosten ongeveer 100.000,00 euro en de SGIG zal een crowdfundingaktie en of donneeraktie beginnen omdat de stichting (SGIG) nog geen gelden daarvoor ter beschikking heeft. Er zijn geschat 2.2.00 gedupeerden (voornamelijk erfgenamen van overleden KNIL-militairen). Mr P. Huitema heeft zowel bij de rechtbank als het Gerechtshof zijn gelijk gekregen (2 jaar duurde de procedure bij de rechtbank en Gerechtshof)althans voor gedupeerde mensen die schade hebben geleden aan hun huizen veroorzaakt door aardbevingen t.g.v. gaswinning in de provincie Groningen door de NAM (lees de Staat). Dus wij zijn zeer positief over hem en over de nog te behalen resultaat bij de rechtbank.

Van u nog vernemende. Hoogachtend,
Ronald Thumann (voorzitter SGIG)

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

65 reacties op  Stichting Gerechtigheid Indonesiëgangers

 1. Ron Geenen zegt:

  @Mr Pieter Huitema zal denk ik de staat voor de rechter dagvaarden ter verkrijging van ongeveer 200.000,00 euro per gedupeerde.@

  Waarom ook niet tegelijk opkomen voor de in Nederland wonende (Indo) Nederlanders en in het buitenland? Die hebben ook recht op een backpay. Ik begrijp het niet erg om de keuze te laten vallen op Indonesiers alleen. En is het geen zaak van Indonesie?

 2. Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

  Waarom stelt de Stichting aan de advocaat niet een No Cure-No Pay basis voor? Als Mr. Huitema de zaak wint, kan hij van elke gedupeerde 20% van de tegemoetkoming vragen, dat lijkt me toch redelijk? tel uit je winst. Hij was toch zo goed in de Groningse gasbel zaak, naar zijn naam kijkend , komt hij uit die buurt en dat is wel een voordeel, die Gaszaak lijkt mij niet zo moeilijk, wel tijdrovend met al die verzakkend huizen door aardbevingen a.g.v. gasboringen. daar waren ook kritische rapporten over. Maar succes in de ene zaak betekent niet succes in een andere zaak. Hoeveel kans van slagen geeft deze Stichting zichzelf om een Rechtszaak te winnen? Ik ga voor > 50% of is de kans even groot als het winnen van de Staatsloterij?

  Ik lees nergens welke wonderbaarlijke insteek i.c. wijze van aanpak deze advocaat heeft om de Back-pay voor die in Indonesië wonende ex-KNILmilitairen tot een goed einde te brengen waar anderen in de afgelopen 70 jaar niet in zijn geslaagd?
  Alle mogelijke en onmogelijke argumenten zijn al naar voren gehaald. Wat overblijft is het argument van de “Zelfstandige Rechtspersoonlijkheid van het Ned. Indie na 1942”. De Nederlandse Staat beweert dat wel maar dat argument is nooit inhoudelijk voor een Internationaal Tribunaal getoetst, Ook de advocaat van Liszy heeft daarop gewezen.

  Als het die kant op gaat wil ik die crowdingsactie wel steunen

  • Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

   Boeroeng heeft wellicht gelijk, het is een Wuv zaak. Het gaat, gegeven de aanhef van het topic, om de hoogte. i.c. lagere gecorrigeerde uitkering!! Zij kregen wel die € 25.000, peildatum 15 Augustus 2015, onafhankelijk van het woonplaatsbeginsel, dus niet gecorrigeerd voor het levenspeil in Indonesië.

   Wel lees ik volgende beroepszaak bij de CRvB: http://jure.nl/ECLI:NL:CRVB:2012:BY7821 aangaande hoogte van de uitkering:

   2) Hoogte WUV-uitkering gebaseerd op het levenspeil in Indonesië. Het gemaakte onderscheid tussen het levenspeil in Indonesië (rupiah-grondslag) en het levenspeil in Nederland (euro-grondslag) levert discriminatie op in de zin van artikel 26 IVBPR. Het met art. 8, lid 3 WUV nagestreefde doel is legitiem. Niet kan worden gesproken van een passend en noodzakelijk middel om de op zichzelf legitieme doelstelling te bereiken. In hetgeen door de staatssecretaris is aangevoerd, is geen grond om het met artikel 8, lid 3, onder b, WUV gemaakte onderscheid toch objectief gerechtvaardigd te achten. Met name is de gestelde complexiteit en onuitvoerbaarheid van het woonlandbeginsel volstrekt onvoldoende onderbouwd. 1) Ingangsdatum WUV-uitkering. De inschattingsfout is een aan verweerder toe te rekenen ambtelijke fout. Uitgaan van oorspronkelijke aanvraag en niet van herzieningsverzoek. Uitgaan van de termijn van maximaal vijf jaar terugwerkende kracht. 3) Overschrijding redelijke termijn.

   Wellicht kan die € 100.000 aan advocaatskosten bespaard worden als bovengenoemde CRvB-uitspraak mutatis mutandis ook geldt voor die ex KNIL-militairen in Indonesië (gelijkheidsbeginsel).

   • Ron Geenen zegt:

    De WUV heeft te maken met slachtoffers uit de kampen gedurende maart 1942 en augustus 1945. U werd zelf vervolgd.
    De WUBO heeft te maken met de familie en nazaten van een militair (o.a. KNIL) gedurende maart 1942 en augustus 1945. U bent burger-oorlogsslachtoffer en U bezit de Nederlandse nationaliteit.
    https://myindoworld.com/wuvwubo/

  • Jan A.Somers zegt:

   “dat argument is nooit inhoudelijk voor een Internationaal Tribunaal getoetst,” Uiteraard niet, zolang het niet bij een Tribunaal is aangebracht. En dat is dan ook nog maar een Tribunaal.
   Interessant dat u de begrippen Persoon en Rechtspersoon kennelijk nog steeds niet begrijpt. Dat is toch zo eenvoudig. Jammer, want zonder deze basale duidingen begrijpt u waarschijnlijk ook heel weinig van juristerij. Ook buiten de overheid stikt het overigens van de rechtspersonen. Een dochter van mij (persoon) heeft privé en zakelijk ook gescheiden via haar rechtspersoon. Een kleindochter en haar vriend (personen) hebben hun filmbedrijf als rechtspersoon. Een kleinzoon (persoon) heeft zijn visbedrijf in een rechtspersoon. Onze imkervereniging is rechtspersoon, net als onze watersportvereniging, onze VvE, en de loodgieter die net een reparatie bij ons heeft verricht. Niet zo moeilijk, gewoon naar de KvK gaan (die publieke rechtspersonen natuurlijk niet, die zijn dat uit de wet).
   “Rechtspersoonlijkheid van het Ned. Indie na 1942”. De Nederlandse Staat beweert dat” De Nederlandse staat beweert niets uit zichzelf, maar volgt (zoals het hoort) het volkenrecht en beide uitspraken van het Amsterdamse Hof. Uitspraken die (in mijn versleten hersens duikend) keurig de weg wezen. Voor Nederland als gebiedsdeel geldt Titel 1 van Boek 2 BW. Rechtspersoonlijkheid bezitten de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen aan wie krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend. (en daarna nog wat meer genoemd). Voor Indië zie IS, Hoofdstuk Van de Wetgeving. Voor de huidige situatie een voorbeeld voor Sint Maarten: Wat het rechtspersonenrecht betreft houdt de status van Curaçao en St. Maarten in dat elk een eigen Boek 2 BW hebben. Ik heb van St. Maarten dat BW niet, maar ik heb wel interessante jurisprudentie in een arbeidsgeschil (dat zijn de achterstallige betalingen uit Indië ook, gewoon arbeidsrecht).

   GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN
   Beschikking
   in de zaak van
   [DE WERKNEMER],
   verzoekster,
   wonende te Sint Maarten,
   procederende in persoon,
   tegen
   de openbare rechtspersoon
   HET LAND SINT MAARTEN,
   verweerder,
   wonende te Sint Maarten,
   gemachtigde: mr. R.F. Gibson jr.
   Verzoekster wordt aangeduid als “[de werknemer]”. Verweerder wordt aangeduid als “het Land”.
   1 De procedure
   1.1.
   Het verloop van de procedure blijkt uit:
   het verzoekschrift met producties d.d. 2 september 2015,
   het verweerschrift met producties.
   1.2.
   De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 november 2015 in aanwezigheid van partijen en hun gemachtigden. De griffier heeft van het verhandelde aantekening gehouden.
   1.2.
   Hierna is beschikking bepaald.
   2 De feiten
   2.1. [
   de werknemer] heeft krachtens een arbeidsovereenkomst een dienstbetrekking met het Land gehad, ingaande 1 oktober 2011. Het Land heeft deze, tussentijds verlengde, arbeidsovereenkomst tegen 1 augustus 2014 opgezegd.
   2.2.
   Dit Gerecht heeft bij beschikking d.d. 21 januari 2015 de opzegging kennelijk onredelijk geoordeeld en aan [de werknemer] een schadevergoeding naar billijkheid van Nafl 25.000,00 toegekend. Deze beschikking is in kracht van gewijsde gegaan.
   2.3.
   In artikel 3 van de meest recente arbeidsovereenkomst is bepaald in lid 1 dat titel 7A van Boek 7A BW Sint Maarten van toepassing is. In lid 2 is vermeld dat onder andere de Landsverordening Materieel Arbeidsrecht (LMA) van toepassing is, met uitzondering van een aantal artikelen. Verder is onder andere de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst ambtenaren van toepassing verklaard.
   2.4.
   Artikel 4 lid 1:
   “Werknemer heeft recht op vakantie overeenkomstig hoofdstuk II van de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst ambtenaren.”
   2.5.
   Ook is blijkens de arbeidsovereenkomst het Employee Handbook van toepassing. Daarin is vermeld;
   “Expired vacation days will not be compensated in money unless:
   expiration is caused by a department head refusing or revoking vacation two years in a row;
   an employee is approaching his retirement day, and is not allowed to take up his remaining vacation days;
   an employee dies. (…).”
   2.6.
   Ondanks sommaties heeft het Land aan [de werknemer] niet genoten vakantiedagen niet uitbetaald.
   3 Het geschil
   3.1. [
   [de werknemer] verzoekt het Gerecht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, het Land te veroordelen aan haar uit te betalen de door haar opgebouwde niet genoten 35,5 vakantiedagen, verhoogd met de wettelijke rente en onder verbeurte van een dwangsom, uit te betalen, met proceskostenveroordeling.

   • Jan A.Somers zegt:

    ff vergeten:
    5De beslissing
    Het Gerecht in Eerste Aanleg:
    veroordeelt het Land om aan [de werknemer] te betalen het geldelijk netto equivalent van 35,33 vakantiedagen, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 1 augustus 2014 tot de dag van algehele betaling,
    veroordeelt het Land in de proceskosten, aan de zijde van [de werknemer] begroot op Nafl 50,00 aan griffierecht, Nafl 249,50 aan explootkosten en Nafl 1.500,00 aan salaris gemachtigde,
    verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    wijst af het meer of anders gevorderde.
    Deze beschikking is gegeven door mr. A.J.J. van Rijen, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.

    Stel je eens voor dat dit vonnis zou zijn uitgesproken t.a.v. van een vordering achterstallig salaris!

 3. Boeroeng zegt:

  Men wilt procederen voor WUV-gerechtigden die in Indonesië wonen en woonden , begrijp ik.
  Nu vind ik die advocaatkosten schandalig hoog en daarnaast door de lage levensstandaard in Indonesië hebben de ontvangers niet zoveel minder aan koopkracht ontvangen dan WUV-ers in Nederland.
  Ik zal niet doneren voor deze processen.

  • Ron Geenen zegt:

   @Men wilt procederen voor WUV-gerechtigden die in Indonesië wonen en woonden , begrijp ik.@

   WUV? Sinds wanneer kan een nabestaande van een militair WUV krijgen. Ik dacht dat de WUV bestemt is voor die personen, die in de nip concentratiekampen hebben doorgebracht.
   Daarnaast is toch de WUBO voor de erfgenamen van o.a. KNIL mensen. Daarbij eens een rapport gezien, dat WUV ongeveer een 70 tot tegen de 80% van de aanvragen uitkeert. De WUBO haalt de 20% nog niet. Ook vraag ik mij af, of die advocaat ook rekening houdt met de door Nederland in de steek gelaten Nederlanders in dat zelfde Indonesie. Bv Else Brail stamt ook af van een Knil man en krijgt tot op heden geen rooie cent.

   • Jan A.Somers zegt:

    “personen, die in de nip concentratiekampen hebben doorgebracht.” Niet alleen de kampen maar ook de Kenpeitai. Bovendien volgens mij ook het criterium: “blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade aan heeft overgehouden en daardoor in zijn of haar verdienvermogen is aangetast,”. Daar voldeed ik na de Kenpeitai niet aan, ik was een gezond en tevreden mens.

    • Ron Geenen zegt:

     @Niet alleen de kampen maar ook de Kenpeitai.@
     De Kenpeitai was toch de ergste nips!

     @WUV: Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden aan uw vervolging. @

     En daar wringt vaak de schoen. Ik ken hier o.a. een Indo van 80 jaar, die volgens mij veel te eerlijk is. Is daarom al 3 maal afgewezen. Heb zijn broer en zus hier op vakantie ontmoet. Kon tijdens ons gesprek niets verkeerd bij hun ontdekken, maar die krijgen het wel. Al jaren lang een aardig bedrag WUV. Ook belangrijk is wie de persoon van het SVB is, die je rapport opmaakt.
     Vroeger werd er iemand, die hier in CA woont en die het als bijbaantje voor het consulaat had, naar de aanvrager toegestuurd om een rapport samen te stellen. Vandaag aan den dag wordt een arts uit Nl hier naar Amerika gestuurd voor het interview. Vaak een kwestie van wie kent wie!

    • Jan A.Somers zegt:

     “De Kenpeitai was toch de ergste nips!” Hoeft u mij niet te vertellen. Maar vergeet de Indonesische ondervragers bij de Kenpeitai niet. Die waren bij mij nog erger. Maar u moet ook onderscheid maken tussen de Kenpeitai als gewone militaire politie en hun afdeling van geheime dienst. De militaire politie heeft in Soerabaja goed werk verricht (moesten ze ook van SEAC) totdat ze van een Nederlandse marineofficier naar huis mochten.

    • Ron Geenen zegt:

     @Maar vergeet de Indonesische ondervragers bij de Kenpeitai niet. Die waren bij mij nog erger. @

     Vertel mij wat. Mijn vader en zijn collegae hebben dat tijdens de Kenpeitai maanden lang in Padang ook ondervonden. En toen de jap de oorlog opgaf waren deze misdadigers het eerst verdwenen.

 4. Jan A.Somers zegt:

  Waarom gaat het hier weer alleen over KNIL-militairen? Dat was maar een minderheid van alle gedupeerde Indisch ambtenaren! En soldij is wat anders dan (achterstallig) salaris. Als je naar de rechter stapt moet die wel van u weten waar het over gaat, hij/zij mag niet zelf wat verzinnen. Het gaat overigens niet om alle “in Nederland wonende (Indo) Nederlanders en in het buitenland”, alleen over Nederlanders met een arbeidsovereenkomst met de Indische overheid. De mensen met een arbeidsovereenkomst met een particuliere maatschappij, en de KM, hebben meest die achterstallige salarissen al ontvangen.
  “En is het geen zaak van Indonesie?” Volgens twee uitspraken van het Amsterdamse Hof zit u hier op de (enige) juiste lijn! Maar er is bij Indonesië nog nooit een vordering van achterstallig salaris, op basis van het arbeidsrecht, ingediend! Pas met een negatieve Indonesische reactie op uw vordering kunt u naar de rechter. Volgens mij is dat recht overigens al verjaard. De backpay is wat anders, slaat alleen op een genoegdoening op morele grondslag, geen recht, moet je dank u wel voor zeggen.

  • Boeroeng zegt:

   Wat ik begrijp….. het gaat niet om een backpayproces.
   Het is een WUV-kwestie

   • P.Lemon zegt:

    @het is een Wuv kwestie … ( maandelijks geen hoge (in 2012: groot € 1.800,00 euro ) maar lage WUV-uitkeringen (nl. omgerekend in 2012: groot 300,00 euro) ontvingen. SGI )

    # ivm een andere lagere levensstandaard?

    *** Ontvangen 15 april 2014

    Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant.

    In deze nota naar aanleiding van het verslag beantwoord ik de gestelde vragen, waarbij ik zoveel mogelijk de volgorde van het verslag volg.

    Algemeen

    De leden van de fractie van de VVD vragen de regering welke oplossingen in een overleg tussen de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het bestuur van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) de revue hebben gepasseerd en waarom deze oplossingen niet hanteerbaar waren.

    In het overleg tussen de staatssecretaris en de CGB is het dilemma ter tafel gekomen dat daaruit bestond, dat beide door de CGB in haar oordeel geopperde oplossingsrichtingen grote nadelen met zich mee zouden brengen. Door het zonder meer schrappen van de «rupiah-grondslag» (artikel 8, derde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 – Wuv) zou de Wuv-uitkering naar Indonesische verhoudingen buitenproportioneel hoog worden, hetgeen niet in overeenstemming zou zijn met het (ook volgens de CGB: legitieme) doel van de Wuv. Kern van de Wuv-uitkering is kort gezegd dat als iemand tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolging heeft ondergaan, daar blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade aan heeft overgehouden en daardoor in zijn of haar verdienvermogen is aangetast, de Wuv ervoor zorgt dat deze persoon (min of meer) kan voortleven op het levenspeil van vóór de vervolging.

    De door de CGB aangedragen alternatieve oplossing – invoering van het woonlandbeginsel in alle (circa 60) buitenlanden waar uitkeringsgerechtigden wonen – zou in ieder geval voor de gerechtigden in een niet-Westers land tot een forse verlaging van hun uitkering leiden; de uitkering naar het welvaartspeil in Nederland (in euro’s) wordt in dat geval immers vervangen door een uitkering naar het (lagere) welvaartspeil in het woonland. Daarnaast concludeerde de Pensioen – en Uitkeringsraad (PUR) in de gevraagde uitvoeringstoets, dat de eerdergenoemde alternatieve oplossing uitvoeringstechnisch buitengewoon complex of zelfs nagenoeg onuitvoerbaar is (Tweede Kamer, 2008–2009, 20 454, nr. 93 en Tweede Kamer, 2009–2010, 20 454, nr. 98).

    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33856-6.html

   • Jan A.Somers zegt:

    Sorry, maar waarom staan er in het bericht dan verwijzingen naar “want zij kregen de backpayregeling” en “zonder doorbetaling van 40 maanden soldij (backpay)”, met de verwijzing naar soldij.
    “veroorzaakt door aardbevingen” Heeft niets te maken met de WUV. Wel met oude wetten inzake mijnschade in Limburg. In tegenstelling tot de WUV is de staat deelnemer aan de activiteiten van de NAM, en in directe zin mede aanspreekbaar, makkelijker voor aansprakelijkheidsstelling:
    – Met de staat waren sinds 1947 afspraken gemaakt over de vergoedingen, de verkoop en het transport.
    – De exploitatie van het Groningen-veld werd begin jaren zestig de verantwoordelijkheid van Maatschap Groningen. In deze nieuwe organisatie kregen Shell en ExxonMobil elk een belang van 30% en de Nederlandse staat een belang van 40%. Tegelijkertijd werd de Gasunie opgericht, voor 50% eigendom van de staat (waarin het netwerk van het Staatsgasbedrijf werd opgenomen) en voor 25% van Shell en 25% van ExxonMobil.
    -EBN
    De vierde partij in het Gasgebouw is EBN. EBN behartigt als aparte organisatie de belangen van de staat als aandeelhouder. EBN is dan ook voor 100% eigendom van de staat. Via EBN heeft de staat daarnaast zeggenschap in twee andere bedrijven binnen het Gasgebouw. EBN is namelijk ook voor 10% eigenaar van GasTerra en voor 40% eigenaar van de Maatschap Groningen.

  • Ron Geenen zegt:

   @De backpay is wat anders, slaat alleen op een genoegdoening op morele grondslag, geen recht, moet je dank u wel voor zeggen.@

   Waarom? Voor een fooi aan ongeveer 578 mensen terwijl er een 80000 tot 90000 op recht zouden moeten hebben? Van Rijn zei trouwens dat hij het geld niet had om alle mensen te vergoeden. OK, dat kan ik wel zien. Als je het niet heb kan je ook niet betalen of uitkeren. Maar waar haalt hij het geld dan vandaan voor alle vluchtelingen? Is dat ander soort geld? Ook heeft Indonesie een 600 miljoen plus 89 miljoen aan rente uitbetaald. Ongeveer een 134 miljoen is aan de bedrijven uitbetaald. Wat is er met de rest gebeurd? In de kast van Luns verdwenen? Dat geld was toch ook bestemt ter compensatie van o.a. de Indo? Waar is dat geld gebleven?

   • Jan A.Somers zegt:

    “Waar is dat geld gebleven?” O.a. voor een deeltje bij mijn ouders. Je moest het wel aanvragen. En heeft niet alleen met de indo te maken, iedereen die zijn schade redelijk aannemelijk kon maken. Ik dacht dat het (met het oog op fraude) werd berekend via een vast lijstje bedragen. Ik heb zo’n idee dat velen dat niet hebben aangevraagd. Je kon daarover informatie krijgen bij o.a. Pelita en de sociaal raadslieden van gemeenten, belangenverenigingen, vakbonden, ouderenbonden. Plus natuurlijk de tong tong.

    • Ron Geenen zegt:

     @O.a. voor een deeltje bij mijn ouders@

     Wat is een deeltje? Zijn de getallen ooit bekend gemaakt? De gepubliceerde artikelen en getallen over de afgelopen jaren, o.a. van mevrouw Griselda Molemans, vertellen mij iets anders en concreter.

    • e.m. zegt:

     @Je moest het wel aanvragen. /…/Ik heb zo’n idee dat velen dat niet hebben aangevraagd.@.

     — Dag meneer Somers, een eerdere reactie op Javapost n.a.v. een vraag van wijlen @ Pak Surya Atmadja zegt: 16 juni 2014 om 9:32 pm@ leert het volgende:

     [CITAAT]
     Stand van de registratie per 1 januari 1967
     Aantal ingediende claims

     A Door rechtspersonen … 636
     B Door natuurlijke personen … 3889
     Totaal … 4525
     A Rechtspersonen
     Ingediend … 636
     Afgewezen … 36
     Geregistreerd … 500 [536]
     In behandeling …57
     Nog in behandeling te nemen … 43

     B Natuurlijke personen
     Ingediend … 3889
     Afgewezen … 685
     Geregistreerd … 2325 [3010]
     In behandeling … 359
     Nog in behandeling te nemen … 520

     Derhalve nog niet geregistreerd:
     A Rechtspersonen … 100
     B Natuurlijke personen … 879
     Totaal … 979
     [EINDE citaat]

     @Ik dacht dat het (met het oog op fraude) werd berekend via een vast lijstje bedragen.@

     — Uit een eerdere reactie op Javapost van @15 juni 2014 om 8:08 pm@ twee rekenvoorbeelden*:

     *Bron: TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN (Ingezonden bij brief van 13 december 1968.)

     [CITAAT]
     “”Ten einde een indruk te geven van de draagwijdte van de voorgestelde wijzigingen, wil de ondergetekende nog aan de hand van enige cijfervoorbeelden nagaan welke uitkeringen een deelgerechtigde rechtspersoon en een deelgerechtigde natuurlijke persoon, beiden met een claim van hoger dan f 250 000 per saldo volgens de nieuwe verdeelsleutel zullen ontvangen.

     A. Een deelgerechtigde natuurlijke persoon met een claim
     van f 500 000 ontvangt ingevolge artikel 10, eerste lid, 15 pct. van f 250 000 = ƒ 37 500, en ingevolge artikel 10, tweede lid, nog eens 35 pct. van deze f 250 000 = 87 500, alsmede 25 pct. van de resterende f 250 000 = 62 500,
     derhalve in totaal (37 500 + 87 500 + 62 500 ) ƒ 187 500,
     waarvan f 37 500 contant en, desgewenst, schuldbewijzen tot f150 000 in 1969, dan wel dit laatste bedrag contant in de jaren 1974 tot en met 1978.

     B. Een deelgerechtigde rechtspersoon met een claim van
     f 500 000 ontvangt ingevolge artikel 10, eerste lid, 15 pct. van (naar schatting) f 100 000 = ƒ 15 000,
     en ingevolge artikel 10, tweede lid, nog eens 10 pct. van deze f 100 000 plus 25 pct. van 50 000 = 47 500,
     alsmede ingevolge artikel 10, vierde lid, 15 pct. van de resterende f 250 000 = 37 500,
     derhalve in totaal (15 000 + 47 500 + 37 500 ) ƒ 100 000,
     waarvan f 15 000 in 1969, f47 500 in de jaren 1974 tot en met 1978 en f 37 500 in de jaren 1979 tot en met 2003.

     De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.
     De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., DE JONG.
     De Minister van Financiën. H. J. WITTEVEEN.
     [EINDE citaat]

     P.S.
     Dit soort al heel lang bekende historische informatie zal inmiddels ook wel door The Indo Project opgetekend zijn, mag ik aannemen en eventueel andere ‘actuele’ Indo-gerelateerde websites all over the world . . .

    • Jan A.Somers zegt:

     “Wat is een deeltje?” Die afrekening van mijn vader heb ik niet. Wel een andere vanwege verlies van persoonlijke bezittingen op zijn tot zinken gebracht schip. Maar dat was geen geld van de WUV.

    • Jan A.Somers zegt:

     “een eerdere reactie op Javapost ” Bedankt. Gezien het geld dat beschikbaar was hebben inderdaad velen niets aangevraagd. Bij de huidige asielzoekers is het weer anders. Nog voordat de lening is aangevraagd hebben de ‘dienstverlenende’ ondernemers zich al aangemeld om dat geld op te maken.

 5. Huib zegt:

  Voor zo ver bekend heb ik mijn moeder wel eens horen klagen dat zij nooit het achterstallige salaris voor mijn door peloppors afgeslachte vader voor zijn tijd als KNILLER in het Jappenkamp heeft ontvangen. Omdat ze reeds in 1958 is overleden hebben wij als erfgenamen er ook niets van gezien . Wel kon je natuurlijk aanspraak maken op WUV of Wubo als je daar al via-via iets van wist.

 6. Jan A.Somers zegt:

  Zie Rijksoverheid:
  Uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)
  U kunt financiële ondersteuning krijgen als u in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië bent vervolgd. Dit kan met de uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv). Ook nabestaanden van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen.

  Voorwaarden Wuv
  Om als vervolgingsslachtoffer voor de Wuv in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden aan uw vervolging. U vindt alle voorwaarden voor de Wuv op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Wuv aanvragen
  U vraagt de Wuv schriftelijk aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

  Wetten en regels
  Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Documenten
  Welke pensioenen of uitkeringen krijgen verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers?
  Voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa of in het voormalig Nederlands-Indië zijn verschillende pensioenen of…

  Vraag en antwoord

  Zie ook
  Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 (Wuv)
  Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  Tweede Wereldoorlog
  Verantwoordelijk
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Ron Geenen zegt:

   Maar nergens staat er dat men een WUV uitkering kan krijgen vanwege dat je vader militair was geweest. Bij WUV gaat het er om of de aanvrager een slachtoffer was van de jap in een concentratie kamp. Vervolgens moet dit slachtoffer nu er de gevolgen van ondervinden.
   Als die meneer de advocaat zich beroept op de regel van de wet, dat een ouder een ex-KNIL was, zit hij volgens de wet verkeert. Bij de WUBO moet hij eigenlijk wezen, maar daar is een andere wet, dat hem dwars zal liggen, namelijk: men moet ten tijde van aanvraag de Nederlandse nationaliteit hebben. Het artikel dat ik o.a. op mijn website staat is door een adviseur van de SVB bevestigd en goed bevonden. Zo heb ik dat toen ook in het blad de Indo gepubliceerd.
   Voor mij wordt het interessant als de wet voor de Indonesiers wordt aangepast en meneer de advocaat zijn zin krijgt. Er zijn namelijk heel wat Indo’s, die Amerikaan zijn geworden, ook afgewezen. Ik blijf het dus met argus ogen volgen en zo nodig een nieuw artikel, aangepast, publiceren. Voor de NL staat heeft die advocaat een “kan met wormen geopend”.

   • bokeller zegt:

    De Wuf.of Wubo heeft diverse wetten waar
    je misschien een beroep op kunt doen.
    Veel weet ik er niet van ,maar hier zo’n wet
    Artikel 19.
    siBo
    http://mijnwetten.nl/wet-uitkeringen-vervolgingsslachtoffers-1940-1945/artikel19/

    • Ron Geenen zegt:

     DE wet heeft diverse uitkeringen mogelijk gemaakt.
     Dat klopt Bo, maar je bent gewoon al 2 stappen verder gegaan. Het ging bij mij om het beginsel, namelijk wie, als slachtoffer, kan in aanmerking komen. En welke uitkering, WUV of WUBO, heeft betrekking op hem of haar. De getailleerde wetten zoals je die mij heb gestuurd is iets meer in het straatje van de heer Somers. De persoon die al is goedgekeurd bevonden voor een uitkering, krijgt dan te maken met de wetten. Kijken in welk straatje hij/zij valt.
     Zoals ik reeds eerder heb vermeld, heb ik nogal wat gesprekken gehad met een persoon bij de SVB. Hij vond het heel leuk om mij het helemaal uitteleggen wie er mogelijk in aanmerking voor kon komen. Toen ik mijn verhaal had geschreven heb ik het eerst naar hem toegestuurd en pas er na op o.a. mijn website en in het blad “De Indo” geplaatst.
     Nu even terug naar die advocaat die opkomt voor de nabestaanden van Indonesische KNIL mensen in Indonesie. Ergens gelezen dat er in Indonesie 1,1 miljoen ongeveer afstammelingen van Indo’s zijn. Veel meer dan in Nederland en zeker meer dan in hier in de US. Ik hoef b.v. alleen maar een oom van mijn moeder, een Chevalier, te noemen, die na de oorlog in Siantar is blijven wonen. Heeft jaren na de oorlog nog bij het KNIL gediend. Is daar ook getrouwd en had 8 kinderen. Een van zijn zonen woont nu in Jakarta, die ik af en toe spreekt. Een zus van hem, nu 85, woont in San Diego. Hoeveel van deze Indo-Indonesiers zijn er nu nog in leven en mogelijkerwijs in aanmerking kunnen komen, zoals die Nederlandse advocaat heeft beschreven?
     Als de wet die aanklacht aanneemt heeft de Nederlandse politiek te maken met een blik vol wormen. Een NL uitdrukking komt nu bij mij boven: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. We zullen zien!

    • Jan A. Somers zegt:

     “iets meer in het straatje van de heer Somers.” Klopt, zonder die wetten geen uitkering. Het blijft aan de politiek dat geld van belastingbetalers uit te geven aan die uitkeringen.

   • Bert . zegt:

    Klopt helemaal Ron ,mijn vader was ook geen militair maar mijn oudste zus geboren 1939 en tot augustus in Bangkinang gezeten ,heeft die WUV wel gekregen ,terecht volgens mij ,het is een lief mens maar ze heeft duidelijk een klap opgelopen daar in dat ‘”” Japanse vakantiekamp “” Ik zei altijd “” Die heeft een klapper op haar kepala gekregen “” Later veranderde ik die zin in “” Die heeft een hele klapperboom op haar kepala gekregen “” Die 3 andere broers van mij ,die ook in Bangkinang hebben gezeten ,hebben het niet aangevraagd maar naar mijn mening hadden ze het alle 3 gekregen ,vooral de oudste geboren 1938 heeft daar in dat kamp een trauma opgelopen ,stelletje kinderen sadisten die Sushi vreters!

    • bokeller zegt:

     Pak Bert,
     Nu wordt ik wel wat nieuwsgieriger naar Uw familienaam want ik ben ook een van vele gelukkigen geweest ,die door de Jap liefdevol werden verzorgd in het buitenverblijf Bangkinang.
     Wel op het toen Japanse vermogen en weldadigheid.
     Mss. als U geen bezwaar heeft.?
     siBo

    • Ron Geenen zegt:

     @vooral de oudste geboren 1938 heeft daar in dat kamp een trauma opgelopen ,stelletje kinderen sadisten die Sushi vreters!@

     Zo is het Bert. Een pleegzus van mij die dit jaar 80 wordt heeft ook een klapper op haar hoofd gekregen. Zeker ook nadat haar man hier in Ca haar in de steek heeft gelaten voor een jonger vrouwtje. Ze was 73 toen ik hier van hoorde. Heb voor haar de WUV aangevraagd. Nam zowat een jaar in beslag. Doorslaggevend was het psychiaters rapport. Ook had ze toen geboft dat de koers Euro Dollar voor haar gunstig uitpakte, want ze kreeg met terugwerkende kracht een bedrag van ongeveer $30000 en maandelijks ongeveer 1272 euro = ongeveer $1500. Voordien moest ze het doen van $880 per maand. Die ervaring heb ik later met diverse anderen gedeeld en met afwisselend succes.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat het woord CONCENTRATIEkamp niet was gevallen. Gelukkig maar. Internering en krijgsgevangen. Het gaat om ‘bent vervolgd’. Dat is heel ruimhartig. Met het probleem de fraudegevallen er tussen uit te filteren.

    • Ron Geenen zegt:

     @Met het probleem de fraudegevallen er tussen uit te filteren.@

     Vermoedelijk gaat u er van uit dat de aanvrager fraude pleegt. Vaak wordt er vergeten dat er bij de bepalende ambtenaar ook fraude kan zijn.

    • Ron Geenen zegt:

     @Met het probleem de fraudegevallen er tussen uit te filteren.@

     Mijn reactie heeft niets met u te maken. Maar in het algemeen zijn de Indische hier in CA de mening toegedaan dat vooral de SVB wat betreft het wel of niet uitkeren van een WUV of WUBO, het niet eerlijk toegaat. Om maar zacht uit te drukken, er worden met verschillende maten gemeten.
     Het woord corrupt is wel eens gevallen.

    • e.m. zegt:

     @Ron Geenen zegt: 8 mei 2018 om 16:58 Vermoedelijk gaat u er van uit dat de aanvrager fraude pleegt.@

     — Waar baseert u deze misplaatste insinuerende persoonlijke aantijging jegens meneer Somers op ?

    • Loekie zegt:

     Pas op Geenen, dadelijk word je gebeukt.

    • e.m. zegt:

     @Loekie zegt: 8 mei 2018 om 17:33@

     — In potentie beschikt u over ex-KNIL-kameraadschap. Voelt goed . . .

    • Jan A.Somers zegt:

     “Het woord corrupt is wel eens gevallen.” Waarom zou de behandelend ambtenaar corrupt doen, hij kan er toch niets aan verdienen? Maar in mijn eigen ervaring (niet als behandelend ambtenaar) ben ik twee keer door een aanvrager benaderd om over een onwaarheid te getuigen. Zoiets wijs je natuurlijk af, elke fraude is een benadeling van de belastingbetaler. Jammer dat Buitenzorg hier niet over kan vertellen.

    • Ron Geenen zegt:

     @Waarom zou de behandelend ambtenaar corrupt doen, hij kan er toch niets aan verdienen? @

     Daar zijn wel een paar mogelijkheden voor te verzinnen. Ik kan bv me indenken dat een ambtenaar een bevriende relatie graag wilt helpen. Omgekeerd moet hij/zij misschien niets hebben van de persoon, die Nl heeft verlaten en in Amerika een nieuw bestaan opbouwt. Ik verzin maar iets, maar de mogelijkheden zijn talrijk. Het resultaat is dat de een wel krijgt en de ander er naar kan fluiten; mensen uit een en dezelfde familie. Bovenstaande veronderstelling werd mij door de persoon, die al 3x werd afgewezen, naar voren gebracht.

    • Loekie zegt:

     – Njo, je bent een dief!
     – Wat zeg je nou? Waarom zeg je dat?
     – Omdat jij steelt!
     – Hoezo? Wat heb ik gestolen, van wie?
     – Ik verzin maar iets, maar de mogelijkheden zijn talrijk. Daarom ben je een dief.

    • Jan A.Somers zegt:

     “Ik verzin maar iets,” Ja, in de richting van het wijzende vingertje. In die richting kunt u bijvoorbeeld ook Buitenzorg vinden! En de ambtenaren die mijn vader zo goed hebben geholpen. ‘Goed’ is daarbij niet van belang, zij hebben gewoon de geldende procedures gevolgd. Dat verzinnen is niet alleen onfatsoenlijk of denigrerend, dat is gemeen.

 7. Bert . zegt:

  @Pak Keller ,ha ha ha ,u bent altijd grappig ! U heeft een keer geschreven dat u mijn vader ( J.Ch H Wijchgel geboren 1913 in Soerabaya) heeft ontmoet in de gevangenis in Padang ,hij was goede vrienden met Boy van den Engh ( wiens 2 zonen u ook kent ) U vertelde dat die Boy na de Japanse capitulatie wraak nam op zijn Indonesische bewakers ,die hem een keer afgerost hadden ,,dat verhaal van u klopt als een bus .maar ja u bent van 1929 dus 20 jaar ouder dan ik ,dus ik neem u niets kwalijk dat uw geheugen u een beetje in de steek laat ,geeft niks !

  • Bert . zegt:

   @Pak Keller oh sorry ,ik zie nu pas dat u een e-mail adres heeft meegegeven ,had dit bericht natuurlijk per e-mail moeten versturen ,beetje tolol van mij maar ja zit nu al gezellig te borrelen met wat kennissen ,je moet toch wat van het leven maken !

   • bokeller zegt:

    Boy van den Engh ( wiens 2 zonen u ook kent ) U vertelde dat die Boy na de Japanse capitulatie wraak nam op zijn Indonesische bewakers ,die hem een keer afgerost hadden ,,

    De Heer van der Engh werd door de bewakers afgerost
    door een uitgekiend opoffering .
    Zijn Gang smokkelde katjang-suiker en klapperolie
    via ons tuin/houtploegen in één door de Indonesische
    handelaren voor bewerkte holle boomstammen,
    dat onder het mom van keukenbrandhout .
    Waarschijnlijk verraad ,vertrouwde de Indonesische wacht.
    de terug kerende houtploeg niet en iedereen van de
    tuinploeg moesten hun barang neerleggen en er bij gaan
    zitten.
    Van der Engh zag de bui al hangen en maakte amok
    door luidruchtig de tuinmensen en bewaking aan te spreken
    één beruchte Batak bewaker ( zie Kurah Lou Lanzing) ramde er op los
    en het smokkelwaar verdween in de toegestroomde
    kamp menigte.
    Vanaf die tijd maakte van der Engh rottan karwatsen,
    die hij constant met olie soepel maakte.
    Bij de wraaktocht op de politiepost werd de betreffende
    Batak bewaker eerst tot boksen uitgedaagd en daarna aan flarden
    geslagen.
    Wij kregen kamparrest en de buitgemaakte karabijnen
    op een na moeten inleveren.
    Een pracht kerel ,wij hadden nog een tijdje in de
    zg.Bersiap periode bij elkaar gewoond.
    siBo

 8. Bert . zegt:

  @Ron Geenen : Mooi Bagus wat je voor je pleegzus hebt gedaan ,als zij een adviseur of nog erger een advocaat in de arm had moeten nemen .was er van dat voorschot weinig overgebleven ,een beetje advocaat rekent hier al euro 500,- per uur maar het inkomen van pleegzus is dus bijna verdubbeld,ja je hebt er toch een jaar aan besteed ,ik gun het die mensen wel ,pleegzus is dus van 1938 en heeft ook haar kinderjaren in dat Japanse “” Vakantiepark”” doorgebracht ,heel goed dat ze nu een beetje genoegdoening heeft gekregen van Nederland al blijf ik van mening dat,dat rijke zeg maar steenrijke Nippon ook best wel over de brug had kunnen komen.

  • Ron Geenen zegt:

   @al blijf ik van mening dat, dat rijke zeg maar steenrijke Nippon ook best wel over de brug had kunnen komen.@
   Helemaal mee eens. Daarbij gaan mijn gedachten zeker ook naar de “Troostmeisjes”.
   Je moet dat eens voorstellen als vrouw zijnde iedere keer zo’n vieze spleetoog op je te hebben.
   Walgelijk!

 9. Bert . zegt:

  @Pak Keller ,u vertelde dat u enige tijd bij van der Engh ( Ik schrijf meestal van den Engh ) heeft gewoond moet dan wel in Padang zijn geweest ,moet u ook kennis gemaakt hebben met zijn 2 jongste kinderen Winneke (geb 1938) en Deny (geb 1939) ,dat dochtertje heeft een traumatische ervaring meegemaakt tijdens de Bersiap sindsdien haat ze alles wat Indonesisch is ,toen ze een keer onverwacht bij mij binnenviel viel haar oog op de Indonesische vlag die bij mij thuis hing ,ze werd bijna gek ! “” Haal weg die vlag ,haal weg die vlag !”” Ach heb ik ook maar gedaan ,het was verder een schat van een mens ,trouwens oom Boy was toch nog wel redelijk oud geworden bijna 90 of zo ,op zijn begrafenis wemelde het van Nieuw-Guinea gangers .U vertelde ook dat u een Top heeft gekend in Nieuw-Guinea ,heb het even nageplozen dat was de oudste broer van mijn moeder Jan Top .

 10. bokeller zegt:

  Pak Bert,wat is de wereld toch heel klein.
  Ik heb nog een foto van Jan Top ,toen wij
  de kapotte brug in Mango Api te Manokwari
  repareerden met het materiaal zo uit het bos gekapt.

  Ja de dochter van der Engh en velen aldaar
  kregen zwaar voor hun kiezen na de Olomoorden.
  Op enkelen na werden de Europese inwoners
  al samen getrokken op het oude Missiecomplex en
  direct daarna geëvacueerd naar Java.
  Vele moorden en schietpartijen om het beveiligde
  complex .Wraak van de Engelsen om de kampongs
  rondom Emmahaven af te branden.
  Geen vers voedsel wij kregen Engelse gedroogde
  oorlogsvoorraden.
  Heel vreemd dat de gegevens inzake die periode
  niet geopend kan worden.
  siBo

  • Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

   Geachte Heer Keller.

   Ik dacht dat in de NEFIS-archieven iets te vinden is over de gebeurtenissen in Padang
   (Goldman. nrs. 789 . betrekkelijk bevindingen te Padang”.) Helaas zij deze archieven niet geheel gedigitaliseerd. Zodra ik begrijp hoe die NEFIS-archieven gestructureerd, i.c.opgebouwd zijn, zal ik een bezoekje aan die archieven leggen. Ik heb niet alleen Bersiap-gegevens over Padang nodig.

   Een andere ingang voor informatie aangaande Padang zijn de bevindingen (situation reports) van de Britse militairen commandanten in Padang in de Bersiaptijd. Die zijn in het National Archive in Kew te vinden. Ik heb een bezoekje gepland, alleen weet ik niet wanneer.

   • bokeller zegt:

    Heer van den Broek,
    Het moet wel in de Engelse rapportage terug te vinden zijn
    want hooggeplaatste Engelse Officieren en een Engelse
    vrouw zijn vermoord voorbij Boekit poetoes ,nabij Emmahaven
    waarna de Engelsen vele kampongs in die omgeving afbranden.
    Ik had deze branden van nabij gezien en de Indiase soldaten
    bezig gezien.
    Tijdstipt rond Mei 1946.
    siBo

    • Ron Geenen zegt:

     Vermoedelijk bedoel je met het afbranden van de kampongs door de Engelsen het volgende deel van mijn verhaal na de Olo moorden in Padang.
     In tegenstelling tot de reactie op de Olo-moorden waren de Britten buiten zichzelf van woede toen er op 2 november twee Britse matrozen en twee dagen later de Britse majoor Anderson van de generale staf met zijn partner de Britse Red-Cross Female Officer, miss Allingham tijdens een van hun excursies werden vermist. Tien dagen later werden de stoffelijke overschotten en hun jeep in ondiepe graven aan het zelfde strand, waar zij vermoord werden, gevonden. De vondst was het resultaat van recherchewerk van de Nederlands-Indische politie, die ook de daders wist te lokaliseren. Op 9 en 10 december 1945 werd een aantal kampongs in de Boenggoesbaai in de omgeving van Emma haven van waaruit de acties zouden zijn ondernomen en waar de daders zich zouden hebben verscholen, als represaille door de boze Britten volledig in de as gelegd. Diverse Indo getuigen, nu nog in leven, hebben het met eigen ogen waargenomen.

    • bokeller zegt:

     Pak Ron,
     Dat is het verhaal en alleen mijn data klopte niet.
     siBo

    • Ron Geenen zegt:

     Ik vermoed dat de data van KURA! komt.

 11. Bert . zegt:

  @Pak Keller : U schrijft “” Heel vreemd dat de gegevens inzake die periode niet geopend kan worden “” Nou maar beter ook ,al die narigheid lebih baik beter het zwijgen toe doen .Ik was een beetje beducht dat u meer wist over die bersiap tijd in Padang en het hier op de site zou zetten ,zou een beetje pijnlijk zijn geweest voor die dochter van oom Boy ( als ze het zou lezen ) Ja die oom Jan ,ik wist niet eens dat er een familielid van mij in Nieuw-Guinea was geweest ,vroeg het aan een neef uit Florida,die zei “” Ja natuurlijk dat was oom Jan “” Oom Jan leefde later iewat teruggetrokken op zijn Haagse bovenwoning ,mijn moeder was niet zo gesteld op hem ,daar hij als oudste broer zeer beschermend en zeer streng voor haar was .jammer eigenlijk .

  • Boeroeng zegt:

   Zo zie je maar weer eens . Drop Indische familienamen op een Indische site …. en je hoort nog eens wat..
   Bert,, je oom Nico had schoonouders Davies-Krijgsman toch ?

   • bokeller zegt:

    Pak Boeroeng,over de fam.Krijgsman toch
    een nmm.een enig soldaten verhaaltje.

    Eén van de Padangse Krijgsman’s was officier
    bij het Knil en mijn landingsboot commandanten tijdens
    de landing op Pasir Poetih in Noord Sumatra.
    Alles liep vlotjes tot de nadering van het strand,daar liep
    pakweg 50 meter van het landingspunt
    onze landingsboot op een zandbank ,de kleppen klapten open
    en wij dappere borsten zagen de wijde zee voor ons
    en de granaat inslagen van ondersteunende mustang’s.

    Luitenant Krijgsman en nogal vrij klein van stuk
    drong naar voren en riep ;”Volgen” stapte uit en
    verdween onder water om even later proesten weer
    op te duiken.
    En na wat krachttermen onze richting uit zijn we
    ook maar het zeewater ingedoken.

    Wat een Padangse naam al niet teweeg kan brengen.
    siBo

 12. Bert . zegt:

  @Pak Boeroeng : ben stomverbaasd klopt helemaal Boeroeng ,Nico Top ( lieveling broer van mijn moeder) was getrouwd met Roos Davies ,een schat van een mens ,die Davies family was een echte roemruchte Indische familie in tegenstelling tot de Topjes ,petje voor je af Boeroeng ,hoe weet je dit allemaal ?? Ik wist wel dat tante Roos een Davies was uit Padang maar niet dat dat haar moeder een Krijgsman was .( Over deze familie heb ik veel op deze site Indisch4ever gelezen) Trouwens die oom Jan was ook ingetrouwd in een bekende familie ,de Kneefels ,boffen die neefjes en nichtjes maar ,ik weet niet eens wie de echte vader van mijn vader was ,”” ZE “” zeggen dat het waarschijnlijk die journalist Zentgraaff was ,als ik zo kijk naar die foto van Zentgraaff ,zou het best kunnen kloppen en mijn vader heette ook Henry net als Zentgraaff en waar woonde zijn moeder ? en waar Zentgraaff ? Juist ja in Soerabaya ! En hoe oud was mijn oma toen ? Juist ja 18 jaar en een beeldschoon Indo meisje ,dus wat moet die Zentgraaff gedacht hebben ? Ahum lekka lekka pienda pienda of zoiets ,alleen vergat onze vriend Zentgraaff iets ? Wat dan ? Nou ja hij was al getrouwd ,de gladakker .Later is mijn oma getrouwd met ene Wijchgel ( secretaris van Soekarno) en haar zoon kreeg op zijn 13e de achternaam Wijchgel ,hij is op de wereld gekomen onder de familie naam Tadema Wieland ( naam van zijn moeder )

  • Boeroeng zegt:

   Ay hoe weet ik dat ? Glazen bol?
   Of heb ik wat notities over Indische stambomen en weet ik hoe te zoeken ?

   Je tante Roos had een schoonzus Olga Trouvat . Haar opa was Jean Trouvat, Franse militair te Padang.
   Met de Niassche vrouw Anna had hij 4 jonge kinderen . Anak kolong ?
   Jean overleed in 1891 en Anna huwde de Franse militair Francois Brard .
   Waren de militairen goede vrienden ? En huwde Francois met Anna om haar een pensioen te geven als hij overleed.
   In elk geval werd hij de stiefvader van de kinderen en zorgde dus voor hen.
   Anna gaf hem 3 zoons en overleed in 1900. Een van de zoons is de grootvader van Patty Brard.
   En ook deze zoons kregen een stiefmoeder want Francois huwde met militairsdochter en militaire weduwe Trijntje Krab.
   Hoe weet ik dit zo? Ayooo familieverhalen. Trijntje is mijn overgrootmoeder .
   Kampong ketjil, toch …..dat Indië ?
   Een overovergrootmoeder van mij hertrouwde met een Davies. Maar haar zoon uit een eerder huwelijk had een zoon Jan…. die kreeg een schoonmoeder Julia Wijshijer, familie van Bo Keller

   Overigens kon ik vinden dat je vader inderdaad bij de burgerlijke stand werd aangegeven onder moedersnaam

   • bokeller zegt:

    Pak Boeroeng
    En dan heb je de fam.Freeth en Bothello
    nog niet genoemd dan is de Familie compleet.

    En het leukste hiervan is dat ik als een
    van de oudste overlevenden, in September
    bereik ik de 90 jarige leeftijd de kampong
    ketjil zowel voor de oorlog en gevangenschap
    heb leren kennen.
    Allemaal Zus/Broer-Tante/Oom van me.
    siBo

    • Ron Geenen zegt:

     @En dan heb je de fam.Freeth en Bothello@

     En van moeder ook gehoord dat beide namen ook een verbinding hebben met Geenen en Chevalier. West Sumatra is toch een grote familie. Er is altijd wel een link.

   • Bert . zegt:

    @Pak Boeroeng : Het duizelt een beetje in mijn hoofd .al die namen en familieverbintenissen ,die je opnoemt .dus je hebt ook bloedlijnen naar de Davies familie en pak Keller ook en trouwens Ron Geenen ook ,als ik het goed hebt ,weet het niet zeker, alleen ik heb die niet mijn neven en nichten dus wel ,wat mijn vader betreft ja geboren onder de naam Tadema Wielandt ,vader onbekend dus bastaard ,zijn moeder Anna Elizabeth Grietje ( Hoe verzin je het ) Tadema Wieland ,vader Dr Tadema Wieland ,moeder een inlandse, kind wel erkent maar buiten huwelijk geboren ,dus eigenlijk ook een bastaard,zijn stiefvader was een echte Indo ( bestaan er ook onechte Indo,s?) ene Godfried Wijchgel ( Wie noemt zijn zoon nou Godfried ?) Ik vermoed ( speculeer) dat doordat die Godfried een hoge Bung was in de Republik Indonesia ,secretaris van Bung Karno er een beetje een beschermde hand boven mijn vader hing in ieder geval zijn er geen slachtoffers gevallen in mijn familie ,terwijl mijn vader er behoorlijk Hollands uitzag ,wat me ook opviel hij was altijd lovend over het Indonesische volk “” Een groot volk “” zei hij altijd ,trouwens over die Jappen heeft hij ook nooit wat kwaads over verteld ,hij kocht altijd Japanse auto,s ,alleen Nederlanders had ie de pest hekel aan ,terwijl hij waarschijnlijk voor 75% Nederlands was .Tja wat mij betreft ik heb geen hekel noch aan Indonesiers of Nederlanders en eigenlijk ook niet aan Jappen ,alleen vind ik wel dat die Jappen zich wel erg makkelijk aan hun verantwoordelijkheid jegens hun slachtoffers ontrokken .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.