Komt er nu dan tóch compensatie voor Molukse KNIL-militairen? 

Aan dat laatste gaat nu mogelijk iets gebeuren. In de deze week ondertekende overeenkomst is vastgelegd dat KNIL- Ambonezen ongewild pensioenen en salarissen zijn misgelopen en dat de ondertekende partijen zich in gaan spannen om ‘een materiële regeling bij het Ministerie van Defensie voor te leggen om dit hiaat weg te nemen.”Per persoon denken we richting 200.000 euro’Hoeveel geld die regeling gaat kosten staat nog niet in de overeenkomst. Maar volgens Leo Reawaruw van Maluku4Maluku gaat het om een substantieel bedrag. “We spreken niet over een collectieve claim, want dat is het niet. Maar je mag uit gaan van bijna 4000 militairen die met een arbeidscontract de boot op gingen naar Nederland. Per persoon denken we te gaan richting 200.000 euro.– EenVandaag

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Komt er nu dan tóch compensatie voor Molukse KNIL-militairen? 

 1. PLemon zegt:

  @2017 werd er al geclaimd

  # een jaar later met deze actie?

  *** Citaat: ” Leeuwarder Courant / Dagblad van het Noorden – 1 oktober 2018

  Om aandacht te vragen voor eerherstel voor oud KNIL-militairen hangen eind deze maand portretten van hen in het
  Europees Parlement in Straatsburg. Het initiatief hiervoor komt van PVV-Europarlementariër Marcel de
  Graaff en Leeuwarder Leo Reawaruw, voorzitter van de stichting Maluku4Maluku.k

  https://maluku4maluku.com/?p=869

 2. Jan A. Somers zegt:

  Jullie gooien het gezellig weer door elkaar. Volgens mij waren er bij het KNIL twee soorten arbeidsovereenkomsten. Eentje voor de Nederlanders (Europeanen) en eentje voor de inheemsen. De Europese KNILlers vallen gewoon onder de Indisch ambtenaren, net als de burgerlijke ambtenaren. De arbeidsovereenkomst voor de inheemsen ken ik alleen van ‘horen zeggen’.

  • Henk Anthonijsz zegt:

   Wat een drukte over deze pensioenen. Ben 94 jaar. Het interesseert mij niet. Laat maar komen wat komen moet. Geniet van de dag.

 3. Boeroeng zegt:

  Jan, .
  Ik stel de vraag of deze claim dezelfde is als die van 2016 en 2017, zie de linkjes.
  Het artikel van eenvandaag geef geen uitleg over deze claim.
  Eerder las ik ooit dat deze claim gebaseerd is op het vernoemen van wachtgeld in een geschreven tekst van het dienstbevel dat men zich moet inschepen voor vertrek naar Nederland

  https://www.bd.nl/binnenland/knil-soldaten-eisen-66-jaar-wachtgeld-van-overheid~a2606cfa/
  https://indisch4ever.nu/2017/07/21/ex-knil-soldaten-eisen-66-jaar-wachtgeld-op/

 4. Jan A. Somers zegt:

  “of deze claim dezelfde is als die van 2016 en 2017, zie de linkjes.”
  Dezelfde onduidelijkheid. De eerste link noemt militairen van het KNIL. Maar het gaat ook specifiek over de overtocht naar Nederland, en dat gaat volgens mij over de Molukse militairen. De tweede link geeft dezelfde verwarring. Maar hoe dan ook, die arbeidsovereenkomsten zijn met de Indische regering gesloten, en vallen dus onder de algemene salarisrechten van de Indisch ambtenaren. Als wij het al niet snappen, hoe dan met de Nederlandse regering en Kamer? Waar is de KNIL-gesprekspartner van de Nederlandse regering mee bezig? Jammer van die verdeeldheid. De verantwoordelijke mensen in regering en Kamer, snappen er nu niks van, en lezen dus nier verder. Ga je huiswerk maar een keen keertje overdoen.

 5. PLemon zegt:

  @ Als wij het al niet snappen, hoe dan met de Nederlandse regering en Kamer?

  # rommelig?

  *** Uit de lezing van Henk Smeets, gehouden tijdens de presentatie:
  In Nederland gebleven
  Nieuwe inzichten op basis van het onderzoek

  Citaat: ” Het ontslag uit militaire dienst – De besluitvorming ten aanzien van het ontslag in de ministerraad is nogal rommelig geweest: nadat in de ministerraad ontslag op dat moment ‘inopportuun’ werd verklaard en een ambtelijke commissie werd belast met het onderzoeken van de consequenties van een eventueel ontslag, ging deze commissie er ten onrechte van uit dat de ministerraad al tot ontslag had besloten. Door aanvaarding van de ambtelijke nota werd het ontslagbesluit vervolgens impliciet genomen.
  Waarom wilde de Nederlandse regering de Molukse ex-KNIL-militairen niet in de Koninklijke Landmacht handhaven. Formeel worden daar doorgaans twee redenen voor opgegeven: de militairen hadden op grond van de RTC-akkoorden de Indonesische nationaliteit en Indonesiërs hoorden niet thuis in het Nederlandse leger; en: Nederland had Indonesië beloofd dat de militairen niet operationeel zouden worden ingezet.
  Echter: tegelijkertijd dienden Molukse Marinemensen en een beperkt aantal commando’s, terwijl zij de Indonesische nationaliteit hadden, in de Nederlandse krijgsmacht. Zeker veertien van hen werden – nog in het bezit van de Indonesische nationaliteit – uitgezonden naar Korea.
  De belofte om de ex-KNIL-lers niet operationeel in te zetten werd aanvankelijk door het kabinet zeer beperkt uitgelegd: het zou betekenen dat beloofd was om Molukkers niet operationeel in te zetten op Nederlands Nieuw-Guinea. Dat veranderde toen Molukkers het ontslag aan gingen vechten en de regering de belofte aan Indonesië daartegen in stelling bracht. Vanaf toen werd – hoewel niet eens consequent – uitgegaan van niet-operationaliteit waar ook ter wereld.
  Maar veel belangrijker voor het ontslag was een andere reden, die niet te berde werd gebracht in relatie met de demilitarisering, die het ontslagbesluit oversteeg en lange tijd de basis vormde van het Molukkersbeleid: het feit dat de Nederlandse regering vond dat een Molukse bevolkingsgroep niet in Nederland diende te blijven, hier eigenlijk niet had mogen komen en – nu zij er eenmaal was – zo snel mogelijk weer zou moeten verdwijnen. Politici en ambtenaren hadden de overtuiging dat de Molukkers niet in staat zouden zijn te ‘assimileren’ in de Nederlandse samenleving. Een enkeling mocht wel blijven, maar een groep van 12.500 mensen niet.

  Bij het ontslagbesluit was sprake van rommelige besluitvorming.

  http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN_iyBTAyNjL29DC28fQ4MQM6B8JJK8gZuzEVDe2NvEMtDIyN3SlIBuP4_83FT9gtyIcgCUmD04/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJWSTY!/

  • Jan A. Somers zegt:

   “tegelijkertijd dienden Molukse Marinemensen en een beperkt aantal commando’s, terwijl zij de Indonesische nationaliteit hadden, in de Nederlandse krijgsmacht.” Volgens mij met een Nederlandse arbeidsovereenkomst in de Nederlandse KM en KL. De inheemse KNILlers waar het hier om gaat hadden een Indische arbeidsovereenkomst in het (Indische!) KNIL .Ik heb daar verder geen verstand van. Waar het mij hier om ging is dat in de berichtgeving rommelig wordt omgegaan met Europese en Indonesische KNILlers. Buiten de Indisch ambtenaren om.

   • PLemon zegt:

    @De inheemse KNILlers waar het hier om gaat hadden een Indische arbeidsovereenkomst in het (Indische!) KNIL

    #gelijkgetrokken in deze situatie ( bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving als Nederlander wordt behandeld, en die na afloop van zijn diensttijd naar Nederland is vertrokken …)

    *** Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen
    [Regeling vervallen per 14-11-2007.]
    Geldend van 01-01-2006 t/m 13-11-2007 p
    Wet van 18 maart 1998, houdende financiële compensatie voor langdurige militaire dienst (Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen

    In deze wet wordt verstaan onder:

    a.militair: degene die onder de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden als beroepsmilitair in werkelijke dienst is geweest bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger/Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), tijdens de vervulling van die dienst Nederlander was of in die periode geen Nederlander was maar thans op grond van de Wet betreffende de positie van de Molukkers bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving als Nederlander wordt behandeld, en die na afloop van zijn diensttijd naar Nederland is vertrokken of teruggekeerd dan wel door de zorg van de Nederlandse regering is overgebracht naar Nederland;

    b.werkelijke dienst: de door de militair vóór 26 juli 1950 bij het KNIL doorgebrachte diensttijd, voor zover die tijd voor Indonesisch pensioen in aanmerking zou zijn gekomen;

    Artikel 2 1
    [Vervallen per 14-11-2007]

    De gewezen militair die een werkelijke dienst aantoont van ten minste vijf maar minder dan vijftien jaren en voor wie geen recht of uitzicht bestaat op vergelding van die tijd met enig pensioen of uitkering bij wijze van pensioen, en die in de periode voor de inwerkingtreding van deze wet ten minste één jaar onafgebroken in Nederland gevestigd is geweest, heeft aanspraak op een eenmalige uitkering ten bedrage van € 3 403,35

    https://wetten.overheid.nl/BWBR0009473/2006-01-01

    • Jan A. Somers zegt:

     “als Nederlander wordt behandeld” Geldt dat ook voor het pensioen? Volgens de arbeidsovereenkomst wordt pensioenpremie gestort bij het ABP.. Op basis van de afspraken in de arbeidsovereenkomst, die kunnen verschillen tussen Europese en Inlandse militairen. Daar houdt het mee op, het ABP (nu SAIP) betaalt pensioen uit op basis van betaalde premies, daar heeft een overheid geen zeggenschap meer over. Dat betekent verschil in pensioenrechten tussen Europese en Inlandse gepensioneerden. Als je als overheid dan ook de pensioenen gelijk wilt trekken krijgt u een vriendelijk briefje van het ABP: Wilt u zo vriendelijk zijn de ontbrekende premiebedragen naar ons over te maken?

 6. PLemon zegt:

  @Dat betekent verschil in pensioenrechten tussen Europese en Inlandse gepensioneerden

  #ook met dit voorbeeld:( Indonesische staatsburgers gewezen Nederlanders worden geacht hun Nederlanderschap te hebben behouden, dwz warga negara’s?)

  *** Garantiewet Militairen K.N.I.L.
  Geldend van 23-02-2011 t/m heden 76
  Wet van 22 juni 1951, houdende vaststelling van zekere waarborgen jegens bepaalde groepen militairen en gewezen militairen van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkingen.
  1Voor de toepassing van deze wet zullen Indonesische staatsburgers gewezen Nederlanders worden geacht hun Nederlanderschap te hebben behouden, met dien verstande, dat de artikelen 3a en 3b voor hen niet van toepassing zijn en dat de garanties zich te hunnen aanzien niet uitstrekken tot het recht op vrije overtocht naar Nederland.

  …dat de uitkeringen, waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, niet of slechts ten dele zullen worden genoten in de gevallen, waarin de betrokken militairen, gewezen militairen of nagelaten betrekkingen reeds een uitkering ontvangen ingevolge de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0002077/2011-02-23#Artikel7a

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik weet nog steeds niet hoe of het met die pensioenrechten is/wordt geregeld. De overheid/werkgever moet krachtens de arbeidsovereenkomst pensioenpremies afdragen, daar houdt het mee op. Over de pensioenuitkeringen zelf heeft de werkgever niets te vertellen, dat is de bevoegdheid van het pensioenfonds, heeft de werkgever niets mee te maken. Alleen mogelijk als nabetaling door de werkgever van niet afgedragen premies. Het fonds kijkt alleen naar betaalde premies, niet naar Nederlanderschap of zo. Geld, geld, geld! Gelukkig maar, het geld dat is overgemaakt door de werkgever is mijn(!) geld. Voor mijn(!) overeengekomen pensioen. (voor zover daar de premie over is betaald). Wat te doen met de na 27 december 1949 door de werkgever Indië > Indonesië niet betaalde premies?

   • PLemon zegt:

    @Ik weet nog steeds niet hoe of het met die pensioenrechten is/wordt geregeld.

    *** Wet pensioenvoorzieningen K.N.I.L.
    Wet van 29 mei 1952, houdende nadere regelen met betrekking tot de pensioenaanspraken van bepaalde groepen van gewezen militairen van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger, alsmede van hun nagelaten betrekkingen

    Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere regelen te stellen met betrekking tot de pensioenaanspraken van bepaalde groepen van gewezen militairen van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger, alsmede van hun nagelaten betrekkingen;

    Art 1
    Het pensioen, waarop de militair, die op of na 27 December 1949 in vaste militaire dienst was bij het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger en ingevolge artikel 32 van de “Regelingen betreffende militaire aangelegenheden”, II, Hoofdstuk IV, gehecht aan de Overgangsovereenkomst, behorende bij de Mantelresolutie der Ronde Tafel Conferentie, werd geplaatst in vaste militaire dienst bij de Koninklijke landmacht, en op wie, indien deze plaatsing niet was geschied, artikel 39 dan wel artikel 40 van genoemde regelingen, II, Hoofdstuk V, van toepassing zou zijn geweest, recht kan doen gelden krachtens de Pensioenwet voor de landmacht 1922, zal niet minder bedragen dan het pensioen, waarop hij recht zou hebben kunnen doen gelden bij toepassing van genoemde artikelen 39 en 40
    Artikel 4
    De op 24 Juli 1950 tot het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger behorende militairen, die op deze datum nog niet een van de bestemmingen, genoemd in artikel 32 van de “Regelingen betreffende militaire aangelegenheden”, II, Hoofdstuk IV, gehecht aan de Overgangsovereenkomst, behorende bij de Mantelresolutie der Ronde Tafel Conferentie, hadden gevolgd – met uitzondering van diegenen, die buiten Indonesi verbleven en bestemd waren af te vloeien in het werelddeel waar zij zich op genoemde datum bevonden – en die met ingang van genoemde datum tijdelijk dienst verrichten bij de Koninklijke landmacht, worden, voor de toepassing van de Pensioenwet voor de landmacht 1922, geacht militairen van de Koninklijke landmacht te zijn zolang zij genoemde dienst verrichten.

    https://www.bc.nl/wettenbank/BWBR0002090-Wet-pensioenvoorzieningen-knil.html

    (Het jaar 2017 zal een belangrijke worden voor de doelstellingen van Maluku4Maluku en dat ten eerste het bereiken van het binnenhalen van alle rechten(Backpay en KNIL achterstallige pensioengelden / wachtgelden) voor de eerste generatie. Op termijn mogelijk erkenning en voldoening voor de tweede generatie dat pas in het jaar 2018. Wij gaan er voor, en ik hoop dat een ieder met een achtergrond uit Nederlands-Indië ons daarin wilt steunen. Dit kan heel simpel, en dat is mijn blogs te delen op jouw tijdlijn op Facebook. De strijd voor alle rechten vanuit Nederlands-Indië is nog niet gestreden. Verre van dat, maar we moeten nu met ons allen “alles of niets” mentaliteit aanmeten. Want over twee of drie jaar is er niets meer over van onze ouderen, of te wel de eerste generatie. Het eeuwige leven is niemand op aarde gegeven. Maar er wij bereiden nog een kort geding voor om de KNIL pensioenrechten binnen te slepen. Of wij de erfgenamen er bij in kunnen betrekken in de eis moet nog onderzocht worden, mogelijk kunnen we dat in openbare vergaderingen in woonwijken met elkaar gaan bespreken. Want men moet ook iets gaan beseffen vooral als Molukse samenleving dat beide rechtszaken bepalend zijn voor de toekomst. Want hier mee laten we aan een ieder merken dat wij een geheel andere achtergrond hebben, als vluchtelingen of allochtonen. De gemiddelde Nederlander is slecht in haar eigen geschiedenis waar ook zwarte bladzijden zijn geschreven. Maar die willen ze allemaal vergeten. https://reawaruw7.com/2017/01/19/hoopstilte-voor-de-storm-voor-nederlandse-veteranen/ )

    • Jan A. Somers zegt:

     Leuk zo’n wet uit 1952. En er toch nog een en ander moet gebeuren. Wat is er na 2017 gebeurd? Ben benieuwd wie die pensioenuitkeringen moet betalen. Als de premies niet aan het ABP zijn betaald, zal de belastingbetaler er voor moeten opdraaien. Wat zal de Kamer er van vinden?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.