Het rapport Werner 

phwernerIn het diepste geheim rapporteerde een commissie onder aanvoering van jurist Ph. Werner in de zomer van 1953 over de grote groep van circa 136.000 Indische Nederlanders die zich op dat moment nog in de republiek Indonesië bevond. De strikte aanbeveling van het rapport was om hen zo veel mogelijk de toegang tot Nederland te ontzeggen. Bron: Opgevangen in andijvielucht | Facebook

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

70 reacties op Het rapport Werner 

 1. Robert zegt:

  Afschuwelijk racistisch,fascist beleid. Ze waren zo welkom also EEN hond in de keuken.

  • Boeroeng zegt:

   Rob… wiens woorden waren dit:
   “hun instelling nog in bijzondere mate door sentimenten wordt beheerst”
   Was het Werner die verontwaardiging en klachten over discriminatie “sentimenten” wilde noemen ?
   Zit daar misschien een discriminerend wereldbeeld achter ?
   In de zin van die oosterse mensen kunnen niet logisch redeneren .
   Is het koloniaal te noemen. Is het racistisch te noemen.
   Sowieso….. alleen de meer blanke mensen , met meer Hollands voorkomen financieel willen helpen met voorschotten.

   • masrob zegt:

    De woorden zijn van Werner c.s….. En ja, het – ik zou dat misschien maar weglaten – wereldbeeld waarvan uit geschreven werd maakte onderscheid op basis van “ras”. Het was de reden voor de weerstand tegen de bevindingen van de commissie. Willems geeft als voorbeeld van die weerstand een passage uit een brief van Jan van Baal – de latere gouverneur van Nieuw-Guinea die toen kortstondig voor de ARP in de Tweede Kamer zat:
    “Zij [de commissie-Werner] gaat ook uit van een rassenleer, die in wezen van die van Hitler en Alfred Rosenberg* niet veel verschilt. Dat de categorie van Oosterse Nederlanders in Nederland grote moeite zal hebben te aarden, is doorgaans waar. Maar dat de kinderen van zulke Nederlanders ook na opleiding in Nederland geen of nagenoeg geen kans op de arbeidsmarkt zullen maken, zou betekenen dat zulks het gevolg is van erffactoren van ongunstige aard, die voortkomen uit het Indonesische voorgeslacht. […] Dit oordeel stempelt de Indonesiërs tot een minderwaardig ras […] Alleen kinderen van Oosterse Nederlanders die blijk van uitzonderlijke begaafdheid hebben gegeven, kunnen eventueel worden opgezonden. Kortom het ras der Nederlanders is superieur en wij willen alleen maar bijmenging met andere elementen, wannieer die blijken eveneens superieur te zijn. Het is een kring van pseudo-wetenschappelijke gedachten, die dienden als basis voor de Joden-vervolging en die nog onlangs door UNESCO in de Declaration on Race werd veroordeeld.”

    Daar is geen woord Frans bij.

    * Mijn noot: Rosenberg was de belangrijkste partij-ideoloog van de NSDAP.

    • Surya Atmadja zegt:

     zou betekenen dat zulks het gevolg is van erffactoren van ongunstige aard, die voortkomen uit het Indonesische voorgeslacht.
     =====================================================
     Oei, oei.oei, oei

     Adoeh ,
     als Indonesiers zijnde ken sakit hati(hartzeer) krijgen dese.
     Gelukkig heb ik die N.O.I toestanden niet meegemaakt .

    • Boeroeng zegt:

     Dat van die erffactoren heb ik nooit geweten.
     Maar het is een beschrijving van iemand anders standpunt.
     Het heeft altijd meer zin om de letterlijke tekst van de bron te lezen.
     Maar als Werner het heeft over erffactoren…….. dat is racisme.
     Van mij mogen die teksten in Indonesie gepubliceerd worden en alsnog protest van Jakarta .
     smikkel smikkel

    • PLemon zegt:

     En nog meer zout in de wonden en tegelijkertijd een schets vh doorsnee ontwikkelings- en beschavingsniveau vd gemiddelde Nederlander. …😈

     ´Ze noemden ons pinda´s en poepchinezen´, ´ik was een nikker, een orang oetan´, ´ze dachten dat Indo-meisjes prostituees waren´, ´ik werd regelmatig in elkaar geslagen´. Sommigen geven aan dat deze slechte bejegening één van de redenen was voor hun emigratie naar landen als Australië en de USA, of zoals één van hen verzucht: ´I am glad I moved out of the Netherlands. I never got used to their mentality´.
     http://javapost.nl/2011/12/01/pinda%C2%B4s-en-poepchinezen/

    • Loekie zegt:

     “Maar als Werner het heeft over erffactoren…….. dat is racisme.”
     Nou, vorige week was er op deze site nog iemand die zei dat als je anno nu zaken doet met Indonesie, je vooral ook rekening moet houden met goena2….

    • eppeson marawasin zegt:

     Nou, goena2 heeft anders niets van doen met ‘erffactoren’!

     Goena2 is een gebruik, een gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt overgedragen; onderwerp van studie voor o.a. de ‘cultureel-antropoloog (m/v)’.

     ‘Erffactoren’ vormen onderwerp van studie van ‘de Biologie’ met name gebaseerd op de Wetten van Mendel, grondlegger van ‘de erfelijkheidsleer’; chromosomen, genen, dna en wat dies meer ‘genetica’ aan den mens zij.

     Een ‘beleefde’ Nederlandse zakenman is niet het product van ‘erffactoren’. Het is daarom aanbevelenswaardig om bij het zaken doen met een land als Indonesië kennis te hebben van, atau rekening te houden met des lands gewoonten en tradities’.

     e.m.

    • Loekie zegt:

     Nou, rekening houden met ’s lands gewoonten en tradities heeft Werner blijkbaar gedaan…en hij is tot de conclusie gekomen dat de tradities en gewoonten van betrokken bevolkingsgroep niet direct aansloten bij de Nederlandse mores.

    • eppeson marawasin zegt:

     Agree! Hoe komt ‘erffactoren’ dan in de discussie ?

     e.m.

    • Loekie zegt:

     Geen idee.

    • masrob zegt:

     “Erffactoren” was een term gebezigd door kamerlid Van Baal in een brief waarin hij zijn mening gaf over het advies van commissie-Werner. Kernpunt van het advies was dat in Ind(ones)ië geboren Indische Nederlanders EN HUN KINDEREN, ondanks hun Nederlands als eerste taal en gevolgde Nederlandse opleiding, zouden falen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De reden was dat zij door hun vermeende lage arbeidstempo slecht zouden zijn in te passen in de economische verhoudingen in Nederland. Op basis van deze redenering, die verder niet onderbouwd of gestaafd werd, werd bepleit dat ‘Oosterse Nederlanders’, voorheen aangeduid als de “in Indië gewortelden” geen toegang tot Nederland behoorden te krijgen. De groep waar het om ging, de indo’s, werden door de commissie niet gehoord.

     De aanname dat Indische Nederlanders een lager arbeidstempo zouden hebben is direct geënt op de koloniale (voor)oordelen over de inheemse samenleving in Indië. In die zin is er een direct verband tussen de borrelpraat in de vooroorlogse sociëteit over die verdraaide inlanders niet vooruit waren te branden en het deftige ambtelijke advies van begin jaren vijftig over Indische Nederlanders. Het was een legitimering voor de ambtelijke onwil, de muur waartegen menig indo zijn hoofd stootte in zijn pogingen om naar Nederland te vertrekken. Op onduidelijke gronden werden aan indo’s groepskenmerken toegedicht die daarop weer van toepassing werden geacht op vrijwel elke willekeurige indo: een mechanisme dat in de Zuid-Afrikaanse apartheid en de segregatie van de zuidelijke staten in de VS tot volle wasdom kwam.

     Van Baal haalde in zijn brief fors uit, maar ik geef hem groot gelijk. Slechts een paar jaar na de oorlog was de herinnering aan pseudowetenschap over afkomst en rassenkenmerken nog levend aanwezig. De onwaarachtigheid waarmee koloniaal racisme een keurig randje kreeg werd door hem moeiteloos doorgeprikt.

 2. masrob zegt:

  Toch misschien goed om ter aanvulling Wim Willems (De uittocht uit Indië 1945-1995) aan te halen:

  “In recente literatuur is het voorgesteld alsof het rapport-Werner de tijdgeest weerspiegelde en daarom zo makkelijk werd aanvaard, maar de tegenreacties die het opriep doen toch anders vermoeden” (p.127).

  “De adviezen van de commissie-Werner waren (…) niet alleen omstreden, ze zijn ook niet met huid en haar door de regering overgenomen. Het kabinet zag zich namelijk (…) vanaf de lente van 1953 gedwongen om als officieel beleid te erkennen dat geen enkele Nederlander die uit Indonesië wenste te vertrekken, viel tegen te houden. Alleen voelde de overheid er om pragmatische redenen weinig voor om een aanmoedigingspremie op repatriëring te zetten. Vandaar dat, afgezien van de uitzonderingscategorieën, vooralsnog alleen westerse Nederlanders met een redelijk motief een voorschot kregen om de boottocht te financieren en oosterse Nederlanders nauwelijks aanspraak konden maken op die regeling. Zij konden overigens wel op eigen kosten de oversteek wagen en dat is ook precies wat er in de jaren daarna gebeurden. Zo weten we dat in 1955 niet minder dan 85 procent van de ruim 20.000 repatrianten de reis boekte zonder financiële hulp van de Nederlandse overheid.” (p.130).

  “Nog geen jaar na de adviezen van de omstreden commissie-Werner, in de lente van 1954, realiseerden de verantwoordelijke bewindslieden in Nederland dat het tij niet langer viel te keren en stelden ze een versoepeling voor van de richtlijnen voor een rijksvoorschot…… Toen aan het einde van dat jaar de spanningen tussen de Nederlandse en Indonesische regering over de positie van Nieuw-Guinea hoog opliepen, begon de overheid zich voor het eerst te beraden op een eventuele massa-evacuatie van de ongeveer 96.000 Nederlanders (exclusief warga negara’s) die op dat moment nog in Indonesië verbleven.” (p.131).

  Waarom werd het rapport geheim gehouden? Willems schrijft:
  “De commissie voorzag grote ellende wanneer Indische Nederlanders er passages van onder ogen kregen omdat ‘hun instelling nog in bijzondere mate door sentimenten wordt beheerst’. Ook de Indonesische autoriteiten en de pers zouden weinig waardering weten op te brengen voor Werners beschouwingen over een maatschappelijk probleem binnen de grenzen van een andere natie. Slapende honden waren makkelijk te wekken, ook in het Nederlandse kamp. Het rapport bevatte namelijk nogal wat kritische opmerkingen over het gedrag van Nederlandse ambtenaren en particulieren en trouwens ook over het Nederlandse bedrijfsleven. De aandrang van de kerken en de Tweede Kamer om de inhoud ervan prijs te geven kon maar beter worden weerstaan. Het bleek niet aan dovemansoren gezegd.”(p. 130)

 3. George zegt:

  Gelukkig heeft de fascistische Wernerbende
  de Indos niet direct doorgestuurd naar Madagascar.

  • Jan A. Somers zegt:

   Dat heeft ook nooit gekund dank zij ons staatsrecht. Die commissie was geen regeringsbeleid, en ook niet van de Kamer. Het was slechts een commissie voor advies. Daar stikt het van in Nederland. Ik heb ook een tiental jaren in zo’n commissie gezeten voor gedeputeerde staten van Zuid-Holland. En een commissie voor de OESO.

 4. eppeson marawasin zegt:

  [CITAAT]

  ” ZITTING 1952—1953
  2800
  RIJKSBEGROTING
  VOOR HET DIENSTJAAR
  1953
  HOOFDSTUK XIIA MAATSCHAPPELIJK WERK
  VERSLAG
  No. 12

  Rapport van de Commissie-Werner. Gevraagd werd, welke bezwaren er tegen bestaan om het rapport-Werner hetzij te publiceren, hetzij ter vertrouwelijke kennisneming aan de leden van de Kamer over te leggen.

  Dit rapport, aldus de Minister, was zuiver intern-ambtelijk; openbaarmaking hiervan zou evenmin pas geven als het publiceren van een nota van een hoofdambtenaar ter voorlichting van de Minister. Indien aan de ongelukkige omstandigheid, dat — door een indiscretie van onbekende zijde — aan het rapport ruchtbaarheid is gegeven, een reden zou worden ontleend om het ook dezerzijds voor publicatie vrij te geven, zou een gevaarlijk precedent worden geschapen; de ambtenaren, die een zodanige opdracht ontvangen, moeten er op kunnen rekenen, dat hun rapport blijft binnen de kring, voor welke het ingevolge die opdracht is bestemd.

  Desgevraagd deelde de Minister mede, dat de opdracht aan de Commissie-Werner luidde:

  {{ zich te oriënteren omtrent de aard en de omvang van de moeilijke maatschappelijke omstandigheden waarin de Indo-Europese bevolkingsgroep, alsmede andere on- en minvermogende Nederlanders in Indonesië zijn komen te verkeren en meer in het bijzonder de arbeidsmogelijkheden voor Indische Nederlanders te onderzoeken; voorts een onderzoek in te stellen naar de onderwijstoestanden van de kinderen van Indische Nederlanders in het algemeen, en tenslotte zich op de hoogte te stellen van de aard en de omvang van de moeilijkheden, waarin de Nederlandse jeugd in Indonesië is komen te verkeren. Van haar werkzaamheden diene zij een verslag in, vergezeld van advies omtrent de door haar nodig geachte voorzieningen, uit te brengen aan de Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. }}

  De Regering zal haar standpunt ten aanzien van de Nederlanders in Indonesië bepalen aan de hand van het inmiddels van de C.A.V.I. ontvangen advies over het rapport van de Commissie-Werner. Daarom moet de vraag, of reeds een afzonderlijk apparaat voor hulpverlening aan deze groep Nederlanders is opgebouwd, ontkennend worden beantwoord; de hulpverlening loopt nog steeds via het Hoge Commissariaat; wel is een zodanig afzonderlijk apparaat in voorbereiding. De Regering erkent, dat zij verplichtingen heeft jegens deze groep. De Commissie-Werner schat het aantal Nederlanders in Indonesië op 10 000 a 125 000. Uiteraard vormt het probleem van de kinderen de grootste zorg van de Regering.”

  [EINDE citaat]

  e.m.

 5. Jan A. Somers zegt:

  We merken nu een herhaling van die tijd. Maar niet namens een adviseur en zijn rapport, niet namens de regering, wel door een groot deel van de bevolking zelf. Niet alleen de peilingen voor de PVV, maar ook daadwerkelijk geweld, zoals in Woerden. Gelukkig heeft mijn schoonzoon voor twee Syrische jongens vorige week kunnen bemiddelen op het HBO in Delft, en een schakelklas in Rotterdam. Ikzelf heb in 1946 ook een dergelijke situatie gehad voor de HBS in Vlissingen. Overigens heb ik geen moeite met een rapport zoals van de commissie Werner. Er zijn zoveel commissies met vreemde opvattingen, dat mag gelukkig in Nederland. Het gaat erom wat ermee wordt gedaan.

  • masrob zegt:

   Aan de andere kant, het beleid van de Nederlandse overheid tegenover de migratie vanuit Indonesië was verre van eenduidig. Koningin Wilhemina richtte de volgende woorden tot “de Repatriërenden, die met het m.s. ‘Sibajak’ op 19 januari 1958 te Amsterdam aankwamen” (de eerste lichting van Nederlanders die na Zwarte Sinterklaas gedwongen waren uit Indonesië te vertrekken):

   “Ik heet u hier van allen harte welkom. U zult allen blij zijn, dat deze reis is afgelopen en dat u behouden bent aangekomen.
   Ik hoop, dat u weet hoezeer wij hier de laatste tijd met u hebben meegeleefd. Het zal moeilijk geweest zijn afscheid te nemen van het land, waarvan u hield. Hier zijn alle mogelijke maatregelen genomen om u behulpzaam te zijn. Maar u komt aan in uw eigen land, onder uw eigen mensen en ik hoop, dat u zult voelen hoe welkom u hier bent.
   U komt hier aan in de storm, die u even zal hebben doen terugdenken aan de stormen, die u de laatste tijd hebt meegemaakt. Wel komt u aan in de sneeuw, een schouwspel, dat velen uwer kinderen nog nooit hebben gezien, maar gelukkig heeft de zon vandaag ook nog geschenen. Ik hoop, datu nog iets van die warmte zult voelen in de harten van diegenen, die u hier zullen ontvangen.
   Hartelijk welkom!”

   Ook dat was Nederland.

   Vergelijk dat eens met: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/10/zijlstra-vvd-maak-nederland-onaantrekkelijk-voor-vluchtelingen/

   • masrob zegt:

    Sorry, koningin Juliana natuurlijk.

   • PLemon zegt:

    @Masrob “Maar u komt aan in uw eigen land, onder uw eigen mensen en ik hoop, dat u zult voelen hoe welkom u hier bent.”

    Toch een behoorlijk nuanceverschil met de niet weggejaagde maar zich weggejaagd voelende Syrische ea uit de Arabische en Afrikaanse regio afkomstige immigranten.
    Vanuit de filosofie dat ‘ iedereen vd wereld is en daarom de wereld v iedereen is’ worden de landelijke grenzen natuurlijk overbodig en vestig je daar waar je je het beste bevalt. Dat die vlieger natuurlijk niet opgaat voelt iedereen aan z’n theewater.
    Indonesië zal ons, inmiddels tot meer dan een miljoen uitgegroeide Indischen, echt niet met open armen terug willen ontvangen.
    Met dit overigens op de sociale voorzieningen kortende en bezuinigende kabinet trekt het met de opvang van vreemdelingen wel een wissel op de levensstandaard vd eigen bevolking. En wie waant zich ook onbezorgd dat een religieuze cultuur met onze seculiere opvattingen niet tot extremisme zal leiden. De voortekenen dat het al gist en broeit in de maatschappij zal veel stuurmanskunst van Rutte&Co vergen om escalatie te voorkomen.

    • masrob zegt:

     De huidige vluchtelingencrisis (migrantencrisis! hoor ik Roger al roepen) anders dan de repatriëring van Indische Nederlanders in de jaren 50. Ik gaf het plaagstootje over Zijlstra omdat nogal eens wordt gesuggereerd dat tegenwoordig vluchtelingen in de watten worden gelegd terwijl in de jaren 50 het enkel kommer en kwel was voor de migranten uit Indonesië.

     Overigens ben ik van mening dat de huidige vluchtelingencrisis best door Nederland kan worden doorstaan zonder dat de levensstandaard en – wijze van de Nederlander wordt aangetast. Maar dat is een andere discussie.

    • PLemon zegt:

     @masrob ” zonder dat de levensstandaard en – wijze wordt aangetast.”

     De armoe kruipt nu al van onderop naar het midden en met het overheidsbeleid gericht op de sterkeren in de maatschappij wordt het met zoveel afhankelijken erbij er niet beter op.

     ***Armoede in Nederland
     Tien procent van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens. Het gaat om mensen die niet rond kunnen komen, en daardoor bijvoorbeeld voedsel moeten halen bij de voedselbank en kleding moeten komen in kringloopwinkels. Vooral bejaarden, ZZP’ers en eenoudergezinnen zijn de dupe van de huidige economische crisis. Het probleem wordt door de journalistiek aangetoond, de potentiële oplossingen worden geschetst, maar vooralsnog is er geen definitieve oplossing.
     http://journalistiek.npo.nl/dossiers/armoede-in-nederland

    • Jan A. Somers zegt:

     Uit de Hongarijecrisis (NAVO-alarm!) hebben we er een minister aan overgehouden. Aan de Marokkanen hebben we er een burgemeester van een grote stad overgehouden. Het is niet allemaal kommer en kwel volgens heer Bommel. Maar Tom Poes moest altijd wel een list verzinnen.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Uit de Hongarijecrisis (NAVO-alarm!) hebben we er een minister aan overgehouden. “””””””

     Maar het is wel de uitzondering op de regel.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Maar het is wel de uitzondering op de regel.@

     — Nee hoor, Nederland is er juist groot door geworden. Wat dacht u van de substantiële intellectuele, financiële en creatieve bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland door gevluchte Portugese Joden, gevluchte Hugenoten, gevluchte Antwerpenaren, gevluchte Duitse Lutheranen . . . meer regel dan (hoge) uitzondering.

     e.m.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””— Nee hoor, Nederland is er juist groot door geworden””””””””””

     Niet te vergelijken met wat er vandaag binnen komt. Ali Baba en de 40 rovers

    • eppeson marawasin zegt:

     @Niet te vergelijken met wat er vandaag binnen komt. Ali Baba en de 40 rovers@

     — Tja … in dat geval zal “Sesam open U” u niet vreemd in de oren klinken. Als de berg niet naar A. Baba komt, …

     e.m.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””— Tja … in dat geval zal “Sesam open U” u niet vreemd in de oren klinken. Als de berg niet naar A. Baba komt, …””””””””””””

     Trouwens, durft u in de avond nog alleen over straat? Vrienden en familie bepaald niet.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Trouwens, durft u in de avond nog alleen over straat?” Ja hoor, in Nederland zijn de meeste mensen normaal, en vaak zelfs aardig. Zelf kom ik elke dag maar één keer op straat, met een stok, (sorry, wandelstok). Behalve als mijn Zeeuws meisje mee komt, dan zijn het bijbelse toestanden: de lamme leidt de blinde. Als ik naar links hel, helt mijn meisje naar rechts. Heeft niks met de commissie Werner te maken, maar het werd mij gevraagd.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Heeft niks met de commissie Werner te maken, maar het werd mij gevraagd.@

     — Als het mij ook zou worden gevraagd … 😉

     De regio in het midden van het land waar ik, na Oost-Kapelle, West-Souburg en Middelburg op Walcheren in Zeeland, inmiddels meer dan 50 jaar vertoef, laat zich qua grote steden in het Noorden begrenzen door Utrecht, in Oosten door Arnhem, in het Zuiden door Den Bosch en naar het Westen toe door Dordrecht.

     Daarbinnen liggen plaatsen als Opheusden, Tiel, Geldermalsen, Zaltbommel, Gorinchem, Leerdam, Culemborg en Vianen.

     Vanaf de 50/60-er jaren van de vorige eeuw zijn de oorspronkelijke inwoners van genoemde steden eerst gewend geraakt aan contingenten Ambonezen (Opheusden, Tiel, Vught, Leerdam, Culemborg) en daarna aan de Turkse en Marokkaanse ‘gastarbeiders’ en hunner ‘gezinshereniging’ in the aftermath. In deze melting-pot** durf ik tot nu toe in mijn regio des avonds alleen over straat gaan. En als ik dan om mij heen kijk, velen met mij.

     Alleen ondefinieerbaar ogende dametjes –waarvandaan een oosters bezwijmelende aroma met een overweldigende nochtans mystrieuse aantrekkingskracht je al van verre tegemoet golft- die zich niet op de rug laten kijken en na middernacht zogenaamd hulp van node hebben bij een slecht verlichte voetgangersoversteekplaats, daarvoor ga ik onder het prevelen van een schietgebedje liefst als een pijl met een grote boog omheen.

     ** Turkse(T) en Marokkaanse(M) contingenten in ‘niet preciese’ percentages^^ van het ‘ongeveer’ {inwonertal^^}.

     Culemborg {27700) – 12,9% M; 1,5% T
     Gorinchem {35100} – 4,7% M; 5,1% T
     Leerdam – {20700} – 1,6% M; 9,3% T
     Tiel – {41500} – 4,7% M; 5,8% T
     Vianen {19700} – 3.1% M; 1,0% T

     ^^ aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend (in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst;)

     Fijn weekend semoea allemaal y’all …

     e.m.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ambonezen “??? U loopt ook verschrikkelijk achter? Voorstel voor een nieuwe Van Dale: Ambonezen, zie …..

    • Jan A. Somers zegt:

     Maar op de Vlissingse kermis knokten die immigranten toch met de inboorlingen! Maar ja, in Vlissingen woonden heel mooie en lieve meisjes. Heb ervaring! Heer Boeroeng, dit is niet echt off topic hoor. Het gaat om inburgering!

    • eppeson marawasin zegt:

     @“Ambonezen “??? U loopt ook verschrikkelijk achter?/…/@

     Dag meneer Somers, in het exemplaar dat ik bezit staat op pag. 190 bij “Ambonees” o.a.: 2. in het voormalige Indische leger niet-islamitische oorspronkelijke bewoner van Ambon en andere eilanden, ~ Zuid-Molukker.

     Het viel me overigens nu pas op dat Alfoer atau Alifoeroe er niet in staan. Mijn buurvrouw Ali Kruik wordt wel genoemd. Ik snap alleen niet waarom ze haar naam met kleine letters aan elkaar hebben geschreven. Op de zwemclub is ze berucht vanwege het feit dat ze zolang te waterkan.

     Het tubetje Velpon hebben ze tot dusver evenwel nog niet nodig gehad.

     À propos …. op pagina 4746 staat bij “Zuid-Molukker”: de [m]. inwoner van, persoon afkomstig uit de door Indonesië niet erkende staat Zuid-Molukken.

     Van Ambonees tot Zuid-Molukker heeft wel wat weg van: το Άλφα και το Ωμέγα

     e.m.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””Van Ambonees tot Zuid-Molukker “”””””””””””

     Hoe moeten we het zien? Als kind wist ik alleen maar het woord Ambonees. De eilanden waren toen de Molukken. Misschien het onderscheid Ambonezen (met NL paspoort) en de bewoners van de Molukken “Indonesische Molukkers”? En nu Indonesiers zich ook Indo’s gaan noemen, zijn de Molukkers dan ook Indo’s? Ruwit.

    • Arthur Olive zegt:

     Sinds Indonesia een eenheidstaat is en ze elkaar Indo noemen, is de Papoea ook een Indo? Ruwit dese.

    • PLemon zegt:

     @Arthur O. ‘Ze noemen elkaar Indo.’

     Maar in ons geval zijn we in Indonesië blasteran ( info Pak S.A).

     Helemaal uitgelegd en daarbij ook hoe men ‘ daar’ tegen ons aankijkt…

     ***MIX-BLOOD, “BLASTERAN”, DISADVANTAGES OF BEING ‘BULE’

     I live in Indonesia. Here, being a mix-blood is a great thing.
     why?

     Because it gives you a physical look that is considered as ‘marvelous’. As the culture in Indonesia identifies good look as being white, then blasteran people or people with mix-blood is considered as always pretty or handsome.
     ………..
     Over the years, I’ve seen the people with mix-bloods are lucky people, because they have dual citizenship, good-looks, and two cultures and two countries to call home. Their life seems more exciting to me.

     But after some time of research, I realize that there is balance in this world. What they have doesn’t come without a cost.
     I may not be as good-looking as they are, or wealthy, or lucky.
     People might not see me with awe, but at least I can say confidently, “I am Indonesian.”
     I will always have a place where I feel belong.

     I can go incognito.

     https://jasmilenka.wordpress.com/2011/05/06/mix-blood-blasteran-disadvantages-of-being-bule/

  • Roger zegt:

   Beste Jan,

   We merken nu helemaal geen herhaling van die tijd, want Syrië is niet met de Indo’s uit Nederlandse Indië te vergelijken. We zien nu al in onze opvang dat het meerendeel geen vluchteling is maar een economische migrant. Daarnaast gaar het nu om religie en niet om ras. U staat appels met peren te vergelijken vanuit een racistische opvatting. Mag ik vragen wat U schoonzoon staat te bemiddelen op een HBO en welke instelling dat was gezien dit namelijk ons werk is en niet dat van Uw schoonzoon. Ik moet U erop wijzen dat asielzoekers geen onderwijs of werk mogen doen totdat is uitgezocht wie deze mensen zijn. Ik raad U aan zich bij Uw leest te houden ipv racistische uitspraken te doen op basis van eigen negatieve ervaringen.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Syrië is niet met de Indo’s uit Nederlandse Indië te vergelijken” Dat wist ik al. Vanwege het taalverschil is het voor die Syrische kinderen veel moeilijker dan voor ons toentertijd.
    “een economische migrant” Een beetje net als ik. In 1946 was er niemand die me uit Indië aan het verdrijven was. Na Kenpeitai en bersiapgevangenis hield ik het een beetje voor gezien. Ging naar Nederland, voor een jongen als ik een behoorlijk avontuur. Heel veel mogelijkheden gekregen, en gegrepen. Ik was eigenlijk een grote geluksvogel.
    ” racistische uitspraken ” Volgens mijn woordenboek verstaat u onder racistisch iets anders dan ik. Niet erg hoor, we leven in een vrij land.
    “ons werk is ” Mag ik weten wie ‘ons’ is? Mijn dochter en mijn schoonzoon helpen bij het thuisraken van een gezin, meer niet. Niet hun werk, maar dat is toch geen probleem? Ik heb ook nooit zitten wachten totdat iemand mij werk aanbood. In hun dorp pas een huisje gekregen, hebben een tijdelijke verblijfsvergunning. De behandelend ambtenaar snapte niet veel van hun onderwijsbehoeften, en stopte hen in vreemde vakjes. De ouders moeten het voor zichzelf nog uitzoeken, maar de kinderen gaan voor. Mijn schoonzoon is leraar VWO, mijn dochter niet meer, maar heeft wel lesbevoegdheid VWO. Via hun werk zijn ze zowel in Delft als in Rotterdam goed ontvangen. Dat is toch geweldig voor kinderen? En daar deed niemand moeilijk, en waarom ook? Iedereen deed gewoon iets.
    ” eigen negatieve ervaringen.” Welke eigen negatieve ervaringen heb ik volgens u? In Vlissingen had ik in 1946 na drie jaar geen onderwijs, vanwege de oorlog en bersiap, geen kans om toelatingsexamen te halen voor de eerste klas HBS. Maar niemand verbood de directeur mij meteen in de tweede klas te zetten, zodoende. Met een heel jaar gratis bijles wiskunde, biologie en Frans. En de rest bij behulpzame klasgenoten. Toch geweldig voor mij, net als voor die beide Syrische kinderen die meteen naar school kunnen. Als u wat hebt rondgesnuffeld in Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (KITLV) had u kunnen beseffen wat voor een geweldig gevoel kinderen krijgen als ze weer naar school kunnen. Voor hun is het vrede! Met toekomst.

    • bokeller zegt:

     Vier eeuwen immigratie in Nederland
     Algemeen – Cultuurgeschiedenis – Economische geschiedenis – Sociale geschiedenis
     Door: Geertje Dekkers

     HN nr. 2/2003‘Volledige inburgering duurde een paar generaties’

     Textielarbeiders werden met open armen binnengehaald, maar Duitse lutheranen mochten hun klokken niet luiden en joden werden zelfs stelselmatig gediscrimineerd.

     Miljoenen immigranten vestigden zich de afgelopen eeuwen in Nederland. Tot spanningen met de lokale bevolking leidde dat zelden.

     Rond 1590 vluchtte de protestantse lakenbereider Frans Franszoon Hals met zijn vrouw Adriana en zoontje Frans uit Antwerpen. Die stad was in 1585 door de Spanjaarden heroverd op de protestantse opstandelingen, van wie velen in de jaren daarna de stad en de rest van de Zuidelijke Nederlanden verlieten.

     Ze vertrokken naar Duitse steden, zoals Frankfurt, Hamburg en Embden, of naar de Noordelijke Nederlanden.

     De stad Haarlem lokte deze vluchtelingen met de belofte van vestigingspremies of gratis burgerschap.

     Werklieden met gewilde specialismen – textielarbeiders bijvoorbeeld – mochten in de stad komen werken zonder dat ze lid hoefden te worden van een gilde.

     Zo kwam ook de familie Hals uiteindelijk in Haarlem terecht.
     Frans Franszoon Hals en zijn gezin waren niet de enige immigranten. Tussen 1550 en 1650 groeide de stad van 14.000 naar 50.000 inwoners, en de textielnijverheid kwam tot ongekende bloei. Het gebleekte linnen van Haarlem werd het beste van Europa dankzij de vakkennis van immigranten uit het zuiden.

     Ook andere steden in Holland bloeiden, zo sterk zelfs dat de Noordelijke Nederlanden aan het eind van de zestiende eeuw rijker en machtiger waren dan het zuiden. Dankzij die rijkdom bleven de immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden komen.
     http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6072/vier-eeuwen-immigratie-in-nederland.html
     siBo

   • masrob zegt:

    Nu vraag ik me wel af waarom Roger meent dat hij meer ter zake kundig is inzake het huidige vluchtelingenvraagstuk dan Jan Somers die door hem zo bestraffend werd toegesproken.

    • Jan A. Somers zegt:

     “zo bestraffend werd toegesproken” Vond ik niet zo erg hoor, er zijn mensen in vele soorten. Allemaal met recht op leven. Zo lang zij zich netjes gedragen.

    • eppeson marawasin zegt:

     ….., over en uit !!!

     e.m.

   • van Beek zegt:

    @Roger,

    Ik raad u aan dit artikel te lezen geschreven door een Indo.

    http://kritischekatjang.blogspot.nl/2015/09/het-gevaar-van-het-vluchtelingenprobleem.html

    En wat is er mis met een economische migrant? Wat zou u doen als u in hun positie zou staan, geen geld hebben om je kinderen te verzorgen of naar school te sturen. Ik neem aan dat u ook dan probeert te zoeken naar een plek waar u of uw kinderen het beste uit het leven kunnen halen. Overigens gebeurt dit ook binnen een land, veel Groningers en andere Nederlanders vanuit het oosten trekken. “migreren naar de randstad voor beter werk, meer geld verdienen etc. Dit is iets heel menselijk. en moet je mekaar niet misgunnen.

    • PLemon zegt:

     @van Beek ”
     “Het gevaar van het ‘vluchtelingenprobleem’ zit niet in de vluchteling, maar in de manier waarop wij op vluchtelingen reageren en hoe wij hen behandelen. ”

     Helaas is het omgekeerde ook waar, want van de door oorlogen of om religieus politieke redenen(sexueel andersgeaarden, christen, joods e.d.) verdrevenen vonden uiteindelijk in dit land hun plaats.Maar na 9/11 is het oude wereldbeeld op z’n kop gezet en is het wij ( on- en andersgelovigen) tegen zij (de fanatieke ware islam volgelingen) geworden. Enfin de reeks aanslagen en de invloed vd Islamitische Staat boezemen de gemiddelde burger angst in en bij zo’n massale instroom spelen naast de financiële en economische crisis die wij nog ondergaan deze nieuwe onzekerheid een rol. Niet zo vreemd dat meer dan de helft vd bevolking (vgls de peilingen) zich achter de boodschapper schaart.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””” Overigens heb ik geen moeite met een rapport zoals van de commissie Werner.”””””

   Dus discriminerende woorden mogen gezegd worden volgens u?
   Ik accepteerde dat niet toen ik in Gelderland woonde. Diversen hebben met mijn ploertendoder kennis gemaakt. Trouwens ik bezit het nog steeds.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Dus discriminerende woorden mogen gezegd worden volgens u?” Als daar geen aangifte voor is gedaan, is het niet als discriminerend aangemerkt. Er is in Nederland een politieke partij die ook steeds vreemde dingen roept. Helemaal openbaar, in de Kamer en op TV. En daar mogen u en ik het gelukkig niet eens mee zijn. Nederland is een vrij land. Waar een normaal mens geen ploertendoder mag gebruiken, daar is de politie voor. De archieven liggen vol met rapporten waar vreemde dingen in staan. En waar niets mee gedaan is. Lekker laten liggen.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Lekker laten liggen.””””””””””””

     Ja, ook de indische kwestie, want die centen zijn nodig voor de vluchtelingen, die nu binnen komen.

 6. Boeroeng zegt:

  Dit zou dus een letterlijk citaat zijn van de commissie Werner:
  ‘zij blijven kinderen van een tropisch land met een daaraan inhaerent verbonden laag arbeidstempo en andere specifieke Oosterse eigenschappen en gedragingen, welke in het kader der verhoudingen in Nederland economisch niet aanwendbaar zullen zijn. Daartegenover staat dat al deze kinderen als Oosterse Nederlanders in Indonesië zijn geboren en daar psychisch, physiek en maatschappelijk thuis behoren. Hun eigenschappen en gedragingen zijn daar wel aanwendbaar, terwijl de aard van de arbeid en het arbeidstempo daarmee in overeenstemming zijn.’

  Klik om toegang te krijgen tot Ogenblikken-van-genezing.pdf

  • bokeller zegt:

   Pak Boeroeng,
   Ik ben van de oudere lichting en in ongeveer
   de zelfde bewoordingen werd ons in Jakarta
   in ”1950” in het paleis van de GG.onderstaande
   onder de neus gewreven.

   ## Dit zou dus een letterlijk citaat zijn van de commissie Werner:
   ‘zij blijven kinderen van een tropisch land met een daaraan inhaerent verbonden laag arbeidstempo en andere specifieke Oosterse eigenschappen en gedragingen, welke in het kader der verhoudingen in Nederland economisch niet etc…. .##

   En wel door Nederlandse voorlichtings officieren. Na de ernorme rel
   die hierdoor ontstond ,kwam de Generaal Luchtsinger op de proppen,
   dat wij naar Nederlands Nw.Guinea konden.
   Onderweg met SS,de Waterman in Soerabaja nog Indo militairen/burgers
   opgepikt die al naar de RIS waren overgeheveld.
   Goddank zijn er nog enkelen uit deze periode nog in leven.
   siBo

  • Surya Atmadja zegt:

   zij blijven kinderen van een tropisch land met een daaraan inhaerent verbonden laag arbeidstempo en andere specifieke Oosterse eigenschappen en gedragingen, welke in het kader der verhoudingen in Nederland economisch niet aanwendbaar zullen zijn.
   ==============================================================
   Met bijna 100% van bovengenoemde eigenschappen kan ik toch redelijk aanpassen.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””‘zij blijven kinderen van een tropisch land met een daaraan inhaerent verbonden laag arbeidstempo””””””””””””””

   Ik heb bovenstaande in zijn rapport ook gelezen. Ik wilde maar dat ik hem bij mij in de machinekamer van een van de tankers had gehad. Vooral in de Perzische golf bij een temperatuur van 50 graden.

   • van Beek zegt:

    Laag arbeidstempo, gecreëerd door oa. hitte. Mening Indonesiër ganger kan het met mij eens zijn dat het arbeidstempo daar wat lager ligt dan hier. Het blijft natuurlijk generaliseren, maar die conclusie zijn op onderzoeken(neem ik aan?) gebaseerd. Dus ook hier zie ik niet wat het probleem is. Als dit de essentie van het rapport is, stoor ik me als Indo er totaal niet aan.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””Mening Indonesiër ganger kan het met mij eens zijn dat het arbeidstempo daar wat lager ligt dan hier. Het blijft natuurlijk generaliseren, maar die conclusie zijn op onderzoeken(neem ik aan?) gebaseerd. “”””””””””””

     Uw schrijven doet mij herinneren aan het volgende. Als wtk/engineer van v. Ommeren was ik werkzaam op de scheepswerf van Wilton Feyenoord bij de nieuwbouw van een tanker. Een Indo was bouten en moeren van flensen aan elkaar vastzetten en 3 blanke bazen keken toe of hij het wel goed deed. Onderzoeken lap ik aan mijn laars, want meestal zijn ze eenzijdig.

 7. Zij blijven kinderen van een tropisch land en hebben Oosterse eigenschappen.
  Dat zijn zeker de Marokkanen en Syriers.
  Ik heb nog nooit zoveel nonsense (stommiteit) gezien.
  Cap

  • van Beek zegt:

   Oosterse eigenschappen?

   Wat is daar mis mee? die hebben we toch ook, daarvoor zijn wij toch Indo’s, zowel westerse als oosterse eigenschappen. En jullie zijn daar geboren en zijn dus kinderen van een tropisch land.

 8. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Ik heb nog nooit zoveel nonsense (stommiteit) gezien.””””””””””””

  Ja en dat van een hoog opgeleide persoon, die aangesteld werd door een NL regering, waarbij diverse ministers het christelijke geloof in hun vaandel dragen.
  Als u en ik vandaag die zelfde woorden zouden gebruiken hier in CA, belanden we in de bajes.

 9. eppeson marawasin zegt:

  Heeft de bij Philips vertrekkende topman CFO* Ron Wirahadiraksa (1960) Indonesische of (Ned.-)Indische roots ?

  * financieel directeur

  Abhijit Bhattacharya

  e.m.

 10. Surya Atmadja zegt:

  Pak E.M
  Gezien zijn naam W….. heeft hij Indonesisch-Nederlandse roots .
  Ik zou gokken op Sundanese achtergrond .
  Eventueel Chinees-Indonesisch.

 11. Surya Atmadja zegt:

  Pak Lemon zegt:
  PLemon zegt:
  23 oktober 2015 om 21:52

  @Arthur O. ‘Ze noemen elkaar Indo.’
  Maar in ons geval zijn we in Indonesië blasteran ( info Pak S.A).
  Helemaal uitgelegd en daarbij ook hoe men ‘ daar’ tegen ons aankijkt…
  https://jasmilenka.wordpress.com/2011/05/06/mix-blood-blasteran-disadvantages-of-being-bule/

  ====================================================================
  Zie de reacties:
  *Nice artikel.
  But you know Blasteran is from the Dutch word Bastaard (bastard in English).
  Bastaard is a bad word. It means: a child that is not recognized by his father.
  Dulu in Indonesia there were many mix-blood children who where not recognized by there father.

  **Interesting article. Maybe ‘blasteran’ is more rude than ‘Indo’, but it is also more common. In England, all Indonesians say ‘blasteran’, never ‘Indo’.

  ***Hi, I’m a dutch blasteran born and raised in indonesia. To be honest, I found life in jakarta to be difficult. I’m not wealthy as I don’t come from a rich family. Currently I have an office job at entry level (staff). The thing is I noticed lack of respect from my coworker. I keep hearing stuff like you are bule go become an actor or something

  ***Over : you are bule go become an actor or somethig.
  Moet even lachen , toen mijn zoon klaar was met zijn Havo vroegen mensen ,bekenden of hij in Indonesia wil wonen.
  Als hij zijn bahasa Indonesia kan verbeteren zou hij mss een aktor/bintang sinetron of presenter kan spelen op de tv (presenter = presentator).
  Eer lijk gezegd zie je vaak blasteran kinderen die een zanger/es , presenter worden.
  Sommigen zijn beroemd en rijk geworden ( velen niet , dat wordt niet verteld).

  • Arthur Olive zegt:

   Pak Atmadja
   Een Blasteran is dus een Indo die in Indonesia woont en niet erkent is door zijn /haar vader.
   Een Bastaard is een persoon wiens ouders niet met elkaar getrouwd zijn.
   Hoe noemt men in Indonesia een Bastaard zonder Europese genen.
   Het is vreemd dat een Indo Blasteran wordt genoemd en tegelijkertijd benijd wordt voor zijn/haar uiterlijk. Hoe dese?

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Hoe noemt men in Indonesia een Bastaard zonder Europese genen.””””””””””””

    De doorsnee Indonesier weet niets van genen. Echter sinds ze zich graag Indo noemen, moesten ze voor de Eurasians een ander woord vinden. Ik dacht dat het mij al eens uitgelegd is geworden op dit net.

   • Surya Atmadja zegt:

    Arthur Olive zegt:
    24 oktober 2015 om 01:54
    Pak Atmadja
    1.Een Blasteran is dus een Indo die in Indonesia woont en niet erkent is door zijn /haar vader.

    2.Het is vreemd dat een Indo Blasteran wordt genoemd en tegelijkertijd benijd wordt voor zijn/haar uiterlijk. Hoe dese?

    3.Hoe noemt men in Indonesia een Bastaard zonder Europese genen.
    ================================
    Even ter verduidelijking, voordat er misverstanden komen en verkeerd begrepen of geciteerd op internet.

    Een INDO betekent (vroeger dan) als ik het goed begrepen heb een aanduiding van een bepaalde groep (mi.x kinderen van mix-couple)
    Je heb toen Indo-Peranakan, Indo Tjina ( de 100% Chinees-Chinees heten Tjina Singke soms Totok genoemd), Indo-Belanda (mix-kinderen van Belanda* met Indonesiers) .
    Belanda-Belanda= Totok.(Belanda-Totok is te lang )
    Gemakshalve zijn de Indo-Europeanen soms ook Indo-Belanda genoemd , Parman met de koeploek, de Indonesische Jan met de pet kan het verschil tussen een Duitser, Italiaan , Hongaar,Rus etc met een bule uiterlijk met een Belanda/Londoh/Nederlander niet zien.

    1.De term blasteran word heden gebruik om kinderen van mix-couple (indonesisch-Caucasisch) aan te duiden.
    Iedereen die een beetje bule uiterlijk heeft ( kuning langsep) werd door mensen als blasteran gezien/genoemd.
    Statistisch gezien in de huidige Indonesia zijn erkende kinderen, er zijn ook zeer kleine uitzonderingen, onechte kinderen van een toerist, expat die relatie hadden met iemand of personeel.
    Toen bleek dat vriendin zwanger werd , vader foetsiba naar land van herkomst.

    2.Veel van de mooie en knappe mix-kinderen met goede opleiding, asal usul kunnen beter concureren op het arbeidsmarkt.
    Lang , knap etc , kijk maar naar de Indische jongens en meisjes van de Generatie ke tiga.
    De vraag kan indirect afgeleid worden van de reactie in de site :
    “Over : you are bule go become an actor or somethig.”
    https://jasmilenka.wordpress.com/2011/05/06/mix-blood-blasteran-disadvantages-of-being-bule/

    Soms is een knappe , half bule uiterlijk een zegen (je kan betere kansen krijgen op het arbeidsmarkt of huwelijksmarkt ) soms een last zijn .
    Ik zie vaak in de luxe mall s van Jakarta en andere goot steden) een sjofel geklede jonge “blasteran”.
    Duidelijk niet zo geslaagd als de meeste mensen denken.
    En als hij/zij in een bepaalde wijk wonen ( masuk gang , in een kampung setting) dan heeft hij/zij het moeilijk.
    Werd soms “bule gembel”genoemd.
    Het is hard maar waar.

    Als ik in mijn land/kampung(Jkt) rondloop word ik vaak mister/bos genoemd .
    Kuning langsep ,kleding / loop anders (mijn sawah trappers is al tig jaren gewend aan sepatu ) en andere subtiele kenmerken .
    Nu ik ouder word loop ik langzamer en met een sraat srot sraat srot loopje .
    Moelek dese.

    Naar mijn zoon kijken ze soms iets langer, is hij een landgenoot of is hij een turis of blasteran ?
    Een keertje werd mijn zoon door een official bij Cengkareng vliegveld bijna afgebekt .
    Hij stond op mij te wachten , na een tijdje werd gevraagd in het Indonesisch om te verplaatsen.
    Hij antwoorde in Engels.Hij spreekt geen Indonesisch.
    Die official was not amused.
    Toen kwam ik, bijna HPD of GVD (Generaal van Dalen) gezegd .
    Dat hij hati2 moet zijn , met een toetje erbij “Liat dulu siapa orangnya”.
    1000x(niet gemeende) ma’af.

    3.Volgens Kamus Indonesia-Belanda van mr M.R.R Soekartini
    Bastaardras(jenis=ras ),berdarah campuran – met gemengde bloed.
    M.i moet jenis vertaald worden met soort.
    A.Teeuw zegt:BASTAR = bastaard, hybridisch.

    Bij twijfel de Indonesische “Dikke Van Dale” raadplegen.
    KBBI=Kamus Besar Bahasa Indonesia.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Atmadja
     Van wat ik zo lees is het me duidelijk geworden dat het scheldwoord Blasteran niet alleen wordt gebruikt voor Bastaards maar ook voor wettige kinderen van een mixed marriage.
     De oude koloniale atmosphere wat betreft racism heeft Indonesia dus nooit verlaten, maar nu zonder de Totok en Indischen.
     Van wat ik gelezen heb werden vele Javanen in Borneo afgeslacht door de Dayak omdat de Javaan neer keek op de Dayak.
     Ook wordt de Papua aangezien als sub-human en daarom makkelijker om te doden.
     Ik denk niet dat de Pribumi zichzelf vroeger Indo noemde, dat kwam pas later nadat de echte Indo’s weg waren.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Belanda-Totok is te lang ” Op je pendaftaran werd in Soerabaja onderscheid gemaakt tussen Belanda totok, Belanda kira kira betoel, en Belanda Indo. Maar er kon wel ge-oeroest worden. Toen ik mijn Belanda kira kira betoel niet handig vond, was het een klein kunstje je pendaftaran te verliezen. Daarna met een wat donkerder tante (= buurvrouw, die zag er ook mooi uit) weer naar de ambtenaar die mij Belanda Indo maakte.
     Hier in Nederland moet je tegen een Zeeuw of Limburger ook geen Hollander zeggen. Met als bijkomend probleem dat die Hollander meestal dom is, die snapt dat niet. En als je in Amsterdam door de verkeerde deur de tram binnen stapt zegt de bestuurder ook: Mijnheer komt zeker uit de provincie. Wat dat met het rapport Werner te maken heeft? Overal zijn domme mensen te vinden. En als zo’n dom rapport geen beleid wordt, maar in het archief verdwijnt: Niet op reageren. Genieten van je rendang.

    • Ron Geenen zegt:

     “””3.Hoe noemt men in Indonesia een Bastaard zonder Europese genen.””””

     Een papua misschien?
     Maar intussen heb ik het wel begrepen, het Indonesia van vandaag is beslist niet voor mij.

 12. Surya Atmadja zegt:

  Arthur Olive zegt:
  24 oktober 2015 om 14:01
  Pak Atmadja
  Van wat ik zo lees is het me duidelijk geworden dat het scheldwoord Blasteran niet alleen wordt gebruikt voor Bastaards maar ook voor wettige kinderen van een mixed marriage.
  ===================================================================
  Pak Olive, het is NIET zo.
  Soms kan het positief zijn ( de man in the street) denken dat je als bule rijk bent , tenminste als je goed gekleed zijn, in NOI is uiterlijke presentatie belangrijk .

  Veel bekende presenter /filmsterren actrices zijn super populer , soms hebben ze rolmodel status.
  Ook hun manier van leven, schandalen, gossips horen erbij , je heb al jaren gossip kranten /magazines etc.
  Voor mij (Indonesier-kulit langsep ) in de eerste weken loop ik met rood gezicht door de zon.
  Werd ik gezien als blasteran (dus rijk) .
  Bij een gewone eenvoudige pasar , reizen met de bajaj ( tuk tuk taxi-vroeger betja) betaal ik de volle prijs (duurder dan de supermarket /taxi).
  Althans men probeerde het, totdat ik in “vloeibaar” Betawinees en Sundanees reageerde .
  En als de ijs gebroken was , kon ik zelfs grapjes uithalen met de plaatselijke (soms schunnige) grappen.

  Een paar jr geleden kwam ik uit Cengkareng airport , werd belaagd door taxi mensen, de runners/tjalo etc .
  Vaak illegale taxirijders.Soms is het gevaarlijk.
  Een rit met Blue Bird taxi naar Menteng ( max 180.000 rup) word 400-450 000 rup , een ritprijs naar Bogor.
  Omdat ik met die gele taxfree tas van Schiphol loop (sigaartje/campari) hoor ik altijd Nir Nir ipv mister of bos.
  Toen ik breeduit aan het lachen ben hoor ik iemand in Sundanees zeggen of die Nir mss hun taal kent .( Ooit hoorde ik op Bali : kijke kijke niet kopen.)
  Toen antwoorde ik in het Sundanees terug.
  Rit wordt gewoon 180.000.
  Dat ik bij afrekenen 200 geef is gewoon fooi .
  Hij blij, ik blij, iedereen is blij.

  *Over de konflikt in Kalimantan, dat zijn geen Javanen maar Madurezen.
  Veel waren gevlucht naar Java of Madura.

  * Racisme is zo goed verdwenen.
  De regering is alert(moet wel omdat er te veel deelvolkeren zijn ) , de SARA tegenstellingen
  (Suku ,Ras, Agama, Antar golongan) werd gelijk bestreden .

  * De pribumi of inlanders of inheemsen zoals ze vroeger heten zijn in de eerste plaats Sundanees, Javaan, Minangkabauer, Batak, Bugis , Dajak etc.
  Totdat de foundingfathers in 1928 de Sumpah Pemuda declareerden.

  *Het woord Indo(werd pas 20 jaren gebruikt ??) toen de Indonesiers te lui zijn om moeite doen INDO(NESIA) te gebruiken.
  Dankzij de fout van domme media , De International Airport Sukarno-Hatta werd Bandara Su-Ta .
  Tot het afgrijzen van de taalpuristen, maar ya de meesten zijn gemakzuchtig en sommigen dom.

  Keluarga Miskin = Arme Gezinnen werd Ga-Kin.
  Beras Miskin= Rijst voor arme gezinnen wordt Ras-Kin.

  • Arthur Olive zegt:

   Pak Atmadja
   Als Blasteran soms positief kan zijn, hoe kan u dan schrijven dat racism zo goed als verdwenen is in Indonesia. De meeste Blasterans worden als Bastaards aangezien.
   Racism is aangeleeerd en kan alleen bedwongen worden door gezonde reasoning.
   Kleine kinderen zijn niet racist.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.