Maandelijkse demonstratie st Japanse Ereschulden

foto indich4ever
Den Haag 12 maart– verslag Ted Hartman —

De voorzitter Jan van Wagtendonk is met welverdiende vakantie en wordt op deze 2e dinsdag van de maand, 12 maart 2013, waargenomen door de penningmeester Evert van Renesse van Duivenbode. Het is kouder dan anders wat ons als trouwe achterban echter niet heeft weerhouden te komen. De 220e Petitie heeft de penningmeester met de secretaris mw. Anneriet de Pijper en bestuurslid Internationale Betrekkingen mw. Brigitte van Halder aan de Japanse ambassadeur aangeboden. Hij belooft in verband met de kou kort van stuk te zullen zijn. Niet alleen om die reden maar zeker ook vanwege de zeer indringende, en toch niet opdringerige inhoud van de petitie heeft het onderhoud inderdaad niet lang geduurd. De rol van de Eerste Minister Shinzo ABE is besproken evenals het onbehagen van de buurlanden en de resolutie over het huidige mensenrechten beleid in Japan. En dan volgt na de minuut stilte voor hen die het niet overleefden
jesmaart foto indisch4ever
en het zingen van het Lied van de gevangenen (Captive’s Hymn), onze gang naar Hotel BelAir voor een warme hap. Bij de nabespreking laat de penningmeester nog weten hoe het onderhoud was, tegengas natuurlijk van de ambassadeur en een en al diplomatie van onze zijde, zoveel als mogelijk. Hij wijst dan op de andere richting die de Indische organisaties gaan, namelijk richting de grote aktie van de Stille Tocht voor de Indische Perkara. Roept ons allen op om met gelijkgestemden in behoorlijke getale mee te doen aan deze Tocht die begeleid wordt door de “Keep them rolling” organisatie van oude legervoertuigen. Wij zijn warm geworden door de lunch en opgewarmd voor de a.s. grote aktie waarvan de uitkomst op zijn minst toch met succes bekroond zal worden! Oprecht wensen wij Jan van Wagtendonk, Silfraire Delhaye en Jan de Jong alle geluk en wijsheid toe bij het aanbieden van de handtekeningen.
==
Vrije Vertaling Petitie 220:

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

clip_image003

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 12 Maart 2013.

Petitie: 220

Onderwerp: “Herschrijving van oorlogsgeschiedenis”

Excellentie,
Senioren politici van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en het Europese Parlement hebben duidelijk gemaakt dat door Japan’s ontkenning van zijn oorlogsgeschilpunten ernstige verwikkelingen zouden volgen voor de betrekkingen zowel met Amerika als met Europa. Senator Honda’s commentaar was: “Het zal onnodige spanningen en provocaties met naburige landen doen ontbranden. Bestuur is een levend, ademend organisme dat verantwoordelijk is voor zijn verleden, heden en toekomst.” Klaarblijkelijk kan men geschiedenis niet herschrijven en als natie dient men de gevolgen te accepteren en verantwoordelijkheid te nemen voor militair wangedrag en politiek opportunisme. Deze krachtige
politieke en internationale verklaringen werden gemaakt voordat u de Verenigde Staten van Amerika bezocht.
Als Eerste Minister dient u dit af te handelen en u niet te verschuilen achter Japanse cultuur, dat door zijn militaire wangedrag en politiek opportunisme geen respect geniet in de rest van de wereld.
Eerste Minister,
Als gevolg van uw discussies in de Verenigde Staten herkent de Stichting Japanse Ereschulden de politieke positie waarin u en uw partij zich bevinden. U staat voor de keuze: zoekt u toekomstig economisch welzijn voor Japan of blijft u conservatief en houdt u het verleden in stand door oorlogsslachtoffers enige noemenswaardige vorm van genoegdoening te onthouden. Ondanks diplomatieke uitspraken over Japan’s belangrijke rol in de wereld, realiseert Japan zich ongetwijfeld dat er weinig respect is voor Japan’s houding tegenover zijn oorlogsslachtoffers. De Stichting Japanse Ereschulden staat niet alleen in deze beschouwing. Het bracht zijn mening tot uitdrukking gezamenlijk met andere NGO’s in een resolutie als resultaat van de 11e Aziatische Solidariteits Conferentie inzake Militaire Sexuele Slavernij door Japan. Het legde de resolutie als geschreven verklaring voor aan de 22e Zitting van de Mensen Rechten Raad, agendapunt 6 als onderdeel van het Universele Periodieke Overzicht van Japan dat op 14 Maart 2013 zal verschijnen.
Eerste Minister,
U sprak op 22 Februari 2013 met President Obama van de Verenigde Staten van Amerika. Volgens de media herhaalde u de rol van Japan in de wereld en uw besluit (tot) bedaren en diplomatie. Een aantal belangrijke zaken zoals “het herschrijven van de geschiedenis” werden niet in de media genoemd, maar zijn vermoedelijk te bespreken. Op het internationale toneel van de politiek hebt u niet via de media onderhandeld, maar met de direct betrokken partijen. In uw besluit moeten derhalve onze suggesties zijn inbegrepen snel tot de genoegdoening te komen en op een rustige wijze rechtstreeks met de Stichting Japanse Ereschulden.
Wij hebben geen kennisgeving ontvangen van onze voorgaande petities.
Namens de Stichting Japanse Ereschulden,
J.F. van Wagtendonk, Voorzitter
Originele Petitie 220:

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

clip_image003

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 12 March 2013.

Petition: 220

Subject: “Rewriting war history”

 Excellency,

 Senior politicians of the American House of Representative and the European Parliament made it clear that Japan’s denial of its war time issues would have grave implications for the relationships with both the United States and Europe. Senator Honda commented that “It will ignite unnecessary tensions and provocations with neighboring countries. Government is a living, breathing organism that is responsible for its past, present and future.” It is apparent that one cannot rewrite history and as a nation one has to accept and take responsibility for the consequences of military misconduct and political opportunism. These strong political and international statements were made before you visited the United States of America.

As Prime Minister you must deal with this and cannot hide behind Japanese culture, which for its military misconduct and political opportunism carries no respect in the rest of the world.

 Prime Minister

As a result of your discussions in the United States the Foundation of Japanese Honorary Debts recognizes the political position you and your party are in. You are faced with the choice: do you seek future economic wellbeing for Japan or do you remain conservative and preserve the past by continuing to deny any redress of war victims. Despite diplomatic utterances of Japan’s important role in the world, Japan undoubtedly realizes that there is little respect for Japan’s attitude towards its war victims. The Foundation of Japanese Honorary Debts is not alone in this observation. It expressed its views together with other NGO’s in a resolution as a result of the 11th Asian Solidarity Conference for the Issue of Military Sexual Slavery by Japan. It submitted the resolution as a written statement to the Human Rights Council 22nd session agenda item 6 as part of the Universal Periodic Review of Japan due to be issued on 14th of March 2013.

 Prime Minister

You spoke with President Obama of the United States of America on 22nd February 2013. According to the media you reiterated the role of Japan in the world and your resolve to calm manner and diplomacy. A number of important issues such as “rewriting war history” were not mentioned in the media, but assumed to be discussed. On the international stage of politics you do not negotiate via the media, but with the parties directly involved. Your resolve must therefore include our suggestions and deal with the redress swiftly and in a calm manner directly with the Foundation of Japanese Honorary Debts.

We did not receive acknowledgement to our previous petitions.

 On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

 J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

Een reactie op Maandelijkse demonstratie st Japanse Ereschulden

  1. Ted Hartman zegt:

    Ted Hartman bedankt Nelly de Vos, die ondanks het werk ook voor de Stille Tocht, dit verslagje een plaats gaf. Het is een bewijs dat de Stichting Japanse Ereschulden al jaren richting Japan, zijn pijlen gericht blijft houden. En niet alleen met eigen Nederlandse regering, in samenwerking met het Indisch Platform, tot overeenstemming probeert te komen. Het ziet ernaar uit dat door de Stille Tocht de politiek de Indische Kwestie uiteindelijk ook waardig en defintief zal afsluiten. Tot genoegdoening van de vele Indische Nederlanders (- NIET: Nederlandse Indiërs! – ) die bijna 70 jaar tekort zijn gedaan. Met bijzondere speciale DANK ook aan Hans Vogelsang en Peggy Stein, de initiatiefnemers, en haar crew die maanden bleven volhouden om deze Tocht tot een succes te maken. Een Stille Tocht mede ter nagedachtenis aan alle dierbaren die de Japanse bezetting en kampen niet hebben overleefd, waaronder mijn eigen grootouders.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.