Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

Door dhr. Ted Hartman
jesparapluHet was als vanouds een hechte gemeenschap volhouders, de kumpulan Indische Nederlanders tegenover de Japanse ambassade deze 9e juli 2013. Het was ook een plechtig samenzijn ter nagedachtenis aan allen die heengingen, waaronder recentelijk Leonard van Waasdorp, 84 jaar, die bij de vorige demonstratie nog volop aanwezig  was. Leo is aan een aneurysma overleden. Wij zullen ons zijn steun en optimisme altijd herinneren, altijd opgewekt zal hij nooit hebben vermoed zo plotseling weggenomen te zullen worden.
De petitie heeft eveneens een indringende boodschap. De Japanse diplomaten kunnen er gewoonweg niet omheen. Vooral de alinea dat onze steun voor de tsunami niet bij rechthebbenden terecht is gekomen, zal hun niet aanstaan.
Voor de dialoog over de Indische kwestie is de verstandhouding met de Nederlandse politici thans prima. Er is niet op de verwachtingen vooruit gelopen.
Dan komt de maand Augustus, maand van de Herdenkingen. Het Indisch Monument waar op 15 Augustus a.s. in Den Haag de Herdenking plaatsvindt, bestaat dit jaar 25 jaar.
In 1988 werd het monument onthuld door Koningin Beatrix. Hang uw vlag ook uit op deze dag ter nagedachtenis aan de slachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië.
Als gewoonlijk volgt de vertaling van de petitie, alweer de 224e(!), gevolgd door de originele Engelse versie.

Vrije vertaling:

Zijne Excellentie Shinzo ABE
Eerste Minister van Japan
Den Haag, 9 Juli 2013.
Petitie: 224
Onderwerp: Zelfbezinning en mededogen

Excellentie,
Zelfbezinning en mededogen zijn de voornaamste beginselen om met het verleden om te gaan en vooruit te zien naar de toekomst. De rol van de politiek en gekozen vertegenwoordigers in dit proces is onontbeerlijk. De Nederlandse slachtoffers van de beestachtige en wrede bezetting van Nederlands Oost Indië verwachten dat Japan de morele verplichtingen accepteren die het gevolg zijn van het Japans militair wangedrag. Wij staan versteld dat de huidige Japanse politiek niet begrijpt dat zij deze verplichting hebben en dat zij Japanse diplomaten toelaten andere diplomaten in Genève te vertellen hun mond te houden. Andere ambtenaren wordt het maken van krenkende verklaringen toegestaan over de noodzaak van gedwongen prostitutie voor Japanse soldaten, zonder dat u dit krachtig veroordeelt. En dan het laatste schandaal met apart gehouden fondsen om slachtoffers van de aardbeving, tsunami en de nucleaire ramp te helpen, waaraan Nederlandse landgenoten aanzienlijk hebben bijgedragen. Sommige van deze bijdragen schijnen aan Japanse krachtcentrales toegekend te zijn. Uw opdracht om de besteding van het rampenbudget opnieuw te onderzoeken toont aan dat u zelfbezinning en mededogen serieus neemt.

Eerste Minister,
Goedkeuring door burgemeester Tori Hashimoto van institutionalisering van seksslavernij, bekend als troostmeisjes (Comfort Women), door de Japanse krijgsmacht. is schandalig. Zijn opmerkingen dat gedwongen prostitutie van jonge meisjes en vrouwen noodzakelijk was voor Japanse militairen in oorlogstijd, brachten verhalen boven van wat Nederlandse meisjes en vrouwen in de Japanse concentratiekampen moesten verdragen. De waarheid is dat Japanse officieren jonge minderjarige meisjes en vrouwen uit deze kampen ronselden voor hun eigen plezier. Het militaire Semarang tribunaal seksslavernij-zaken maakte dat heel duidelijk. Senior Japanse officieren bezochten om hun begeerten te bevredigen het hospitaal concentratiekamp Solo en gaven jonge meisjes en vrouwen opdracht aan te treden. De Nederlandse kampleider en de Nederlandse arts, beiden vrouwen, voerden aan dat zij niet fit waren om aan te treden. De officieren werden kwaad en sloegen en schopten de dokter zo erg dat ze een paar dagen later overleed. Het was dankzij het moedige optreden van de dokter en de kampleidster dat deze meisjes en vrouwen behoed werden voor seksslavernij. De officieren kwamen nooit terug, klaarblijkelijk waren zij elders geslaagd. Het volledige verhaal zal gepubliceerd worden in ons Nieuws Magazine ter gelegenheid van de 14e Augustus Comfort Women’s Herdenkings Dag.

Eerste Minister,
In deze petitie stellen we voor dat u en het Japanse volk door u vertegenwoordigd, zelfbezinning en mededogen met het verleden toont om met waardigheid naar de toekomst vooruit te zien. Blijf bij de Kono verklaring van 4 Augustus 1993, met verontschuldigingen voor de immense pijn en ongeneeslijke physische en psychische wonden toegebracht aan duizenden troostmeisjes, meest Koreaanse maar ook van China, de Filippijen, Indonesië en Nederland. Erken de morele verplichtingen, gevolgen van de militaire bezetting van Nederlands Oost Indië en in het bijzonder van de manier waarop de Nederlanders werden mishandeld. Dit zal u alsmede uw persoonlijke waardigheid als Eerste Minister van Japan tot eer strekken .

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,
J.F. van Wagtendonk, Voorzitter

Originele Engelse versie, zoals altijd opgesteld door de voorzitter dhr. J.F. van Wagtendonk:

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 9 July 2013.

Petition: 224

Subject: Self reflection and compassion.

Excellency,

Self reflection and compassion are the main elements in coping with the past and looking forward to the future. The role of politicians as elected representatives in this process is essential. The Dutch victims of the brutal and cruel occupation of Dutch East Indies expect that Japan accept the moral obligations stemming from the Japanese Military misconduct. We are amazed that present Japanese politicians do not understand that they have this obligation and allow Japanese diplomatic officials to tell other diplomats in Geneva “to shut up”. Other officials are allowed to make outrageous statements about the necessity of Comfort Women for the Japanese soldiers without strong condemnation by you. And then the latest scandal of funds set aside to help earthquake, tsunami and nuclear victims, to which Dutch nationals contributed substantially. Some of these contributions appear to be allocated to Japanese power companies. Your order to re-examine the spending of the disaster budget demonstrate that you take self reflection and compassion seriously.

Prime Minister,

Mayor Toru Hashimoto’s approval of the institutionalization by the Japanese Military of sexual slavery, known as Comfort Women, is outrageous. His remarks that enforced prostitution of young girls and women was necessary for the Japanese Military at war, brought back the stories the Dutch girls and women in the Japanese concentration camps had to endure. The true story is that Japanese officers recruited from these camps young underage girls and women for their own pleasure. The military tribunal Semarang sexual slavery case made that very clear! Senior Japanese officers visited in their desire to satisfy the hospital concentration camp Solo and ordered the young girls and women to line up. The Dutch camp leader and the Dutch medical doctor, both women, argued that they were not fit for the lineup. The officers became angry and hit and kicked the doctor so badly that she died several days later. It was for the courageous behavior of the doctor and the camp leader that these girls and women were saved from sexual slavery. The officers never returned, apparently they were satisfied elsewhere. The full story will be published in our News Magazine on the occasion of 14th August Comfort Women’s Memorial Day.

Prime Minister,

In this petition we suggest that you and the Japanese people you represent, show self reflection and compassion with the past to look forward to the future with dignity. Stick to the Kono Statement of August 4, 1993 apologizing for immeasurable pain and incurable physical and psychological wounds inflicted on thousands of Comfort Women, mostly Korean but also from China, the Philippines, Indonesia and the Netherlands. Acknowledge the moral obligations stemming from the military occupation of Dutch East Indies and in particular the way the Dutch were maltreated. This would reflect on you as Prime Minister of Japan and on your personal dignity!

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts, 

J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in diversen, Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

12 reacties op Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

 1. Het is jammer dat wij er niet elke maand bij kunnen zijn. Maar in gedachten zijn we er altijd. In Mei waren we in Holland en konden we aanwezig zijn. Ik admire allen die elke tweede Dinsadag van de maand aanwezig zijn. Onze oprechte medeleven met het overlijden van Leo, zo plotseling. Groeten van ons uit Canada aan allen en misschien tot volgend jaar. Thea en Ruud

 2. Ted Hartman zegt:

  Hartelijk dank Nelly en Boeroeng voor plaatsing van de petitie.
  Wat ik nu ga opperen is misschien heel ver gezocht, te fantastisch en daarom te gek voor woorden.

  Bekend is dat generaal MacArthur de Japanners grote gunsten heeft bewezen, door allereerst niet te tornen aan de status van de keizer. De reactie zou anders eeuwige vijandschap van het gehele Japanse volk zijn. Het zou zoiets zijn als iemand zijn geloof te verbieden.
  Omdat de keizer aangedrongen heeft op de capitulatie, is hij ook betrokken bij de politiek. Zo was het toch? Deze politieke betrokkenheid, dacht ik met mijn (te) eenvoudige zienswijze: geldt ook voor zijn zoon, zijn opvolger.

  Zou het daarom mogelijk zijn, de petitie te richten aan de keizer, in plaats van aan de Eerste minister?

  Ook de opvolger van de keizer weet van de donkere bladzijde in Japans geschiedenis! En als de politiek verhindert dat de keizer de petitie te lezen krijgt, dan zouden de Japanse media dit paginagroot kunnen publiceren. En mocht ook dat verboden worden, dan zou met steun van de internationale ereschuldencomité’s, via de media (radio, TV en krant) een beroep op hem kunnen worden gedaan! Hij, als keizer, moet invloed hebben op de politiek?

  Nogmaals, het is misschien te simpel gedacht en waarschijnlijk nooit bij de betrokken stichtingen besproken, vanwege te grote moeilijkheden waarmee men te maken krijgt. Immers ook de nationale politiek zal hierin eerst dienen te worden gekend?

  Bij voorbaat bied ik mijn verontschuldigingen aan voor dit schijnbaar te fantastische onmogelijke idee. Ted Hartman

  • Hallo Ted, wat een fantastisch idee, we moeten iets gaan doen, want het duurt allemaal veel te lang. Ik vind het verschrikkelijk dat de Nederlandse koning ook zo goed bevriend is die Japanse kroonprins, hoe is dat mogelijk als je weet wat dat land jouw landgenoten heeft aangedaan.Laten we onze koppen bij elkaar steken en iets verzinnen, wat kan ons de politiek schelen?

   • SiL. zegt:

    De Nederlandse regering zal zoveel mogelijk doen om activiteiten die de goede Japans-Nederlandse relatie kunnen verstoren verhinderen . Zij zal u wegzetten als een kleine groep dissidenten.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach meneer Hartman, ik neem aan dat u weet hoe ik over de maandelijkse actie van u en de uwen denk.

   Zo lees ik de petities die de Stichting JES aan de Japanse overheid pleegt te richten al lang niet meer, maar dit keer viel mijn oog per ongeluk op de ondertekening van de originele engelse versie. Met de beste bedoelingen zou ik u er attent op willen maken dat “Foundation of Japanese Honorary Debts” m.i. onjuist is; “ereschuld” zoals u en de uwen die bedoelen is geen “honorary debt” maar “debt of honor”.

   “Honorary” heeft m.i. betrekking op (onbezoldigde) erebaantjes (“honorary chairman”) of een ere graad (“honorary doctorate”).

   Pak Pierre

   P.S.: Als het u menens is met al die maandelijks terugkerende petities, waarom dan niet de moeite genomen om tenminste de naam van uw stichting in correct Japans te (doen) vertalen? Dan kan daarover in ieder geval geen misverstand ontstaan.

   PP

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik ken de staatsrechtelijke positie van de Keizer niet, maar in Nederland gaat het als volgt: Koningin Wilhelmina schijnt indertijd iets te hebben gezegd over de oorlog met Japan. Kan best, de koningin is ook maar een mens. Ik schrijf dus een verzoek om opheldering aan Koning W.A. Ik krijg van een van de adjunct-secretarissen van het Kabinet des Konings een keurig bedankje met de mededeling dat mijn verzoek ter afdoening is doorgestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister zit in Jemen en de S.G is op vakantie. Moet kunnen. Maar er is een goede juridische stagiaire met een opa die haar kan vertellen dat er inderdaad Japanners in Indië zijn geweest. Die opa had zelfs kennissen bij de Kenpeitai. Zij weet de weg en stuurt mijn verzoek naar het Koninklijk Archief. Er is al een antwoord, op [datum] komen de betreffende stukken vrij. Misschien is daarin te vinden wat koningin Wilhelmina mogelijk zou kunnen hebben gezegd.
   Sorry dat mijn verhaal zo belachelijk is. Maar ik ben een geboren pessimist, maar heb ook de ervaring dat het wel eens mee valt. Ted Hartman noemt zijn idee weliswaar te fantastisch en onmogelijk, maar ook schijnbaar!

  • Anthony zegt:

   Geen slecht idee Ted
   En zo te zien ook gemakkelijk uitvoerbaar.
   Probleempje is hoe kan je garanderen dat de keizer het persoonlijk ook onder ogen (lezen) krijgt?
   Maar waar een wil is …
   Het is voor mij een bemoedigende stap en als bijdrage stuur ik een gedichtje maar wel als een Haiku:

   Er is meer tussen
   de J-E-S en Japan
   dan een petitie.

   Stefan Anthony (31.07.2013)

 3. Arthur Olive zegt:

  Wat de heer Ted Hartman oppert om de petitie te richten aan de keizer inplaats van aan de eerste minister is beter dan voor de 224e keer het zelfde te doen en een andere resultaat te verwachten.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Helemaal mee eens, Pak Arthur.

   En als de heer Hartman en de zijnen het eindelijk eens over een andere boeg willen gooien en hun petitie rechtstreeks aan de Tenno willen richten, laten ze zich dan heel goed voorbereiden.

   Laten ze advies inwinnen bij kenners van Japan en de Japanse mores, zodat alles volgens het boekje van de Japanse (hof)etikette loopt. Wie wat wil bereiken zal toch beleefd moeten zijn en letterlijk de keizer geven wat des keizers is. Laten ze zorgen dat er op Stichting JES niets valt aan te merken en niets te lachen.

   Een jaar of wat (misschien 5?) geleden ging er op Buitenlandse Zaken een Secretaris Generaal (de hoogste ambtelijke baas op het departement) met pensioen. Dat was de heer De Heer (no kidding, ik ben nu even zijn voornaam kwijt). Hij is dacht ik van huis uit Sinoloog/Japanoloog en als ik mij niet vergis voor zijn benoeming tot SG ook Nederlands ambassadeur in Japan geweest. Bovendien heeft hij Indische wortels. Zijn grootvader was meen ik tolk Japans – Nederlands v.v. tijdens de Japanse bezetting van Indië.

   Wellicht dat deze heer De Heer bereid kan worden gevonden als adviseur van Stichting JES op te treden. Hij zal nog wel ergens in Nederland van zijn pensioen genieten en vindbaar zijn voor hen die zoeken. Anders weet president Obama wel precies wat hij nu doet.

   Pak Pierre

   • Anthony zegt:

    In 2009 heb ik de twijfelachtige eer gehad om in Tokyo met de heer de Heer te spreken. Hij zij o.m. dat hij welliswaar indisch roots heeft, maar hij zelf heeft weinig of helemaal geen affiniteit met ons.
    Maar dat was wel 2009. Misschien veranderd hij nu wel van mening.
    Wie niet waagt niet …
    Succes in iedere geval
    Stefan Anthony

 4. Ted Hartman zegt:

  – Ook de opvolger van de keizer weet van de donkere bladzijde in Japans geschiedenis. – Hij zou de Jap.politiek kunnen beïnvloeden, deze zwarte bladzijde te verwijderen, Duitsland te volgen een knieval te maken speciaal voor de comfort women! Begrijpelijk dat heel voorzichtig moet worden omgegaan met ’s lands wijs, ’s lands eer. Maar als dit internationaal gebeurt, zal het toch goed onderbouwd worden ook. Het heeft niet voor niets een hele generatie geduurd!

  • Jos Crawfurd zegt:

   De burgemeester van Amsterdam doet een goed woordje voor een bevolkingsgroep,maar voor ons als Outcast ho maar.Leve de politiek,weg met de Indo.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.