Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

jesparapluEerstvolgende demonstratie is volgende week 12 november – Verslag Ted Hartman — Dinsdag 8 oktober was voor de demonstratie een perfecte nazomerse dag in plaats van guur herfstweer. Het voltallige bestuur van JES had een keiharde petitie klaar, was boos, maar moest dit diplomatiek uiteraard wel binnen de perken houden. Boos vanwege Japans hypocriete verklaring over vrouwenrechten tijdens de laatste vergadering van de Verenigde Naties. Het was daarom een langdurig gesprek waar niet alleen de voorzitter en bestuursleden aan deelnamen, maar eveneens de plaatsvervangend ambassadeur en zijn ondergeschikten.  De ceremonie nà het gesprek was zoals voorgaande keren even plechtig, we zongen het Captives’Hymn mee met de muziek van de geluidsinstallatie van Dirk Megchelse. En hierna had iedereen trek in de heerlijke lichte lunch in het Belair Hotel, waar we deze keer zelfs op petit fours in de vorm van sushi werden getracteerd.
Het goede nieuws beperkte zich alleen tot het feit dat de dialoog gelukkig nog altijd plaats kan vinden. Niet alleen met de Japanse diplomaten maar óók met eigen Hollandse politici. En in deze moeilijke barre tijden waarin het geluk de mens niet bepaald meezit, wil dat toch heel wat zeggen!
We gaan de volgende demonstratie  met onbehaaglijke gevoelens tegemoet, onbehaaglijk vanwege het verwachte herfstweer. In Zweden zeggen ze: “…. er is geen slecht weer, alleen slechte kleding”.

 Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

clip_image003 

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 8 October 2013.

Petitie: 227

Onderwerp: Vrouwenrechten.

Excellentie,

Binnen- en buiten de Japanse concentratiekampen waren de Hollandse vrouwen een voorbeeld van kracht, waar wij in die tijd nog kinderen, immens trots op waren. De Japanse bezettingstroepen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog alles geprobeerd om die wilskracht te onderdrukken met het uiteindelijke doel de Hollandse gemeenschap in Nederlands Oost Indië te vernietigen. Ondanks wrede behandeling en uithongering is het de Japanse militairen niet gelukt hen te breken. Meer dan 20% van de vrouwen en kinderen stierven binnen de concentratiekampen of buiten deze kampen.

Uw verklaring in de laatste Vergadering van de Verenigde Naties dat “het een zaak van grove belediging is dat het sexuele geweld tegen vrouwen voortduurt tijdens perioden van gewapende conflicten in de 21e eeuw”  is schijnheilig. In deze verklaring, die boven ons bevattingsvermogen gaat, schijnt u het geweld van de 20e eeuw geheel over het hoofd te zien dat plaatsvond tijdens de Japanse militaire bezetting van Nederlands oost Indië.

Eerste Minister,

Het is tijd dat u en het volk van Japan zich de verschrikkingen door het Japanse leger herinneren en erkennen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een gewoonte waren in de bezette gebieden van Azië.  De manier waarop zij de Nederlanders in Nederlands Oost Indië mishandelden vereist speciale aandacht  daar het niet alleen ging om hoe zij de instructies van Tokio uitvoerden, maar ook hoe zij discrimeerden ten nadele van de Nederlanders op grond van ras, met het uiteindelijke doel de Hollandse gemeenschap in Nederlands Oost Indië te vernietigen. Met andere woorden de Japanse autoriteiten hadden de speciale intentie genocide te plegen zoals geïnstrueerd in de “Order tot doden”. Een oorlogsmisdaad voor onbepaalde tijd strafbaar,  een criminele aansprakelijkheid die niet verjaart.

Eerste Minister,

Met uw suggestie om zowel binnen- als buitenlands de positie van vrouwen te verbeteren, schuift u de aandacht weg van wat zich in Japan’s verleden heeft afgespeeld tijdens de 20e eeuw. Vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft Japan verzuimd zich aansprakelijk te stellen en morele vrantwoordelijkheid te nemen voor de vrouwelijke slachtoffers van de militaire bezetting. Het Aziatisch Vrouwen Fonds was een poging dit te herstellen, maar heeft de slachtoffers niet over-tuigd. De Japanse regering had het fonds niet ingesteld maar vroeg niet-officieel Japanse burgers bij te dragen. Daarom gaan aanvallen op Japan en zijn politici door, daar zij er niet in slagen de feiten te erkennen en officieel fondsen ter beschikking te stellenvoor een verzoening met de slachtoffers en hun naaste verwanten.

Eerste Minister,

De weigering van de Japanse autoriteiten om hun morele verantwoordelijkheid te accepteren voor de schade aan de oorlogsslachtoffers door te verwijzen naar het San Francisco vredesverdrag van 1951 als officieel bindend is   onaanvaardbaar zowel in de context van uw recente verklaring in de Verenigde Naties als in het feit dat Japan voldoende middelen heeft om de individuele slachtoffers te compenseren.

Moreel betekent niet  “welgemeende verontschuldigingen”, maar oprechte excuses met genoegdoening!

Wij zouden een ontvangstbevestiging van deze petitie door u persoonlijk zeer op prijs stellen.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F. van Wagtendonk, voorzitter

________________________________

Originele petitie, opgesteld door de voorzitter dhr.J.F. van Wagtendonk:

 Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

clip_image004 

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 8 October 2013.

Petition: 227

Subject: Women’s rights.

Excellency,

The Dutch women inside and outside the Japanese concentration camps were a power of strength of which we, who were at the time children, are immensely proud of. During the Second World War the Japanese occupying military forces tried everything to suppress that strength of will with the ultimate aim to destroy the Dutch community in Dutch East Indies. Despite harsh treatment and starvation the Japanese military failed to break them. More than 20% of the women and their children died in concentration camps or outside those camps. Your statement in the recent United Nations Assemblée that it is “a matter of outrage that there continues to be sexual violence against women during terms of armed conflict even now in the 21st century” is hypocritical. In this statement, which is beyond our comprehension, it appears you wholly overlook the 20th century violence which took place during the Japanese military occupation of Dutch East Indies!

Prime Minister,

It is time for you and the people of Japan to remember and to acknowledge that during World War Two the atrocities of the Japanese Military in the occupied territories of Asia were common practice. The way they mistreated the Dutch in Dutch East Indies requires special attention as it was not only how they executed their Tokyo instructions, but also how they discriminated against the Dutch on racial grounds, with the ultimate aim of destroying the Dutch community in Dutch East Indies. In other words the Japanese authorities had the special intent to commit genocide as instructed in the “Order to kill”. A war crime punishable indefinitely, a criminal liability which does not expire over time.

Prime Minister,

With your suggestion to work at home and abroad to improve the plight of women, you shift the attention away from the past practices of Japan during the 20th century. Since World War Two Japan has failed to acknowledge and to accept moral responsibility for the female victims of the military occupation. The Asian Women’s Fund was an attempt to rectify this, but did not convince the victims. The government of Japan did not institute the Fund but asked private Japanese citizens to assist. Hence the attacks on Japan and its politicians have continued, as they fail to acknowledge the facts and legally commit funds for the atonement of victims and their next of kin.

Prime Minister,

The Japanese authorities failure to accept its moral responsibility for damage to the war victims by referring to the San Francisco Peace treaty of 1951 as legally binding is unacceptable both in the context of your recent UN statement and the fact that Japan has adequate resources to pay reparations to the individual victims. Moral does not mean “heartfelt apologies”, but genuine excuses with atonement!

We would welcome an acknowledgement of the receipt of this petition by you personally.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

_________________________________________________

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

80 reacties op Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

 1. Ted Hartman zegt:

  Ted Hartman schrijft in laatste JESverslag:
  “Boos vanwege Japans hypocriete verklaring over vrouwenrechten tijdens de laatste vergadering van de Verenigde Naties.” In de JES petitie 227 aan de Jap. premier, staat:
  “Uw verklaring in de laatste Vergadering van de Verenigde Naties dat – “het een zaak van grove belediging is dat het sexuele geweld tegen vrouwen voortduurt tijdens perioden van gewapende conflicten in de 21e eeuw” – is schijnheilig”. Omdat Japan vergeet hoe het in de 20e eeuw zelf op beestachtige wijze de zgn.troostmeisjes misbruikte in hun oorlog. Hierbij nogmaals uit de JES-verklaring aan de Raad van de Mensenrechten, geplaatst op 16 oktober 2013 door Indisch4ever:

  Nu nog, meer dan 68 jaar na het eind van de oorlog, komen mensen met hun persoonlijk verhaal, herinneringen die hen blijven achtervolgen. Een van deze verhalen is een ooggetuige verslag van een jongen, toen 14 jaar, en pas kort ondergebracht in het Vrouwen Ziekenhuiskamp Solo op het eiland Java, met zijn moeder, zijn twee oudere zusjes van 15 en 18 jaar en jonger broertje van 10. Zijn verhaal gaat over Japanse officieren die, zoals een paar weken van tevoren aangekondigd, 30 Hollandse meisjes kwamen ophalen uit het kamp Solo in 1943. enz. Lees Indisch4ever van 16 oktober j.l.
  In zijn eigen woorden opgeschreven in 2013 in de leeftijd van 86 jaar:

  Nu staat Japan op een ramkoers met Zuid-Korea over deze kwestie, ze dreigen zelfs de handelsbetrekkingen te verbreken. Een andere taktiek om niet aan het oorlogsverleden te worden herinnerd. Goed dat een Jap.advocaat tegen alle protocol in op een gardenparty van de keizer, hem persoonlijk een brief overhandigde (over de Fukushima-ramp).
  De meeste reacties hierop waren ten gunste van de advocaat dat hij het had aangedurfd zomaar de hoogverheven keizer lastig te vallen met een brief! Ook de internationale verenigingen die al jaren en jaren Japan om ERKENNING van hun oorlogsschuld vragen, zouden op dezelfde manier de keizer rechtstreeks moeten benaderen. Duidelijk maken dat 結局 kekkyoku uiteindelijk, ten lange leste: de oorlogsslachtoffers van Japan als noodkreet eisen dat het zijn schuld uit het verleden betaalt.

 2. Ronny zegt:

  >>>>>>>>>>>>De meeste reacties hierop waren ten gunste van de advocaat dat hij het had aangedurfd zomaar de hoogverheven keizer lastig te vallen met een brief! Ook de internationale verenigingen die al jaren en jaren Japan om ERKENNING van hun oorlogsschuld vragen, zouden op dezelfde manier de keizer rechtstreeks moeten benaderen. Duidelijk maken dat 結局 kekkyoku uiteindelijk, ten lange leste: de oorlogsslachtoffers van Japan als noodkreet eisen dat het zijn schuld uit het verleden betaalt.<<<<<<<<<<<<

  Ten eerste: Het demonstreren in Den Haag en naar de Japanse ambasade gaan, enz is een politiek van op de lange baan schuiven.
  En de actie voerders kinderhand is dan ook gauw gevuld.

  Ten tweede: De Japanse keizer is de hoofdschuldige en hij dient op te staan en schuld te bekennen. Maar tot op heden is hij daar te laf voor.

  • Pierre de la Croix zegt:

   De “hoofdschuldige” is/was toch wijlen zijn papa?

   Pak Pierre

   • eppeson marawasin zegt:

    Ken Tot Hiro, hito(e) Dia!

    e.m.

   • Ronny zegt:

    >>>>>>>>>De “hoofdschuldige” is/was toch wijlen zijn papa?

    Pak Pierre

    De familie structuur zoals dat is opgezet maakt hun altijd schuldig en dat horen ze te beseffen. Het was altijd in naam van onze keizer en de naam werd dan niet genoemd, dus!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … als u het zo bekijkt meneer Geenen ……

     De erfzonde dus. De Joden hebben Jezus vermoord, dus is hun nageslacht voor eeuwig schuldig.

     Muulek te bevatten voor mij, met mijn smalle denkraam.

     Pak Pierre

    • Ronny zegt:

     Tja … als u het zo bekijkt meneer Geenen ……

     De erfzonde dus. De Joden hebben Jezus vermoord, dus is hun nageslacht voor eeuwig schuldig.

     Muulek te bevatten voor mij, met mijn smalle denkraam.

     Pak Pierre

     Maar zo denken de Jappen zelf.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Pak Pierre de la Croix, op 7 november 2013 om 23:12 zei: Muulek te bevatten voor mij, met mijn smalle denkraam.@

     –Bedoelt u niet een ‘soroban’ meneer De la Croix. Die heb je in verschillende mate(n). Overigens, wist u dat als je tot 10 kunt tellen, je vanuit Japan de hele wereld kunt bellen.***

     Getal =>> Schrijfwijze =>> Uitspraak
     0 0 =>> zero of rei =>> zero of ree
     1 一 =>> ichi =>> ietsj
     2 二 =>> ni =>> nie
     3 三 =>> san =>> sann
     4 四 =>> shi of yon =>> sjie of jon
     5 五 =>> go =>> goo
     6 六 =>> roku =>> rookoe
     7 七 =>> shichi of nana =>> sjietje of nana
     8 八 =>> hachi =>> hatsjie (gezondheid! e.m.)
     9 九 =>> ku of kyuu =>> koe of kjoe
     10 十 =>> juu =>> djoe

     Voor later, als ze bij een Bank gaan werken ofzo!
     http://www.youtube.com/watch?v=Px_hvzYS3_Y

     ***als je telefoon het tenminste doet …;)

     e.m.

    • Ronny zegt:

     ***als je telefoon het tenminste doet …)

     e.m.

     En als u de rekening kan betalen.
     Good luck.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Ronny, op 8 november 2013 om 01:21 zei: En als u de rekening kan betalen. Good luck.@

     — R you kidding me heer Geenen. I don’t think so. All at the expense of the Emperor of Japan. They say: “Crime pays!”. Don’t they … ?

     e.m.

    • Ronny zegt:

     E.M. schrijft aan de heer de la Croix: Overigens, wist u dat als je tot 10 kunt tellen, je vanuit Japan de hele wereld kunt bellen.***

     Ik zins speelde op het feit dat de heer de la Croix in Japan was en hij vandaar uit de hele wereld kon bellen. Om dat te doen kost het een aardig bedrag.

     Daarom mijn opmerking: En als u de rekening kan betalen.

     En nu geeft u mij een antwoord dat de emperor zijn rekening zal betalen. U gaat zelf een stap verder met de opmerking: Crime pays”.

     Mag ik nu veronderstellen dat de heer de la Croix en de Emperor het samen onder een hoedje gaan spelen.

     Het wordt langzaam maar zeker hilarious.
     En wat vindt u ervan meneer de la Croix? Humor ten top?

    • SiL. zegt:

     Itchi bitchie teenie weenie yellow polka dot bikini

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ronny, op 8 november 2013 om 05:02 zei, verwijzend naar reacties van Pak Eppeson:

     “En wat vindt u ervan meneer de la Croix? Humor ten top?”.

     Ik kan lichtvoetige bijdragen rond serieuze thema’s, met name die over oorlog, haat, leed, ereschulden, altijd wel waarderen, meneer Geenen. Anders wordt het helemaal zo somber om ons heen.

     Niet voor niets had men vroeger aan de hoven hofnarren die de boel in het kasteel moesten opvrolijken en hebben wij nu nog cabaretiers en cabaretières die geacht worden op nationaal niveau hetzelfde te doen.

     Ikzelf, zo moet ik bekennen, heb ook de neiging om het vrolijk makende in gebeurtenissen te zoeken en in mijn schrijfsels te benadrukken, alhoewel mij dat ook niet of niet altijd, in dank wordt afgenomen.

     “Wie lacht niet die de mens beziet” stond in mijn jeugd op de achterpagina van het satyrisch weekblad “De Uitkijk” dat bij ons thuis in de leestrommel zat. Mijn favoriete pagina, met goede cartoons. Later kocht ik regelmatig het Amerikaanse blad “Mad” dat ook de draak stak met alles en nog wat, u als geslagd Amerindo wellicht bekend.

     Feit is dat ik heel blij ben dat I4E een Alfoer zich noemende Eppeson Marawasin rijk is die af en toe ook de badot durft uit te hangen en dat als regel, naar mijn smaak, doet op intelligente, spitsvondige manier.

     Feit is wel dat “humor” vele gezichten heeft en ook cultureel is bepaald en dat het ene individu wat meer gevoel voor humor heeft dan het andere.

     Binnen een bepaalde cultuur kan er ook sprake zijn van specifieke “mannen humor” en “vrouwen humor”. De hier zeer bekende tekenaar Peter van Straaten (die ook Indisch bloed in zich claimt) heeft daar eens een gewelidge tekening over gemaakt, die boekdelen spreekt, zo herkenbaar is de situatie.

     Look for the silver lining (liedje uit een mooie oude film met wijlen June Haver).

     Pak Pierre

    • Ronny zegt:

     >>>>>>>>>Ikzelf, zo moet ik bekennen, heb ook de neiging om het vrolijk makende in gebeurtenissen te zoeken en in mijn schrijfsels te benadrukken, alhoewel mij dat ook niet of niet altijd, in dank wordt afgenomen. <<<<<<<<<<<<<<

     Dat is nu eenmaal het gevaar van het geschreven woord en tevens het verschil met het gesproken woord.

     En de tegenwoordige cabaretiers en cabaretières kan ik ook niet erg waarderen. Een groot verschil met Wim Sonneveld, Wim Kan, Toon Hermans en Paul van Vliet. Maar dat is blijkbaar vanwege de tand des tijds.

     Op de vaart heb ik ook met een marconist 9 maanden gevaren, die geboren was in de Jordaan. Waar hij het vandaan haalde weet ik niet, maar aan de bar had hij iedere dag wel een paar andere moppen.
     Op een eentonig schip is dat best te waarderen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … marconisten waren de paljassen van de handelsvloot. Eenzaam zaten zij nachtenlang achter hun spreeuwenkistje, oren doof getetterd van de atmosferische storing, onbegrepen door de rest van de bemanning, maar niemand zou hun tranen zien …..

     Pak Pierre

    • eppeson marawasin zegt:

     @Ronny, op 8 november 2013 om 05:02 zei: /…/Het wordt langzaam maar zeker hilarious. En wat vindt u ervan meneer de la Croix? Humor ten top?@

     @Beantwoorden: Pak Pierre de la Croix, op 9 november 2013 om 13:44 zei: /…/Feit is wel dat “humor” vele gezichten heeft en ook cultureel is bepaald en dat het ene individu wat meer gevoel voor humor heeft dan het andere./…/@

     @Beantwoorden – @Ronny, op 9 november 2013 om 17:42 zei: /…/En de tegenwoordige cabaretiers en cabaretières kan ik ook niet erg waarderen. /…/@

     Fijn weekend allemaal!

     e.m.

    • Ronny zegt:

     @Ronny, op 8 november 2013 om 05:02 zei: /…/Het wordt langzaam maar zeker hilarious. En wat vindt u ervan meneer de la Croix? Humor ten top?@
     @Beantwoorden: Pak Pierre de la Croix, op 9 november 2013 om 13:44 zei: /…/Feit is wel dat “humor” vele gezichten heeft en ook cultureel is bepaald en dat het ene individu wat meer gevoel voor humor heeft dan het andere./…/@
     @Beantwoorden – @Ronny, op 9 november 2013 om 17:42 zei: /…/En de tegenwoordige cabaretiers en cabaretières kan ik ook niet erg waarderen. /…/@
     e.m.

     Ik heb mijn best gedaan om naar Daniel Arends te kijken en te luisteren.
     Ik heb diverse problemen:
     1. 6 min. blijven praten over een onderwerp, de postbode. Mij te lang.
     Ik hou liever een heleboel korte sketches achter elkaar.
     2. En hun kleding staat mij niet aan. Wanneer je aan het publiek presenteert, hoor je aan het publiek aan te passen. Vooral die gymschoenen.
     3. En het gebruik maken van onvertogen woorden horen er tegenwoordig ook bij. Daniel is daar gelukkig in beperkt gebleven, slechts 2x gedaan. Voor mij doe je dan alleen in een bepaalde vriendenkring.
     Die stijl is niet voor mij, maar toch bedankt.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Ronny, op 9 november 2013 om 17:42 zei: /…/Waar hij het vandaan haalde weet ik niet, maar aan de bar had hij iedere dag wel een paar andere moppen./…/

     — uit de Moppentrommel!

     🙂

     Goed weekend y’all !

     e.m.

    • Ronny zegt:

     @Ronny, op 9 november 2013 om 17:42 zei: /…/Waar hij het vandaan haalde weet ik niet, maar aan de bar had hij iedere dag wel een paar andere moppen./…/

     – uit de Moppentrommel!

     🙂

     Dat is juist het beroerde, want hij had helemaal geen trommel bij zich.
     Het was meer een waterval.

 3. Ted Hartman zegt:

  Bedankt Nelly en Boeroeng . Jullie doen serieus werk en geven de Indo hoop èn vermaak op z’n tijd. Waar zijn wij anders mee bezig, wat is de zin: toch altijd weer een stapje verder komen dan vandaag, “and the grave is not it’s goal” zoals Henry Wadsworth Longfellow schreef in zijn Psalm of Live. Dus, je weet maar nooit of we het nog ooit zullen meemaken of onze dromen waarheid worden . . . . Gewoon doorgaan, luitjes, hantam terus!

 4. Huib zegt:

  In De Wereld Draait door loopt er een Indische jongen rond die later zelfs Premier van dit land zegt te gaan worden, maakt vaak leuke humor in zijn Lucky TV met een combinatie van beeld en geluid.
  Kan dat vaak wel waarderen als humor. Het lijdend voorwerp waarschijnlijk ietsje minder.

  • Boeroeng zegt:

   Je bedoelt Johan Fretz? Hij is niet van Indische komaf, zover ik kon checken.
   http://www.johanfretz.nl/


   volkskrant

   • Pierre de la Croix zegt:

    Weer loepoet. Muulek dese. Niet alles wat bruin is, is Indisch en niet alles wat Indisch is, is bruin. We herkennen elkaar niet meer. Geen wonder dat we dadelijk ten onder gaan in de massa, tenzij we ons t.o.v. daarvan duidelijker gaan onderscheiden.

    Een eigen religie met eigen priesters, een eigen taaltje, behoud van Indisch accent in het gesproken Nederlands, een eigen set van waarden en normen, distinctieve kleding en een gedeeld vijandbeeld, zouden helpen.

    Maar worden wij, c.q. ons nageslacht, daar gelukkiger door?

    Pak Pierre

    PS: Sorry, waarde heer Hartman, nu doe ik ook nog mee met het vervuilen van uw maandelijkse lofzang op de verrichtingen van de Stichting JES. Geen boos opzet.

    Maar wanneer wijzigt uw Stichting dat potsierlijke “Honorary Debts” in de Engelstalige ondertekening nu eens in correct engels voor “ereschulden” waarmee zij zich zeker minder belachelijk zal maken? Is het alleen vanwege “NIH” oftewel “Not Invented Here”, waarmee u in feite aangeeft geen kritiek en advies van buitenaf te dulden, zelfs niet als deze goed zijn bedoeld?

    PP

    • Huib zegt:

     Begin nou toch wel te twijfelen of ik zelf wel Indo ben. Maar ja met die pesek kan het haast missen en dat heeft deze jongeman idd. niet.
     Mss. Arubaan? Never mind, hij maakt toch leuke moppen.

     Maar in mijn Bandoengse jeugd wel een paar oudere Indo’s gekend die in een Paviljoen of garage woonden en het niet zo breed hadden, o.a. oom Alex Winsser ovl. in Zaandam.
     Hun Indische moppen waren voor ons teeners meesterlijk en onnavolgbaar. No doubt about that.
     Staan er eigenlijk geen leuke Indische moppen ergens opgeslagen. Tjalie kon er ook wat van herinner ik me.

   • Huib zegt:

    Ja Pak Boeroeng. Ik doelde op hem . Maakt niet uit Indo of niet. Hij maakt leuke Lucky TV soms en zijn premier voorspelling op zich is
    ook al Lucky TV. Wens het hem hopen. Kunnen we net als met Rutte nog meer lachen.

   • eppeson marawasin zegt:

    Pak Boeroeng is er dan wel, voor zover u kunt nagaan, iets Indo/Indisch aan Sander van de Pavert?!

    Johan Fretz heeft aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie gestudeerd en is een regelmatige gast bij Matthijs van Nieuwkerk en verder cabaretier/ schrijver/columnist. Dat laatste zoals u al aangaf o.a. bij De Volkskrant.

    LuckyTV wordt bedacht en gemaakt door Sander van de Pavert. Sander werd in 1976 geboren in Den Haag. Hij studeerde in 2000 af aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Na zijn studie richtte hij zich op videobewerking en specialiseerde zich in het hermonteren van bestaand beeldmateriaal.

    http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/72364

    e.m.

    • De naam van de Pavert was een zeldzame naam in Indië.
     En verder kon ik over Sander geen link vinden naar Indischheid

    • eppeson marawasin zegt:

     Terima kasih!

     e.m.

    • Huib zegt:

     Pak Boeroeng en Pak EM

     Denk toch dat ik twee figuren uit de wereld draait door verhaspel. Ik doelde dus op de maker van Lucky TV die ik er van verdacht Indo te zijn. En idd. die Fretz ziet zich als de toekomstige MP van Nederland.
     Bedankt Pak EM want ik raakte het spoor volkomen bijster. Die Lucky man heeft mss. wel een pesek.

 5. Ted Hartman zegt:

  Pierre de la Croix, op 11 november 2013 om 10:53 zei:
  Maar wanneer wijzigt uw Stichting dat potsierlijke “Honorary Debts” in de Engelstalige ondertekening nu eens in correct engels voor “ereschulden” waarmee zij zich zeker minder belachelijk zal maken?
  Zo sorry, PP, met mijn wedervraag wil ik u niet beledigen, begrijp me niet verkeerd. Maar wat bedoelt u? Honorary Debts vertaald in Nederlands is toch Ereschulden? En Ereschulden vertaald in het Engels is toch Honorary Debts? Ik kon geen andere woorden vinden. Maar als ik weet waar u naar toe wil, zal ik het graag overleggen met de voorzitter van JES. Dus zonder kwade gedachten, blijf ik bereid te antwoorden als u uw vraag wil verduidelijken. Ted Hartman

  • Mas Rob zegt:

   De Engelse vertaling is Debts of hono(u)r, Ted.

   Honorary wordt gebruikt voor zaken als “honorary member” (erelid) of honorary doctorate (eredoctoraat) – dus in een positieve betekenis (je eert degene die honorary is of daarmee verbonden).

  • Pierre de la Croix zegt:

   Waarde heer Hartman,

   Ik ben het niet eens met wat uw Stichting JES en u maandelijks bij de Japanse ambassade doen, maar dat neemt niet weg dat ik u en de uwen, wanneer ik denk dat het van pas komt, een handje wil helpen.

   Het viel mij al een paar maanden geleden op dat “Honorary debts” niet de juiste vertaling kon zijn van “ereschulden” in de betekenis die u en de uwen er aan hechten. Van Dale Engels – Nederlands v.v. geraadpleegd en vervolgens ook nog een vriendje in Zuid Engeland dat, hoewel Civil Engineer van huis uit, veel met zijn eigen moerstaal bezig is. Beiden gaven mij de overtuiging dat de juiste vertaling zou moeten zijn “Debts of honor”. Dat heb ik toen ook ergens in een reactie op I4E geschreven en toegelicht, zonder er tegenreactie op te krijgen.

   Het leek mij opportuun om er nu weer over te beginnen.

   Enfin…. het is uw bagian. Misschien vindt u het nu de moeite waard om e.e.a. te verifiëren. Als ik ongelijk blijk te hebben, dan hoor ik het gaarne en dan zal ik mijn hoofd diep in ootmoed buigen.

   Als ik gelijk heb, dan ben ik blij dat de Japanners in ieder geval zullen moeten erkennen dat u uw zaken tot in het kleinste detail zorgvuldig aanpakt.

   Pak Pierre

   • Ronny zegt:

    Als ik gelijk heb, dan ben ik blij dat de Japanners in ieder geval zullen moeten erkennen dat u uw zaken tot in het kleinste detail zorgvuldig aanpakt.

    Pak Pierre

    Clint Eastwood once said: You made my day!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik weet niet bij welke gelegenheid Clint Eastwood die wijze woorden uitsprak. Was hij in de vijftiger of zestiger jaren niet de voorman van de coyboys in “Rawhide” en/of “Bonanza”?

     In ieder geval is “een zorgvuldige aanpak van zaken tot in het kleinste detail” een mooi begin, maar n.m.m. nog niet gelijk aan “de zaken effectief aanpakken”.

     Zou Clint de geharde veedrijver dat weten?

     Pak Pierre

    • Ronny zegt:

     In ieder geval is “een zorgvuldige aanpak van zaken tot in het kleinste detail” een mooi begin, maar n.m.m. nog niet gelijk aan “de zaken effectief aanpakken”.

     Zou Clint de geharde veedrijver dat weten?

     Pak Pierre

     Watch the movie: The Good, the Bad and the Ugly.
     Rawhide en Bonanza? Ik denk niet dat hij daar in acteerde.

    • eppeson marawasin zegt:

     Clint Eastwood vertolkte de rol van Rowdy Yates in Rawhide.

     Over de serie BONANZA -Uit Wikipedia: Ben (‘Pa’) Cartwright, gespeeld door de Canadese acteur Lorne Greene, stond aan het hoofd van het gezin. Zijn zoons waren Adam (Pernell Roberts), Eric, beter bekend als Hoss (Dan Blocker) en Little Joe (Michael Landon). Nog een belangrijk figuur in de serie was de Chinese kok Hop Sing (Victor Sen Yung).

     e.m.

    • Ronny zegt:

     Clint Eastwood vertolkte de rol van Rowdy Yates in Rawhide.

     Over de serie BONANZA -Uit Wikipedia: Ben (‘Pa’) Cartwright, gespeeld door de Canadese acteur Lorne Greene, stond aan het hoofd van het gezin. Zijn zoons waren Adam (Pernell Roberts), Eric, beter bekend als Hoss (Dan Blocker) en Little Joe (Michael Landon). Nog een belangrijk figuur in de serie was de Chinese kok Hop Sing (Victor Sen Yung).

     e.m.

     Ik weet dat de series van Rawhide en Bonanza erg populair in Nederland waren, echter not my cup of tea.
     Ik weet alleen dat Clint Eastwood vervolgens verscheidene spaghetti westerns heeft gemaakt. En het begon met The Good, the Bad and the Ugly. Ik zie liever zijn latere films die op zijn oudere leeftijd zijn gemaakt.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nou … ik zie net dat ik meer support heb gekregen.

   Pak Pierre

  • Arthur Olive zegt:

   Het verschil tussen Honorary Debts en Debts of Honor is hetzelfde als het verschil tussen Honorary Maid en Maid of Honor.
   Een Honorary Maid heeft de Bruid geholpen en kan die titel krijgen zonder naast de Bruid te staan.
   De Maid of Honor staat naast de Bruid en doet haar officiele functies gedurende de ceremonie.

   De schuld die Japan aan ons heeft is dus haar Debt of Honor omdat zij de Honor van de Debtor (Japan) vertegenwoordigd.
   De Honorary Debt vertegenwoordigd Japan niet.

   • Ronny zegt:

    >>>De schuld die Japan aan ons heeft is dus haar Debt of Honor omdat zij de Honor van de Debtor (Japan) vertegenwoordigd.
    De Honorary Debt vertegenwoordigd Japan niet.<<<

    Heel duidelijk gezegd en bedankt.

  • eppeson marawasin zegt:

   @Pak Pierre de la Croix, op 11 november 2013 om 21:41 zei: Waarde heer Hartman, /…/ Het viel mij al een paar maanden geleden op dat “Honorary debts” niet de juiste vertaling kon zijn van “ereschulden” in de betekenis die u en de uwen er aan hechten. Van Dale Engels – Nederlands v.v. geraadpleegd en vervolgens ook nog een vriendje in Zuid Engeland dat, hoewel Civil Engineer van huis uit, veel met zijn eigen moerstaal bezig is. Beiden gaven mij de overtuiging dat de juiste vertaling zou moeten zijn “Debts of honor”. Dat heb ik toen ook ergens in een reactie op I4E geschreven en toegelicht, zonder er tegenreactie op te krijgen. Het leek mij opportuun om er nu weer over te beginnen.@

   https://indisch4ever.nu/2013/09/21/maandelijkse-demonstratie-stichting-japanse-ereschulden-17/#comments
   @Pierre de la Croix, op 23 september 2013 om 11:28 zei: /…/Tja …. het blijft tobben met die “Honorary debts”. Misschien moeten zij toch nog eens een keer worden veranderd in “Debts of honor”. /…/@

   e.m.

   • Mas Rob zegt:

    Ik zeg niks meer…. Takut diomelin Pak Pierre… 😉

   • Pierre de la Croix zegt:

    Pak Eppeson,

    “You made my day”, zou Clint Eastwood zeggen. Maar vóór de 23ste sep moet ik al iets over die “honorary debts” hebben opgemerkt, met toelichting erbij. Ik kan niet van u verlangen dat u andermaal een nacht graaft in de archieven van I4E om ook dat bewijs boven water te krijgen.

    Ik was wel verbaasd dat ik noch op die eerste, noch op de thans teruggevonden reactie enig antwoord kreeg. De heer Ted Hartman doet iedere maand trouw en enthousiast op I4E verslag van de verrichtingen van de Stichting JES en hare volgelingen voor de Japanse ambassade, maar neemt kennelijk niet de moeite om periodiek te kijken of en zo ja welke reacties er op zijn verslag komen. Zo dacht ik. Vandaar mijn zure opmerking aan zijn adres van 11 dezer, 1053 uur (zie hoog boven).

    Dit schrijf ik ook maar even om het Mas Rob nog eens in te wrijven: Ik was écht eerst. Godstraf.

    Pak Pierre

  • eppeson marawasin zegt:

   https://indisch4ever.nu/2013/07/16/maandelijkse-demonstratie-stichting-japanse-ereschulden-16/#comments

   @Pierre de la Croix, op 17 juli 2013 om 00:52 zei:
   Ach meneer Hartman, ik neem aan dat u weet hoe ik over de maandelijkse actie van u en de uwen denk.

   Zo lees ik de petities die de Stichting JES aan de Japanse overheid pleegt te richten al lang niet meer, maar dit keer viel mijn oog per ongeluk op de ondertekening van de originele engelse versie. Met de beste bedoelingen zou ik u er attent op willen maken dat “Foundation of Japanese Honorary Debts” m.i. onjuist is; “ereschuld” zoals u en de uwen die bedoelen is geen “honorary debt” maar “debt of honor”.

   “Honorary” heeft m.i. betrekking op (onbezoldigde) erebaantjes (“honorary chairman”) of een ere graad (“honorary doctorate”).

   Pak Pierre

   P.S.: Als het u menens is met al die maandelijks terugkerende petities, waarom dan niet de moeite genomen om tenminste de naam van uw stichting in correct Japans te (doen) vertalen? Dan kan daarover in ieder geval geen misverstand ontstaan.

   PP@

 6. eppeson marawasin zegt:

  Fragment uit de film Dirty Harry – Clint Eastwood als Inspecteur Harry Callahan

  I know what you’re thinking — “Did he fire six shots or only five?” Well, to tell you the truth, in all this excitement, I’ve kinda lost track myself. But, being as this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off, you’ve got to ask yourself one question: “Do I feel lucky?” Well, do ya, punk?

  e.m.

 7. Huib zegt:

  Pak Pierre

  Een honorary debt kan ook een Man of honor teveel worden.

 8. Ted Hartman zegt:

  Pak Pierre c.s
  Wat is het verschil toch? Isterniet, volgens mij. Het is hetzelfde, of niet soms.

  Arthur Olive, op 12 november 2013 om 07:57 zei:

  Het verschil tussen Honorary Debts en Debts of Honor is hetzelfde als het verschil tussen Honorary Maid en Maid of Honor.
  Een Honorary Maid heeft de Bruid geholpen en kan die titel krijgen zonder naast de Bruid te staan.

  Schuld is schuld, honorary debt – of – debt of hono(u)r. Ik zou zeggen: zand erover, we hebben allemaal/allebei gelijk.

  Wat ik vurig hoop in deze, ook Indische Kwestie, is dat we INTERNATIONAAL, de OPEN vraag eens aan de Tenno Heika zelf gaan voorleggen. Mag hij het voor zijn vader, Hirohito, goedmaken en voor Japan, dat hij toch vertegenwoordigt(!), het oorlogsverleden ERKENNEN en dan kan Japan alsnog over de honorable debts met zijn naaste buurlanden en Nederland discussiëren.

  Tot op nu, verschuilt Japan zich achter teveel excuses van politici, en dreigt zelfs met verbreken van betrekkingen. Samurai-eer (bushido?) of niet, laat ze als Duitsland capituleren, ook op dit gebied van ERKENNING. Ted Hartman

  • bo keller zegt:

   Meneer Hartman,
   Misschien bestaat de mogelijkheid om via Museum Bronbeek
   waar het Japans technisch kunnen inz.de aanleg
   van de Dodenspoorweg in beeld wordt gebracht ,dat nu in Japan
   na 70 jaren wordt gevierd.
   Ik zou zeggen,tegelijk inhaken en via deze herdenking wel mmw.
   van Museum staf het aan Tenno Heika zelf voorleggen.
   Natuurlijk in zaal 4 het buigen goed beoefenen en wat
   Japans geprevel ,verhoogd nmi de feestvreugde en dan flink
   in hun kantong blazen.
   siBo

   • Jan A. Somers zegt:

    Heer Bo: Is de Japanse ambassadeur al in Bronbeek op bezoek geweest? Samen met JES? Met u als rondleider? Met Boeroeng als verslaggever? Ik hoef niet: te stijf om nog te buigen.

    • Ronny zegt:

     >>>>>>>>Heer Bo: Is de Japanse ambassadeur al in Bronbeek op bezoek geweest? Samen met JES? Met u als rondleider? Met Boeroeng als verslaggever? Ik hoef niet: te stijf om nog te buigen.<<<<<<<<<<<<

     Het zou fair zijn om dit keer alleen de Japanse ambassadeur te laten buigen als vorm van mia culpa!

    • bo keller zegt:

     Pak Jan,
     Toeschouwers zijn dan ook welkom,het blijft anders wat ”stijfjes”
     en bij toeroepen van ,bangsai Nippon ” is geen buiging verplicht,
     zoiets als ‘; hiep-hiep=hoera.
     siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Ho Ho (het is bijna Kerstmis), ik ben heel erg beleefd voor mijn gasten! Als een Japanner bij ons op het lab op bezoek kwam gaf ik hem een hand. Hij boog dan zoals het hoorde, en ik boog dan terug. Bijna vroeg ik dan of ik in de Werfstraatgevangenis misschien zijn vader heb ontmoet.

  • Arthur Olive zegt:

   Heer Ted Hartman, u hebt mijn analogie tussen Honorary Debt en Honorary Maid verkeerd begrepen. De wereld krijgt niet de Honorary Maid te zien, maar wel de Maid of Honor en de Maid of Honor staat naast de bruid, ze maakt de bruid presentabel.
   Zo is het ook met Japan en haar Debt of Honor.

   De schuld eiser heeft geen claim op een Honorary Debt maar de Debt of Honor kan wel een invloed hebben op de schuldenaar.
   Met Japan kan het alleen een invloed hebben als het economies verlies van haar credibility groter wordt dan haar honorary oorlogsschuld.

 9. Huib zegt:

  Heer Ted Hartman,

  Elders op een soortgelijk item heb ik me ook al uitgelaten over de gesignaleerde taalkundige onvolkomenheid en het verschil in betekenis tussen Honorary Debts en Debts of Honor.
  Een honorary man is een eervolle man of eerbiedwaardige man, een eretitel dus.
  Een Honorary Debt is geen eervolle schuld maar eerder nog een eerbiedwaardige schuld. Dus aanzienlijke schuld.
  Maar de juiste vertaling voor Ereschuld is toch Debt of Honor
  Daarbij komt dat de Ned. alle vorderingen van haar onderdanen over te zullen nemen. Al dan niet onder drang van Amerika en het Marshall plan. Maar de afgestudeerde historici onder ons weten natuurlijk veel beter hoe het in precies elkaar zit.

 10. Ted Hartman zegt:

  Huib en Arthur Olive,
  zie onderstaand punt 3, daar spreekt het van:
  ‘also said of debts, etc.”

  Met vriendelijke groeten and without hard feelings:

  1. given as an honor only, without the usual requirements or privileges: an honorary degree
  2.a. designating an office or position held as an honor only, without service or pay
  b. holding such a position or office
  c. recognizing academic distinction or accomplishment: an honorary society

  3. depending on one’s honor; that cannot be legally enforced or collected: said of debts, etc.

  Origin: L honorarius, of or conferring honor

  Webster’s New World College Dictionary

  Yours, Ted Hartman

  • Mas Rob zegt:

   Beste Ted,

   Kijk eens naar deze twee Google zoekopdrachten:
   1. “honorary debt” world war two – 118 resultaten
   2. “debts of honor” world war two – 13.000 resultaten

   De resultaten onder 1. komen allen van Nederlandse bronnen. Ted, wees een kerel en erken dat “debt of honor” een betere term is dan “honorary debt”.

   • Mas Rob zegt:

    “honorary debtS” world war two – met een S geeft 1700 google hits.. maar het verhaal blijft hetzelfde: alleen refererend aan het gebruik in NL.

   • eppeson marawasin zegt:

    Het schijnt dat Japanners ook moeite hebben met toegeven en erkennen, tot zelfs helemaal niet. |CITAAT| ´Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.´ |EINDE citaat|

    Of … zoals Obelix tegen Idéfix blafte: ´Vanitas vanitatum et omnia vanitas!´

    e.m.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Als man van de wereld schijnt hij daar nog aan te hebben toegevoegd: “Varium et mutabile, semper femina”.

     Pak Pierre

    • R Geenen zegt:

     >>>>>>>Het schijnt dat Japanners ook moeite hebben met toegeven en erkennen, tot zelfs helemaal niet. |CITAAT| ´Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.´ |EINDE citaat|<<<<<<<<<<<

     Ik heb het gevoel dat de Yes groep gewoon voor de gek worden gehouden door het japanse ambassade personeel.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Eppeson Marawasin, uit uw citaat dat er niets nieuws onder de zon is, blijkt mij dat u geloofd dat alles wat er gebeurt is, weer zal gebeuren.
     “Er is niets nieuws onder de zon” is een bijbelse spreuk en heeft een andere betekenis want de conception van Maria zal zeker niet meer dan een keer gebeuren onder de zon.

     In Genesis staat dat de zon de timekeeper is, dus de betekenis is dat alles wat er onder de zon (Tijd) gebeurt al predestined was om te gebeuren voordat Tijd begon. Alles is al bepaald voordat de wereld begon, niets is nieuw.
     Daarom ook dat Shakespeare schreef: “The world is a stage and men and women are its players”.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Dhr. Arthur Olive, op 15 november 2013 om 19:20 zei: “Er is niets nieuws onder de zon” is een bijbelse spreuk en heeft een andere betekenis want de conception van Maria zal zeker niet meer dan een keer gebeuren onder de zon./…/@

     — Dag meneer Olive, u kent uw klassiekers! Ik permitteerde mij inderdaad de vrijheid uit een voor sommigen Heilig Boek te citeren. De context waarbinnen ik haar van toepassing achtte, had echter geen religieuze intentie, maar diende meer als richtingduider naar het evenzeer klassieke maar meer profanere “l’histoire se répète”.

     U bedient zich niet geheel ten onrechte van de onsterfelijke Shakespeare soundbyte uit 1598 ‘All the world’s a stage, and all the men and women merely players’ die door Joost van den Vondel met zijn dichtregels uit 1668 ‘De wereld is een schouwtoneel – Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’ nogmaals werd bevestigd. En door niemand minder dan The King of Rock & Roll Elvis Presley in de ballad/love song ‘Are You Lonsesome Tonight’ naar eenzame hoogte werd gedeclameerd:***

     You know someone said that the worlds a stage
     And each must play a part.
     /………./
     And if you won’t come back to me
     Then they can bring the curtain down.

     L’histoire se répète dus!

     *** http://www.youtube.com/watch?v=_cS5aCozhcA

     e.m.

  • Arthur Olive zegt:

   Wie wil nou een honorary positie aannemen voor een schuld die niet van jouw is, dat is wat men per definitie zou moeten doen.
   Een Debt of Honor is een schuld die men heeft die niet legaal kan worden aangesproken , maar waar men wel een beroep op zou kunnen doen voor de restoration of ones honor.

 11. Ted Hartman zegt:

  eppeson marawasin, Mas Rob, Huib, R.Geenen,

  Arthur Olive, op 14 november 2013 om 01:42 zei:

  Wie wil nou een honorary positie aannemen voor een schuld die niet van jouw is, dat is wat men per definitie zou moeten doen.
  Een Debt of Honor is een schuld die men heeft die niet legaal kan worden aangesproken , maar waar men wel een beroep op zou kunnen doen voor de restoration of ones honor.

  Moeilijk hoor, maar zo is het. Wiens eer wordt gerestaureerd? Debt of Honor, een schuld die niet legaal kan worden aangesproken. Een debt of honor hoeft niet betaald of nagekomen te worden. En Japan met z’n eeuwenoude tradities, vindt het ook niet nodig hier verder op in te gaan. Wordt nog boos ook als de wereld erop blijft hameren – zeuren!
  Het houdt hiermee wel verbitterde buurlanden. En zo blijft er altijd een bittere nasmaak. Waar blijft de MORAAL! Isternietmeer tegenwoordig!

  eppeson marawasin heeft gelijk: Niets nieuws onder de zon. Bijbelse spreuk.
  Wat betreft de naamsverandering van Honorary Debts in Debts of Honor, ik geef dit stuk door aan het bestuur van JES, zodat aldaar hierover het beste zal worden beschikt.
  Met vriendelijke groet en nogmaals without hard feelings, Ted Hartman

 12. eppeson marawasin zegt:

  e.m.

 13. Huib zegt:

  @Ted Hartman,

  Sommige landen hebben een Honorary Counsel, daar waar een betaalde niet lonend is. Dus een Honorair Consul, oftewel een erebaan.

  Lijkt me een verstandig besluit van U om dit punt door te geven aan het Bestuur van Jes. Ooit toen wijlen dhr. Sjoerd Lapré, ridder MWO, deze stichting oprichtte ben ik tot de gelederen van de donateurs toegetreden uit respect voor zijn persoon en wat hij voor ons Indo’s en Nederlanders heeft betekend en wil bereiken.

  Toch zou mijn advies zijn een tweesporig demonstratie beleid te voeren
  en ook op het Binnenhof te claimen. Want Debt of Honor is ook op de Ned. Staat van toepassing.

  I rest my case and alo no hard feelings on my part.

  • Jan A. Somers zegt:

   Zo’n honorair consul is vaak een zakenman/vrouw die het erbij doet. Wel kan hij/zij voordeel halen uit de contacten die hij/zij als consul kan leggen.

 14. Ted Hartman zegt:

  eppeson marawasin, Mas Rob, Huib, R.Geenen, Arthur Olive,
  Bo Keller,

  Antwoord van de voorzitter JES op “Debt of Honor”:

  Beste Ted,

  In principe heeft heeft Bo Keller gelijk, maar de Engels/Amerikaanse titel van de Stichting is nou eenmaal Japanese Honorary Debts.
  We staan zo in de boeken bij de Ver. Naties en zijn zo ook bekend bij de Japanse Ambassade en de Japanse regering.
  Verandering nu geeft nog meer verwarring en gelegenheid om de zaak te juridiseren.

  Daarnaast maak ik in de petitie heel duidelijk aan de Eerste Minister Abe dat hij eventueel niet als privé persoon naar de Yasukuni Shrine gaat, maar als Japans Eerste Minister dus namens het Japanse volk. Hij trapt daar doelbewust op de gevoelens van ons, maar ook van de buurlanden. Moraliteit kunnen we helaas niet van Japan verwachten en in deze zeker niet een Debt of Honor, want zij willen niet betalen aan de slachtoffers van de “heroïsche daden” van hun militairen in dienst van de keizer, maar hun “spirits” vereren.

  Het natuurlijk heeft Japan als natie een Ereschuld = a Debt of Honor, maar moet ook erkennen dat ze een morele verplichting hebben als gevolg van de gruweldaden van het Japanse leger en marine in de naam van de keizer tijdens de bezetting van Indië.

  Zoals je ziet heb ik mijn antwoord alleen aan het JES bestuur gekopieerd. We zullen het bespreken, maar veranderen denk ik niet.

  Groeten,

  Jan van Wagtendonk

  • Ronny zegt:

   >>>>>>>>>>Moraliteit kunnen we helaas niet van Japan verwachten en in deze zeker niet een Debt of Honor, want zij willen niet betalen aan de slachtoffers van de “heroïsche daden” van hun militairen in dienst van de keizer, maar hun “spirits” vereren.<<<<<<<<<

   Wat heeft het dan voor zin om steeds de zelfde acties te blijven uitvoeren? Acties met alle normen en beleefdheid frases.
   Ik heb het idee dat na elke actie presentatie de Jappen achter het raam weer uitgebreid zitten te lachen om die paar domme mensen.
   En daarna gaan ze gewoon over tot de orde van de dag.
   Het is toch gewoon een gewone routine gebaar geworden!

  • bo keller zegt:

   Antwoord van de voorzitter JES op “Debt of Honor”:
   Beste Ted,
   In principe heeft heeft Bo Keller gelijk, maar de Engels/Amerikaanse titel van de Stichting is nou eenmaal Japanese Honorary Debts.

   Meneer J van Wagtendonk,
   Helemaal in m’n nopjes,dat u me in principe gelijk geeft .Alleen snap
   ik het niet waarover U me gelijk geeft en over ”Dept of Honor”
   is voor mij totaal hocus-pocus en dus ik houd me verre daarvan.
   Mss.,als U daarvoor tijd heeft ’t even terug lezen en bij een komend
   bezoek aan het Museum ”Bronbeek” m’n kleine tip daarbij kunt gebruiken.
   siBo

 15. Ted Hartman zegt:

  Huib,
  “Toch zou mijn advies zijn een tweesporig demonstratie beleid te voeren”. Dit doet de JES al, namelijk ageren zowel tegen Japan als Nederland.
  •De Japanse regering wijzen op haar morele verantwoordelijkheid jegens de slachtoffers, onder meer door vanaf 1994 op iedere tweede dinsdag van de maand te demonstreren, waarbij steeds een petitie wordt aangeboden via de Japanse ambassadeur aan de Japanse minister-president.
  •De Nederlandse regering wijzen op haar morele verplichtingen jegens oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië;
  •De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking.
  Met vriendelijke groet, Ted Hartman

 16. bo keller zegt:

  Ted Hartman, op 14 november 2013 om 22:51 zei:

  De Nederlandse regering wijzen op haar morele verplichtingen jegens oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië;

  •De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking

  Meneer T. Hartman,
  Bovenstaande is nou precies wat ik bedoelde met het andere
  soort voorlichting, dat via Museum ”Bronbeek’ ‘aan de Nederlandse
  bevolking en wel op Nederlandse Rijkskosten, onder de aandacht
  wordt gebracht.
  Daarvoor werd zelf Japans oorlogs propaganda beelden vanuit
  het keizerrijk op rijkskosten in het Museum geplaatst.
  Tel maar uit de winst bij de dagelijkse bezoekers aantallen aan
  het Museum tov, de maandelijkse demonstratie bij het hek
  van de Japanse ambassade.
  Ik hoor ze tot hier schateren van de feestvreugde. BANSAI !
  siBo

 17. Jeroen zegt:

  Sander van der Pavert over zijn bril die van zijn opa was die in het KNIL zat:
  http://www.esquire.nl/Best-Geklede-Man/Genomineerd-Sander-van-de-Pavert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.