Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

jesparapluVerslag Ted Hartman — Dinsdag 12 november 2013, was een “lichtvoetige” , bijna vrolijke JES demonstratie.
Aanbieding van de 228e petitie. De op~een~na~laatste kumpulan van het jaar, waarbij de ernst niet werd vergeten. Tenslotte zijn het allemaal ouwe diehards, volhouders vanaf het eerste uur. Weerzien met bekenden natuurlijk en verwelkoming van nieuwelingen die er gelukkig toch nog zijn, aangetrokken door mond-op-mond reclame, 3e of zelfs 4e generatie Indo’s.

Van het bestuur hadden vandaag de dames alle eer om de JES bij de ambassadeur te vertegenwoordigen. Anneriet de Pijper en Brigitte van Halder hebben het heel goed gedaan. Jan van Wagtendonk had elders een belangrijke vergadering, nòg belangrijker dan de demonstratie dus. Evert van Renesse was ziek. Opkomst was goed, rekening houdend met de gemiddelde leeftijd en reisafstand van de deelnemers. Het weer, nat en koud, motregen, wisselvallig maar niet te veel wind, wel grijs/somber, wat de mensen echter niet heeft weerhouden te komen.
Nadat de petitie 228 was aangeboden, eerst de plechtige minuut stilte voor de slachtoffers van de bezetting en de getrouwen die sindsdien het leven lieten. En na de traditionele Captives’ Hymn gezongen te hebben, ging iedereen op weg richting welverdiende lichte lunch.

Anneriet vertelde dat er goede contacten zijn gelegd met het Comité 4 en 5 Mei, voorheen dacht dit comité nogal anders over de JES-aktiviteiten. Thans zien zij dat het niet alleen om Japan gaat, doch dat wij ook voor de mensenrechten ijveren. Over het onderhoud in de Japanse ambassade kon medegedeeld worden dat er binnenkort een nieuwe ambassadeur aantreedt, afkomstig van standplaats Kroatië. De vorige ambassadeur is weggepromoveerd naar een hoge post in Japan.
Men kon niet met zekerheid zeggen of de Japanse Eerste Minister van plan was om de Yasukuni tempel met een bezoek te vereren. Over dit onderwerp handelt namelijk deze petitie.
Over de Indische Kwestie kan gemeld worden dat er vooralsnog weinig nieuws is, maar dat de staatssecretaris Van Rijn en zijn ambtenaren ons welgezind blijven en andere meer positieve gedachten koesteren ten aanzien van ons belang. “Een broedende kip mag niet gestoord worden.”
De laatste in dit jaar te houden demonstratie is op 10 december 2013. Half december wordt de Nieuws Magazine van JES verwacht.

Dit is een vrij vertaalde versie van de petitie 228 van de originele Engelse versie:

clip_image002 Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

Zijne Excellentie Shinzo ABE
Eerste Minister van Japan

Den Haag, 12 November 2013.
Petitie: 228
Onderwerp: Heroverweeg uw plan om de Yasukuni Tempel te bezoeken

Excellentie,

Voor zover wij kunnen vaststellen was de Yasukuni tempel opgericht door de Meiji Keizer. Het zou moeten worden opgedragen aan de zielen van de mannen, vrouwen en kinderen die voor de Keizers van Japan zijn gestorven. Velen van de 2.500.000 toegevoegden stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de zielen van dezen zijn inbegrepen 1.068 veroordeelde oorlogsmisdadigers waarvan 14 werden ingedeeld als klas A criminelen. Dit zijn misdadigers die
“op het hoogste niveau samenspanden voor de oorlog en misdaden tegen de mensheid toestonden”. 7 van de klas A misdadigers werden tot de strop veroordeeld, 4 werden tot levenslang veroordeeld en stierven uiteindelijk een natuurlijke dood, 1 werd tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld en 2 stierven een natuurlijke dood voorafgaande aan het gerechtelijk onderzoek door het Internationale Militaire Tribunaal voor het Verre Oosten. Het vereren van deze oorlogsmisdadigers in de Yasukuni tempel is een toonbeeld van oneerbiedigheid jegens de slachtoffers, maar is ook niet conform de Japanse militaire gedragscode.
Ondanks deze feiten stemde het Japanse Ministerie van Gezondheid en Welzijn in 1969 ermee in dat de zielen van deze misdadigers ook als martelaren van de Showa (keizer Hirohito) vereerd en geregistreerd konden worden in de tempel.

Eerste Minister,
Wanneer u en uw partijgenoten eer bewijzen aan de oorlogsdoden door een bezoek aan de Yasukuni tempel vraagt men zich af of u allen beseft dat het bezoek ook de misdaden van de Tweede Wereldoorlog verheerlijkt zoals het goedkeuren van gedwongen seksuele militaire slavernij (troostmeisjes), het Bloedbad van Nanking, militaire dwangarbeid door krijgsgevangenen in de mijnen van Japan en spoorwegen in Burma en Nederlands Indië, de burger concentratiekampen in Nederlands Oost Indië, de medische experimenten van eenheid 731 en ten slotte niet te vergeten de beestachtige terreur van de Kempeitai in de bezette gebieden. Allemaal schendingen tegen de mensheid door het Keizerlijk leger en de Keizerlijke marine in opdracht van de Japanse regering in naam van de Keizer van Japan.

Eerste Minister,
U dient deze feiten in overweging te nemen voorafgaand aan uw waarschijnlijke bezoek aan de Yasukuni tempel voor het jaar ten einde loopt. Als Eerste Minister van Japan kunt u de Yasukuni tempel niet als individueel persoon bezoeken. U bent er als de Eerste Minister van Japan die eer bewijst aan de zielen van veroordeelde oorlogsmisdadigers. Door de tempel te bezoeken krenkt u opzettelijk millioenen mensen die nog altijd lijden wegens de door uw land gepleegde verschrikkingen en gevolgen daarvan. U negeert de gevoeligheid van uw buurlanden, riskeert een verdere escalatie van de huidige geschillen.

Bovenal schijnt het dat wegens lokale politieke redenen u in het totaal niets geeft om wat in het verleden heeft plaatsgehad, u Japan’s schuld vergoelijkt en de morele verplichtingen als gevolg van die schuld ontwijkt. Wij verzoeken u over het voorgenomen bezoek nog eens na te denken.

Graag zien wij een door u persoonlijk getekende ontvangstbevestiging tegemoet.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F.van Wagtendonk, voorzitter
_________________________________

De originele Engelse versie van de petitie 228:

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster
clip_image004

His Excellency Shinzo ABE
Prime Minister of Japan

The Hague, 12 November 2013.
Petition: 228
Subject: Reconsider your intention to visit the Yasukuni Shrine

Excellency,

As far as we can ascertain the Yasukuni shrine was established by the Meiji Emperor. It was to be dedicated to the spirits of the men, women and children who have died for the Emperors of Japan. The people enshrined include not only soldiers but also civilian war dead. Many of the 2,500,000 enshrined died during World War Two. The spirits of these include 1,068 convicted war criminals of which 14 are classified as class A criminals. These are criminals who “conspired to wage war at the highest level, allowing crimes against humanity”. 7 of the class A criminals were sentenced to death by hanging, 4 were sentenced to life imprisonment and eventually died of natural causes, 1 was sentenced to 20 years in prison and 2 died of natural causes prior to the trial by the International Military Tribunal for the Far East. To honor these criminals at the Yasukuni shrine shows not only disrespect to the victims, but also is not in keeping with the Japanese military code of conduct.
Despite these facts the Japanese Ministry of Health and Welfare together with deputies of the Yasukuni shrine agreed in 1969 that the spirits of these criminals could be honored and registered in the shrine as martyrs of the Showa too.

Prime Minister,
When you and your party members pay respect to the war dead in visiting the Yasukuni Shrine one wonders whether you all realize that the visit also glorifies World War Two crimes such as the approval of enforced sexual military slavery (Comfort Women), the Rape of Nanking, forced military labour of Prisoner of Wars in the mines of Japan and at the railroads in Burma and Dutch Indies, the civilian concentration camps in Dutch East Indies, the medical experiments of unit 731 and last but not least the brutal terror of the Kempeitai in the occupied territories. All violations against humanity by the Imperial Army and Imperial Navy by order of the Japanese government in the name of Emperor of Japan.

Prime Minister,
You must consider these facts prior to your likely visit to the Yasukuni Shrine before year end. As Prime Minister of Japan you cannot visit the Yasukuni Shrine as a private citizen. You are there as the Prime Minister of Japan paying respect to the spirits of convicted war criminals. In visiting the shrine you are deliberately hurting millions of people who still suffer from your country’s atrocities and their consequences. You ignore the sensitivity of your neighbouring countries, risking a further escalation of the current disputes. Above all it appears that for local political reasons you do not care at all what happened in the past, whitewashing Japan’s guilt and avoiding the moral obligations stemming from that guilt. We ask you to think again upon your intended visit

We would welcome an acknowledgement of the receipt of this petition by you personally.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk
President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

4 reacties op Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

 1. bo keller zegt:

  Meneer .F.van Wagtendonk,
  Als ik de 228e petitie doorneem.
  en lees U negeert de gevoeligheid van uw buurlanden, riskeert een verdere escalatie van de huidige geschillen.

  Bovenal schijnt het dat wegens lokale politieke redenen u in het totaal niets geeft om wat in het verleden heeft plaatsgehad, u Japan’s schuld vergoelijkt en de morele verplichtingen als gevolg van die schuld ontwijkt.

  Dat het ook slaat op wat in MuseumBronbeek nu verteld wordt van
  ons eigen centen.(Rijksmuseum )
  Ik heb u in het Museum weleens gezien in gezelschap van in m’n
  ogen belangrijke personen.

  Mijn vraag dan ook of het U niet opgevallen was, dat aan de gevoeligheid van de nu nog in leven zijnde ”ouderen” volkomen
  door Nederlanders (?) hier in Bronbeek Museum wordt voorbij
  gegaan.
  Sterker nog Japans ”SCHULD” vergoelijkt en ontwijkt ,Ja zelfs
  propaganda materiaal uit Japan haalt en tentoonstelt.
  ”Lieve zoete Gerritse, wie zal dat betalen etc”

  Ik lees verder,en niet te vergeten de beestachtige terreur van
  de Kempei tai.

  Laat men( IHC) dat nou VERGETEN hebben, maar dat er
  enkelen dank zij deze mensen(?) werden gered,wel.
  Compleet met foto en in uniform voor de duidelijkheid.
  Misschien een tip voor Uw volgend bezoek ,loopt ‘ns naar
  de Westvleugel van het gebouw op de 1e verdieping.
  siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   …. en ik zou er – heel impertinent, mijn excuses – aan toe willen voegen: Laat u zich dan deskundig begeleiden en voorlichten door de heer Bo Keller, schrijver van bovenstaande open soerat aan u.

   Pak Pierre

 2. Ted Hartman zegt:

  Ronny, op 14 november 2013 om 23:23 zei:

  >>>>>>>>>>Moraliteit kunnen we helaas niet van Japan verwachten en in deze zeker niet een Debt of Honor, want zij willen niet betalen aan de slachtoffers van de “heroïsche daden” van hun militairen in dienst van de keizer, maar hun “spirits” vereren.<<<<<<<<<

  Wat heeft het dan voor zin om steeds de zelfde acties te blijven uitvoeren? Acties met alle normen en beleefdheid frases.
  Ik heb het idee dat na elke actie presentatie de Jappen achter het raam weer uitgebreid zitten te lachen om die paar domme mensen.
  En daarna gaan ze gewoon over tot de orde van de dag.
  Het is toch gewoon een gewone routine gebaar geworden!

  Beantwoorden

  Beste Ronny,
  Wie het laatst lacht enz., pukul terus. En de volhouder wint. Het stokje wordt zelfs overgenomen door de nabestaanden, 3e generatie enz.
  Never say die. Mijn persoonlijke visie, Ted Hartman

 3. Ted Hartman zegt:

  T.a.v. al diegenen die o.a. over Honrary Debts struikelden.

  Antwoord van de voorzitter JES op “Debt of Honor”:

  Beste Ted,

  In principe heeft heeft Bo Keller gelijk, maar de Engels/Amerikaanse titel van de Stichting is nou eenmaal Japanese Honorary Debts.
  We staan zo in de boeken bij de Ver. Naties en zijn zo ook bekend bij de Japanse Ambassade en de Japanse regering.
  Verandering nu geeft nog meer verwarring en gelegenheid om de zaak te juridiseren.

  Daarnaast maak ik in de petitie heel duidelijk aan de Eerste Minister Abe dat hij eventueel niet als privé persoon naar de Yasukuni Shrine gaat, maar als Japans Eerste Minister dus namens het Japanse volk. Hij trapt daar doelbewust op de gevoelens van ons, maar ook van de buurlanden. Moraliteit kunnen we helaas niet van Japan verwachten en in deze zeker niet een Debt of Honor, want zij willen niet betalen aan de slachtoffers van de “heroïsche daden” van hun militairen in dienst van de keizer, maar hun “spirits” vereren.

  Het natuurlijk heeft Japan als natie een Ereschuld = a Debt of Honor, maar moet ook erkennen dat ze een morele verplichting hebben als gevolg van de gruweldaden van het Japanse leger en marine in de naam van de keizer tijdens de bezetting van Indië.

  Zoals je ziet heb ik mijn antwoord alleen aan het JES bestuur gekopieerd. We zullen het bespreken, maar veranderen denk ik niet.

  Groeten,

  Jan van Wagtendonk

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.