Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

jesparaplu Verslag dhr Ted Hartman — 14 mei 2013 Het was druilerig, geen warme Lentedag, maar toch een goede opkomst.
De penningmeester Evert van Renesse van Duivenbode en secretaris Anneriet de Pijper namen de honneurs waar voor de voorzitter Jan van Wagtendonk, die verhinderd was. Evert heeft het prima gedaan, deze aanbieding van de 222e Petitie. Hij geeft zelf toe , niet zo goed thuis te zijn in de diplomatieke taal en alles “recht voor z’n raap” te zeggen!

Japanners weten dat ze fout zijn, dat ze zich altijd achter het San Francisco Vredes Verdrag verschuilen, de zaak van de Comfort Women verdraaien en het begrip moraal niet kennen, wel “cultuur,” bushido (Japans letterlijk “weg van de krijger”) was de veronderstelde erecode van de samurai (bron: Wikipedia). Oorlogsmisdaden verheerlijken en beweren dat dit herdenken een interne aangelegenheid is. Onbeschrijfelijke arrogantie, nooit de minste geringste tegemoetkoming, gevolg is behoorlijke ergernis en wantrouwen door de buurlanden.
Dit is zijn persoonlijke mening, zegt Evert, na alles besproken te hebben bij het overhandigen van de maandelijkse petitie.
Eén minuut stilte als eerbewijs voor de gevallen slachtoffers en het zingen van het Lied van de Gevangenen met op de achtergrond het klokgelui van het Vredespaleis, beëindigden de ceremonie.

Tijdens de lunch in Hotel Belair is behalve over de petitie, ook over de Stille Tocht nagesproken en over de daardoor behaalde resultaten. Anneriet de Pijper deelt mede dat voor het toegezegde Algemeen Overleg de Staatssecretaris Van Rijn de brief nog niet klaar heeft met punten over de NIOD rapporten voor de Vaste Kamercommissie VWS. De AWBZ en Zorg waren eerst aan de beurt. Wij moeten wachten, kunnen de politiek niets afdwingen.

Onze vurige hoop is nu alleen dat zij zich aan hun woord houden om de NIOD rapporten boven water te halen. Het zou toch onterecht zijn als na die 10.660 handtekeningen de rapporten niet besproken zouden worden. Over de “Indische Kwestie” zal volgende week een gesprek plaatsvinden over de plus- en minpunten. Met het vooruitzicht op de grote Jaarlijkse Ledenvergadering op 4 juni, wordt de kumpulan gesloten.

Vrije vertaling van de 222e petitie:

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster
Zijne Excellentie Shinzo ABE
Eerste Minister van Japan

Den Haag, 14 Mei 2013
Petitie: 222
Onderwerp: Bezoeken aan de Yasukuni Tempel krenken de oorlogsslachtoffers

Excellentie,

Het is diep schokkend voor de slachtoffers van de Japanse militaire terreur dat ministers van uw regering en parlementsleden de Yasukuni Tempel blijven bezoeken met de verontschuldiging Japan’s oorlogsdoden te vereren.
Zoals u bekend zijn onder de doden die met de bezoeken worden geëerd 14 voor oorlogsmisdaden veroordeelde vroegere Tweede Wereldoorlog oorlogsleiders. Deze keer heeft u de Yasukuni Tempel niet bezocht, maar schonk u benodigdheden gemaakt van hout en materiaal, met uw naam en titel ter decoratie van een altaar in de Yasukuni Tempel. Indirect keurt u de Yasukuni bezoeken door uw partijgenoten dus goed. Zij ontkennen Japan’s boosaardig en onmenselijke militaire geschiedenis en demonstreren hiermee dat Japan niets geleerd heeft van zijn verleden. Hoe vaak moeten wij u hierop wijzen. Verontschuldigingen zijn waardeloos zolang u deze beledigingen goedkeurt.

Eerste Minister
Wat een tegenstelling met de Nederlandse herdenking op de 4e mei. De Nederlanders gedenken hun oorlogsdoden zowel in Europa als in Azië bij het Dam monument. Onze Koning en Koningin legden een krans en eerden de gevallenen. Beiden waren zichtbaar bewogen en geëmotioneerd betrokken. De vroegere commandant van de Nederlandse strijdkrachten, Generaal Van Ulm, herdacht de oorlog en de egocentrische houding van hen die oorlog verheerlijken voor eigen roem. Hij adviseerde een ieder nadrukkelijk aan de gevolgen van oorlog en de misdadige aspecten ervan te denken. Ophitsers van oorlogen hebben geen respect voor anderen, alleen voor zichzelf. “Noch u, noch ik, maar wij allemaal moeten ons aan deze raad houden.”

Eerste Minister
Helaas, het schijnt dat u en uw partij Japan’s militaire verleden blijven verheerlijken. Het veranderen van de grondwet en het herinneren aan de effectieve datum van het San Francisco vredesverdrag geeft Japan’s economie geen nieuw leven. Het zal het uitzicht op hoop en vastberadenheid voor de toekomst niet herstellen. Het is praktisch tegenstrijdig: zolang Japan zijn morele verantwoordelijkheid niet inziet voor de slachtoffers en hun naasten van de Tweede Wereldoorlog zal Japan’s relatie met de wereld gespannen zijn en wantrouwen wekken.

U kunt deze verantwoordelijkheid niet aan uw en Japan’s kinderen overdragen.

Duitsland had geen vredesverdrag nodig om in te zien dat er geen hoop en vastberadenheid voor de toekomst zou zijn. De naoorlogse leiders in Duitsland begrepen na de oorlog onmiddellijk dat op het Duitse volk nooit meer vertrouwd kon worden zolang zij de fouten van de Tweede Wereldoorlog niet erkenden. Zij toonden respect en erkenning en betaalden genoegdoening voor hun overtredingen.
Japan gebruikte het San Francisco Vredes Verdrag alleen ten voordele van zichzelf, het ging zijn morele verantwoordelijkheid uit de weg en daardoor zal het Japan blijven achtervolgen. Ondertussen kwetst Japan zijn slachtoffers met het bezoeken aan de Yasukuni Tempel.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,
J.F. van Wagtendonk, Voorzitter

______________________________________

Originele versie van de 222e petitie:

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

His Excellency Shinzo ABE
Prime Minister of Japan

The Hague, 14 May 2013.
Petition: 222
Subject: Visits to the Yasukuni Shrine hurt the war victims.

Excellency,

It hurts the victims of the Japanese military war terror that ministers of your government and members of the Japanese parliament continue to visit the Yasukuni Shrine allegedly honoring Japan’s war dead. As you know among the dead honored by the visits are 14 former World War Two war leaders convicted of war crimes. This time you did not visit the Yasukuni shrine, but you paid for equipment made of wood and fabric, bearing you name and title, decorating an altar at the Yasukuni Shrine. Indirectly thus you approved the Yasukuni visits by your party members. These visits hurt. They deny Japan’s vicious and brutal military history and demonstrate that Japan did not learn from its past. How often do we have to tell you this? Excuses are meaningless as long as you approve of these insults.

Prime Minister
What a contrast to the Dutch remembrance on May 4th. The Dutch remembered their war dead both in Europe and in Asia at the Dam monument. Our new King and Queen laid a wreath and paid respect to those who died. Both were visibly moved and emotionally involved. The former commander of all Dutch military forces General Van Uhm reflected on war and the egocentric attitude of those who glorify war for their personal benefit. He strongly advised all to remember the consequences of war and its criminal aspects. War mongers have no respect for others but for themselves. ”Not you nor me, but we all must adhere this advice.”

Prime Minister
However it appears that you and your party continue to glorify Japan’s military past. Changing the constitution and remembering the effective date of the San Francisco Peace treaty does not revive Japan’s economy. It does not restore a sense of hope and determination for the future. In practice it is contrary; as long as Japan does not acknowledge its World War Two moral responsibility to the victims and their next of kin Japan’s relations in the world will be strained and suspect.

You cannot pass this responsibility to your and Japan’s children.

Germany did not need a peace treaty to recognize that there was hope and determination for the future. The post war leaders of Germany recognized immediately after the war that the German nation would never be trusted again as long as they did not acknowledge the wrongdoings during World War Two. They paid respect, acknowledged and compensated for their wrongdoings.
Japan used the San Francisco Peace Treaty only to its own benefit, avoided its moral obligations and will remain haunted for it. In the meantime Japan hurts the victims by visiting the Yasukuni shrine.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk
President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

13 reacties op Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

 1. Ted Hartman zegt:

  Het verslag staat er voor mei 2013 op en nu op naar de Jaarvergadering van de Stichting Japanse Ereschulden, de Stichting die zich samen met de Stichting het Indisch Platform en overige betrokken organisaties HARD maakt voor de Indische Kwestie en Erkenning, óók en vooral door Japan!
  Nelly, bedankt altijd voor de medewerking. En nu, ajo, allemaal op in grote getale naar de Jaarvergadering want we laten ons niet kisten.
  Ted Hartman wenst de voorzitter Jan van Wagtendonk en bestuursleden ALLE GELUK – KRACHT en STERKTE toe om VOL TE HOUDEN, de eerste resultaten zijn reeds bereikt!

 2. Pierre de la Croix zegt:

  Dank voor uw aanmoediging meneer Hartman, maar ik blijf gewoon thuis en zal misschien rustig schoffelen in mijn tuintje, blik op oneindig en verstand op nul, want ik heb geen zin mij HARD te maken voor de Indische Kwestie en Erkenning, dat zou de vrede in mijn hart verstoren.

  Enne ….. over “niet laten kisten” gesproken, eens zullen we ons dat toch moeten laten welgevallen, voor de laatste gang.

  Pak Pierre

  • bo keller zegt:

   Als ik me goed heb laten voorlichten voor de gang eindeloos,
   is de goedkopere versie een doos van geperst karton.
   dus geen” in kisten ” maar ”In do-sen”.
   Ken ook in blikken sih! Adoeh bingoeng ja.
   siBo

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ja, dat is waar Pak Bo. Men kan zich tegenwoordig ook in een bèsèk laten begraven of cremeren. Goed voor het milieu en mooi voor de dapperen die zich onder geen beding willen laten kisten.

    Pak Pierre

 3. eppeson marawasin zegt:

  Wapenspreuken:

  Creamtorium – Laat je niet kisten, bij ons komt alles in kannen en kruiken!

  Begraafplaats – Zand erover!

  Luchtbegrafenis***, ook wel hemelbegrafenis, is een type lijkbezorging die in Azië voorkomt. Hierbij wordt de overledene aan dieren, met name vogels als gieren, gegeven. Letterlijk is het woord begrafenis (teraardebestelling) dus onjuist.

  Na het overlijden leest een lama aan de dode drie tot vijf dagen voor uit het Tibetaans dodenboek, om de ziel de tijd te geven uit het lichaam te treden. Op de dag zelf brengen de ragyabas het lichaam voor zonsopkomst naar een open plek, waar het in stukken wordt gesneden en aan de gieren wordt gevoerd. De botten worden vervolgens verpulverd en met meel vermengd wederom aan de gieren gegeven. Het overgebleven restant wordt verbrand.

  Redenen voor de luchtbegrafenis in Tibet zijn terug te voeren op een gebrek aan brandhout voor crematie en een te harde, bevroren grondlaag voor teraardebestelling.

  In de Tibetaans boeddhistische opvatting bestaat tevens een mens uit vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Vier manieren van lijkbezorging zijn hieraan gerelateerd door middel van respectievelijk een begrafenis, het in het water werpen van het lichaam, crematie en de luchtbegrafenis.

  In Tibet is de luchtbegrafenis (jhator) een vaak voorkomend gebruik. In India kennen de Parsi de luchtbegrafenis met gieren in de zogeheten Toren van Stilte (dokhma), echter Diclofenac in het milieu heeft daar geleid tot grote sterfte onder de gieren.

  Daarnaast werd het ook in beperkte mate in Perzië toegepast en tot aan het begin van de 20e eeuw was het gebruik in Mongolië.

  ***BRON: Wikipedia

  e.m.

  • bo keller zegt:

   Pak Marawasin
   Bedankt u maakt me wel wakker met de luchtbegrafenis en daarbij
   hoop ik niet dat het voor enkelen onder ons een eng verhaal
   gaat worden want zoals we ’t wel weten zijn er meerdere
   mogelijkheden om een persoon een waardige laatste rustplaats
   te bezorgen.
   Zoals ik eerder geschreven had ben ik in toenmalig
   Ned.Nw-Guinea betrokken bij geweld acties in het oerwoud en
   slachtoffers.
   Ik herhaal oerwoud en daar kan je ivm.de wortels niet diep genoeg
   de grond in komen.
   De enige mogelijk blijft van de grond af en deze persoon
   een waardige rustplaats in een boomvork gegeven.
   Dat hij vredig moge rusten.
   siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   “Luchtbegrafenis”, werd die ook niet in Argentinië toegepast?

   Pak Pierre

  • Jan A. Somers zegt:

   Herbegrafenis – verzamelgraven op Kembang Kuning.

 4. Anoniem zegt:

  Ik vind Ted Hartman, Jan van Wachtendonk en al de andere leden geweldig. Helaas kan ik er nooit bij zijn. Blijf zo doorgaan, misschien kont er nog eens wat.
  Cap

  • Ted Hartman zegt:

   Bedankt Cap. Hoevelen zouden er graag wel bij willen zijn, maar kunnen niet meer, helaas. En . . . ik zou wel eens willen zien wie de eersten zullen zijn ALS er TOCH nog wat uit ’s lands schatkist rolt . . .
   Of als ze ons dat in het vooruitzicht SCHENKEN . . . . Ted

 5. Pierre de la Croix zegt:

  Als de heer Hartman over de acties die hij en de zijnen voeren voor erkenning van ereschuld door het Nederlandse en Japanse gouvernement op dit openbare blog schrijft “En . . . ik zou wel eens willen zien wie de eersten zullen zijn ALS er TOCH nog wat uit ‘s lands schatkist rolt ….” dan moge ik als eenvoudig meelezertje toch wel schrijven dat ik die uitlating heel aanmatigend vind.

  Pak Pierre

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.