Backpay

De Moesson van december heeft een paginagrote advertentie van de SVB .

svbbackpayadv..svbbackpayadv2
!

!

Of teken deze petitie:
Wij,     WWII and Bersiap Koloniale Oorlogsslachtoffers / Nederlands Indië.
Constateren dat de Indische Kwestie door alle achtereenvolgende kabinetten genegeerd en opzij geschoven is om politieke en economische redenen. Al méér dan zeventig jaar lang!
Dat Staatssecretaris Martin van Rijn de énige staatssecretaris is die tegen de stroom in een doorbraak heeft geleverd voor de alleroudste nog in leven zijnde ambtenaren/militairen in dienst van het Nederlands Indisch Gouvernement; nu sléchts een paar honderd mensen erkend! en verzoeken Kabinet Rutte II, los MOREEL de volledige Indische Kwestie deze termijn nog op!
Vóórdat de nabestaanden, onze nog levende ouders en grootouders, komen te overlijden.

stilletocht_2013

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

10 reacties op Backpay

 1. Boeroeng zegt:

  Over het tekenen van de petitie.

  Na correct invullen stuurt men een email naar je emailadres.
  Er is een linkje in die mail. Die moet je aanklikken en zo bevestig je de ondertekening.
  Dat moet je wel doen , anders is je ondertekening niet geldig.

 2. rob beckman lapre zegt:

  Hoe sympathiek de motie ook is,blijft de vraag of hij wat oplevert voor hen die (lang)voor 15/08/2015 als militair/burger-ambtenaar in Japanse krijgsgevangenschap het leven lieten.Op de engeltalige site “Theindoproject” wasop 02/12/2016 te lezen ” Backpay schedule extended by a year”.Vraag mij steeds af waarom de militairen en burgerambtenaren door de duitsers krijgsgevangen gemaakt,na de oorlog WEL hun achterstallig salaris/loon ontvangen.En de britse regering (onder Blair) WEL hun (Japanse)krijgsgevangenen en hun WEDUWEN,het achterstallig salaris/loon betaalden,en de Australiers en Nw Zeelanders volgden.Alleen achtereenvolgende NL regeringen verzetten zich met hand en tand tegen compensatie.Iemand heeft,lang geleden,deze beslissing genomen,en de vraag blijft…waarom?(alleen een centenkwestie,of is er meer wat wij niet weten).

 3. rob beckman lapre zegt:

  Men dacht,slim als altijd,onder achterstallige betalingen uit te komen door de wet van 1864 “Ned.Indie is financieel onafhankelijk,mits het Moederland(lees regering in ballingschap) haar goedkeuring aan het financiele beleid verleend” uit de kast te halen.Men vergeet maar even(snel) dat de (toenmalige)wet stelde “de Gouverneur-Generaal is de Opperbevelhebber in Ned.Indie, en..”ZM/HM de Koning(in)heeft(via haar GG) het opperste bestuur in Ned.Indie”.Als het KNIL en de Kon.Marine uiteindelijk onder het “opperste bestuur van ZM/HM” vallen/vielen, dan kan dat m.i. niet zomaar los worden gezien van het feit dat zij gedurende hun(krijgs)gevangenschap “in dienst van ZM/HM de Koning(in)waren”, en dus recht hadden op salaris/soldij..

  • PLemon zegt:

   @Hr Beckman Lapre ” recht hadden op salaris/soldij’

   Vervelend voor u dat destijds de 3 landen juridisch/financieel elkaar hadden dichtgetimmerd en voor wat betreft de backpay de staatssecretaris . alleen met de hand over het hart kon strijken om de kniller ’s een vast bedrag toe te stoppen.

   Maar misschien heeft die militaire backpay te maken met het poekoel teroes effect dat al het geprotesteer teweeg heeft gebracht?

   *** Leo Tho Neijenhuis, voorzitter van de Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden Overzee (BEGO) heeft in een open brief scherpe kritiek geuit op staatsecretaris Van Rijn.
   AANKLACHT TEGEN NEDERLANDSE STAAT

   Bij dit alles ben ik mij gaan afvragen of er niet een aanklacht tegen de Nederlandse Staat voorbereid moet worden en voorgelegd aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. De opgestapelde leugens en verdraaiingen van de Nederlandse Staat, die gesteund wordt door politiek correcte, ethisch moralisten gaan veel te ver. Met ijver proberen zij de geschiedenis over hun koloniaal verleden weg te poetsen, zoals het opzettelijk vernielen en weggeven van de Indische archieven en het uit de geschiedenisboeken halen van 4 eeuwen koloniaal verleden.

   Ook deze misselijk makende gedragingen van de Nederlandse Staat moeten wij wel degelijk gedenken bij het 70 jarige verleden van de capitulatie van Japan. Of zoals Hegel al zei: “Niet op de theorie moet je beoordelen, maar op praktisch handelen komt het aan.”
   w.g. Leo tho Neijenhuijs,voorzitter BEGO
   http://www.archiefvantranen.nl/nieuws/scherpe-kritiek-op-staatsecretaris-van-rijn-over-indische-kwestie/

  • Jan A. Somers zegt:

   Opperste bestuur? Goedkeuring? Indië wilde altijd al zelfstandig zijn, maar kwam niet verder dan onderling ruzie maken. De minister schreef op 15 december 1904 aan gouverneur-generaal Van Heutsz: ‘Op den duur kan mijns inziens de geheel afhankelijke positie waarin Indië verkeert niet behouden blijven en zal het, met name op geldelijk gebied, meer zelfstandigheid moeten erlangen. (…) Ik beschouw dus het volledig opmaken van de Begrooting daar te lande, mede als een middel tot financieele zelfstandigheid van Indië.’ Op 19 januari 1906 schreef minister van koloniën Fock aan Van Heutsz over voorgenomen wijzigingen in de comptabiliteitswet met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid en financiële zelfstandigheid van Indië, alsmede de vaststelling van de Indische begroting in Indië. Staatsrechtelijk was toekenning van rechtspersoonlijkheid alleen mogelijk met gelijktijdige toekenning van zelfstandigheid; dat controle van een hogere macht beperkt zou moeten blijven tot de hoofdlijnen, het tegengaan van zodanige maatregelen, handelingen of verzuimen, welke de instandhouding van het geheel of van het koninkrijksbelang zouden kunnen schaden. En op 13 mei 1909 schreef minister Idenburg aan Van Heutsz dat de Staten-Generaal zich moest beperken tot de hoofdlijnen van de koloniale politiek.
   Nederlanders in Duitse gevangenschap, Engelsen, Australiërs, Nieuw Zeelanders wel nabetaling? Ja natuurlijk, die mensen waren in dienst van hun respectievelijke regeringen. De Indisch ambtenaren waren ook in dienst van hun regering, het Indische gouvernement, niet de regering in Nederland. Sneu, jazeker! Mijn vader bij de GM geen nabetaling, zijn collega’s bij de KM wel nabetaling.Het is alweer lange tijd geleden dat het Amsterdamse (?) gerechtshof (?) hierover uitspraak heeft gedaan. Kunt u nazoeken in de jurisprudentie.Toen werd het stil in de Indische gemeenschap. Ereschuld zou mogelijk zijn, maar daar moet je bij de regering/parlement zijn. Is dat in de Kamer aanhangig gemaakt, en wat was het antwoord van de minister? Wanneer?
   Rechtsvergelijking: Als een provinciaal ambtenaar problemen heeft over zijn salaris, moet hij/zij niet bij de rijksregering zijn, maar bij zijn provinciaal bestuur. En als Delft teveel geld heeft uitgegeven voor zijn nieuwe gemeentekantoor waardoor een gat in de begroting is ontstaan, dan zegt de rijksregering: pech gehad, je eigen broek ophouden. > Ontslagen van ambtenaren en verhoging van de gemeentelijke belastingen.

   • rob beckman lapre zegt:

    “De Indische ambtenaren/militairen(KNIL) waren indienst van hun (Indische)regering”.Volgens de letter van de wet klopt dat.Maar,knagende twijfel bij mij als non-jurist(beken volmondig) aan de eerdere rechtzaken mbt “backpay” deed mij verder graven in de geschiedenis van het KNIL.Het verwonderde mij dat al die slimme juristen in dienst van Indische ex-KNIL’ers/ambtenaren,niet opmerkten “wie,oh wie betaalde toch de soldij/salarissen” van de (kleine)guerilla-eenheden van Lt.Kol.N.L.W..van Straten in zijn strijd in Timor,de groepen in Nw Guinea,de in 1944(volop oorlog,onze mannen zaten nog knijp bij de Jap) in Australie,opgerichte 1e GROTE KNIL EENHEID .die deelnam aan landingen op Biak,Tarakan,Balikpapan,en uiteindelijk in october ’45 in Batavia,werd aangevuld met (ex)KRIJGSGEVANGENEN uit Japanse kampen,waar een TWEEDE Bataljon KNIL werd opgericht in 1e helft 1946,met artillerie-,en genieeenheden.Pas in juli 1950 hield het KNIL formeel op te bestaan.
    Mij vraag aan de juristen; neem (corrigeer mij a.u.b.als ik het mis heb ); al de eerder genoemde KNIL eenheden werden(formeel/”bij-the-book”)uit de “Indische financiele pot” betaald?Of werden de honderden miljoenen guldens aan salarissen( ’42-1950) aan de R.I.ter betaling voorgelegd?Waren deze bedragen dus “voorgeschoten” door de NL regering?

 4. rob beckman lapre zegt:

  Omdat het zo ijzingwekkend stil blijft na mijn laatste reaktie,wil ik(wijlen) Dr.ir.Hans Bussemaker’s reaktie,in de Javapost van 13/06/2012 onder kop “De Indische kwestie”,met respect aanhalen v.w.b.de tekst ” De Knil militairen werden betaald door de toenmalige N.I.regering” en “de (NL) ERKENT dat de KNIL militairen RECHT hebben op achterstallig soldij,maar bij de R.I.(rechtsopvolger N.I.)moeten zijn” Ook spreekt hij in artikel van “discrminatie”..En het is het woord “discriminatie” in de wetstekst ” Schending “Gelijkheidsbeginsel er sprake moet zijn(geweest)van DISCRMINATIE,als er geen redelijke en objectieve rechtvaardigheid was bij het nemen van het besluit”.Er bestond dus sprake van”redelijke en objectieve RECHTVAARDIGHEID” toen besloten werd dat de KNIL militairen in gevangenschap betaald moesten worden door de nieuwe Rep.Indonesia? En dat terwijl de (nieuw opgerichte)KNIL formaties en ambtenarencorps gedurende de oorlogsjaren door de NL regering(niet door de niet meer functionerende Ned.Indische regering)werden betaald.Of zou NL na 1950 ook een gigantische claim hiervoor bij de R.I.hebben neergelegd?Ik proef het woord “discriminatie”, waarom juristen van ” De Indische kwestie”/ “Indisch Platform” niet?

 5. rob beckman lapre zegt:

  “Hans Bussemaker” moet natuurlijk zijn “Herman Bussemaker”,schrijver van het boek “Bersiap”Sorry Herman, jouw boek is mijn richtlijn hoe wij Indo’s en totoks,die vreselijke dagen in Soerabaja (moesten)doormaken,en hoevelen( volkomen schuldloos) op gruwelijke wijze werden afgemaakt.En dan,als blijkt dat wij niet meer welkom waren in het land waar wij geboren/opgegroeid waren, en naar Patria wilden terugkeren,de NL overheid alles in het werk stelde om de overtocht onmogelijk te maken, zelfs de repatrianten de Indonesische nationaliteit op te dringen.Opnieuw komt het woord “discriminatie” in mijn gedachten.Wat zou toch de reden zijn? Zelfs” de Amerikanen waren verbaasd dat onze (indo)kinderen zo beleefd waren”(“Het onbekende vaderland”,pagina 154),of zou het ons “ja meneer,ja mevrouw” zijn wat ons discrimineerde?Als men “voor Koningin en Vaderland” het leven moet opofferen,dan is “Rechtvaardigheid” bij het weigeren soldij/salaris gedurende de periode in’s vijands handen,ONRECHTVAARDIG.

  • bo keller zegt:

   Dit is een bericht van November 2016
   Kort geding van Maluku4Maluku
   Maluku4Maluku zal dan ook de Nederlandse Staat gaan ontmoeten in de rechtbank, want wij zijn in volle voorbereiding om in kort geding de “Backpay” aan te vechten. Wij zullen het gevecht ook aangaan voor onze ouderen op Maluku, dus ken je mensen die op Maluku mogelijk ook recht hebben op “Backpay”? Neem contact met ons op! Indische mensen die geen vertrouwen meer hebben in Delhaye Silfraire en de rest van de Bobo’s zijn ook welkom hun problemen naar ons toe te mailen. Want? Wij zijn nazaten met zijn allen van Nederlands-Indië en dat is onze binding die men weleens vergeet. Wij zullen als Maluku4Maluku daarom ook de Indische mensen die problemen met de “Backpay” hebben bijstaan!
   https://reawaruw7.wordpress.com/2016/11/
   siBo

   • rob beckman lapre zegt:

    Onze” Malukku broeders en zusters”,zij die “Door de Eeuwen TROUW” waren, zijn inderdaad ook “vergeten”(?) door de regering(en) in Den Haag.Door historische banden met u verbonden, zal ik uw(RECHTVAARDIGE)zaak,blijven , onderschrijven.Opdat ook UW offers voor Vorst(in)en Vaderland niet vergeefse offers waren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.