Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

Foto album JES

Door Ted Hartman —

Ted HarrtmanBij de aanbieding van de petitie 226, dd. 10 september 2013, kregen we een voorproefje van komend herfstweer. Toch waren er behoorlijk wat die trouw betoonden en een steun waren voor het bestuur en voor elkaar. Ook nieuwe gezichten zelfs. De offers die men brengt zijn ruimschoots beloond door het gemoedelijke samenzijn achteraf in Hotel Belair. De petitie is een vervolg op de voorgaande, namelijk een herhaald verzoek voor een welgemeende dialoog.  

Brigitte van Halder ontbrak, zij was in Genève bij de 24ste sessie van de Human Rights Council van de Verenigde Naties in Genève, met een verklaring van de JES. Nieuwe aanwezigen waren de heer Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch Platform, en Peggy Stein van het mediabureau One Big Agency, lid van het dagelijks bestuur van het IP. In het gesprek op de ambassade is getracht het initiatief van de dialoog deze keer bij de Japanners te leggen. Voorlopig heeft de JES een goed contact met hen en is zeer bevoorrecht altijd te worden toegelaten tot de ambassade op de 2e dinsdag van de maand. In andere landen is dat niet het geval.

De voorzitter heet de voorzitter van het IP, dhr.Silfraire Delhaye, en Peggy Stein van het mediabureau One Big Agency, welkom in ons midden. De vice-voorzitter/penningmeester dhr.Evert van Renesse van Duivenbode is 80 jaar geworden, ter ere waarvoor hij een hartelijk “Lang zal hij leven” wordt toegezongen en geapplaudisseerd.

De voorzitter dankt iedere sympathisant, donateur, of bezoeker, voor de bijdragen die hij mocht ontvangen voor het Indisch burgermonument in Roermond. Het wordt namelijk niet gesubsidieerd en kosten voor het onderhoud moeten van vrijwilligers komen. Het is een uniek monument en de  JES zal erop toezien dat het in een goede staat blijft voor de jaarlijkse herdenkingen. Peggy Stein opperde het idee dat zij verhalen uit de oorlog zou willen hebben om te bundelen, zodat de gruwelijke tijd van de Japanse bezetting niet in de vergetelheid zal raken. Daarop kon de voorzitter reageren met de mededeling dat de JES in 2005 bij de 60-jarige herdenking van de capitulatie, het boek “Ooggetuigen van de oorlog” heeft uitgegeven met 60 verhalen van zowel binnen- als buitenkampers.

Tot slot presenteert Dirk Megchelse een aantal grote, door hemzelf samengestelde affiches waarop foto’s en artikelen van het Indisch verzet. In Nederland is hier helaas weinig bekendheid aan gegeven. Het was al met al een zeer geslaagde bijeenkomst, iedereen ging tevreden huiswaarts met de hoop elkaar op 8 oktober wederom terug te zien, same time, same day, same purpose. 

o

Vrije vertaling

 Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

 

Zijne Excellentie  Shinzo ABE

Eerste Minister of Japan

Den Haag, 10 September 2013.

Petitie: 226

Onderwerp: Met het oog op een welgemeende dialoog II.

Excellentie,

In mijn vorige petitie heb ik opgeroepen tot een welgemeende dialoog tussen uw regering en de Stichting Japanse Ereschulden. Zo’n dialoog heeft als doel het blijvende leed op te lossen dat Nederlandse onderdanen is aangedaan in en buiten de concentratiekampen door Japanse militairen tijdens de bezetting van het voormalige Nederlands Oost Indië, tegenwoordig Indonesië. Het verleden te erkennen strookt met uw bedoelingen om Japan en in het bijzonder zijn jeugd voor te bereiden voor de toekomst. U zou het niet prettig vinden eraan herinnerd te worden dat u, als Eerste Minister genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog gepleegd heeft vergoelijkt.

Eerste Minister,

Dat de Secretaris-Generaal van de VN, ondanks de ernstige en tijdverslindende Syrische crisis, bij Japan erop heeft aangedrongen zijn verleden te overwegen is veelbetekenend en duidelijk. Het is voor Japan een duidelijke waarschuwing dat de VN niet gelukkig is met de huidige discussie in Japan om “geschiedenis te herschrijven”.  Zijn oproep om “zich goed bewust te zijn van de geschiedenis” is niet alleen betekenisvol, maar wijst op ernstige zorgen van de leden van de VN voor de gevolgen indien Japan zijn huidige grondwet herziet.

Eerste Minister,

In deze context is de reactie van de Eerste Secretaris van het Kabinet Yoshihide Suga op de oproep van de Secretaris-Generaal van de VN te verwachten. Het toont slechts aan dat de Secretaris-Generaal van de VN gelijk heeft om Japan te verzoeken  zijn plannen om de huidige grondwet te veranderen te heroverwegen. De Secretaris-Generaal van de VN is zich  goed van bewust van uw pogingen voor een dialoog met Zuid Korea en China. Het is kinderachtig van uw Eerste Secretaris van het Kabinet om hieraan te twijfelen. Niettemin zou het u en Japan goed doen de Secretaris-Generaal van de VN niet alleen te vragen wat hij bedoelt met “zeer diepgaand zelfonderzoek”, maar ook zijn hulp te vragen bij het oplossen van het mondiale diep gewortelde wantrouwen in Japan en zijn leiders in zaken betreffende de Tweede Wereldoorlog.

De Mensenrechten Raad van de VN in Genève is zich goed bewust van de gruwelen begaan door het Japanse Keizerlijke leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder over het onderwerp van de door Japanse militairen formeel toegelaten seksuele slavernij bekend als de Troostmeisjes, heeft de Mensenrechten Raad, Japan herhaaldelijk gevraagd zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De Stichting Japanse Ereschulden heet de opmerkingen van de Secretaris-Generaal van de VN welkom en zal doorgaan de Mensenrechten Raad van de VN eraan te herinneren dat Japan de gruwelen gepleegd door het Keizerlijke Leger moet erkennen, verontschuldigingen moet aanbieden aan de nog levende slachtoffers of aan de nabestaanden van degenen die zijn overleden, velen ten gevolge van de wreedheden van het Keizerlijke Leger, en hen moet compenseren.   

Eerste minister,

Wij zouden een ontvangstbevestiging van deze petitie door u persoonlijk verwelkomen.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden.

J.F.van Wagtendonk, voorzitter

________________________________________

Originele petitie in het Engels door de heer J.F.van Wagtendonk, voorzitter Stichting Japanse Ereschulden.

 
 

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 10 September 2013.

Petition: 226

Subject: Towards a genuine dialogue II.

Excellency,

In my previous petition I called for a genuine dialogue between your government and the Foundation of Japanese Honorary Debts. Such a dialogue is aimed at resolving the enduring harm done to the Dutch nationals in concentration camps and outside those camps by the Japanese military during the occupation of former Dutch East Indies, now Indonesia. Acknowledging the past should fit in with your intentions to prepare Japan and in particular its youth for the future. You would not like to be remembered as the Japanese Prime Minister who whitewashed genocide and war crimes committed during World War Two.

Prime Minister,

That the UN Secretary General, despite the serious and time consuming Syrian crises, urges Japan to consider its past is very significant and clear. It is for Japan a clear warning that the United Nations are unhappy with the present discussion in Japan to “rewrite history”. His call for “correct awareness about history” is not only meaningful, but indicates serious concerns by the UN members for the consequences if Japan is to revise its present constitution.

Prime Minister,

In this context the reaction by Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga to the call by the UN Secretary General was to be expected. It demonstrated however that the UN Secretary General is right to call upon Japan to reconsider its intentions to change the present constitution. The UN Secretary General is well aware of your efforts to have a dialogue with South Korea and China. It is childish of your Chief Cabinet Secretary to doubt it. Nevertheless it would do you and Japan good not only in asking the UN Secretary General what he means with “very deep introspection”, but to ask his help in resolving the globally deep rooted distrust of Japan and its leaders in matters concerning World War Two.

The UN Human Rights Council in Geneva is very much aware of the attrocities committed by the Imperial Army during World War Two. In particular the Japanese military’s for use of institutionalized sexual slavery known as Comfort Women is a subject matter which the Human Rights Council repeatedly asked Japan to take its responsibilities for.

The Foundation of Japanese Honorary Debts welcomes the remarks by the UN Secretary General and will continue to remind the UN Human Rights Council that Japan must acknowledge the attrocities committed by the Imperial Army, apologize to the victims still alive or to the direct descendants of those who died, many as a consequence of the brutalities by the Imperial Army; and compensate them.

Prime Minister,

We would welcome an acknowledgement of the receipt of this petition by you personally.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

=============================================================================================

Vrije vertaling

 

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster
 
   

Zijne Excellentie  Shinzo ABE

Eerste Minister of Japan

Den Haag, 13 Augustus 2013.

Petitie: 225

Onderwerp: Met het oog op een welgemeende dialoog.

Excellentie,

Wij wensen u geluk met de verkiezingsoverwinning van uw partij die u de gelegenheid geeft voor verbeteringen en het weergeven van de hedendaagse ongenadige economische toestand. Om verandering voort te brengen, zou Japan een

aanpak kunnen volgen die de effecten in aanmerking neemt van het erkennen van het leed van het recente verleden (Tweede Wereldoorlog) en het nut dat zo’n erkenning Japan economisch en moreel oplevert. In onze vorige petitie 224 stelden we dat zelfbezinning en mededogen de voornaamste elementen zijn om vooruit te zien in de toekomst. Wij verzoeken u dringend in uw verbeteringen zinvolle elementen aan te brengen om de geschilpunten van het verleden op te lossen.

Eerste Minister,

De Stichting Japanse Ereschulden is een erkende NGO op de ECOSOC lijst van de Verenigde Naties. In deze hoedanigheid bepleitte de Stichting een regelmatige dialoog met de Japanse regering voor het oplossen van het permanente leed de Nederlandse onderdanen aangedaan in de concentratiekampen en buiten deze kampen door de Japanse militairen tijdens de bezetting van het voormalige Nederlands Oost Indië, thans Indonesië. We deden vele voorstellen om onze verschillende standpunten te overbruggen. Ongelukkigerwijze was Japans antwoord een wettige afwijzing welke de morele aspecten van ons doel totaal miste. Ons doel is niet nieuw daar het sinds het 1951 San Francisco vredesverdrag bestaat. Artikel 14(a) van dat verdrag “erkende dat Japan herstelbetalingen diende te verrichten voor de schade en het lijden dat het veroorzaakte gedurende de oorlog.” “Niettemin wordt ook toegegeven dat de middelen van Japan tijdelijk

ontoereikend zijn.” Ondanks de mondiale depressie is het duidelijk dat Japan nu de middelen heeft om aan zijn oorlogsverplichtingen te voldoen als een ereschuld voor de Nederlanders. Met uw verkiezingsoverwinning in de hand zien we vooruit naar een betekenisvolle dialoog om  over de brug te komen tot een blijvende oplossing.

Eerste Minister,

Wij begrijpen tot onze spijt dat Zijne Excellentie Yasumasa Nagamine is teruggeroepen voor een belangrijke positie in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Tokio. In de korte periode dat hij Den Haag als basis had waardeerde hij waarom wij een zinvolle dialoog verlangden waarin beide partijen bereid waren tot concessies om een blijvende oplossing te zoeken. Zoals bovenstaand art.14(a) omschreven in het San Francisco vredesverdrag een opening voor die oplossing biedt. In uw plannen voor economische verbetering van Japan’s infrastructuur binnen de Trans-Pacific Gemeenschap, zou Japan zijn verplichting erkennen om een oplossing te zoeken voor de onderdanen van elk van de Geallieerde Mogendheden. Het zou de nadruk leggen op Japan’s verplichting aan de mensheid en principes van mensenrechten, zoals regelmatig door uw vertegenwoordigers bij de Mensenrechtenraad in Genève geconstateerd.

Elk jaar is de maand Augustus emotioneel voor u en ons. Wij beiden herinneren en vieren het einde van de Tweede Wereldoorlog op de 15e Augustus. Op de 14e Augustus is de Internationale Memorial Dag voor Troostmeisjes ingesteld, om hen te herdenken als de onschuldige slachtoffers van wrede Japanse militaire gewelddadigheden. Schendingen van mensenrechten die niet door een Vredesverdrag ongedaan gemaakt worden. Laat ons werken naar een welgemeende dialoog.

Wij zouden een ontvangstbevestiging van deze petitie door u persoonlijk verwelkomen.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden.

J.F.van Wagtendonk, voorzitter

____________________________________

Originele petitie in het Engels door de heer J.F.van Wagtendonk, voorzitter Stichting Japanse Ereschulden.

 

 Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster
 
   

  

 

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 13 August 2013.

Petition: 225

Subject: Towards a genuine dialogue. 

Excellency,

We congratulate you on your party’s election victory giving you the opportunity to reform and to reflect on today’s harsh economic conditions. To bring forward change Japan should adopt an approach which takes into consideration the effects of acknowledging the wrongdoings of the recent past (World War Two) and the benefits which such an acknowledgment would give Japan economically and morally. In our previous petition 224 we suggested that self-reflection and compassion are the main elements in looking forward to the future. We urge you to include in your reforms meaningful elements to resolve the disputes of the past.

Prime Minister,

The Foundation of Japanese Honorary Debts is a recognized NGO on the ECOSOC roster of the United Nations. In this capacity the Foundation advocated a regular dialogue with the government of Japan in order to resolve the enduring harm done to the Dutch nationals in concentration camps and outside those camps by the Japanese military during the occupation of former Dutch East Indies, now Indonesia. We made many suggestions to cross the bridge between our differing viewpoints. Unfortunately Japan’s response was a legal dismissal that wholly failed to address the moral aspects of our issue. Our issue is not new as it exists since the 1951 San Francisco Peace Treaty Japan. Article 14(a) of that treaty “recognized that Japan should pay reparations for the damages and suffering caused by it during the war.”  “Nevertheless it is also recognized that the resources of Japan are not presentlysufficient”. Despite the global depression it is clear that Japan has now the resources to fulfill its war obligations as an honorary debt to the Dutch. With your election victory in hand we look forward to a meaningful dialogue crossing the bridge to a lasting solution.

Prime Minister,

We understand to our regret that his Excellency Yasumasa Nagamine has been called back to take up an important position in the Ministry of Foreign Affairs in Tokyo. In the short period that he was based in The Hague he appreciated why we called for a meaningful dialogue in which both parties are prepared to make concessions in seeking a lasting solution. As outlined above art. 14(a) of the San Francisco Peace Treaty offers an opening to that solution. In your plans for an economic reform of Japan’s infrastructure within the Trans-Pacific Partnership, Japan should acknowledge its commitment to seek a solution for the nationals of each of the Allied Powers. It would enhance Japan’s commitment to humanity and human rights principles as regularly stated by your representatives at the Human Rights Council in Geneva.

Each year the month August is emotional for you and us. We both remember and celebrate the end of World War Two on 15th August. On 14th August the International Memorial Day for Comfort Women is established, to remember them as the innocent victims of brutal Japanese military violations. Violations of human rights which cannot be repealed by a Peace Treaty. Let us work towards a genuine dialogue.

We would welcome an acknowledgement of the receipt of this petition by you personally.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

23 reacties op Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

 1. R Geenen zegt:

  Het is allemaal leuk en aardig als er geschreven wordt dat het gezellig was, maar ik hoor liever een resultaat.
  Worden deze gesprekken nooit opgenomen? Ik zou hier in Amerika wel eens horen wat het zakelijke resultaat is. Of is dat teveel gevraagd.
  Het enige dat ik weet is dat ondertussen de oudjes sterven en er steeds minder in leven overblijven.

  • SiL zegt:

   R Geenen
   Het was een geslaagde bijeenkomst. Dat gezellig maak jij er van.

   • bo keller zegt:

    Maar ondertussen ,wordt het in het Rijksmuseum BRONBEEK
    wel wat anders vertoond en maar blijven lachen.
    siBo

   • Pierre de la Croix zegt:

    Iedere bijeenkomst is geslaagd, als daarmee het gestelde doel is bereikt.

    Om over het resultaat te kunnen oordelen moet dus geweten worden wat het doel van de betreffende bijeenkomst is geweest.

    Was dat, zoals naar ik aanneem op iedere 2de dinsdag van de maand, een integrale inwilliging van de eisen om erkenning, excuses en schadevergoeding dan is, dunkt mij, de bijeenkomst wederom niet geslaagd te noemen.

    Dan kom je op het mogelijk gestelde secundaire doel, de gezelligheid (gemoedelijkheid) met makanan in Bel Air. Dat zit dan als altijd ruimschoots goed. De heer Ted Hartman, enthousiast als immer, rapporteert daarover: “De offers die men brengt zijn ruimschoots beloond door het gemoedelijke samenzijn achteraf in Hotel Belair..”.

    Tja …. het blijft tobben met die “Honorary debts”. Misschien moeten zij toch nog eens een keer worden veranderd in “Debts of honor”.

    Gauw naar de sportschool.

    Pak Pierre

    • Huib zegt:

     Als ik me goed herinner is de SJJ indertijd mede opgericht door wijlen dhr. Sjoerd Lapré, ridder MWO.
     Ben toen tot het gilde van donateurs toegetreden totdat het tot me doordrong dat het eigenlijk een zinloze bezigheid is omdat5 Japan met Nederland een overeenkomst gesloten schijnt te hebben, al dan niet onder druk van de Amerikanen, dat Nederland voor de oorlogsclaims zou opdraaien. Heb toen na het overlijden van de Honorary Heer Sjoerd Lapré mijn donaties stop gezet. Maar ik vind nog steeds dat dhr. Lapré een “Man of Honour is” die opgekomen is voor een eerbiedwaardige schuld. Wat toch wel wat anders is als een Ereschuld dus Debt of Honour.
     Ergo van die demonstraties schrikken de Japanners zich rot want er wordt een eerbiedwaardige schuld geeist . Dus een grote hoop Yens.
     Noem het Debts of Honour mss. dat ze zich in hun eer aangesproken voelen en ondanks de deal met de Ned. regering de knip willen trekken.

 2. Ted Hartman zegt:

  Ted Hartman bedankt Nelly.
  Hartelijk dank, Nelly, voor het plaatsen van dit lang verhaal. Door omstandigheden was er van augustus helaas geen verslag gemaakt.
  R.Geenen wil resultaat zien. Wij willen dat allemaal. Tot op heden zijn petities gericht aan de Eerste Minister, voor de Diet (Jap.parlement) en kregen we maar voor zegge en schrijve één keer een ontvangstbevestiging. Voor een echte doorbraak moet je de hele Jap. CULTUUR brainwashen. En dat zou alleen kunnen door de keizer hierin te betrekken, net zoals bij de capitulatie in 1945 toen ze werkelijk in hoge nood zaten en de keizer zelf op de capitulatie aandrong.
  De huidige generatie is niet schuldig aan het verleden, OK, maar zou zich wel voor hun voorvaderen kunnen verontschuldigen en alsnog moreel door het stof gaan . . . . zelfs 70 jaar na dato!

  • bo keller zegt:

   Meneer Hartman zei, Voor een echte doorbraak moet je de hele
   Jap. CULTUUR brainwashen.En dat zou alleen kunnen door de keizer hierin te betrekken, net zoals … etc..

   Meneer Hartman, bezoek ‘ns op een andere manier het Koninklijke
   Tehuis Oud Militairen en Museum. En dan wel het Museum zelve.
   Daar leert U hoe de Japans brainwashing werkt , wel op Nederlandse Rijkskosten ( belasting dubbeltjes) en het betalend publiek zo bewerkt.
   Vandaag ben ik er weer geweest en de komende expositie zo’n
   beetje bekeken en het gaat meen ik over het werk aan de spoor-
   wegen.
   Het zal wel weer de hemel aangeprezen worden en zelf ben ik
   heel nieuwsgierig naar de komende reacties hierop.
   Nmb. mening steek U hier heel veel op.
   siBo

   • sisens zegt:

    Vorig week ben ik ook op Bronbeek geweest!
    Onze gids in het Museum heeft mij in ieder geval enthousiast gemaakt om mijn vragen (onrust) toch nu nog zo veel mogelijk beantwoord te krijgen.

    Terug naar uw reactie dan: “waar in het Museum bent u de Japanse Brainwashing tegengekomen”? Klaarblijkelijk ben ik dát wegens het overweldigende effect nergens tegengekomen.

    Benieuwd naar uw reactie!

    Erwin.

    • bokeller zegt:

     Hr. Erwin,
     Neem ’t mij niet kwalijk dat ik nu pas de reactie zie.
     Waarschijnlijk ’n reactie op de mijne en dan de directe vraag,
     wie was Uw gids geweest.
     Er zijn maar 5gidsen,die het Indië verhaal vertellen en ik verzeker
     U dat ik de confrontatie met Uw gids graag wil aangaan, betreffende
     deze vertoning in het Museum .
     U bent natuurlijk ook in zaal 4 bijgespijkert.heeft u daar de in beeld-
     vorm de geknakte Amerikaanse vlag gezien.
     Amerika was niet geknaktmaar wakker geworden.
     Dan de aanval op Singapore, prachtig in kleur weergeven een complete geschied vervalsing.
     Gered door de Kempetai, Weet U het tegen over gestelde verhaal.

     Zo kan ik nog ff doorgaan en nu nog komen gidsen van het Museum
     me raadplegen ,sterker de vorige maand mij 3 keer gevraagd om
     een rondleiding te doen terwijl ik geen Gids meer ben na m’n
     30 jarige gids periode officieel aangesteld door de 5 commandanten van Bronbeek in deze jaren.
     Onder m’n naam kan U me altijd me aantreffen in het Museum .
     siBo

  • Van Oosten zegt:

   Het zou misschien helpen als men hier iets van de Japanse cultuur en geschiedenis wil weten i.p.v. alleen maar in te denken in cliché’s gebaseerd op gedateerde oorlogspropaganda. De keizer is een symbool en heeft minder te zeggen dan onze koning. Ik denk dat hij niet eens zijn eigen kleding mag kiezen. In 1945 kon de keizer een knoop doorhakken omdat niemand van de militaire leiders dat durfde te doen. Een bekend verschijnsel in Japanse cultuur dat nooit een leider met absolute macht heeft gekend.

   Voordat Japan zich onder dreiging van Amerikaanse kanonnen moest open stellen voor Westers imperialisme was de mikado, nu keizer, niet meer dan een hogepriester wiens enige functie was de macht van de shogun, de hoogste leider van de samurai, te wettigen. En zelfs de laatste was afhankelijk van andere clans die hem wilden steunen en zijn hatamoto, of hoge samurai.

   De keizercultus van de 19e en vroeg 20ste eeuw is een mengeling van westerse en eigen elementen die men heeft geromantiseerd. Net zoals wij ooit de ridders hebben geromantiseerd in Ivanhoe e.d. Geen enkele keizer had invloed, laat staan macht. Hij is pas van enige betekenis als er pat stelling is in de leiding van het land in crisis. En zelfs dan moet hij oppassen. De Japanse geschiedenis kent diverse gevallen waarin een politiek actieve keizer werd vermoord of vervangen. Het is gewoon niet zijn rol in de machtsstructuur.

   Van Wolferen geeft in zijn boek ‘Japan, De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht’ een aardige analyse van, of zo men wilt. een blik op de werking van de Japanse machtsstructuur. Als men dat zonder vooringenomenheid leest dan moet men tot de conclusie komen dat, ook als de wil er om aan de eisen van JES tegemoet te komen, uitvoering geven aan die wil vast zal lopen in de onzichtbare drijfveren van de Japanse macht. Daar kan geen keizer wat aan doen. Ook al zou het begrijpen en willen.

 3. sisens zegt:

  Als nabestaande ben ik erg benieuwd naar het inmiddels bereikte resultaat!

  Om kort te gaan: Mijn Opa & Oma hebben destijds zoals zovelen in vml. Nederlandsch-Indië (Java) een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog gooide de Japanse bezetter roet in hun eten. Mijn Opa en Oma werden van elkaar gescheiden en werden met hun kinderen in (werk)kampen geplaatst.
  Naar verluid totaal verzwakt (mijn Opa zelfs zeer ziek) en straatarm, mochten zij zo ongewild op 19-05-1946 weer voet op Nederlandse bodem zetten. Hun levens waren, gedurende hun verblijf in “Jappenkampen” (waaronder het mannenkamp waar vanuit aan de uiteindelijk 415 km lange Birma Spoorlijn werd gewerkt), totaal verwoest en van hun droom werken en leven op Java (in Djokjakarta) was letterlijk niets meer overgebleven.

  Niets kan hun leed meer vergoeden maar ik ben wel benieuwd naar wat er in de afgelopen decennia op dit gebied allemaal bereikt is.
  Benieuwd dan ook naar welke reactie dan ook.

  Uw reactie dan ook afwachtende,

  Vriendelijke Groet,

  Erwin.

 4. bokeller zegt:

  Helaas en dat zal wel aan m’n krakerige otak te maken hebben,
  maar ik snap er geen jota meer van.
  U bent tevreden van Uw bezoek aan het Museum Bronbeek ,dacht ik
  huiswaarts gekeerd.
  Heeft U dit in het Museum niet terug kunnen vinden. (Gids)
  Jammer dan,want dat is niet terug te vinden Bij deze mooie IHC
  voorlichting.

  sisens, op 16 oktober 2013 om 17:38 zei:
  Mijn Opa en Oma werden van elkaar gescheiden en werden met hun kinderen in (werk)kampen geplaatst.
  Naar verluid totaal verzwakt (mijn Opa zelfs zeer ziek) en straatarm, mochten zij zo ongewild op 19-05-1946 weer voet op Nederlandse bodem zetten. Hun levens waren, gedurende hun verblijf in “Jappenkampen” (waaronder het mannenkamp waar vanuit aan de uiteindelijk 415 km lange Birma Spoorlijn werd gewerkt), totaal verwoest en van hun droom werken en leven op Java (in Djokjakarta)
  was letterlijk niets meer overgebleven.

  siBo

 5. Huib zegt:

  Heer Erwin Sisens

  Is het verschil tussen een mannenkamp en een krijgsgevangenenkamp
  tijdens dat museum bezoek duidelijk geworden. En waar werden de jongens en meisjes opgeborgen? En wie moesten de dwangarbeid aan de sporen in Thailand en Sumatra verrichten? En wat gebeurde met de getinte Indische Nederlanders en waarom? Is dat duidelijk geworden in dat museum? Of valt de nadruk niet wat erg op de blank gekleurde repatrianten?

  En zijn opa en oma geheel uit vrije wil blijmoedig en fris en monter naar Nederland vetrokken of waren ze liever in hun geboorteland gebleven? Het land dat ze waarschijnlijk lief hadden? En hoe werden ze in Nederland ontvangen? Stak men de vlag uit? En wat gebeurde er met het eventuele reisvoorschot, de pensionkosten, het kledingvoorschot en meubelvoorschot dat ze van de staat voorgeschoten kregen? En als ze militair of gouvernementsambtenaar waren kregen ze dan hun achterstallige salaris of soldij alsnog uitgekeerd zoals bij anderen gebeurd is?

  Al dit soort vragen zouden eigenlijk klip en klaar aan de orde moeten komen in een Indisch herinneringscentrum volgens mij en anderen.

  • Jos Crawfurd zegt:

   Heer Huib bruin bestaat niet in dit land;Ze hebben het toch nooit over Bruine Piet,de kleur bruin is voor ze altijd iets gevaarlijk,daarom hebben ze ons graag in Nieuw-Guinea gezien,helaas Bung Karno heeft er een stokje voor gestoken en moesten ze ons droppen in barakken en smerige koude afstandse pensions,Stelletje bangsats.

  • Lucky Lullus zegt:

   Het hele rijtje ellende dus, waarop de Indische gemeenschap een patent heeft.

  • Erwin zegt:

   Geachte heer Huib,

   Mooi dat vele vragen bij mij ook weer vele vragen bij anderen oproept!

   Als reactie op uw reactie:
   Ja, mij is het verschil tussen een mannenkamp en een krijgsgevangenenkamp tijdens mijn bezoek aan het museum Bronbeek duidelijk geworden. Ook is mij daar verteld, wat later ook weer bevestigd is, waar jongen en meisjes werden opgeborgen en tot welke leeftijd jongens zo bij hun moeder in het vrouwenkamp mochten verblijven. Of mijn Opa en zijn zoon (mijn Oom) nu middels dwangarbeid aan de Birmaspoorlijn hebben moeten werken, staat nu weer open/ter discussie. Mijn Opa en Oma kende Nederlandsche ouders (Geboren Leeuwarden en Amsterdam) en hadden daarom wel een gebruinde huid (van de zon) maar waren in mijn beleving daarmee niet Indisch getint. Zonder gids valt de nadruk naar mijn idee niet wat erg op blank gekleurde repatrianten. Wij hadden een in Nederland uit Indonesische ouders geboren gids en die vertelde ‘zijn verhaal’ en kon meer dan goed uit de weg met divers getinte vragen die wij hem weer voorschotelden.

   Naar de antwoorden op uw volgende vragen ben ik zelf ook op zoek!
   Uit wat ik ondertussen meer te weten ben gekomen (b)lijkt (mij) het alsof zij hun droom in Nederlandsch Indië wel ‘moesten’ opgeven, iets wat mijn ondertussen zieke Opa naar verluid voor zijn (ongewenste) terugkeer naar Nederland nog wel heeft nagezocht: “Is er nog iets over van datgene wij hier voor de Japanse bezetting hadden opgebouwd en, zo ja, kan ik daar nog aanspraak op maken?”. Het antwoord zal negatief zijn geweest. Daarna blijkt hij dus ook, afgezonderd van vrouw en kinderen, ziek naar zijn geboorteland te zijn teruggekeerd.
   Uit verdere berichten van een oud Oom van mij (van mijn Oma’s kant) blijkt dat zij zo arm als Job terugkeerden en er zeker geen vlag voor werd uitgestoken.

   Het zou inderdaad mooi zijn als wij, na zoveel jaren, in een Indisch Herinneringscentrum onze vragen tot antwoorden zouden kunnen krijgen. Deze (mijn) zoektocht naar antwoorden echter is mij ook heel wat waard. Daarmee ben ik overigens niet uit op financieel gewin.

   Ik blijf zoeken!

 6. Huib zegt:

  Dan is er nog de afbeelding van de kamerbrede Japanse oorlogsvlag
  met de zegevierende Japanse luchtvloot triomfantelijk in beeld gebracht met de gezonken Amerikaanse oorlogsbodems en de geknakte en afhangende Amerikaanse vlag. Suggererend dat niet alleen de Amerikaanse vloot maar ook de Amerikaanse geest geknakt is. Zo kunnen we nog meer voorbeelden vinden heb ik inmiddels na mijn tweede Bronbeek bezoek geleerd.

 7. Huib zegt:

  Heer Erwin

  Je positieve instelling en je streven naar meer kennis over die oude Indische tijden en de omstandigheden waaronder je grootouders moesten trachten te overleven dwingt mijn respect af en ik moedig je daartoe graag aan je er verder in te verdiepen als je er de tijd voor kunt vrij maken. Daarin kan o.m. Pak Bo je mss. ook een eind op weg helpen in zijn streven naar een juiste voorlichting en als ervaringsdeskundige.

  • Anoniem zegt:

   Heer Huib,

   Dank!

   Negativiteit en zoeken in en naar een duister verleden maken mij misschien depressief en/maar dat wil ik niet; nee, ik wil (alleen) weten hoe het toen voor hun was. Daar wil ik uiteraard tijd voor vrijmaken. Dank voor uw uitgestoken hand dan ook ~ ik grijp hem graag!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.