‘Beschamend lage’ schadevergoeding voor nazaten slachtoffers sadistische duels in Nederlands-Indië

De Nederlandse staat heeft een schikking getroffen met twee hoogbejaarde Indonesische mannen wier vaders na een sadistisch tweegevecht werden geëxecuteerd. Hun advocaat noemt het voorstel van vijfduizend euro ‘idioot laag’.   De Volkskrant

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

51 reacties op ‘Beschamend lage’ schadevergoeding voor nazaten slachtoffers sadistische duels in Nederlands-Indië

 1. Anoniem zegt:

  Idioot laag was ook het bedrag uitbetaald in het kader van het Gebaar.

  • Jan A. Somers zegt:

   Zowel mijn dochter als ik hebben van Het Gebaar geprofiteerd!

  • Jan A. Somers zegt:

   Walburg Pers ontvangt een bijdrage voor een boekuitgave geschreven door mr.dr.ir. J.A. Somers, getiteld ‘Nederlandsch-Indië’. Somers, geboren in 1930 op Soerabaya, beschrijft het staatkundige ontwikkelingsproces van Nederlands-Indië tijdens de schoksgewijze overgang van kolonie naar onafhankelijke staat. 6.500,00 150/2004

   Walburg Pers ontvangt een bijdrage voor een boekuitgave van Nadet Somers en Frans Schreuder getiteld, ‘Muziek en cabaret in Indische kampen’. Het boek beschrijft de lotgevallen van drie bekende, tijdens WO II en de bersiap geïnterneerde duo’s. Deze duo’s wisten onder zeer moeilijke omstandigheden voorstellingen te geven aan medekampbewoners. 9.200,00 152/2004

   Samen € 15.700,00

   • R.L. Mertens zegt:

    @JanA.Somers; ‘schoksgewijze overgang etc.’- Worden deze sadistische duels; in de Volkskrant ‘godsoordelen’ genoemd, ook vermeld? – Hoofdambtenaar mr.BJ.Lambers, proc.gen. Makassar diende uit onvrede met gang van zaken zijn ontslag in. En trad toe tot de Progressieve groep van DM.Koch; om tot een vergelijk te komen met de Republiek! In plaats van een militaire oplossing!

    • Jan A. Somers zegt:

     “In plaats van een militaire oplossing!” Was ook helemaal niet nodig geweest. De uiteindelijke RTC was al vóór de oorlog afgesproken, maar de RI wilde daar niet aan. Resultaat: Bloed! Gelukkig alleen maar op Java en enkele delen van Sumatra. In het grootste deel van Indië verliep het vlot, zonder bloedvetgieten. Maar uiteindelijk was er toch de al lang afgesproken RTC!

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     citaat “….de uiteindelijke RTC was al vóór de oorlog afgesproken…”
     Het is nog steeds een goed bewaard geheim met welke Inlanders voor de oorlog een RondeTafel Conferentie RTC werd afgesproken.
     Toch niet die Inlanders van de Volksraad? Die kunnen niet als representatief en gekozen vertegenwoordigers van de autochtone bevolking genoemd worden. Trouwens als ik zo oude foto’s van Nederlands-Indie bekijk, dan zaten die Inlanders op de grond en niet met de Europeanen aan tafel.

     Om de Republik Indonesia RI de zelfstandige rechtsopvolger of zelfstandige rechtspersoon van die Inlanders van vòòr de oorlog te noemen is wel wat te veel gevraagd voor mijn juridische fantasie.
     De serviele Inlander van vòòr de oorlog was niet de nationaalbewuste Indonesier van na de oorlog, klaarblijkelijk hadden de Totoks niet in de gaten dat het Japans intermezzo voorgoed een einde maakte aan hun eens zo trotse en hooghartige positie van superieur geachte Westerling. Westerling, waar heb ik die naam eerder gehoord?

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘enkele delen van Sumatra etc,’ – Oh, ja? Dat was de voorlichting; – Heel nationalistisch Indonesië was in opstand! – @ ‘RTC allang afgesproken etc.’- Afgesproken? Met wie?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Heel nationalistisch Indonesië was in opstand! ” Ik heb het niet over opstand (die helemaal niet nodig was) maar over de vooroorlogse Koninkrijksafspraken tot wijziging van de staatkundige verhoudingen t.a.z. van de internationale koninkrijksverhoudingen.
     ” Heel nationalistisch Indonesië was in opstand!” Klopt, maar de ontwikkeling buiten Java van die opstand ging zoals was afgesproken.. Zonder bersiap. zonder politionele acties, zoals het hoort.
     “Afgesproken? ” Ja, zoals ik hiervoor al heb geschreven tussen de Koninkrijksregering (het was een koninkrijksaangelegenheid zoals u weet) en de regering van Nederlandsch-Indië. Die op haar beurt dit doorgaf aan de Volksraad, het Indische vertegenwoordigende orgaan, waar het thuishoorde.
     Zo, weer veel werk voor mij, wat u allang zelf over had kunnen lezen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘zonder bersiap etc.’- U beweert nog steeds dat de opstanden buiten Java, Sumatra niet voorkwamen. Lees eens de (beknotte)Excessen nota en vooral Limpach; de Brandende Kampongs van gen.Spoor. U was in de periode ’46-’49 volgestouwd met Rijks voorlichtingsdienst propaganda. @ ‘zoals afgesproken etc.’ – De oplossing van de Commissie Visman 1942; ‘zij tonen aan, dat op het ogenblijk waarop de Japanners met geweld binnen drongen, er zich in Indië niet één(!) enkel politieke groep van Indonesiërs bevond, die verbreking van de banden met Nederland voorstond.’ Over geschiedvervalsing gesproken! Prof.Wertheim heeft tegen deze conclusie geprotesteerd.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” U beweert nog steeds dat de opstanden buiten Java, Sumatra niet voorkwamen. ” Heer Mertens, ik lees de goede literatuur, niet die wilde boeken van u. Kunt u mij plaats en data doorgeven? Denk er wel om dat vanaf 1946 er geen bersiap meer was. In Soerabaja zelfs vanaf 10 november 1945. Maar wel de brandende kampongs van generaal Mansergh. Maar dat wilt u niet weten, hij was geen stoute Hollander.
     Over de situatie in de (toekomstige) Malinogebieden:
     Aangezien SEAC (South East Asia Command) niet in staat was geheel Indië te bevrijden, werd Australische hulp gevraagd. De Australische regering was hiertoe slechts bereid indien buiten SEAC een afzonderlijk Australisch opperbevel zou worden geschapen, globaal Borneo en Oost-Indonesië omvattend. Voor de bevrijding van Oost-Indonesië werd een op Borneo aanwezige Australische divisie beschikbaar gesteld.
     De Australiërs lieten, net als MacArthur en in tegenstelling tot Mountbatten, het burgerlijk bestuur volledig over aan NICA (Netherlands Indies Civil Affairs), geheel in lijn met het Civil Affairs Agreement dat met de Amerikanen (South West Pacific Area) was vastgelegd. Dat betekende dat NICA-ambtenaren van het begin af aan in contact en overleg kwamen met de plaatselijke Indonesische besturen en de plaatselijke leidende nationalisten. Die NICA-mensen gingen uit van de afspraken die vlak vóór de oorlog waren gemaakt: een rijksconferentie voor hervormingen op staatkundig gebied.
     De Australiërs waren oorlogsmoe, maar de tijdens de oorlog in Australië geformeerde twaalf compagnieën infanterie, gevormd uit Indonesische en wat Nederlandse en Surinaamse militairen, waren uiteraard onvoldoende voor de overname van dat enorme gebied buiten Java en Sumatra. De Australiërs verleenden dan ook steun aan de plannen van de Nederlandse commandant in dat gebied, kolonel C. Giebel: voormalige Nederlandse krijgsgevangenen, ondanks hun slechte fysieke toestand, bewapenen en als KNIL-eenheden organiseren. Overal waar de nieuwe KNIL-compagnieën aankwamen, ruimden de Australiërs met vreugde het veld.
     In tegenstelling tot de chaos op Java en delen van Sumatra, was in een aantal regio’s (Borneo, de Grote Oost, Bangka, Billiton en de Riouw archipel) enige politieke stabiliteit bereikt en waren voorlopige vertegenwoordigende organisaties tot stand gekomen. Op 13 juli 1946 werd in Makassar het gezag over deze gebieden aan de Indische regering (niet de Nederlandse regering!) overgedragen.
     Na de capitulatie van Japan druppelden GM-ers uit gevangenschap weer binnen, officieren, werktuigkundigen, havenmeesters, loodsen, opzichters, commiezen bouwden op eigen initiatief en op eigen manier weer een dienst op, of struinden in groepjes havens af op zoek naar mogelijk te bergen schepen. In baaien in de Grote Oost werden kleine achtergelaten Amerikaanse schepen gevonden en ´buitgemaakt´. In de Filippijnen werden enkele overtollige Amerikaanse landingsschepen gekocht en omgebouwd. Een buitgemaakt Japans schip werd omgebouwd tot bebakeningsschip.
     Van belang was de plaats in Indië waar dit alles gebeurde. De gebieden buiten Java en Sumatra! Ver weg van het revolutionaire geweld. Af en toe natuurlijk wel geknetter tussen nationalisten en het Indonesische bestuur, maar er werd bestuurd! Met de Indonesische politie als gezagsorgaan van dat bestuur. Het was in dat politiek vrij rustige systeem waar al vroeg NICA kwam te opereren.
     In totaal voerde het nieuwe Departement de scepter over enkele honderden grotere en kleinere vaartuigen, waarmee alle uithoeken van het omvangrijke gebied werden bestreken. Zo was het weer mogelijk de meeste, ook kleine, bestuursposten te bezoeken. Overal waar ze kwamen werd dezelfde, gedurende de bezetting verwaarloosde situatie aangetroffen. Een wrak houten steigertje, met een vlaggenstok met een rood-witte vlag, en het opschrift ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia)-Hoofdkwartier. Een schildwacht gewapend met een geweer of een speer naarmate de post meer of minder belangrijk was. Op bezoek bij de kepala kampong was meestal ook de plaatselijke nationalistische leider aanwezig. Als ze verlegen waren met hun primitief kantoortje, werd het bezoek aan boord voortgezet, vergezeld van vrouw en kinderen. Bij een eerste bezoek was de administratie natuurlijk tijdrovend. De plaatselijke politieke verhoudingen, de technische staat van de post, het budget, salaris enz. Soms was er ook geknetter. Deze bestuurders hadden het vertrouwen van NICA maar konden op enkele plekken zoals het zuiden van Celebes en Borneo niet op tegen militaire infiltraties van de RI vanuit Java. En KNIL stelde daar ook weinig voor. Het scheen dat meerdere plaatselijke bestuurders al lang blij waren dat ene Westerling (op zijn manier) met zijn mensen hier optrad.
     Het scheepvaartverkeer nam op bewonderenswaardige wijze toe. Die opleving kon overigens slechts in de politiek rustige gebieden goed op gang komen: het oostelijk deel van de archipel, de Molukken, Celebes, Borneo en de Kleine Soenda-eilanden. Omvangrijk driehoeksverkeer vond plaats tussen Makassar, Bandjermasin, Bali, Lombok. Al in april 1946 werd meer dan duizend ton producten door de zeilvaart in Bandjermasin aangebracht. Grote hoeveelheden goederen moesten worden getransporteerd: primaire levensmiddelen (zout, rijst, meel, suiker e.d.). Rode Kruispakketten, geneesmiddelen, kleding, schoeisel enz. uit enkele basishavens naar de buitengewesten. Duizenden tonnen kopra, rubber en andere exportproducten, alsmede tienduizenden drums benzine, smeerolie e.d. moesten over de archipel gedistribueerd worden. Honderden voertuigen van allerlei soort en afmetingen voor economische en overheidsdoelstellingen moesten worden verplaatst. Mannen, vrouwen en kinderen uit evacuatiecentra moesten naar veiliger oorden worden overgebracht en tevens moesten enige duizenden door de Japanners weggevoerde Indonesiërs weer naar hun plaats van herkomst worden teruggebracht. Ook moesten Japanse militairen naar hun repatriëringcentra worden gebracht. Kolen moesten vervoerd worden, zowel voor de scheepvaart zelf als voor industrie- en utiliteitsbedrijven.

    • Jan A. Somers zegt:

     “De oplossing van de Commissie Visman 1942; ‘zij tonen aan, dat op het ogenblijk waarop de Japanners met geweld binnen drongen, er zich in Indië niet één(!) enkel politieke groep van Indonesiërs bevond, die verbreking van de banden met Nederland voorstond.’ Over geschiedvervalsing gesproken! ” Kunt u mij vertellen op welke pagina’s dit in het verslag staat? Zelf lees ik op.p. 92 (over de Volksraad): “Het aantal nationalistische vertegenwoordigers bleef stationair” En ook: “Er vormde zich een Indonesisch nationalistische fractie.”. Maar los daarvan, hoe kwam de petitie Soetardjo aan haar meerderheid? Waar vind ik in dat verslag uw geschiedvervalsing?

    • Jan A. Somers zegt:

     ” een goed bewaard geheim met welke Inlanders voor de oorlog een RondeTafel Conferentie RTC werd afgesproken.Toch niet die Inlanders van de Volksraad?” Misschien voor u, heer van den Broek, een geheim. Maar dat komt omdat u niet leest. Voor uw gemak citeer ik maar, voor de zoveelste keer:
     “Minister Welter had inmiddels laten weten dat na de oorlog een conferentie kon worden bijeengeroepen om hervormingen op staatkundig gebied voor te bereiden. De gouverneur-generaal ging echter verder. Als vervolg op de op 23 augustus IN DE VOLKSRAAD aangekondigde commissie, werd bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940 de ‘Kleine commissie van bekwame mannen’ (…).” En uit de Handelingen: “‘dat DE VOLKSRAAD door deze petitie eene aangelegenheid van nauwelijks te overschatten beteekenis in het hart raakt: het gemis aan stelsel, aan leidende gedachte bij den opzet van de Indische staatsinrichting en de groote mate van onzekerheid, waarheen dit land gaat, op welke manier en in welk tempo.” en even verderop “dat deze zaken in de toekomst met toenemende klem om een antwoord zullen vragen. De petitie zal een voortdurende aanleiding vormen, om daarop terug te komen. Vooral wanneer het verzoek niet voetstoots wordt ingewilligd – en daar kan (…) bezwaarlijk aan worden gedacht – zal de Regeering Zich onophoudelijk gesteld zien voor de vraag, of Zij dan een antwoord weet, of Zij een gevestigde meening heeft omtrent allerlei gedachten en voorstellen, die onophoudelijk uit de werkplaatsen van koloniaal staatsrecht en staatkunde voortkomen. Wat moet de Regeering op den duur daarmede aan? Het behoeft geen lang betoog, dat een hoffelijk ontwijken, waar mogelijk vergezeld van eenige platonische belangstelling en vluchtige deelname aan de gedachtenwisseling, in de practijk met de jaren moeilijker wordt om vol te houden.” En: “Visman 1941, 110. “Gelijkluidend aan een eerder verworpen petitievoorstel Roep c.s. Enkele groepen IN DE VOLKSRAAD waren van oordeel dat aan autonomie de schepping van grotere innerlijke eenheid zou moeten voorafgaan. Zo werd gepleit voor de opheffing van het rascriterium op het gebied van het privaat- en publiekrecht.”
     “Die kunnen niet als representatief en gekozen vertegenwoordigers van de autochtone bevolking genoemd worden. Trouwens als ik zo oude foto’s van Nederlands-Indie bekijk, dan zaten die Inlanders op de grond en niet met de Europeanen aan tafel.” Hoezo niet representatief? Wat weet u van het kiesstelsel in Indië ? En op de foto’s van de Volksdraad heb ik niemand op de grond zien zitten. Hoe bestaat het dat u dat wel zag? Voor uw gemak, zie: ‘Er is een Volksraad’
     Geplaatst op 27 juli 2017 door buitenzorg
     “Toch niet die Inlanders van de Volksraad? Die kunnen niet als representatief en gekozen vertegenwoordigers van de autochtone bevolking genoemd worden.” Mijn geheugen schiet te kort, waar kan ik dat terugvinden?

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Waarom zaten Javanen niet met Europeanen aan tafel, ook niet aan een Ronde Tafel?
     lees Arnout van der Meer “Performing Power – Cultural Hegemony, Identity, and Resistance in Colonial Indonesia” (2021)
     https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501758591/performing-power/

     Voordat ik weer een nulverwijt naar mijn hoofd geslingerd krijg, mij eigenlijk plaatsvervangend moet schamen o.i.d. ga ik terug naar de juiste weg i.c. het topic over de beschamende behandeling van kinderen van slachtoffers door de Nederlanders via Snelrecht omgebracht. Jeffry Pondaag kan dan heel gemakkelijk scoren, krijgt zijn gelijk en heeft weer publiciteit.

     Hij overtreft zichzelf door te beweren: ‘Veel mensen denken dat het gewelddadige filmdeel over de executies in De Oost fictie is, maar het schikkingsvoorstel van de staat bewijst dat het allemaal echt is gebeurd.’……..

     Beeldvorming: De film De Oost: het is allemaal echt gebeurd terwijl de filmmakers verklaren dat de film geïnspireerd is op gebeurtenissen. een kniesoor, een miereneuker die op het verschil let.

    • Jan A. Somers zegt:

     “ook niet aan een Ronde Tafel?” .Op de RTC was die tafel niet rond, maar elliptisch. Met zoveel deelnemers al moeilijk genoeg voor de discussies. Op die afstanden alleen mogelijk m.b.v. microfoons en hoofdtelefoons. In de Volksraad in ieder geval niet. Was ook niet nodig, iedereen snapte de bedoeling. En dat gold overigens niet alleen Javanen, maar alle etnische groeperingen. Meer afgevaardigden dan alleen maar Javanen. Gelukkig was mijn grootmoeder geen Javaanse, maar een Madoerese. Dat is wat anders.

    • Jan A. Somers zegt:

     ff vergeten: In de Commissie Visman zaten ze ook niet aan een Ronde Tafel. Een rechthoekige is veel praktischer.
     Weet u overigens iets over de beschamende behandeling van kinderen van slachtoffers van de Bersiap? Nog afgezien van die slachtoffers zelf? Of heb ik iets gemist?

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Is de Paus katholiek?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Is de Paus katholiek?” Porto van een brief naar hem is voor u goedkoper dan voor mij. Hupsakee dus. Ik hoor wel van u.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘de goede literatuur etc.’- Literatuur? Die overheidspropaganda? -Geweld buiten Java/Sumatra: zie Limpach; De Brandende kampongs van gen.Spoor, Jacob Zwaan; Geallieerd Intermezzo 1940-1946 oa 21/10’45 Tandjoeng Pinang/Bilton etc.

   • Bung Tolol zegt:

    Astrid Holleeder schreef een boek over haar boesoeke broertje Willempie ,zonder bijdrage van Het Gebaar .Dat boek heet “”Judas”” en is uitgekomen in 2016 ,er zijn meer dan 10 herdrukken geweest .Astrid is door haar boek miljonair geworden ,opbrengst voor haar + 2.5 miljoen Euro,s .Hebben die boeken van Pa en dochter Somers ook zo veel opgebracht ? Vond laatst een boek bij de vuilnisbak van ene David Baldacci ( Had ik nog nooit van gehoord ) Dat boek heet “” De Ontsnapping “” 447 pagina,s .Heb dat boek 447 pagina,s in 1 ruk uitgelezen WOW wat een boek ! WOW wat een schrijfstijl ! Hoeveel boeken heeft die David Baldacci verkocht ? Wereldwijd meer dan 150 miljoen ! Het grappige is “” Judas”” gaat over een zusje en haar verrotte broer .De “” Ontsnapping “”gaat over twee broers .

    • Jan A. Somers zegt:

     “Hebben die boeken van Pa en dochter Somers ook zo veel opgebracht ?” Heeft u aan die opbrengst bijgedragen? Of tenminste een keer uit de bibliotheek gehaald en gelezen?

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Off topic, mag het even?

    Er worden uitspraken over de Commissie Visman gedaan zonder betrouwbare bronvermelding, die ik kan verifiëren.

    Ik weet niet wat “goede” literatuur is , maar ik heb wat wilde en gangbare literatuur on-line geraadpleegd, waarvan de tekst en uitleg enigszins afwijkt wat hier naar voren gebracht wordt.

    Klik om toegang te krijgen tot De-Jong_Koninkrijk_deel-11a_tweede-helft_zw.pdf

    uitgave NIOD: blz 580 Commissie Visman

    Klik om toegang te krijgen tot 353251.pdf

    uitgave KITLV: blz 238 Het eenheidsfront Gapi en de campagne ‘Indonesië parlementair’

    Ik vind de uitdrukking “Geschiedsvervalsing misplaatst, creatief citeren en fantasierijke interpretatie lijkt meer geëigend , het is maar een verhaaltje zonder enige pretentie.

    • Jan A. Somers zegt:

     “uitspraken over de Commissie Visman gedaan zonder betrouwbare bronvermelding, die ik kan verifiëren.” Als ik de Commissie Visman noem, betreft dat: Verslag van de Commissie tot bestudering van Staatsrechtelijke Hervormingen (…). Tweede druk, New York 1944. Het origineel dus. Niet wat u noemt als afgeleide literatuur. Als ik dat hier van de plank kan halen, kunt dat ook binnenhalen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘commissie Visman etc.’- bron; ‘Dit vroeg Indië; Indië’s wenschen op het moment, waarop de Japanners kwamen! Samenvatting van het in 1942 te Batavia gedrukt rapport van de Commissie Visman. Uitgave van de stichting; Indië in nood, geen uurtje te verliezen. Andries Bickerweg 5, ’s Gravenhage. – Met de slot inleiding; ‘zelfs de meest extremistische en linksche(!) groepen wenschten de verhouding tot Nederland niet af te breken. Het feit dat deze verbreking thans(!) IN BEPAALDE KRINGEN OP jAVA WEL GEWENSCHT WORDT- HOEWEL MEN MAG AANNEMEN, DAT DE GROOTSTE MEERDERHEID DES VOLKS SLECHTS INNIG NAAR HERSTEL VAN RUST EN RECHT VERLANGT IS HET GEVOLG VAN DE DIEPE DOORWERKING VAN 3 1/2 JAAR JAPANSCHE OVERHEERSCHING’ Over hoop en profetie gesproken- Duidelijk is het deze brochure/naschrift na 1945 tot stand kwam. Tbv. de orde en rust oproep om Indië te bevrijden

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Er bestaat een rapport Visman en er bestaat commentaar op het rapport Visman. In de reactie van dhr Somers wordt dat onderscheid niet gemaakt , niet duidelijk is of er uit het rapport geciteerd wordt of dat er sprake is van de ideologisch getinde mening van dhr Somers. Zodoende wandelen veelvuldig onjuistheden in zijn verhaal. Daarnaast gebruikt hij dezelfde vaagheden als in het rapport: citaat: “Enkele groepen IN DE VOLKSRAAD”. Mijn gewettigde vraag is welke groepen in de Volksraad precies.

     Ik vermeld het commentaar van niemand meer dan L. de Jong (NIOD) op de commissie Visman:
     ” ….een van de door of namens de commissie- Visman gehoorde Indonesische organisaties had op de onmiddellijke verlening van onafhankelijkheid aangedrongen. Inderdaad —maar de belangrijkste, de Gapi, had aangedrongen op het verlenen van dominion- status binnen vijfjaar (of een andere termijn) en op de vestiging van een onafhankelijk, zij het met Nederland verbonden Indonesia nadien, en als Indonesia eenmaal onafhankelijk was, zou het, dat lag voor de hand, de band met Nederland kunnen verbreken “, einde citaat.

     Nationalisten zoals Sukarno, Hatta of Sjahrir, toch voormannen van het Indonesisch Nationalisme waren niet door de commissie-Visman gehoord. Dan mag toch vraagtekens gezet worden bij de representativiteit van de door de commissie gehoorde Indonesiers. De commissie-Visman bleef in gebreke de betekenis en het belang van de geïnterviewden en hun uitspraken mee te wegen.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” In de reactie van dhr Somers wordt dat onderscheid niet gemaakt” Uiteraard, ik bedoelde het Rapport Visman, Verslag van de Commissie tot bestudering van Staatsrechtelijke Hervormingen (…). Tweede druk, New York 1944. Zoals u had kunnen lezen in Jan A. Somers zegt:13 juli 2021 om 17:03.
     ““Enkele groepen IN DE VOLKSRAAD”. Mijn gewettigde vraag is welke groepen in de Volksraad precies.” Een keurige samenvatting van de stemming vind u bij de behandeling van de Petitie Soetardjo. En ook in het rapport.
     “Nationalisten zoals Sukarno, Hatta of Sjahrir, toch voormannen van het Indonesisch Nationalisme waren niet door de commissie-Visman gehoord.” Dat was ook niet het onderwerp voor de Commissie Visman. Afgesproken was dat na de oorlog een Koninkrijksconferentie zou plaats vinden. Met het oog op de naderende oorlog met Japan ging dit even op een laag pitje, dus geen deelnemers aan die conferentie. Dus geen “Nationalisten zoals Sukarno, Hatta of Sjahrir, toch voormannen van het Indonesisch Nationalisme waren niet door de commissie-Visman gehoord.” Dat was de taak van die latere Koninkrijksconferentie. Nu ging het over wat er bij een soevereiniteitsoverdracht zou worden overgedragen, en hoe. Uit het voorwoord bij Den Tweeden Druk: “Bij den heropbouw van Indië, zoals wij het straks zullen herwinnen, zal het nochtans nodig zijn om op vele punten te zien naar den toestand vóór de Japansche ontwrichting.” Een zeer goed overzicht, met alle toeters en bellen. Ook over politieke onderwerpen zoals de moties in de Volksraad. In dit rapport vindt u heel Indië in een notendop. Aan de commentaren uit die tijd hebben we niets.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Aan de commentaren uit die tijd hebben we niets? Wat voor betekenis heeft het commentaar bij de 2de Druk uit 1944 (sic) van het rapport van de Commissie Visman? Toch ook niks!

     Het doel van de Commissie Visman was: “‘een onderzoek in te stellen naar de wensen, stromingen en opvattingen bij de verschillende landaarden, lagen en standen op het terrein van de staatkundige ontwikkeling en ten aanzien van de daarmee samenhangende positie van de diverse bevolkingsgroe­pen’,

     Dan kunnen wel allerlei meningen van indonesiers verzameld , maar die mogen wel gewogen worden. De commissie gaat gewoon voorbij aan de wensen van vertegenwoordigers van naam en verzameld in de GAPI , die blijkbaar een andere mening hadden dan de commissie.

     GAPI staat voor : Gaboengan Politik Indotiesia. Oprichters waren, behalve de Parindra, de Gerindo (de meer ‘socialistische’ nationalistische partij), de Partai Sarekat Islam Indonesia, de PSII, en twee regionale partijen: de Persatoean Minahassa (het Minahassa-Verbond) en de Pasoendan (de organisatie der Soendanezen); de katholieke partij, de Persatoean Politik Katholik Indotiesia, de PPKI, was spoedig tot de Gapi toegetreden. De leiding van de Gapi was toever­trouwd aan een centraal secretariaat, gevormd door vertegenwoordi­gers van de Parindra, de Gerindo en de PSII, respectievelijk Thamrin, Sjarifoeddin en Abikoesno. Toch geen onbekenden in de koloniale politiek.

     Mijn gerechtvaardigd vraag is dan met wie van naam de commissie heeft gesproken om tot haar conclusies te komen en wat voor betekenis die ondervraagden in de politiek van die tijd hadden. Die legitieme vraag is nog steeds niet beantwoord.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers;’bij den herbouw van Indië etc.- ‘zoals wij straks zullen herwinnen….’Reeds toen had men al die politionele oorlog voor ogen! Inderdaad; ‘een goed overzicht met alle toeters en bellen ….’

    • Jan A. Somers zegt:

     “Het doel van de Commissie Visman was:” Inderdaad meneer van den Broek. Maar gezien de omstandigheden is men daar niet goed mee kunnen omgaan. Vandaar dat de Commissie “heeft zich beijverd om aan haar eigenlijk verslag vooraf te laten gaan eene beschrijving van Indië’s ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog.”.De Commissie heeft daartoe “vraaggesprekken gevoerd met in totaal 147 dames en heeren”, en verantwoord zich tot naamloosheid der gesprekken.
     “de 2de Druk uit 1944 (sic) van het rapport van de Commissie Visman” Als u het rapport gelezen zou hebben had u geweten waarom die 2e druk van 1944.
     U weet misschien ook dat ““‘een onderzoek in te stellen naar de wensen, stromingen en opvattingen bij de verschillende landaarden, lagen en standen op het terrein van de staatkundige ontwikkeling en ten aanzien van de daarmee samenhangende positie van de diverse bevolkingsgroe­pen’” nou juist op die Konikrijksconferentie zou moeten gebeuren, en dat heeft de Commissie heel goed begrepen. Gelukkig waren de omstandigheden zodanig dat men hier niet aan toe heeft kunnen komen.

 2. Anoniem zegt:

  Ik , de visman,vis maar steeds achter het net.

  • Bung Tolol zegt:

   @IK,de visman ,vis maar steeds achter het net “” Aha we hebben hier te maken met een zwartvisser oftewel een anonieme ,illegale visser ,die ook nog eens met een net vist ! Ja ken echt niet meer hoor ! Hier in Nederland moet je lid zijn van Sportvisserij Nederland ,wil je gaan vissen ( 644.885 leden ) Dan verkrijg je de kleine VISpas ,je hebt ook de JeugdVISpas maar aangezien die visser Indisch4ever leest ,ga ik er van uit dat het hier een oudere visser betreft van + 80 jaar oud of ouder .Met die VISpas kunt u met 1 hengel vissen en alleen in bepaalde wateren ,dus niet in de Haagse Hofvijver en nee ook niet in het aquarium van Artis ! Bukan main sommige Indo,s sedikit tolol ya ! En NEE ! Vissen met een NET bij die vijvers in het Amsterdamse Bos ( Zitten tjokvol met dikke Karpers ) is ook tidak boleh ,dilarang dus ! Als u geen lid bent van Sportvisserij Nederland kunt u bij het Postkantoor een Kleine VISpas aanvragen a raison van 14 euro ,u mag dan maar 1 hengel gebruiken en alleen vissen in vijvers zonder vis b.v de vijver bij Het Americain Hotel ,zonder vis ? maar sta ik dan niet voor lul met die hengel daar ? Ja natuurlijk en dat is ook de bedoeling ! 😜🤣😂

   • A. Olive zegt:

    Hier in Amerika mogen wij niet met een net vissen. Allen de Indianen mogen dat.
    Heel vroeger viste ik s’avonds met een hengel om lobster te vangen in de Santa Monica bay. De lobster grijpt het aas en als je dan de lijn heel langzaam trekt dan laat hij het niet los. Je kan hem zo uit het water trekken

    • Bung Tolol zegt:

     @ Alleen de Indianen mogen dat !”” Ja het zelfde hier in Nederland ,alleen die Indianen mogen met een net vissen ! Maar euh………….. zijn er dan veel Indianen in Nederland ? Nee geen 1 ,daarom mogen ze ook vissen met een net .En die Indo,s mogen ook best vissen maar dan alleen ACHTER het net ! 🤣😜😁

    • Indorein zegt:

     @ … Alleen de Indianen mogen dat….@:
     Foei foei toch, meneer Olive! Zo mag u ze niet meer noemen in het huidige Amerika waar woke idioten tegenwoordig de dienst uitmaken op alle terreinen van het maatschappelijke en sociale leven.
     Indianen bestaan niet. Dat zijn native Americans, heb ik van mijn Amerikaanse familie begrepen.

     Maar …. ik vergeef het u hoor! Want ook voor mij blijven het Indianen (met de daarbij horende “indianen verhalen”) en net zoals neger/negro (dat is toch gewoon een ander woord voor zwart/black?).

     Woke people zijn m.i. juist de grootste racisten die er momenteel op deze aardkloot rondlopen.
     Ennuh …. Bung Tolol: ook in Amsterdam, uw geliefde stad, is het vergeven van de woke people (o.a. het gehele stadsbestuur en de onderliggende organisatie).

     Sorry, maar dat was even buiten het topic om.

    • A. Olive zegt:

     “Indianen bestaan niet. Dat zijn native Americans, heb ik van mijn Amerikaanse familie begrepen.”
     Heer Indorein, net als u heb ik niets te doen met “woke” want ik ben nog steeds wide awake. Ook niet dat “cancel culture” die zo oud is als Cain en Abel.
     Indianen noemen zichzelf American Indian in tegenstelling met Indian American voor mensen met een India achtergrond.
     Native Americans zijn niet alleen Indianen maar ook Samoans, Eskimo’s, Hawaiians en Guamenians. Sommige Indo’s hier zien zichzelf als Amerindo. Ik weet het niet maar misschien noemen Indonesiers hier zichzelf Indo American..

 3. Anoniem zegt:

  Als een slachtoffer van de sadistische Bersiaptijd.

  • Bung Tolol zegt:

   Ennuh ….Bung Tolol: ook in Amsterdam ,uw geliefde stad ,is het vergeven van Woke people “” Woke people ?? Apa itu ?? U bedoelt zeker Coke people ! Ja dat klopt ,Coke is zo gewoon in Amsterdam ,Binnenkort gewoon te verkrijgen bij de HEMA afd servicebalie ..Maar let op ! Awas er wordt niet verkocht aan kinderen beneden de 10 jaar .Daar zijn ze streng in in Amsterdam ,we hebben nog wel enig moreel besef !. 😎🤦‍♂️😎

   • Jan A. Somers zegt:

    ” nog wel enig moreel besef !.” Goh, dat wist ik niet, weer wat geleerd. Ik dacht altijd dat Amsterdammers zo dom zijn dat ze niet eens weten dat ze dom zijn.

    • Anoniem zegt:

     Je kan zo dom zijn dat je denkt dat je knap bent, en de anderen dom. Vele politici denken zo en dachten zo. Denk maar o.a. aan Hitler, Mussolini en andere vele politici en volksmenners.

 4. Peter zegt:

  Jan A. Somers ik word een beetje heel erg moe van met al uw onjuistheden

 5. Jan A. Somers zegt:

  Noem er eens eentje?

 6. Bung Tolol zegt:

  Weet u wat ECHT dom is ? Nou dit ! Dat +400.000 Nederlanders ( Zowel echte als gemengden ) het denken te kunnen opnemen tegen een Aziatische Grootmacht als Japan in 1941 zonder de hulp in te roepen van die + 80 miljoen Inlanders .Die 400.000 Nederlanders maakten maar 0,5 % uit van die 80 miljoen mensen ,die toen ter tijd ,die Archipel bevolkten .China met +300 miljoen mensen vocht toen al +4 jaar tegen die Jappen en niet echt met veel succes en die 400.000 Nederlanders in Indie dachten die Jappen met hun schele oogjes wel even buiten de deur te houden ,zonder hulp van die Inlanders ! Nou was het met behulp van die Inlanders ook niet gelukt ,die Jappen buiten de deur te houden ,want die Inlanders waren al meer dan 100 jaar zorgvuldig klein en dom gemaakt en totaal niet militair getraind .Die Jappen begonnen als eersten die Inlanders militair te trainen .

  • A. Olive zegt:

   “Weet u wat ECHT dom is?”
   Wat nog dommer was is het feit dat de jap dacht dat ze de oorlog tegen de USA konden winnen.
   Alleen adm. Yamamoto wist dat ze een sleeping giant hadden wakker gemaakt.
   Met de ceremony op het battle ship Missouri hijste MacArthur dezelfde vlag van adm. Perry die 100 jaar eerder in Tokio bay aankwam om het te openen
   Ook liet MacArthur de jap delegatie bij aankomst langs 8 soldaten marcheren die meer dan 2 meter lang waren om hun te imponeren. Toen de jap vanboord ging vlogen er meer dan 450 vliegtuigen over het schip.

   • Jan A. Somers zegt:

    ““Weet u wat ECHT dom is?”” Dat de Amerikanen zich niet voorbereid hadden op Pearl Harbor. Amerikaanse politici zagen de situatie niet zo ernstig in en Japan mocht niet worden geprovoceerd. Na Brits-Australisch-Nederlandse besprekingen in Singapore over het wederzijds gebruik van vliegvelden in geval van oorlog, vonden in Batavia militaire stafbesprekingen plaats over wederzijdse hulp en dislocatie van de krijgsmachten, de Maleise barrière: de Engelsen in Straat Malakka en de Zuidchinese Zee, de Nederlanders in de Indische wateren en de Australiërs op Timor en in de Arafoerazee. Op 29 juli werd de militaire noodtoestand afgekondigd; op 1 augustus verzekerde het Britse ministerie van buitenlandse zaken Nederland van ondersteuning bij een Japanse aanval, waarna op 15 augustus de Nederlandse regering besloot deel te nemen aan een oorlog indien Engeland of Amerika zou worden aangevallen. Op 30 november waren alle verloven ingetrokken, en tussen 2 december en 5 december vertrokken alle luchtstrijdkrachten naar hun oorlogsbestemming. Er werd duidelijk rekening gehouden met een Japanse aanval; maar de aanval op Pearl Harbor werd toch ervaren als een verrassingsaanval. De Indische militaire informatiedienst wist al sinds de economische besprekingen met Japan, in Batavia van Japanse acties af. De bij excursies begeleidende Nederlandse ambtenaren verstonden/spraken Japans zonder dat de Japanners dat wisten.

 7. Bung Tolol zegt:

  In 1936 had Nederlands-Indie nog een landvoogd ,die zich ontpopte als een persoon nog dommer dan dom en hij kwam niet eens uit Amsterdam maar uit Delft .Zijn naam ? Jhr B.B.de Stomme ,zijn gevleugelde uitspraak was “” Wij hebben Indie reeds 300 jaar en er komen nog 300 jaar bij ! “” Applaus ! Applaus ! Nou 6 jaar later overrompelde die Jap Ned Indie en nog eens 3,jaar later ,werd die gloednieuwe Republik Indonesia uitgeroepen ! Applaus ! Applaus ! En Jhr de Stomme ? Die had zich verscholen op zijn landgoed en durfde ook geen verzet te plegen tegen die nazi,s .Jhr de Stomme scheet in zijn broek ! En wie was tijdens de mei dagen van 1940 de minister-president van Nederland ? Dat was Jhr De Geer ,zijn bijnaam geen heer en geen eer ! Ook al zo,n held op sokken ,hij durfde wel een grote bek op te zetten tegen die Indonesische nationalisten maar hij likte de laarzen van zijn Duitse meesters bah laf en dom ! Deze twee super bodoh idioten voerden dus het bewind over Nederlands -Indie en Nederland periode 1936-1940 .Hoe was de toestand in Indie +1936 ? Antwoord PUINHOOP ! O.K hoe was de toestand in Nederland anno +1936 ? Antwoord Nog een grotere PUINHOOP ! Hoe was de toestand in de overige kolonien ? Antwoord Alleen maar PUIN en geen HOOP !

  • Bung Tolol zegt:

   Trouwens die Jonkheer De Stomme had een prachtig landhuis in Oosterbeek ,vlakbij Arnhem met mooie gazons ,tennisbanen en een schitterend zwembad ! Hij had dit schitterend landhuis speciaal gekocht om zijn rustieke ligging ver weg van de bewoonde wereld .Nou die bewoonde wereld wist hem wel te vinden ! Tijdens de slag om Arnhem : Landhuis werd een ruine ,gazons werden omgeploegd door de bommen idem dito de tennisbanen en zwembad .

  • Jan A. Somers zegt:

   “Alleen maar PUIN en geen HOOP !” En de toestand in Amerika? Pearl Harbor. En de toestand in Engeland? Twee slagschepen bij Singapore in de grond geboord. Singapore, vanuit zee niet te veroveren, was in een paar dagen zonder slag of stoot gevallen. De Japanners hadden gewoon de drinkwatervoorziening vanuit het vaste land van Malakka afgesloten.

   • Bung Tolol zegt:

    @Die Japanners hadden gewoon de drinkwatervoorziening vanuit het vaste land van Malakka afgesloten “” De drinkwatervoorziening ?? Zou ik als soldaat niet erg gevonden hebben ,ja drink alleen bier en pait muda .,zou gewoon doorvechten ja als ze ( Die Japanners) de plaatselijke Heineken fabriek opblazen ,geef ik mij meteen over ! moet niet te gek worden ! 🤣😂😁

  • Indorein zegt:

   Wat mij alleen treft is dit:

   Mijn beide opa’s heb ik nooit mogen kennen omdat boven hen (i.c.: onbekwame politici) voor hen (i.c.: de gewone burger is altijd “de lul”) werd beslist of ze konden leven of dood gaan.
   Beiden zijn omgekomen tijdens de Japanse bezetting van Ned.-Indie, de een als krijgsgevangene aan de beruchte Birma spoorlijn, de ander omdat er geen adequate medische hulp meer was toen hij een zeer ernstige verwonding opliep.
   Over mijn moeder, die werd opgepakt om voor de Japanse soldaten …. (enfin, u weet wel wat ik hier bedoel) en tot haar dood leed aan vreselijke nachtmerries ….
   Over mijn beide oma’s, die door dit alles bijna tot de bedelstaf geraakten omdat alles, maar dan ook alles hen was ontnomen (ander woord voor “ordinaire diefstal”) door de Jap[ en door Indonesiers die hun kans zagen om zich te verrijken met andermans (soms dierbare) bezittingen.

   Men kan dus heel uitgebreid redeneren en twisten over wat politici (van alle kanten) wel of niet goed deden. Het burgerlijke leed is alleen voelbaar voor de burger. De politicus kan zich (vaak achteraf) verontschuldigen of zijn standpunt verdedigen, maar dat doet dan al niets meer af aan wat de burger is overkomen.

   N.b.: De uitgebreide verhandelingen van o.a. dhr. Somers hoe e.e.a. politiek is verlopen zijn op zich overigens best wel interessant, maar geven geen verzachting aan het persoonlijke leed van de burger en zijn/haar nazaten.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik weet niet wat of uw uiterst aangrijpende geschiedenis met politiek heeft te maken. Ik zou zeggen op dat moment helemaal geen politiek, helemaal geen recht waar het in de politiek om draait.. Het gaat in het normale leven meestal niet om politici, maar om rechtsregelingen die moeten worden nageleefd. Afgesproken door ons parlement, ons vertegenwoordigende orgaan, waar u voor heeft gestemd. De problemen liggen vaak ook niet bij politici, maar bij de uitvoerende ambtenaren. Daar gaat het vaak mis bij de interpretatie van die wettelijke regelingen. Maar daar hoef je niet tevreden mee te zijn. Ik weet het, het is vaak een doolhof. Maar dat is het leven nu eenmaal. Ook leuke dingen hoor. Zo krijgt u op tijd AOW. Maar u moet wel rechts rijden, anders krijgt u een bon. Enkele tientallen Euro’s! Allemaal politiek.

   • A. Olive zegt:

    “Het burgelijk leed is alleen voelbaar voor de burger.”
    Men heeft het maar al te vaak over het burgelijk leed van de Japanse burger in Hiroshima en Nagasaki maar technisch waren er geen burgers meer in Japan.
    In de zomer van 1945 kondigde de Japanse regering hun Ketso Go (operation decisive) aan.
    Iedereen was gemobilizeerd, er waren geen burgers meer. Dit was gedaan om de Amerikanen de angst aan te jagen voordat ze een invasie zouden beginnen.
    Hun plan backfired met die twee bommen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.