WUV

gastpikiransRonald Thuman mailde in december 2007 naar staatssecretaris Bussemaker.Hij vroeg haar mening over het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) van 16 augustus 2007 . De commissie oordeelde dat de WUV-wet mensen van Indonesische afkomst discrimineert door aanvragers wonend in Indones een lagere uitkering (berekend op lokaal levenspeil) toe te kennen dan mensen die aanvragen vanuit een ander woonland.  Dwz een iedere begunstigde  die woont in een ander land dan Nederland krijgt de uitkering naar Nederlands levenspeil, maar specifiek wie dan woont in Indonesi krijgt een veel lagere uitkering .Onlangs stuurde de heer Thuman deze mail aan het Indisch Platform.

Aan:
Indisch platform
Betreft: Gediscrimineerde vervolgingslachtoffers 1940-1945 wonende in Indonesie.

Ik begrijp dat er wel overleg is geweest met Staatssecretaris van VWS, mevr. Bussemaker over vele Indische belangen maar zij nog niet iets concreets heeft gedaan na het Gebaar.  Ik kom reeds tot de conclusie dat de staatssecretaris mevr. Bussemaker in uw geval nog trager werkt als een slak.

Ik heb dat het zelf ook mogen ondervonden. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) te Utrecht heeft in haar Oordeel d.d. 16-8-2007 geoordeeld dat de minister vanaf april 2004 bij de toekenning van uitkeringen krachtens de Wet uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) een verboden onderscheid naar ras heeft gemaakt door personen woonachtig in Indonesie kleine uitkeringen te verlenen. Zie Oordeel 2007-152, www.cgb.nl. De Staatssecretaris van VWS heeft eind febr 2008 in een brief aan de Tweede Kamer, waarin mijn naam is opgenoemd, kenbaar gemaakt de discriminatie in de WUV op te heffen en wel binnen de kortst mogelijke termijn. (Zie voor brief www.minvws.nl.) Haar voorganger in 1969 verstond onder dat omschreven termijn een termijn van 2 of 3 maanden. In november 2008 heeft de heer Zijlstra van de VVD te horen gekregen dat de staatssecretaris van VWS geen termijn kon opnoemen om de discriminatie op te heffen omdat zij zich in febr 2008 ook niet aan de beloofde termijn ! heeft kunnen houden. Een logische Johan Cruyff beredenering dus. Wat een arrogantie en kolder dus!! Kunt u wat doen voor al die 825 hoog bejaarde mensen die nu nog leven in Indonesie. Zie ook Moesson van 2009 maand november Portret van Johanna in Bandung en haar klacht bij CGB door haar louter o.g.v. haar Ambonese afkomst uit te sluiten van de WUV die in mijn ogen een verboden discriminatie is sinds de invoering van de WUV in de jaren 70. Zowel de Nationale Ombudsman als Anti Discrminatie Bureau te Goes kon mij ook niet helpen.
Kunt u die 825 mensen helpen. van u nog vernemende.

Hoogachtend,  Ronald Thumann, Jan van de Capellelaan 14, 4383 VC Vlissingen

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

4 reacties op WUV

 1. Boeroeng zegt:

  In een brief aan de Kamer zegt de staatssecretaris helemaal niks te willen veranderen in de WUV-wet
  klik hier, pagina 10

 2. Ronald thumann zegt:

  CGB Oordeel 2007-162 d.d. 16 augustus 2007.
  Aan
  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
  Den Haag
  Vlissingen, 2 februari 2010.
  In een brief d.d. 27-2-2008, kenmerk OHW-CB-2830702 heeft de staatssecretaris van VWS mevr. dr. Bussemaker, u terzake onder meer het navolgende medegedeeld:
  “…..Ik heb de Commissie Gelijke Behandeling gemeld dat ik de wet zodanig zal aanpassen dat het onderscheid wordt weggenomen. De complexiteit in de berekeningssystematiek maakt echter dat een kleine verandering een voordeel voor een aantal uitkeringsgerechtigden op kan leveren, maar tegelijk een nadeel voor andere uitkeringsgerechtigden. Ik ben met de CGB in overleg om gezamenlijk te bepalen op welke wijze het indirecte onderscheid weggenomen kan worden zonder negatieve gevolgen voor uitkeringsgerechtigden in Indonesi en daarbuiten. Het verstrekken van een voorschot aan uitkeringsgerechtigden, waar de heer Thumann om vraagt, is in deze fase niet opportuun.
  De heer Thumann is in december 2007 genformeerd dat ik nog in overleg ben met de Commissie Gelijke Behandeling. Daarbij is aangegeven dat nadere informatie pas verstrekt kan worden wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden naar aanleiding van dat overleg.
  Ik hecht er veel waarde aan dat het geconstateerde indirecte onderscheid op grond van ras wordt weggenomen. Met in achtneming van de vereiste zorgvuldigheid zal ik daar op de kortst mogelijke termijn voor zorgdragen.”
  In een brief van 25 januari 2010, kenmerk OHW-U-2978305, betreft voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetdeelnemers en oorlogsgetroffenen, deelde bedoelde staatssecretaris u tot mijn stomme verbazing mede dat zij de WUV niet zal aanpassen.
  Ik kom tot de conclusie dat de staatssecretaris zowel de Tweede Kamer als nu nog ruim 700 levende WUV-uitkeringsgerechtigden die in Indonesie wonen heeft voorgelogen. Bovendien had de staatssecrettaris o.g.v. van het vertrouwensbeginsel wel de WUV moeten aanpassen t.b.v. een kwetsbare groep, desnoods kost het de staat per Wuv-uitkeringsgerechtigde die in Indonesie woonachtig is o.m. ruim 60.000,- euro bij wijze van rappel, gerekend vanaf april 2004.
  Daarnaast schiet volgens Commissie Gelijke Behandeling het gehanteerde middel het doel voorbij omdat immers andere Wuv-uitkeringsgerechtigden woonachtig in armere landen dan Indonesie wel hoge uitkeringen ontvangen, plus minus 1200,- euro per maand.
  Ik ben derhalve alsnog genoodzaakt om deze discriminatie voor te leggen aan de Centrale Raad van Beroep te Utrecht (CRvB). Helaas zal deze procedure nog 2 jaar vergen, terwijl vele WUV-uitkeringsgerechtigden in Indonesie reeds met een been in het graf staan. Wel verwacht ik dat de CRvB straks toch discriminatie zal vaststellen, zoals bedoeld in artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBR) omdat het gehanteerde middel het doel voorbijschiet en derhalve bedoeld WUV-artikel buiten werking zal stellen. Ik moge nog opmerken dat de staatssecretaris de Tweede Kamer niet heeft ingelicht dat sinds het jaar 2000, na een uitspraak van de CRvB, reeds 125 Wuv-uitkeringsgerechtigden die eerst elders dan Indonesie hebben gewoond en later teruggekeerd zijn naar Indonesie tot op heden nog steeds 1200,- euro per maand ontvangen!!!!
  Er moge nog worden opgemerkt dat alle WUV-uitkeringsgerechtigden in Indonesie, CGB, Bureau Antidiscriminatie Den Haag en ik de beslissing van de staatssecretaris onbegrijpelijk vinden omdat zij in voormelde brief van 25 januari 2010 wel vage redenen heeft opgenoemd maar niet duidelijk heeft onderbouwd met feiten en omstandigheden.
  Ik weet zeker dat de staatssecretaris bij haar overwegingen wel rekening heeft gehouden met het feit dat Indonesie zich op en na 17-8-1945 heeft vrijgevochten ten koste van ongeveer 6200 gesneuvelde militairen van het Kon. Leger (KL) , die nu begraven liggen op Erevelden in Indonesie, terwijl de minister president Jan Peter Balkenende bij diens staatsbezoek aan Indonesie in 2007 heeft gezegd niet meer naar het verleden te willen kijken (tragedie Rawa Gede) maar slechts naar de toekomst.
  Nogmaals naar mijn bescheiden mening heeft de staatssecretaris zowel u als in casu bedoelde oorlogsslachtoffers en thans hoog bejaarde slachtoffers van discriminatie voorgelogen, terwijl in Rawa Gede nota bene wel tientallen Wuv-uitkeringsgerechtigden wonen.
  Gelet op het vorenvermelde vraag ik mij af of mevrouw dr. J Bussemaker nog wel als staatssecretaris van VWS te handhaven is. Immers sorry mevrouw dr. Bussemaker- het is een soortgelijk Blair-leugen.
  Hoogachtend,
  Ronald Thumann
  c.c. blauwvogeltje@hotmail.com
  c.c. Indisch Platvorm
  c.c. premier J.P. Balkenende
  c.c. Telegraaf
  c.c. AD
  c.c. NOVA
  c.c. Moesson
  c.c. Nationale Ombudsman

 3. Ronald thumann zegt:

  CGB Oordeel 2007-162 d.d. 16 augustus 2007.
  Aan
  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
  Den Haag
  Vlissingen, 2 februari 2010.
  In een brief d.d. 27-2-2008, kenmerk OHW-CB-2830702 heeft de staatssecretaris van VWS mevr. dr. Bussemaker, u terzake onder meer het navolgende medegedeeld:
  “…..Ik heb de Commissie Gelijke Behandeling gemeld dat ik de wet zodanig zal aanpassen dat het onderscheid wordt weggenomen. De complexiteit in de berekeningssystematiek maakt echter dat een kleine verandering een voordeel voor een aantal uitkeringsgerechtigden op kan leveren, maar tegelijk een nadeel voor andere uitkeringsgerechtigden. Ik ben met de CGB in overleg om gezamenlijk te bepalen op welke wijze het indirecte onderscheid weggenomen kan worden zonder negatieve gevolgen voor uitkeringsgerechtigden in Indonesi en daarbuiten. Het verstrekken van een voorschot aan uitkeringsgerechtigden, waar de heer Thumann om vraagt, is in deze fase niet opportuun.
  De heer Thumann is in december 2007 genformeerd dat ik nog in overleg ben met de Commissie Gelijke Behandeling. Daarbij is aangegeven dat nadere informatie pas verstrekt kan worden wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden naar aanleiding van dat overleg.
  Ik hecht er veel waarde aan dat het geconstateerde indirecte onderscheid op grond van ras wordt weggenomen. Met in achtneming van de vereiste zorgvuldigheid zal ik daar op de kortst mogelijke termijn voor zorgdragen.”
  In een brief van 25 januari 2010, kenmerk OHW-U-2978305, betreft voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetdeelnemers en oorlogsgetroffenen, deelde bedoelde staatssecretaris u tot mijn stomme verbazing mede dat zij de WUV niet zal aanpassen.
  Ik kom tot de conclusie dat de staatssecretaris zowel de Tweede Kamer als nu nog ruim 700 levende WUV-uitkeringsgerechtigden die in Indonesie wonen heeft voorgelogen. Bovendien had de staatssecrettaris o.g.v. van het vertrouwensbeginsel wel de WUV moeten aanpassen t.b.v. een kwetsbare groep, desnoods kost het de staat per Wuv-uitkeringsgerechtigde die in Indonesie woonachtig is o.m. ruim 60.000,- euro bij wijze van rappel, gerekend vanaf april 2004.
  Daarnaast schiet volgens Commissie Gelijke Behandeling het gehanteerde middel het doel voorbij omdat immers andere Wuv-uitkeringsgerechtigden woonachtig in armere landen dan Indonesie wel hoge uitkeringen ontvangen, plus minus 1200,- euro per maand.
  Ik ben derhalve alsnog genoodzaakt om deze discriminatie voor te leggen aan de Centrale Raad van Beroep te Utrecht (CRvB). Helaas zal deze procedure nog 2 jaar vergen, terwijl vele WUV-uitkeringsgerechtigden in Indonesie reeds met een been in het graf staan. Wel verwacht ik dat de CRvB straks toch discriminatie zal vaststellen, zoals bedoeld in artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBR) omdat het gehanteerde middel het doel voorbijschiet en derhalve bedoeld WUV-artikel buiten werking zal stellen. Ik moge nog opmerken dat de staatssecretaris de Tweede Kamer niet heeft ingelicht dat sinds het jaar 2000, na een uitspraak van de CRvB, reeds 125 Wuv-uitkeringsgerechtigden die eerst elders dan Indonesie hebben gewoond en later teruggekeerd zijn naar Indonesie tot op heden nog steeds 1200,- euro per maand ontvangen!!!!
  Er moge nog worden opgemerkt dat alle WUV-uitkeringsgerechtigden in Indonesie, CGB, Bureau Antidiscriminatie Den Haag en ik de beslissing van de staatssecretaris onbegrijpelijk vinden omdat zij in voormelde brief van 25 januari 2010 wel vage redenen heeft opgenoemd maar niet duidelijk heeft onderbouwd met feiten en omstandigheden.
  Ik weet zeker dat de staatssecretaris bij haar overwegingen wel rekening heeft gehouden met het feit dat Indonesie zich op en na 17-8-1945 heeft vrijgevochten ten koste van ongeveer 6200 gesneuvelde militairen van het Kon. Leger (KL) , die nu begraven liggen op Erevelden in Indonesie, terwijl de minister president Jan Peter Balkenende bij diens staatsbezoek aan Indonesie in 2007 heeft gezegd niet meer naar het verleden te willen kijken (tragedie Rawa Gede) maar slechts naar de toekomst.
  Nogmaals naar mijn bescheiden mening heeft de staatssecretaris zowel u als in casu bedoelde oorlogsslachtoffers en thans hoog bejaarde slachtoffers van discriminatie voorgelogen, terwijl in Rawa Gede nota bene wel tientallen Wuv-uitkeringsgerechtigden wonen.
  Gelet op het vorenvermelde vraag ik mij af of mevrouw dr. J Bussemaker nog wel als staatssecretaris van VWS te handhaven is. Immers sorry mevrouw dr. Bussemaker- het is een soortgelijk Blair-leugen.
  Hoogachtend,
  Ronald Thumann
  c.c. blauwvogeltje@hotmail.com
  c.c. Indisch Platvorm
  c.c. premier J.P. Balkenende
  c.c. Telegraaf
  c.c. AD
  c.c. NOVA
  c.c. Moesson
  c.c. Nationale Ombudsman

 4. murphy zegt:

  Call me back Mr Ronald..I’am Murphy..son of Glen..indonesie..085795467292..contacted me by email if my phone is unable to call..
  Franciscusmurphy@gmail.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.