‘stadsgesprekken’ over toekomst standbeeld J.P. Coen

Een burgerinitiatief in Hoorn voor het verplaatsen van het standbeeld van J.P. Coen is van tafel. De gemeenteraad sprak er afgelopen avond over en was het erover eens dat het initiatief wordt betrokken in aangekondigde stadsgesprekken NOS

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

33 reacties op ‘stadsgesprekken’ over toekomst standbeeld J.P. Coen

 1. Indorein zegt:

  eppeson marawasin zegt:
  (17 augustus 2012 om 00:46)
  “………………[CITAAT] Deze genocide, bedoeld als vergelding voor de moord op een Nederlandse ad”miraal, vond destijds plaats na een reeks geschillen over de gedwongen levering van nootmuskaat en foelie.
  Jan Pieterszoon Coen meldde na het bloedige gebeuren aan zijn principalen in in Nederland: ‘Alle de steden ende sterckten van Banda zijn door Gods genaede ingenomen, geraseert {met de grond gelijk gemaakt}, verbrandt ende omtrent 1200 zielen becomen’!
  Nederlandse historici die de opkomst van het Nederlandse gezag in Indië beschrijven, zullen dan ook als Banda ter sprake komt vaak letterlijk schrijven ‘aan de naam van Coen kleeft bloed’…..”

  Bovenstaande citaat gelezen hebbende ben ik van mening, dat het verwijderen van het standbeeld van JP Coen en opbergen in een magazijn, zodat de geschiedenis wordt weggepoetst, absoluut niet zou mogen gebeuren.
  Integendeel, verplaats het standbeeld bijvoorbeeld naar de Dam in Amsterdam en plaats bovenstaande CITAAT naast of onder het standbeeld.
  Dan kan iedere voorbijganger/toerist lezen hoe gruwelijk het VOC verleden was.
  (Dat is nog eens andere koek dan de door JP Balkenende geroemde VOC-mentaliteit!).

  En …. eveneens naast het standbeeld met vermeld CITAAT een grote spuugbak (lijkt me duidelijk waarom).

  • PLemon zegt:

   @ Deze genocide, bedoeld als vergelding voor de moord op een Nederlandse admiraal,

   # Een botsing tussen culturen en een andere levensopvatting leidt tot extremen.

   *** citaat : ” De Hollanders willen een monopolie op de nootmuskaat opeisen. Na het uitdelen van geschenken, langdurige onderhandelingen en enig machtsvertoon weten de afgezanten van de VOC een akkoord te sluiten met de Orang Kaya van Banda. De compagnie krijgt tegen een vaste prijs het alleenrecht op de nootmuskaat. Daarmee is in theorie de hele wereldmarkt geschaakt. De Heeren XVII, het bestuur van de VOC, gelasten dat de Portugezen en Engelsen moeten worden geweerd. Internationale vrijhandel is in deze tijd nog niet erg populair.

   Al snel komen de VOC-handelaren erachter dat de Orang Kaya het akkoord niet serieus nemen. Tot ergernis van de monopolisten handelt de bevolking vrijelijk met de Engelsen die zich hebben gevestigd op Run, het meest afgelegen eiland van Banda. Admiraal Pieter Willemszoon Verhoeff koerst in 1609 op Banda aan om een eind te maken aan de ongehoorzaamheid van de Bandanezen. Hij heeft de nadrukkelijke opdracht de eilanden onder de duim te krijgen, goedschiks dan wel kwaadschiks. Hij heeft dertien schepen en duizend man. Terwijl de onderhandelingen voortduren, begint Verhoeff alvast met de bouw van Fort Nassau.

   De bouw van het fort is voor de Orang Kaya een bron van zorg. Kennelijk zijn de Hollanders van plan zich permanent te vestigen. Ze nodigen Verhoeff uit voor een hernieuwing van de onderhandelingen. De admiraal komt met zijn lijfwachten op de afgesproken plaats, maar vindt daar niemand. Hij stuurt zijn tolk op pad om de gesprekspartners te zoeken. Die vindt de voormannen in een schuilplaats. De Orang Kaya zeggen op de vlucht te zijn geslagen bij het zien van het zwaarbewapende escorte van Verhoeff. Als de admiraal zijn lijfwachten achterlaat, kunnen de onderhandelingen beginnen. Verhoeff stemt in, maar het blijkt een list. Hij loopt in een hinderlaag en wordt samen met 26 anderen vermoord. Zijn hoofd wordt demonstratief op een lans gestoken. De jonge Jan Pieterszoon Coen is getuige. Jaren later zal hij zich bloedig wreken.
   https://www.groene.nl/artikel/terug-naar-banda

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘een botsing tussen culturen etc.’- Moord op de GEHELE bevolking? -Holocaust ook?

    • PLemon zegt:

     Cultuurverschil tussen bevolkingsgroepen uit zich in de normen en waarden. Destijds liet men zich leiden door de religieuze overtuiging. Westerlingen als christenen stonden anders in het leven dan de oosterling die wat dichter bij de natuur leefde. Rechtvaardiging tot moord zal bij de Bandanees anders liggen dan die bij de Nederlandse koopman. Hetzelfde gebeurde met het joodse geloof en de schuldvraag over de kruisdood.
     Afschuwelijk dat godsdienstige motieven zich nog voortzetten zoals bij de reeks terreuraanslagen.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘door religieuze overtuiging etc.’- En dat deed Coen; ‘om Godswille zijn de Bandanezen omgelegd. Halleluja’!

   • Jan A. Somers zegt:

    Niet gestelde vraag: Wie was de opdrachtgever van JPC? Er waren onderhandelingen gaande over een bestand in de 80-jarige oorlog. In zo’n bestand wordt het uti possidetis toegepast, een verdragsclausule waarin elke partij behoudt wat zij (veroverd) heeft. Goed te zien bij de Belgisch-Nederlandse grens in Brabant en Zeeuws Vlaanderen. Portugal baseerde zich op de pauselijke bullen (= volkenrecht uit die tijd) die Portugal de rechten geeft op de halve (oostelijke) wereld. Vandaar dat JPC van zijn bazen de opdracht kreeg: Corpus Diplomaticum, I, 99: de eylanden, daer de naghelen mette nooten en de foelie groeijen, deselve soeckende met tractaet OFTE MET GEWELD [kapitalen JAS] aen de Comp. te verbinden vóór den 1 September 1609 ofte eerder, oock op elck land een klein fortres opwerpende en met eenich krijchsvolk besettende.

    • Bung Tolol zegt:

     Tjonge jonge ! Wat een Nederlands ! De Eylanden ,daer de naghelen mette nooten en de foelie groeijen ,deselve soeckende met tractaet OFTE MET GEWELD etc etc .Die bazen moeten wel hoognodig een inburgeringscursus Goed Nederlands lezen ende Schrijven volgen Logisch dat Coen zich te buiten gaat aan geweld ,hij kan de hele brief niet lezen ,alleen het woord OFTE MET GEWELD begreep hij .🦾🦾🦾🦾.

    • PLemon zegt:

     @ baseerde zich op de pauselijke bullen (= volkenrecht uit die tijd) die Portugal de rechten geeft op de halve (oostelijke) wereld.

     # Hiermee dus de religieuze component aangetoond in de rechtvaardiging tot gebruik van geweldsmiddelen bij de verovering van grondgebieden.

    • Jan A. Somers zegt:

     “rechtvaardiging tot gebruik van geweldsmiddelen bij de verovering van grondgebieden.”
     Nou, nee. De grootste toenmalige (katholieke) staten verspreidden het geloof over de hele wereld, in opdracht van Rome. Maar zonder betaling! De kosten moesten ze dekken met de opbrengsten van de handel. Bij die handel kwamen ze elkaar vaak ergens tegen waar ze ruzie over kregen. Niet bevorderlijk voor het geloof dus. (JAS, De VOC als volkenrechtelijke actor. dissertatie Rotterdam)
     Sinds Paus Clemens VI (in Avignon) in 1344 de Canarische eilanden als een leen aan Don Luis de la Cerda (de España) had geschonken , waren er in de Atlantische Oceaan tal van twistpunten tussen Portugal en Spanje. Bij de vrede van Alcaçovas van 1479 kwam het tot een regeling, door Paus Sixtus IV in Aeterni Regis van 21 juni 1481 bevestigd.
     In het Atlantische gebied dreigden na de ontdekkingen van Columbus in 1492 nieuwe confrontaties. Paus Alexander VI vaardigde in 1493, op verzoek van Spanje, de bul Inter caetera uit, waarin beide invloedssferen werden gescheiden ter bevordering van de vrede tussen beide katholieke vorsten. De tekst kon zodanig worden geïnterpreteerd dat de scheiding tot in Indië gold, oost- of westwaarts varend, zodat ook Spanje het recht kreeg in Indië activiteiten te ontwikkelen. Maar er bestond onduidelijkheid over geografische details. Die rechtsonzekerheid duurde niet lang. Op 7 juni 1494, bij het verdrag van Tordesillas, werd de scheiding vastgelegd op een meridiaan (46o W.L.) in de Atlantische Oceaan, 370 leagues (ca 2180 km) ten westen van de Kaap Verdische eilanden. De Portugese aanspraken op het door Spanje ontdekte, maar ten oosten van die lijn liggende Brazilië werden op 24 januari 1506 met Ea Quae bevestigd.
     In augustus 1499, na de terugkeer van Vasco da Gama, verzocht Portugal de Paus om een bevestiging van de bullen, waarbij Koning Manuel zichzelf betitelde als Heer van Guinee, Ethiopië, Arabië, Perzië en Indië. Op 3 november 1514 gaf Leo X met Praecelsae devotionis die bevestiging van het Portugese monopolie, ook voor Indië, maar dit maakte geen eind aan de twisten tussen Spanje en Portugal. Beide landen hadden de demar-catielijn vanuit de Atlantische Oceaan naar de andere kant van de aardbol doorgetrokken, maar de juiste ligging van die lijn (134o O.L.) kon uiteraard in die tijd nog niet goed worden bepaald. . Op 22 april 1529 werd met het verdrag van Zaragossa de kwestie minnelijk geschikt.

    • PLemon zegt:

     @ Nou, nee. De grootste toenmalige (katholieke) staten verspreidden het geloof over de hele wereld, in opdracht van Rome.

     # Duidelijk een kip of ei situatie…ga je erop uit om handel te drijven cq gebieden te veroveren en om en passant het christelijk geloof te verspreiden. Of heeft de opperbaas vh geloof’ ‘ de paus’ zoveel macht dat die vorsten om een boodschap kan sturen zoveel mogelijk onbekende gebieden te kerstenen en ach als je er toch bent er een handelspost te vestigen of het gebied te koloniseren.
     Blijft de vraag of men erop zou trekken zonder die religieuze stok achter de deur?
     Ws is het plaatsje in de hemel verdienen leidend.

    • PLemon zegt:

     Typo. :erop zou trekken=erop uit zou trekken

    • Jan A. Somers zegt:

     ” zonder die religieuze stok achter de deur?” Daar ging het in die pauselijke bullen dus niet om. Allen maar een scheiding tussen twee grootmachten. Maar bijvoorbeeld Portugal zag daarin een monopolie om Nederland dwars te zitten. Prachtig door Hugo de Groot beantwoord:
     Het is niet terecht de pauselijke bullen zonder meer te negeren. Zij waren een formele stellingname in een dispuut over de verhouding tussen Christelijke en niet-Christelijke volken; relaties in Afrika en Azië met voornamelijk Moslims en in Amerika met ‘heidenen’. Tevens werd deze ‘pauselijke donatie’ door Portugal, de volkenrechtelijke wederpartij van de Republiek, gebruikt als grondslag voor territoriale aanspraken, hetgeen voor Hugo de Groot aanleiding was er in Mare liberum een hoofdstuk aan te wijden.
     Het hanteren door de Portugezen van rechtstitels als ontdekking en inbezitneming, ondersteund door pauselijke bullen, bleek in Azië al gauw niet bruikbaar. Ontdekking kon niet aan de orde zijn, de beschouwde gebieden waren al lang bekend in het westen. Ontdekking is bovendien slechts een ‘beginnende’ titel, en moet om soevereiniteit te verwerven gevolgd worden door (blijvende) inbezitneming. Maar dit laatste is alleen mogelijk voor zover er sprake is van res nullius en dat was nergens het geval. De meeste gemeenschappen daar waren reeds lang gevestigde politiek/juridische entiteiten , eilanden met eigen koningen, een eigen staat, eigen wetten en een eigen juridisch systeem. Het was wel mogelijk er te verblijven op basis van toelating. Hugo de Groot erkende dan ook de jurisdictie van de Portugezen voorzover deze voortkwam uit verdragen. Hij erkende ook de rechtstitel van verovering in een rechtmatige oorlog, uitmondend in soevereiniteit over gebieden als Goa en Malacca die hij zag als Portugese koloniën .
     De pauselijke bullen met betrekking tot de demarcatielijn zag Hugo de Groot als arbitrage, op verzoek van Spanje en Portugal. De Paus was hiertoe dus bevoegd binnen het raam van de vraagstelling en de tussen beide landen reeds gesloten verdragen. De kwestie ging echter alleen Spanje en Portugal aan en kon dus niet van toepassing zijn op andere staten. Ook wees hij zeggenschap van de Paus over ‘heidense’ volken af aangezien diens jurisdictie beperkt was tot de Katholieke Kerk. Oost-Indië was dus geen juridisch vacuüm, vreemden konden geen territoir verwerven op basis van ontdekking en bezetting van res nullius of pauselijke schenking. Van Vollenhoven zou het ruim drie eeuwen later formuleren als Oost-Indië dat “staatsrechtelijk geen ‘woest en ledig’ land is”. In Mare liberum eist Hugo de Groot dan ook geen territoriaal bezit op; het ging hem in beginsel slechts om de vrije vaart naar en toegang tot overzeese havens, waar handelscontracten konden worden afgesloten. Dit in tegenstelling tot de mede op territoir gerichte expansie van de Spanjaarden en Portugezen, conquest.

 2. Robert zegt:

  De meridiaan (460 W.L.) werd uiteraard niet gerespecteerd!(o.a. door de Bandeirantes van Brazilie) Daarom is Brazilie nu een groot land. La ley se acata pero no se cumple, zegt men in goed Spaans.(de wet eerbiedigt men , maar wordt niet uitgevoerd)

 3. Diaz,Cortez en andere Spaanse helden hebben hun werk goed gedaan, om met hun troepen De KRUIS vooraan te dagen en op opdracht van de Kerk en de Paus, het volk uiteroeien.En na geaapt in Noord Amerika en later in Australia. Ook door Protestanten op naam van Jesus Christus. De KARMA WET( oorzaak en gevolg) slaat nu op de Europeanen en Aearikanen die nu door de Mohammadanen bestormt worden.

 4. Robert zegt:

  Het volk is niet uitgeroeid door de Spaanse helden! De Sanjaarden namen de macht over van de l.ocale leiders. Quechua, Aymara, Guarani en vele andere autochtone talen worden nog gesproken in Latijns Amerika en de VS. Ik geloof niet dat de Moslims Amerika zullen bestormen en veroveren; wij hebben hier in Amerika genoeg wapens om ze de zee in te drijven en ze kunnen dan ook hun godsdienst mee terugnemen naar hun eigen contreien.

  • Ron zegt:

   Dat is 100% waar. Na de moslim misdaad in New York zijn ze voor eeuwig gebrandmerkt. Bij mij in de buurt is een Middle Eastern supermarkt en 98% van de mensen die daar komen zijn geen moslims. Ook de eigenaar is een christen. Ik kom daar zeker eens in de maand. En in alle 10 tal jaren heb ik slechts 1 of 2 met een hoofddoek en soepjurk zien lopen.

   • Bung Tolol zegt:

    @De moslim misdaad “” Moslims zijn belijders van de islam ,de islam telt 1,7 miljard mensen ,die dit geloof aanhangen .De daders van die aanslag waren inderdaad moslims maar ook Arabier ,15 van hen kwamen uit Saoedi Arabie ,2 uit de VAE ,1 uit Libanon en 1 uit Egypte ,dus je kunt eigenlijk beter spreken van terroristen met een Arabische achtergrond ! Die aanslag is ook opgeeist door Osama Bin Laden van El Qaida .Een moslim kan een Arabier zijn maar ook een Pakistaan ,Indonesier ,Filipijn ,Bangladesher ,Turk zelfs een Europeaan etc etc Ik geloof niet dat deze moslims het leuk vinden om op 1 hoop te worden gegooid met die achterlijke terroristen van El Qaida ! De Amerikaanse regering verklaarde na 11/9 /2001 de oorlog aan het Internationale terrorisme en dat is ook de werkelijke vijand .Amerika verklaarde niet de oorlog aan Saoedi Arabie omdat 15 van die luitjes uit dat land kwamen en Amerika verklaarde ook niet de oorlog aan moslims omdat alle daders moslims waren ,ja je kunt moeilijk aan 1,7 miljard mensen de oorlog verklaren omdat toevallig 19 gestoorde moslims die aanslag hadden gepleegd .🤠🤠

    • Ron zegt:

     Er zijn moslims in allerlei gradaties. Zij die de Sariah aanhangen, waar ook ter wereld, zijn de typen die niet in Amerika welkom zijn. Daarnaast weten deze mensen nu van het bestaan van de speciale gevangenis in Cuba, waar ze een speciale behandeling ondergaan. En hoeveel vrouwen en meisjes zijn er in Europa al aangerand. En hoeveel doden zijn er gevallen. Vergelijk dat maar eens met de Indo in Nl. Ik heb niets tegen een mens, maar wel tegen een mens met een bepaald geloof, dat boven de mens wordt gesteld.

    • Jan A. Somers zegt:

     “hoeveel vrouwen en meisjes zijn er in Europa al aangerand. En hoeveel doden zijn er gevallen.” Niet abnormaal veel hoor, gezien de aanklachten. Niet meer dan normaal.

    • Ron zegt:

     @Niet abnormaal veel hoor, gezien de aanklachten. Niet meer dan normaal.@
     Nee, maar het zal je familie maar zijn. Als dat type mens er niet was geweest, waren ze nu nog in leven.

    • Robert zegt:

     Correct! Daarom zullen DE Moslims Amerika niet bestromen en veroveren!

    • Arthur Olive zegt:

     “Niet allemaal veel hoor, gezien de aanklachten”
     Heer Somers, de sex crimes die door moslims worden gepleegd worden met opzet under reported, vooral in Zweden. Volgens de Sharia is het ok om een vrouw te verkrachten als ze er stoot aangeeft door haar kleding.
     Neem maar eens een kijkje op Google omtrent moslim rape victims in Europa.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” met opzet under reported” Rapportage gebeurt door de slachtoffers, bij de politie. Daar springen de kranten graag op in, spannend nieuws! En met de Sharia hebben wij in Nederland niets te maken, als daarmee strafbare feiten worden gepleegd.

    • Arthur Olive zegt:

     “Daar springen de kranten graag op in, spannend nieuws.”
     Normaal ja, maar dit zijn andere tijden. Nou moet men zich afvragen wat de agenda van de media is, wie beheert de krant of het nieuws, folllow the money enz.
     “Met de Sharia hebben wij in Nederland niets mee te maken.”
     Er is veel terreur in de wereld vanwege Sharia. Nederland heeft er zeker veel mee te maken alleen maar om het feit dat er niet alleen andere maar ook meerdere oorzaken voorkomen als daarmee strafbare feiten worden gepleegd.

    • Jan A. Somers zegt:

     Aanrandingen en verkrachtingen komen altijd in de kranten. Vooral als het om de rechtzaken gaat. En van Sharia-activiteiten heb ik in Nederland nog niet gehoord. (Zegt niets hoor, ik lees ook niet alles).

    • Jan A. Somers zegt:

     “Nederland heeft er zeker veel mee te maken” Vertel! Heb ik iets spannends gemist?

   • Arthur Olive zegt:

    “Omdat toevallig 19 gestoorde muslims die anslag hadden gepleegd.”
    De congress woman van Minnisota en lid van de “foreign affairs committee” Ilhan Omar kreeg veel kritiek toen zij ongeveer hetzelfde beweerde door te zeggen: “because some people did something”.
    Laat ons niet vergeten dat dit het resultaat kan worden, en ik schrijf hier kan, als men muslim refugees wil helpen. Deze vrouw is gekozen door deze moslims omdat zij anti America en anti Jewish is.
    Een groot aantal muslims waren het eens met de terroristen aanslag van sept. 11.
    Er was veel gejuig en men danste in de straten van Cairo.

    • Ron zegt:

     @Een groot aantal muslims waren het eens met de terroristen aanslag van sept. 11.@
     Daarom ook mijn reaktie.

    • Ronereon zegt:

     @ Olive. Klopt. Ik werkte in Cairo toen ik het bericht van 9/11 net voor de ingang van mijn kantoor hoorde. Gejuich, dansen, trots. Daarna geen enkele moslim met vragen of een kritische noot. Kon wellicht ook niet. Intel diensten onder Hosni Mubarak waren destijds en zijn nog zeer goed georganiseerd.

 5. Robert zegt:

  Sanjaarden= Spanjaarden. Alle landen in Latijns Amerika zijn onafhankelijk van Spanje; ze hebben gestreden voor hun eigen onafhankelijkeid, zo ook de VS.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, dat is nu! Bij de arbitrage door de pauselijke bullen gaat het over 1344 – 1551!
   “Alle landen in Latijns Amerika zijn onafhankelijk van Spanje;” Maar ze zijn wel door Spanje gesticht. Met de Spaanse taal daarbij!

   • Jan A. Somers zegt:

    ff vergeten: Natuurlijk behalve Brazilië. Door een foutje met de demarcatielijn onder de Portugese invloedssfeer gekomen, en door Portugal gesticht. Inclusief de Portugese taal.

   • Robert zegt:

    Dat weet iedereen dat Spaans en Brasileiro wordt gesproken in Latijns Amerika, maar ook worden daar vele andere autochtone talen gesproken,Ik maakte deze opmerkingen voor Wal Suparmo die dacht dat alle AUTOCHOTONE bevolkingen waren uitgeroeid door de Spanjaarden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.