Maandelijkse demonstratie st. Japanse Ereschulden

jesfebr1
De tweede dinsdag in februari 2013, aanbieding van de 219e petitie en daarna kumpulan in Hotel Bel Air. Blijde gezichten ondanks snerpende kou. Want de zon breekt door. De spandoeken hangen, onder andere: Japan pay your debts! 
korte videoregistratie (met muziek van Indisch Muziekanten Collectief)
De petitie geeft in scherpe bewoordingen onze zoveelste aanklacht weer tegen het arrogante Japan. Zie de petitie in het Engels en de vertaling, hieronder.
Het onderhoud bij de overhandiging neemt dientengevolge een aardige tijd in beslag. Het moet hard tegen hard gaan, het gaat om de nieuwe Eerste Minister in Japan zelf,  die, evenals zijn voorgangers, nooit reageert. En deze Shinzo ABE staat bekend als de meest supra-nationalische ooit. Nu wil hij de in het verleden niet-officiële excuses voor Japans verleden, terugdraaien, “heroverwegen”. Wat natuurlijk olie op het vuur van zijn buren betekent! Dit bespreken de geduldig wachtende supporters die zich daardoor en daarover tegelijk goed opwarmen. Echter hebben we geleerd niet boos te worden. Spreken dan maar over Indische herinneringen die we elke maand nog altijd ophalen. Met bewondering voor het bestuur. voorzitter Jan van Wagtendonk en zijn secondanten, de dames Anneriet de Pijper en Brigitte van Halder, alsmede de penningmeester Evert van Renesse van Duivenbode. Zij halen elke maand toch maar de kastanjes voor ons uit het vuur.
Als het bestuur eindelijk terugkomt, nemen we de gebruikelijke minuut stilte voor de slachtoffers in acht en zingen het Captive’s Hymn. De spandoeken worden opgeborgen voor de volgende demonstratie. Waarna we richting Hotel Bel Air gaan voor de welverdiende toch wel luxe lichte lunch.
jesfebr2
Over De Indische Kwestie voor Rechtsherstel, héél belangrijk, krijgen we te horen, daarvoor wordt een Stille Tocht georganiseerd. Door een professionele organisatie in samenwerking met Het Indisch Platform, de spreekbuis van de regering. Deze Kwestie is nog steeds niet afgedaan nadat ons in 2011 door de regering de deur werd gewezen. De 10.000 handtekeningen en meer, voor de petitie De Indische Kwestie, die men tot 1 maart verzamelt, worden na de Stille Tocht aangeboden aan de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer. U en wij worden gevraagd de datum van die Stille Tocht vrij te houden en aan te tekenen in onze agenda, op de kalender etc. Begint bij het Vredespaleis en eindigt op het Plein tegenover het gebouw van de Tweede Kamer. Het wordt de 3e dinsdag van maart, namelijk 19 maart 2013.
Van de eerste generatie leven er niet veel meer, hulde aan de tweede en derde generatie die dit mede organiseren en die hierdoor de leden van de Tweede Kamer duidelijk tonen dat zij de strijd tegen onrecht voortzetten.   
Graag, héél graag, wordt u met al uw familie, vrienden, sympathisanten, kinderen en kleinkinderen verwacht, om die dag mee te lopen. Wilt u zich eventueel opgeven, het e-mailadres is: ikloopmee.ip@gmail.com
Met deze zo belangrijke Stille Tocht in het vooruitzicht, nemen we van elkaar afscheid. DIT IS DE GROOTSTE KANS, OM EEN VASTBERADEN INDISCH FRONT aan NEDERLAND te tonen.
===
VERTALING van de Engelse petitie 219.

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 12 februari 2013.

Petitie: 219

Onderwerp: Elk nadeel heeft een voordeel – Johan Cruijff

Excellentie,

Degenen die de geschiedenis vergeten, zijn tot herhaling ervan veroordeeld. Generaties van Japanners zijn misleid voor wat hun recente geschiedenis betreft, in het bijzonder over de oorlog in het Stille Oceaan gebied. Onder de valse banier “Azië voor de Aziaten” begon Japan een koloniale oorlog om Europeanen te verdrijven. Nederlands Oost Indië, nu Indonesië, was een van hun doelen onder het voorwendsel dat de Nederlanders weigerden Japan handelswaar te leveren. In In feite was het om Japan’s kolossale groeiende oorlogsmachine te steunen. De Japanse militairen en hun agenten bezetten Nederlands Oost Indië en zonderden de Nederlanders af voor totale vernietiging. Zo sinister was het. Dat is de recente geschiedenis van Japan. Het ruïneerde Japan financieel omdat militair nationalisme aan de macht was. Japan kreeg de slechte naam van tirannie, wreedheid en het niet respecteren van de mensenrechten. Het globale oordeel over Japan is er een van vrees, daar Japan nog altijd weigert de gevolgen van zijn oorlogsmisdaden te accepteren.

Eerste Minister,

Het schijnt dat u geobsedeerd bent door de feiten en het slecht beeld dat de oorlog in de Pacific Japan geeft. U wenst de in het verleden afgelegde verklaringen door Japanse Eerste Ministers te herzien en een nieuwe verklaring uit te geven.

Een verklaring gericht op de toekomst geschikt voor de 21e eeuw. U gaat serieus denken over het tijdstip van verschijnen. De voorgaande verklaringen door Japan´s Eerste Ministers zijn niet door de slachtoffers en schijnbaar noch door u geaccepteerd. De verbale verontschuldigende uitdrukkingen hadden geen zin. Zij namen geen morele verantwoording voor de misdaden van de Japanse militairen en hun agenten. Zij maakten geen melding van de oorlogsmisdaden. Politici gaan door met het eren van oorlogsmisdadigers. Het Japanse Parlement werd niet op de hoogte gebracht en in tegenstelling tot Duitsland weigerde Japan de noodzaak in te zien van een herstelprogramma voor individuele slachtoffers van Japan´s tirannie en wangedrag. Bij het herzien van een verklaring voor de toekomst dient u serieus de hele geschiedenis te aanvaarden en de gevolgen daarvan voor Japan´s morele verantwoordelijkheid te accepteren.

Eerste Minister,

Maar weinig mensen in de wereld geloven echter dat u als Eerste Minister de noodzaak wilt inzien om wat te doen aan het gebrek aan kennis van het Japanse volk. De jeugd gaat voort met misleid te blijven voor wat aktuele feiten en getallen betreft van Japan´s recente geschiedenis. Men neemt aan dat u voortgaat met de feiten te bedekken. Nochtans zouden we ons kunnen vergissen en om onze beroemde voetballer Johan Cruijff te citeren: “elk nadeel heeft een voordeel.” Om de ware feiten van de geschiedenis aan te pakken zult u zien dat een verontschuldiging alleen waarde heeft als het gepaard gaat met een aannemelijke genoegdoening voor de schade de individuele oorlogsslachtoffers aangedaan. Japan kan het zich, ondanks de economische problemen, veroorloven. Laat ons het onder ogen zien, het werd Japan toegestaan als natie te herrijzen, gebaseerd op de voorwaarden van het San Francisco vredesverdrag om een zeer welvarend volk te worden. Dit ging ten koste van in het bijzonder de Nederlandse oorlogsslachtoffers die zowat alles kwijt waren, maar door hetzelfde verdrag verloren zij  hun rechten op schadevergoeding van Japan. Bij een terugblik in het verleden voor de toekomst, zou erkenning van morele verplichtingen Japan kunnen voorbereiden op die toekomst. Dat zou een voordeel opleveren voor Japan in de zin van het gezegde van Johan Cruijff! Pak het aan en los het probleem op. Het is nu bijna 70 jaar oud en zal een belemmering zijn voor Japan in zijn internationale relaties.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden, J.F. van Wagtendonk, Voorzitter

________________________________________

Originele Engelse tekst

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 12 February 2013.

Petition: 219

Subject: each disadvantage has an advantage – Johan Cruijff

Excellency,

Those who forget history are doomed to repeat it. Generations of Japanese are misled regarding their recent history, particularly on the Pacific War. Under the false banner “Asia for the Asians” Japan started a colonial war to drive out the Europeans! The Dutch East Indies, now Indonesia, was one of the objectives under the pretext that the Dutch refused to supply Japan with commodities. In fact it was to support Japan’s vastly expanding offensive war machine. The Japanese military and their agents occupied Dutch East Indies and singled the Dutch out for ultimate destruction. It is as sinister as that. That is the recent history of Japan. It ruined Japan financially as military nationalism reigned. Japan earned a reputation of tyranny, cruelty and disrespect for mankind. The global opinion regarding Japan is one of fear, as Japan still refuses to accept the consequences of the war crimes by its military during the Pacific War.

Prime Minister

It appears that you are obsessed by the facts and the bad image the Pacific War gives Japan. You want to review the past statements by Japanese Prime Ministers and to release a new statement. A future orientated statement that will suit the 21st century. On timing and content you will be giving serious thought. The previous statements by Japan’s Prime Ministers were not accepted by the victims nor apparently by you. The verbal apologetic expressions were meaningless. They did not accept the moral responsibility for the wrong doings of the Japanese military and their agents. They did not mention the war crimes. Politicians continue to honor the war criminals. The Japanese Parliament was not consulted and contrary to Germany, Japan failed to recognize the necessity to institute a reparation program for the individual victims of the Japanese military tyranny and misconduct. In reviewing a statement for the future you seriously have to accept the whole history and accept the consequences for Japan of her moral responsibility.

Prime Minister

Very few people in the world however believe that you as Prime Minister will see the need to address the lack of knowledge by the Japanese people. The youth will continue to be misled on the actual facts and figures of Japan’s recent history. It is assumed that you will continue to whitewash the facts. However we may be wrong and in quoting our famous soccer player Johan Cruijff “each disadvantage has an advantage”. In getting to grips with the true historic facts you may find that an apology only has value if it’s followed by a suitable redress of the damages done to the individual war victims. Japan, despite its economic problems, can afford it. Let’s face it, Japan was allowed to resurrect as a nation, based on the terms of the San Francisco peace treaty, to become a very wealthy nation. This was at the expense of in particular the Dutch war victims who lost but all, but were denied under that treaty to claim their basic rights from Japan. In reviewing the past for the future, acknowledgement of the moral obligations would prepare Japan for that future. That would be advantageous for Japan in the Johan Cruijff meaning! Get on with it and solve the problem. It is now nearly 70 years old, and will continue to hamper Japan in its global relations.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

5 reacties op Maandelijkse demonstratie st. Japanse Ereschulden

 1. nelly zegt:

  Met dank aan dhr Ted Hartman voor het verslag

 2. R Geenen zegt:

  En met dank aan de mensen van indisch4ever.nu om het nu al te publiseren.
  Zou het mogelijk zijn om bovenstaande te publiseren in Japanse kranten of willen de kranten daar niet aan meewerken?

  • Nederlandse kranten willen ook niets van ons weten laat staan Japanse kranten. Misschien de Washington Post?

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik neem aan dat het in de democratische staat Japan mogelijk is om de petitie onder de aandacht van het Japanse volk te brengen in pagina grote advertenties in de grote Japanse dagbladen (Asahi Shimbun en zo). Het kost misschien een paar Yennetjes, maar ja, voor je ideaal moet je wat over hebben en misschien sorteert zoiets wél effect.

   Overigens … jl. maandag 11 dezer was het “National Foundation Day” in Japan, een nationale feestdag ter ere van, als ik mij niet vergis, de geboorte van het Japanse keizerrijk. Tevens een soortement Japans nieuwjaar.

   Misschien had de Stichting JES er in haar petitie toch een gelukwensje tegenaan kunnen gooien, al was het maar om te laten zien dat zij haar manieren wel kent.

   Pak Pierre

 3. Anoniem zegt:

  Nelly, fantastisch dat filmpje ook en toepasselijke achtergrond muziek. En je medewerking met Peggy Stein en Slfraire Delhaye, Jan van Wagtendonk enz.enz. We keep our fingers crossed for a happy ending. Anoniem, Ted Hartman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.