Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

1

Verslag Dhr. Ted Hartman — Aanbieding van de 218e petitie van de Stichting Japanse Ereschulden (JES) op de Japanse Ambassade dd. dinsdag 8 januari 2013
Een trouwe kern van demonstranten is het nieuwe jaar opgewekt weer van start gegaan. Beste wensen en kussen voor een goede afloop, zijn over en weer hartelijk uitgewisseld. De achterban blijft een grote steun voor het bestuur, zoals het bestuur een grote aansporing voor de getrouwen. Op het eerste gezicht lijken de ontwikkelingen vanuit Japan voor de demonstranten niet gunstig. De politiek gaat met de nieuwe Eerste Minister Shinzo ABE, die reeds in 2006 negatief van zich heeft doen spreken, een harde koers varen.

..2
De voorzitter de heer Jan van Wagtendonk heeft met zijn medebestuursleden tijdens het aanbieden van de petitie, langdurig van gedachten gewisseld met de nieuw aangetreden Japanse ambassadeur, die het Engels uitstekend beheerst. En belooft zijn best te doen voor een ontvangstbevestiging getekend door de Japanse premier. Het is intriest dat de Japanse jeugd slachtoffer is van een onware weergave van hun geschiedenis. Het blijft onwetend van alle leed, ellende en gruwelen door hun grootouders gepleegd gedurende de 2e wereldoorlog. Daarom blijft de Stichting Japanse Ereschulden in internationaal verband actief om Japan aan de schandpaal te krijgen. Ook de Nederlandse regering zal van zijn verleden wat de Indische kwestie betreft, zijn fouten nog steeds moeten erkennen. Ook daarvoor zet de Stichting zich in. in samenwerking met het Indisch Platform. Het is de vrijwilligers voor de handtekeningen-actie van de Indische Kwestie zeer erkentelijk

Vrije vertaling petitie 218 Stichting Japanse Ereschulden Foundation of Japanese Honorary Debts NGO, Status Roster

___________________________

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 8 januari 2013

Onderwerp: leren van het verleden

Excellentie,

De Stichting Japanse Ereschulden heeft kennis genomen van uw verkiezingsoverwinning en benoeming tot Eerste Minister van Japan voor de tweede maal. In oktober 2006 verwelkomde onze petitie 143 u als Eerste Minister van Japan voor de eerste maal en feliciteerde u met deze positie. U maakte toen in uw inaugurele rede uw bedoelingen bekend om de grondwet te wijzigen, banden met China en Zuid Korea te verstevigen en Japan’s onderwijssysteem te moderniseren. Wij stelden dat het een ideale gelegenheid was om van het verleden te leren en de door de voorgaande regeringen veroorzaakte schade aan Japan’s oorlogsslachtoffers te heroverwegen, zowel in het thuisland als in de voorheen bezette gebieden. Gedurende uw eerste ambtsperiode heeft u onze voorstellen genegeerd.

Eerste Minister,

Wij zijn ontsteld dat u aan het begin van uw tweede ambtstermijn wederom de historische feiten schijnt te verwerpen door bekendmaking van uw voornemen om de zogenaamde Kono verklaring te heroverwegen. De verklaring zou de bevindingen van het onderzoek van de zaak van de “troostmeisjes” bekend maken. De uitkomsten van het onderzoek waren in onze ogen niet acceptabel daar zij onvoldoende rekening hielden met de gevolgen van de verontschuldiging, noch met de tegemoetkoming van de schade de slachtoffers en hun naasten aangedaan. Vandaar de vele resoluties genomen door onder andere de Nederlandse regering die een oprechte verontschuldiging en tegemoetkoming eist voor de gedwongen sexuele slavernij van Nederlandse vrouwen. Het bewijs van het feit kunt u vinden in het vonnis van het Batavia Militair Tribunaal, opgelegd aan Japanse militairen en burgers in de zogenoemde zaak van de Semarangse Gedwongen Prostitutie. De straffen waren streng en hielden onder andere de doodstraf in, voltrokken op 27 November 1948, en lange gevangenisstraffen voor “het plegen van oorlogsmisdaden inbegrepen het uit de concentratiekampen wegvoeren van meisjes en vrouwen voor gedwongen prostitutie en herhaaldelijke verkrachting.”

Eerste Minister,

In uw verkiezingsbeloften presenteerde u uzelf als de leider die Japan thans nodig heeft om zijn financiën en plaats in de wereld op orde te brengen. Om indruk op  de wereld te maken is een onvervalste verontschuldiging nodig gekoppeld aan een aannemelijke compensatie voor de slachtoffers van het optreden van het Japanse Keizerlijke Leger in Zuid Oost Azië, in het bijzonder in Nederlands Oost Indië. Een door u gegeven verontschuldiging is nietszeggend als het niet gedragen wordt door het Parlement. Een excuus van het volk van Japan vertegenwoordigd in het Parlement is het enigste acceptabele excuus voor oorlogsslachtoffers en hun naasten. U verkeert thans in een sterke positie om de verandering te laten zien, door het Parlement te verzoeken een motie te steunen om een verontschuldiging aan te bieden en u te machtigen schikkingen te treffen met individuele groepen van slachtoffers, vertegenwoordigd door non-gouvernementele organisaties zoals de Stichting Japanse Ereschulden.

Eerste Minister,

Elke oprechte verontschuldiging dient gepaard te gaan met een vergoeding. Er zijn vele mogelijkheden binnen onze verschillende culturen om de huidige kloof te overbruggen voor wederzijds begrip over wat een redelijke vergoeding inhoudt. Het is geen juridische aangelegenheid. In plaats daarvan, is het een erezaak en getuigt van respect door morele verantwoordelijkheid (aan) te nemen. Indien Japan de wereld te vriend wil houden met de bedoeling zijn economie te beschermen, moet het tot een schikking komen en zijn goede wil tonen door initiatieven te nemen. Een oprechte verontschuldiging gepaard met een compensatie waar het Japanse parlement achter staat, zal Japan ten goede komen en steunen in nadere initiatieven.

Gaarne horen wij spoedig van u. En in tegenstelling tot uw voorgangers verzoeken wij u de ontvangst van deze petitie te bevestigen. Het zal een excellent begin zijn voor uw nieuwe regering en voor het Nieuw Jaar.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F. van Wagtendonk, voorzitter

De originele Engelse versie: Stichting Japanse Ereschulden Foundation of Japanese Honorary Debts NGO, Status Roster

_________________________________________

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 8 January 2013.

Petition: 218

Subject: learning from the past

Excellency,

The Foundation of Japanese Honorary Debts notes your election victory and your appointment as Japan’s Prime Minister for the second time. In October 2006 our petition 143 welcomed you as Prime Minister of Japan the first time

and congratulated you with the position. You announced then in your inaugural speech your intentions to change the constitution, to strengthen ties with China and South Korea and modernize Japan’s educational system. We suggested that was an opportune moment to learn from the past and reconsider the damage done by previous Japanese governments to Japan’s war victims both at home as well as in the previously occupied territories.

During your first tenure you ignored our suggestions.

Prime Minister

We are shocked that at the beginning of your second tenure you seem to ignore again the historic facts by announcing your intention to reconsider the so called Kono statement. The statement intended to announce the findings of the study

on the issue of “comfort women.” The results of the study were in our view not acceptable as they did not address adequately the consequences of the apology, nor address the redress of damage done to victims and their next of kin.

Hence the many resolutions passed by among others the Dutch parliament demanding a sincere apology and redress for the enforced sexual slavery of Dutch women. Proof of that fact you will find in the verdict by the Batavia

Military Tribunal passing sentence on Japanese military and civilians in the so called Semarang Coerced Prostitution case. The sentences were severe and included the death penalty, executed on 27 November 1948, and long

prison sentences “for committing war crimes including the movement of girls and women from concentration camps into enforced prostitution, enforcing prostitution and continued rape”.

Prime Minister

In your election pledges you presented yourself as the leader Japan needs now to restore its finances and its position in the world. In order to impress the world a sincere apology accompanied with a suitable compensation to victims of

the Imperial Army’s conduct in South East Asia during World War Two, in particular in Dutch East Indies, is required. An apology by you is meaningless if that apology is not carried by Parliament. An apology by the people of

Japan represented in Parliament is the only acceptable apology to war victims and their next of kin. You are now in a strong position to demonstrate the change by asking Parliament to support a motion to make an apology and to

authorize you to seek settlements with individual groups of victims represented by non-governmental organizations like the Foundation of Japanese Honorary Debts.

Prime Minister

Any true apology requires redress. There are many ways within our different cultures to overcome the present gap in understanding as to what fair redress is. It is not a legal matter. Instead, it is one of honour and respect in accepting

moral responsibility. As Japan wants to befriend the world in order to protect its economy it has to compromise and show good will by taking initiatives. A sincere apology with redress carried by the Japanese Parliament will give

Japan the benefit and support in other initiatives.

We look forward to hearing from you soon. And contrary to your predecessors please acknowledge the receipt of this petition. It would be an excellent start to your new government and to the New Year.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in diversen, Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

5 reacties op Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

 1. hansvschaik zegt:

  Bij mij doet de link:
  Lees de vrije vertaling van de petitie 218. het niet, klopt dat?

  • nelly zegt:

   bij mij werkt de link wel, ik “plak” ’t hier gewoon voor u – Vrije vertaling petitie 218 Stichting Japanse Ereschulden Foundation of Japanese Honorary Debts NGO, Status Roster
   ___________________________
   Zijne Excellentie Shinzo ABE
   Eerste Minister van Japan
   Den Haag, 8 januari 2013
   Onderwerp: leren van het verleden
   Excellentie,
   De Stichting Japanse Ereschulden heeft kennis genomen van uw verkiezingsoverwinning en benoeming tot Eerste Minister van Japan voor de tweede maal. In oktober 2006 verwelkomde onze petitie 143 u als Eerste Minister van Japan voor de eerste maal en feliciteerde u met deze positie. U maakte toen in uw inaugurele rede uw bedoelingen bekend om de grondwet te wijzigen, banden met China en Zuid Korea te verstevigen en Japan’s onderwijssysteem te moderniseren. Wij stelden dat het een ideale gelegenheid was om van het verleden te leren en de door de voorgaande regeringen veroorzaakte schade aan Japan’s oorlogsslachtoffers te heroverwegen, zowel in het thuisland als in de voorheen bezette gebieden. Gedurende uw eerste ambtsperiode heeft u onze voorstellen genegeerd.
   Eerste Minister,
   Wij zijn ontsteld dat u aan het begin van uw tweede ambtstermijn wederom de historische feiten schijnt te verwerpen door bekendmaking van uw voornemen om de zogenaamde Kono verklaring te heroverwegen. De verklaring zou de bevindingen van het onderzoek van de zaak van de “troostmeisjes” bekend maken. De uitkomsten van het onderzoek waren in onze ogen niet acceptabel daar zij onvoldoende rekening hielden met de gevolgen van de verontschuldiging, noch met de tegemoetkoming van de schade de slachtoffers en hun naasten aangedaan. Vandaar de vele resoluties genomen door onder andere de Nederlandse regering die een oprechte verontschuldiging en tegemoetkoming eist voor de gedwongen sexuele slavernij van Nederlandse vrouwen. Het bewijs van het feit kunt u vinden in het vonnis van het Batavia Militair Tribunaal, opgelegd aan Japanse militairen en burgers in de zogenoemde zaak van de Semarangse Gedwongen Prostitutie. De straffen waren streng en hielden onder andere de doodstraf in, voltrokken op 27 November 1948, en lange gevangenisstraffen voor “het plegen van oorlogsmisdaden inbegrepen het uit de concentratiekampen wegvoeren van meisjes en vrouwen voor gedwongen prostitutie en herhaaldelijke verkrachting.”
   Eerste Minister,
   In uw verkiezingsbeloften presenteerde u uzelf als de leider die Japan thans nodig heeft om zijn financiën en plaats in de wereld op orde te brengen. Om indruk op de wereld te maken is een onvervalste verontschuldiging nodig gekoppeld aan een aannemelijke compensatie voor de slachtoffers van het optreden van het Japanse Keizerlijke Leger in Zuid Oost Azië, in het bijzonder in Nederlands Oost Indië. Een door u gegeven verontschuldiging is nietszeggend als het niet gedragen wordt door het Parlement. Een excuus van het volk van Japan vertegenwoordigd in het Parlement is het enigste acceptabele excuus voor oorlogsslachtoffers en hun naasten. U verkeert thans in een sterke positie om de verandering te laten zien, door het Parlement te verzoeken een motie te steunen om een verontschuldiging aan te bieden en u te machtigen schikkingen te treffen met individuele groepen van slachtoffers, vertegenwoordigd door non-gouvernementele organisaties zoals de Stichting Japanse Ereschulden.
   Eerste Minister,
   Elke oprechte verontschuldiging dient gepaard te gaan met een vergoeding. Er zijn vele mogelijkheden binnen onze verschillende culturen om de huidige kloof te overbruggen voor wederzijds begrip over wat een redelijke vergoeding inhoudt. Het is geen juridische aangelegenheid. In plaats daarvan, is het een erezaak en getuigt van respect door morele verantwoordelijkheid (aan) te nemen. Indien Japan de wereld te vriend wil houden met de bedoeling zijn economie te beschermen, moet het tot een schikking komen en zijn goede wil tonen door initiatieven te nemen. Een oprechte verontschuldiging gepaard met een compensatie waar het Japanse parlement achter staat, zal Japan ten goede komen en steunen in nadere initiatieven.
   Gaarne horen wij spoedig van u. En in tegenstelling tot uw voorgangers verzoeken wij u de ontvangst van deze petitie te bevestigen. Het zal een excellent begin zijn voor uw nieuwe regering en voor het Nieuw Jaar.
   Namens de Stichting Japanse Ereschulden,
   J.F. van Wagtendonk, voorzitter
   De originele Engelse versie: Stichting Japanse Ereschulden Foundation of Japanese Honorary Debts NGO, Status Roster
   _________________________________________
   His Excellency Shinzo ABE
   Prime Minister of Japan
   The Hague, 8 January 2013.
   Petition: 218
   Subject: learning from the past
   Excellency,
   The Foundation of Japanese Honorary Debts notes your election victory and your appointment as Japan’s Prime Minister for the second time. In October 2006 our petition 143 welcomed you as Prime Minister of Japan the first time
   and congratulated you with the position. You announced then in your inaugural speech your intentions to change the constitution, to strengthen ties with China and South Korea and modernize Japan’s educational system. We suggested that was an opportune moment to learn from the past and reconsider the damage done by previous Japanese governments to Japan’s war victims both at home as well as in the previously occupied territories.
   During your first tenure you ignored our suggestions.
   Prime Minister
   We are shocked that at the beginning of your second tenure you seem to ignore again the historic facts by announcing your intention to reconsider the so called Kono statement. The statement intended to announce the findings of the study
   on the issue of “comfort women.” The results of the study were in our view not acceptable as they did not address adequately the consequences of the apology, nor address the redress of damage done to victims and their next of kin.
   Hence the many resolutions passed by among others the Dutch parliament demanding a sincere apology and redress for the enforced sexual slavery of Dutch women. Proof of that fact you will find in the verdict by the Batavia
   Military Tribunal passing sentence on Japanese military and civilians in the so called Semarang Coerced Prostitution case. The sentences were severe and included the death penalty, executed on 27 November 1948, and long
   prison sentences “for committing war crimes including the movement of girls and women from concentration camps into enforced prostitution, enforcing prostitution and continued rape”.
   Prime Minister
   In your election pledges you presented yourself as the leader Japan needs now to restore its finances and its position in the world. In order to impress the world a sincere apology accompanied with a suitable compensation to victims of
   the Imperial Army’s conduct in South East Asia during World War Two, in particular in Dutch East Indies, is required. An apology by you is meaningless if that apology is not carried by Parliament. An apology by the people of
   Japan represented in Parliament is the only acceptable apology to war victims and their next of kin. You are now in a strong position to demonstrate the change by asking Parliament to support a motion to make an apology and to
   authorize you to seek settlements with individual groups of victims represented by non-governmental organizations like the Foundation of Japanese Honorary Debts.
   Prime Minister
   Any true apology requires redress. There are many ways within our different cultures to overcome the present gap in understanding as to what fair redress is. It is not a legal matter. Instead, it is one of honour and respect in accepting
   moral responsibility. As Japan wants to befriend the world in order to protect its economy it has to compromise and show good will by taking initiatives. A sincere apology with redress carried by the Japanese Parliament will give
   Japan the benefit and support in other initiatives.
   We look forward to hearing from you soon. And contrary to your predecessors please acknowledge the receipt of this petition. It would be an excellent start to your new government and to the New Year.
   On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,
   J.F. van Wagtendonk
   President

 2. bokeller zegt:

  Ik pluk er even wat uit.
  Het is intriest dat de Japanse jeugd slachtoffer is van een onware weergave van hun geschiedenis. Het blijft onwetend van alle leed, ellende en gruwelen door hun grootouders gepleegd gedurende de 2e wereldoorlog. Daarom blijft de Stichting Japanse Ereschulden in internationaal verband actief om Japan aan de schandpaal te krijgen.

  Een demonstratie op het landgoed ”Bronbeek” maakt volgens mij meer
  tongen los over deze ’t hier vertoonde -onwetendheid-.
  en daarna de Koempoelan in voor de nasi koening -en essetrop.
  siBo

 3. Bintang zegt:

  Hulde aan de mensen die al jarenlang elke maand door weer en wind daar staan!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.