De kinderen van Tinus Dezentjé

Dit is een bespréking van een fragmentgenealogie.
Gegevens en relaties  zijn onzeker en niet bewezen. Nog te veel is aannames .
Het is niet anders .  Toch, deze bespreking en de mogelijke concepten kunnen prima leidraden zijn voor toekomstige onderzoekers . Besef wel dat een aantal van onderstaande gegevens niet juist kunnen zijn.
.
Ik heb  mijn eerder gemaakte concepten over de kinderen van Tinus opnieuw bekeken. Bronnen  gecheckt, doublegecheckt, genoteerd en gescand voor dit herziene concept. De kinderen  zijn  genummerd naar geboortedatum.

Ampellius Ferdinandus ( werd Ferdinand genoemd)  liet  in Nederland Barend Leonardus Hendriks een schilderij maken van zijn vader. Zie linksboven. Deze schonk hij in 1875  aan Bronbeek in de stad Arnhem, waar hij woonde.  Vermoedelijk is het geschilderd aan de hand van een tekening van het origineel, zoals die hier rechts uit het fotoalbum van de familie Happé ( bron is Marnix de Paula Lopes) Het plaatje in het midden is een foto van het originele schilderij, geschilderd ong 1833 door J.C. Muller Kruseman. Het moet verloren gegaan zijn in de oorlog of kort daarna, want  ca 1941 is het nog gezien door J.F.Dezentjé en zijn zus U. Dezentjé in het dezentjé-landhuis te Ampel.
Deze foto is van hen en is de meest realistische afbeelding lijkt me.

In de literatuur zette men vaak 1797 als het geboortejaar van Tinus . Maar met geen bronnen. Gezien onderstaande bronnen is dit jaar 1797 eerder een mogelijkheid nr 3 .
Het register 1823 Inwoners Java en Madoera kan men als een directe bron zien waar vermoedelijk Tinus zelf opgaf voor 1 augustus van dat jaar 28 jaar te zijn. Dus geboren voor 1 aug 1795.
Hoewel, er zijn indirecte bronnen die wijzen op het geboortejaar 1796.1
1 Het artikel ‘de drie groote indo’s’ uit 1905 noemt twee datums 12 april 1796 en 15 april 1796. 15 april zal wel een drukfout zijn ?
Indirecte bronnen 2,3,4 moeten van de familie zelf zijn. 5 indirect uit de familie
2 In een rouwadvertentie noemde schoonzoon Raket hem 43 jaar ,  dus geboortejaar 1796, mits idd in april geboren.
3 Er was een  rouwadvertentie van schoonzoon Hilling, die zette ook zijn leeftijd op 43 jaar.
4 Een schrijven van de Solosche Javaander had meerdere juiste details die vermoedelijk uit de familie zelf komen. Tinus zou als 18-jarige gehuwd zijn met Johanna Boode . Terugredenerend kom je uit op het geboortejaar 1795 of 1796. Aangenomen dat 18 jaar Tinus leeftijd was, dan moet het huwelijk geweest zijn voor 12 april 1815 en mogelijk in 1814.
5 Het artikel “Sergi Ampel’ zegt dat Johanna Boode overlijdt na één jaar huwelijk.
En dan kom je uit op ongeveer januari 1815 voor hun huwelijksdag
Ik schrijf voorlopig op dat Tinus was geboren 12 april 1796 te Soerakarta
Meer gegevens over hem en de familie  in de Indische Navorscher 2016, pagina 185  door R.  de Neve. (afgekort =INN2016/185) Een uitgave van de Indische Genealogische Vereniging.

Tinus was de roepnaam, maar voluit waren zijn doopnamen Johannes Augustinus.  Hij zou een flinke erfenis gehad hebben van zijn overleden vrouw Johanna Boode en dat werd de basis voor zijn  koffie- en indigoimperium. Hij werd de meest productieve planter in de periode 1825-1839.  De schrijver van het artikel  ‘Sergi Ampel’ in de locomotief van 27-04-1903  heeft een welingelichte bron die beweerde dat de grote erfenis was van zijn schoonmoeder Boode die na haar dochter overleed. 2
Het lijkt alsof Tinus het gedrag van Javaanse prinsen overnam.   Veel vrouwen, veel kinderen, uitrijden in een stoet van koetsen, paarden en bewaking.  Maar ook een fort gemaakt van zijn huis met  een eigen legertje van personeel en bewoners van zijn gehuurde gronden. Met dit leger heeft hij op beslissende momenten deelgenomen in de java-oorlog. Tinus zou als kind regelmatig in de Kraton van Soerakarta verblijven en  veel geleerd hebben van de Javaanse cultuur in de omgang met oudere Javanen van de soesoehoenan-familie.3
Het goede contact met die familie werd overgenomen door kinderen en kleinkinderen. Niet allemaal, maar genoeg voor de bekendheid van de familienaam, ook in het Soerakarta (Solo) van heden,  tweehonderd jaar later.
Meerdere moeders en meerdere kinderen, niet erkend of wel erkend, maar onvoldoende aktes in de archieven (oa door het verloren gaan van veel burgerlijkestand-aktes te Soerakarta) maakt de kinderschare van Tinus tot een puzzel, die  nooit meer opgelost kan worden. Misschien kan er iets gevonden worden met dna-onderzoek.
Diverse familieleden zijn op onderzoek uitgegaan na de grote exodus van de vijftiger jaren en  hun bevindingen zijn gebruikt in dit artikel.  Het risico dat een verhaal verkeerd werd doorverteld en begrepen door de volgende generatie blijft, men moet dat niet vergeten, en ook  niet de juiste verhalen te snel opzij zetten.

De vrouwen van Tinus waren Indonesisch of hadden een Indonesische afkomst.
Zijn 10 volwassen zonen (5 overleden jong) namen dit patroon van Tinus over
Zover bekend, 9 hadden relaties en kinderen met Indonesische vrouwen, waarmee 2 huwelijken. Tinus van 1832 huwde een indo-europese vrouw en Ferdinandus van 1826 huwde op latere leeftijd een Hollandse in Nederland.
De kinderen van de zonen waren in meerderheid buitenechtelijk met een Indonesische moeder. De zonen van de zonen deden veel hetzelfde, hoewel men vaker huwden dan hun vaders en met meer indo-europese vrouwen. De dochters van de zonen huwden meer dan hun broers. maar niet allemaal, met minder buitenechtelijke kinderen, zover vermoed kan worden.  Tinus kleinkinderen zijn niet allemaal in kaart te brengen.  Kinderen, die niet aan een ouder gekoppeld kunnen worden en verdwijnen uit  de documenten, almanakken of kranten. Of die sowieso niet in de Europeesche Burgerlijke Stand werden opgenomen.

Hoe anders ging het met de 12 dochters van Tinus. 3 overleden jong .
6  huwden totoks in Europa opgegroeid, waarvan 5 uit Nederland en 1 uit Duitsland, die als militaire officier arriveerden te Indië . 2 dochters huwden met echtgenoten van gemengde afkomst te Java geboren en opgegroeid.
Philippina huwde Elias Raket, mogelijk van eurasian-komaf. Wel opgegroeid in Ceylon en Indië , van Europese families te Ceylon.
Was Johanna Augusta geboren na Tinus overlijden 30 nov 1939 het  laatste kind en 13e dochter ? Zij overleed in 1860 , dus nr 4  jong overleden dochter.
Bijna alle kinderen van de dochters werden geboren binnen een huwelijk.
De kinderen van de dochters huwden meestal en hadden weinig buitenechtelijke kinderen.  Tot zover ingeschat of vermoed kan worden.

Een goed geïnformeerde bron was de Solosche Javaander in  de Locomotief van 5 maart 1903, die 27 kinderen noemde en zeer waarschijnlijk was hij iemand uit de familie.  Algemeen zei de familie dat alle geboren Dezentjé  sinds 1856 (zus Tinus overlijdt)  nazaten zijn van Tinus.
Met onvoldoende bewezen familieverhalen ben ik uitgekomen op 27 kinderen van  15 zoons en 12 dochters P.C. Bloys van Treslong Prins, de genealoog en landsarchivaris te Batavia hield het op 28 , 14 zoons en 14 dochters in  Ons Nageslacht 1932/p 166.

Johanna Dorothea Boode
Het lijkt mij dat Tinus en  Johanna Dorothea Boode huwden vóór 12 april 1815.
Zij was geboren 14 aug 1799 in  Soerakarta  en overleed daar 20 jan 1816 .4
Meer informatie op de website van Marnix de Paula Lopes. ook bron van dit plaatje van Johanna Dezentje, rechts.
1 Johanna Dorothea Charlotte was hun dochter, geboren 16 aug 1815 te Ampel, aldaar overleden 9 april 1852.4   Ampel was een district bij Soerakarta waar Tinus zijn huis had. Ze was geboren en overleden daar, neem ik aan. Het  houten landhuis werd na 130 jaar  in brand gestoken  in de Indonesische revolutie.
Johanna huwde 6 febr 1831 te Soerakarta met voormalig luitenant, de koopman  Wilhelm Hilling uit Papenburg, Hannover. Ze kregen 12 kinderen. (vlgn een genealogie van het CBG).

Feijntje
Is zij de Chinese vrouw die zich christelijk liet dopen tot Henrietta van de Bergen om met Tinus te kunnen huwen in 1828 ? Er zijn te weinig aanwijzingen. Er is de tekst van de  rouwadvertentie van Henrietta, die Tinus plaatste in 1832, die kan wijzen op Feijntje’s kinderen 2,3,4  als kinderen van Henrietta.
In 1825  wettigde Tinus 3 kinderen. Hun moeder was de Chinese vrouw Feijntje, volgens een akte van het Hooggerechtshof te Batavia in 1825 bij het nationaal archief. 5
De akte vermeldde ook de geboortedata.
2 Arnoldus Bernardus Christianus,  verderop in dit artikel Bernard genoemd, geboren 22 febr 1820, overl 31 okt 1878 Soerakarta.    Begraven op de begraafplaats van zijn  suikerfabriek Karong Anom.
Had minstens 6 buitenechtelijke kinderen van meerdere vrouwen die o.a. genoemd werden Mah Pekalongan, Mah Soerabajan, Mah Soeran, Mah Peng 6  Gezien de naamgeving is dit een redelijk betrouwbaar doorgegeven familieverhaal .
Zijn rouwadvertentie  7  werd ondertekend door oudste zoon Gaston.
Gaston nam het bewind over  van het Karang Anom concern, door zijn vader opgericht.  Zijn opvolger was in 1890  broer Henri August, die een tijd lang beschouwd werd als de belangrijkste suikerlord van Java.
De 5 neven van sc Vitesse waren Bernard’s kleinkinderen, met 2 van Gaston.
3 Johanna Philippina, geboren 14 juni 1821, overl 24 okt 1891 te Bojolali.8  Mede-eigenaar landbouwonderneming Ampel. In publicaties is ze abusievelijk genoteerd als tweelingzus van Johanna Dorothea Charlotte.   Ze huwde 3 aug 1839  Elias Raket te Soerakarta, commies inkomende en uitgaande rechten te Semarang, mede-eigenaar ond Ampel. Geb  11 juni 1812, overl 5 juni 1878 te Ampel. Zn van Matheus Petrus Raket en Elizabeth Johanna Mooyaart uit Ceylon.  Dit huwelijk was kinderloos.9
4 Arnold Robert, militair,  geb 8 juli 1822 Soerakarta, overl 27 okt 1856 te Gedaren, Soerakarta. 10   Hij zou een relatie gehad hebben met een Javaanse vrouw, mogelijk een Raden Ajoe volgens het familieverhaal. Er zijn geen kinderen bekend.

Onbekende moeders 1823-1829
5 Adrianus Bartholomeus planter te Soerakarta,  geboren tussen  5 jan 1823 en 5 jan 1824 te Soerakarta,  overleden 5 jan 1860.   Hij huwde aldaar 30 mrt 1855 met Kamsih. Zij hadden 9 kinderen (IFA-dossier, vermoedelijk van een bron uit de familie ) Oa in het sifadossier is de geboortedatum van 4 augustus 1821 te lezen. Maar dit kan niet juist zijn als de rouwadvertentie hem 36 jaar noemt.11
Ervan uitgaande dat de kinderen met Feijntje in 1825 gewettigd zijn en Adrianus niet, dan was Adrianus niet een van haar kinderen.  De kans is groot dat hij niet dezelfde moeder heeft als August Jan Caspar die ook in 1823 geboren zou zijn.
De burgerlijkestand-registratie functioneerde nog niet zo goed in die jaren, is dat de reden dat Adrianus niet als geboren stond in de almanak van 1824 en August, kind nr 6 wel ?
6 August Jan Caspar, zou in 1823 geboren zijn volgens RA1824/158.
Er was geen exacte geboortedatum genoteerd en in de jaren daarna  komt zijn overlijden ook niet voor  in de almanakken.   Hij moet overleden zijn voor 14 okt 1826, want toen was zijn broer met dezelfde naam al geboren. Of ze waren geen broers.
Ervan uitgaande dat de kinderen met Feijntje in 1825 gewettigd zijn en August Jan Caspar niet, dan was August niet een van haar kinderen.  Of wel, maar dat hij was overleden voor oktober 1825 toen Tinus de wettiging van zijn kinderen met Feijntje aanvroeg.
In theorie kan hij een laat kind zijn van de vader van Tinus en zijn moeder.
Vader August ]an Casper D werd 58 jaar in 1823 en echtgenote Johanna Kops was 49 jaar. In elk geval verdween hij uit de archieven.
7  Ampellina Margaretha Albertinageb 22 jan 1825 Soerakarta overl ald  9 juli 1825 12 Mogelijk dat haar broer Ampellius Ferdinandus zo werd vernoemd omdat zij was overleden en Tinus die naam Ampellius graag wilde gebruiken ? Het zou kunnen dat Ampellina ook een kind was van Henrietta van de Bergen, net als Ampellius. die een jaar later werd geboren. Zie  nr 8 .
9 August Jan Casper, grootvader van de schilder Ernest Dezentjé, overleed 23 jan 1856 te Semarang, na een bootreis met zijn broer Adrianus Bartholomeus 13 Zijn geboorte werd  vermeld in RA 1828/154, maar zonder datum.  In een rouwadvertentie telde hij  29 jaar. Dus geboren tussen 23 jan 1826 en 23 jan 1827. Hij verbleef in 1840, 1841, 1842  te Apeldoorn met Ferdinand op internaat van M.H. van Doorn.
Casper ging in Leiden studeren en werd 14 okt 1844 ingeschreven met een leeftijd van 18 jaar. 14 Dan moet hij geboren zijn vóór 14 okt 1826. En ná 23 jan 1826.
Ook mogelijk is: was hij 17 jaar 14 okt 1844 en om een onbekende reden is het door iemand te Leiden verhoogd ? Want  broer Ferdinand werd evenzo een jaar te veel genoteerd. Dan zou  hij geboren zijn tussen 14 okt 1826 en 23 jan 1827 en is het aannemelijker dat Henrietta van de Bergen zijn moeder was.
De rouwadvertentie verwijst naar Adrianus Bartholomeus, nr 5 als zijn broer en Casper werd begraven op de familiebegraafplaats op het landgoed te Ampel naast zijn vader. Tinus lag daar, maar niet Tinus vader, die was bijgezet op de Europese begraafplaats  Pasar Kliwon te Soerakarta. 15
De familie beschouwde de broers dus niet als zonen van grootvader August Jan Caspar, maar als ook van Tinus.  In een relatie met Tjang Tjettoh waren er 2 kinderen en mogelijk had Casper  meer kinderen.
10 Diederik Alexander, geboren 31 maart 1829, overleden 4 juli 1829, volgens scans in het familiedossier Dezentjé van het Indisch familiearchief. Geen vermeldingen in de regeringsalmanakken of in andere bronnen. De scans waren gemaakt met een computerprogramma. Omdat er zoveel andere details staan in deze scans, moet het wel komen van iemand die veel heeft uitgeplozen over de familie. Dat zou Willem Dezentjé kunnen zijn, want er waren ook details over zijn kleinkinderen. Willem van 1911 overleed in 1990 en toen bestond dit programma nog niet. Het kwam mogelijk van familieleden die zich baseerde op het werk van Willem, die  familieleden opzocht en ondervroeg.
Diederik Alexander zou een kind van Henrietta van de Bergen kunnen zijn,  maar dan zijn de twee andere kinderen (11 en 12) geboren in 1829 niet van haar.
11 Diederik Bartholomeus,  geboren 19 sept 1829 en in dat jaar overleden, volgens eerder genoemde scans bij IFA. Geen vermeldingen in de regeringsalmanakken of in andere bronnen. Doopnamen en genoemde datums kunnen een bron in de familie hebben, die van generatie op generatie doorgegeven zijn. Zonder de beide Diederiks kan het totaal van 27 of 28 kinderen niet gehaald worden. Kennelijk werden ze in oudere schattingen al meegeteld en  is daarom een reden  ze nu ook te noteren.
Deze Diederik kan een kind zijn van Henrietta van de Bergen, maar dan is Johannes Augustinus nr 12 niet van haar terwijl hij het meest waarschijnlijk een kind kan zijn, omdat zijn overlijden bij de burgerlijke stand aangegeven was in 1931.

Kinderen op school en in Nederland
1832:  ABC AR en AB op Gouvernements eerste lagere school  te Weltevreden
April 1834   gingen 7 kinderen Dezentjé naar Rotterdam. Met de gouvernante A.L.M.F Schmitt-Hoff en haar 2 kinderen.16 Kennelijk moesten de kinderen naar school in Nederland, maar waren het de 7 zoons, waarvan de jongsten  20 en 6 maanden waren ?  Of waren het 5 zoons en de dochters Philippina, bijna 13  en Helena Suzanna bijna 3 jaar ?
In 1836 waren de 5 oudste zoons op de Fransche School te Kampen (ABC, AR, AB, AF, AJC).17
Op school te Apeldoorn in 1840, 1841, 1842  18   AF,  AJC  en Jan Frans overleed daar januari 1841.19  
1844 Ferdinand en Casper ingeschreven Hogeschool Leiden,14
1849 Ferdinand en Casper, student te Leyden in studenten-almanak 1849, pag 55
De zeven  kinderen maart 1840 in Nederland, vermoedelijk Johanna Hilling-Dezentjé, ABC, AR, AB, AF, AJC, Johannes Augustinus van 1832 en Jan Frans geb 1833. Maar een van hen niet.
Als ABC, AR en AB maart 1840 in Nederland waren voor oa studie, dan  voeren ze  in 1841  terug naar Indië.  Want in 1842 staan ze op de naamlijsten als volwassen inwoners van Soerakarta.

Henrietta van de Bergen
Geboren ca 1802 0f 12 april 1804 te Soerakarta, overleden 19 aug 1832 te huize Ampel  bij Soerakarta. Gehuwd met Tinus Dezentjé 18 mei 1828 te Ampel.
Javasche courant_5 juni 1828

Een huwelijk van christenen en niet-christenen was toen wettelijk verboden.
Daarom liet Henrietta zich een maand voor haar huwelijk dopen tot rooms katholiek. Was Tinus dus rooms katholiek gedoopt ?  Ze was van Chinese ongelovige ouders volgens het doopboek. Vaak nam men christelijke (Europese)  namen aan bij zo’n late doop.
Noemde ze zich  wel Henrietta en heette haar vader wel van de Bergen ? Bij de doop te Semarang werd als haar geboortedatum opgegeven 12 april 1804. 12 april was ook de geboortedag van Tinus. Is het toeval of is het een verzonnen dag én jaar omdat Henrietta het niet wist ? 20 Bij haar overlijden in het kraambed noemde Tinus haar 30 jaren in een rouwadvertentie  21   Dan zou ze vóór 19 aug 1802 geboren moeten zijn.
Ze was een zorgende moeder voor 8 kinderen, schrijft Tinus. Maar hij kan niet bedoelen dat alle 8 van haar waren.  Johanna Dorothea Charlotte van 17 was al anderhalf jaar gehuwd en zat niet bij die 8. De 3 oudsten van 12, 11,10 jaar waren van Feijntje ( of ze was zelf Feijntje ?) Adrianus van ca 9 en August bijna 6 waren misschien ook niet haar kinderen. Wel zeker van haar waren Ferdinand 6 j , Helena 1 jaar geworden de vorige dag en de net geboren baby Tinus. Foto’s van haar kinderen wijzen niet op een Chinese komaf.
8 Ampellius Ferdinandus, geboren 12 jan 1826 te Soerakarta, overleden 15 febr 1888 op suikererf Karanganom22 
1840, 1841, 1842  te Apeldoorn met A.J. Casper op internaat M.H. van Doorn,
1844 met broer Casper
ingeschreven Hogeschool Leiden,14
1850 student rechten in Leiden en doet mee aan de  optocht tgv 275 jaar Leydsche Hoogeschool.23  Landhuurder en eigenaar onderneming Ampel.
Had bij een Indonesische vrouw op 20 okt 1848 een dochter,die ondertekende
in 1888 zijn rouwadvertentie. Werd blind en huwde in Amsterdam op 3 maart 1877  Jvr. Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel, zangeres en pianiste,   geb.18 maart 1839 te Ginneken, overl. 5 aug 1882 huize Ampel, Soerakarta.24   Dochter  van Jacques Clifford Kocq van Breugel en Wilhelmina Flavard de Wolff. Zus van Jean Marie Clifford Kocq van Breugel, gehuwd met Johanna Geertruida Dezentje.
In zijn huwelijksakte gaf Ferdinand  aan zoon te zijn van Henrietta van Bergen en  was 51 jaar, wat klopt met zijn opgave aan het Amsterdamse bevolkingsregister van geboren 12 jan 1826. Huwelijksgetuige was zwager H.J. Enderlein voormalig minister van oorlog.
12 Johannes Augustinus, geboren 1829, overleden 25 juli 1831 Salatiga. Hij zou geboren zijn in 1829 volgens een gegeven in IFA-dossier Dezentjé.  (scans nr 10 Diederik)  Zijn geboorte is niet opgenomen in een regeringsalmanak. Wel zijn overlijden in  RA1832/244 . Meest waarschijnlijk was hij een kind van Tinus en  Henrietta van de Bergen. Zie R. de Neve INN2016/207 noot 64.
14 Helena Susanna, geb 18 aug 1831 Soerakarta,  overl 26 juni 1897 in Salatiga . Ze huwde 14 juli 1857 te Soerakarta met ritmeester cavalerie  O.I.L, Jan Adam Kruseman, geb 10 okt 1818 Haarlem, overl 29 juni 1864 in Salatiga. Zoon van Hendrik Martinus Kruseman en Lamberdina van Olhoff. 25   Jan Adam is familie van de schilder Jan Adam Kruseman en van J.C. Muller Kruseman die het originele schilderij van Tinus maakte.
Susanna  vertrok in 1866 met alle 5 kinderen naar Nederland . Ze woonde  te Breda in 1869 en vanaf okt 1871 te Arnhem. Mogelijk verbleef Ferdinand (8) bij haar in 1874-1876. Ze ging terug naar Indië in sept 1879 en was daar mede-eigenaar van landbouwonderneming Ampel.26
15 Johannes Augustinus, geb 19 aug 1832 te Ampel, overl 2 okt 1903 in Bojolali.    20 febr 1851 te Soerakarta vrijwillig getekend bij het Oost-indisch Leger en aangesteld als 2e luitenant bij het 7e Bataljon Infanterie met stamboeknr 30311,  ontslag uit dienst in 1858.  Landhuurder,  eigenaar koffieondernemingen Kaliboto en deels Gawar, Watoe, Penganten, Tjepogo, landbouwonderneming Ampel.27   Hij huwde 19 maart 1859 te Soerabaya Engelina Florentina Willemsz, geb 23 mei 1842 in Semarang, overl 9 0kt 1912 in Bojolali. Vermoedelijk dochter van Floris Cornelis Willemsz. Hij overleed in de woning van de resident van Soerakarta, Willem de Vogel. Tinus, ook zijn roepnaam, werd bijgezet op het familiekerkhof te landgoed Ampel. Zijn enigste nog levende zoon in 1903  Jules Edmond  werd de heer des huizes Ampel.  Tinus jr. zou 7 kinderen gehad hebben en het eerste kind overleed in het kraambed.

Onbekende moeders 1831-1839
13 Johanna Elisabeth,
geb 8 juli 1831 in Soerakarta, aldaar overleden  3 april 1917.
Ze werd in 1835 erkend samen met Maria Fredrika, Jan Frans en Sophia Magdalena  (RA1836/199). Waarschijnlijk alle 4 tegelijk op dezelfde datum door Tinus.
Ze kan geen kind zijn van Henrietta van de Bergen. Waar ze in publicaties is toegewezen aan een andere moeder, er zijn geen overtuigende bronnen.
Ze huwde  31 aug 1852 te Salatiga met Daniel Isaac Croon,  geb 29 dec 1804 in Houthem, overleden 3 juni 1860 Soerabaja. Zoon van Jean Adam Croon en Christine Gertrude Lejeune. Hij was ritmeester van de cavalerie en te Soerabaja  overleden aan boord van een schip, klaarliggend voor afvaart naar Nederland ivm zijn gezondheid. .28  Ze hadden 5 kinderen, waarvan 3 als baby overleden.
16 Maria Fredrika, geboren 4 juni 1833 Soerakarta, overleden 10 september 1841 in Semarang. (RA1842/292 )   Ze werd in 1835 erkend.
Er zijn geen aanwijzingen dat ze een dochter was van Raden Ajoe Tjondro Koesoemo, wat wel eens gedacht werd.
17 Jan Frans, geb 20 okt 1833, overleden 2 jan 1841 te Apeldoorn op het internaat te landgoed de Pasch van H.M. van Doorn, kortweg genoemd de Fransche School. Ferdinand en A.J. Casper verbleven ook  in 1841 op dat internaat.
Zijn akte van overlijden, opgemaakt te Apeldoorn, noemden hem François Frederic , ruim 7 jaar,  met ouders onbekend. Een geboorte van een François Frederic is niet te vinden in de almanakken. Vermoedelijk was hij dezelfde persoon als Jan Frans erkend in 1835.  In boeken en kranten werd  dit kind niet meer genoemd, wat erop wijst dat hij jong overleed en dat was niet genoteerd in  de almanakken.
Jan Frans kan niet dezelfde moeder hebben als Maria Fredrika.

Raden Ajoe Tjondro Koesoemo
Ze liet zich christelijk dopen, vermoedelijk RK, om 13 sept 1835 voor de wet te kunnen huwen met Tinus. Zoals toen gewoon was, nam ze christelijke Europese doopnamen aan: Sara Helena.
Vermoedelijk was ze ongeveer 1815 geboren in Soerakarta. En ca 1885 overleden aldaar. De aanname is  dat ze een dochter of kleindochter van de soesoehoenan Paku Buono IV  was.
Vandaar dat haar uitvaartstoet vertrok vanaf de kraton te Soerakarta.
Het is niet duidelijk of ze in een tombe werd gelegd op de dezentjé-begraafplaats, landgoed Ampel.  In  dat mausoleum lag al haar zoon  Diederik Dezentjé (1839-1871). In 1906 kwam er nog een tombe voor haar dochter Sophia Magdalena.  Aldus het familieverhaal. Sophia werd in 1871 pleegtante van 3-jarige zoon Dirk van Diederik Hij staat op de foto naast zijn oma Tjondro Koesoemo.
Dirk gaf deze foto door aan zijn kinderen en vertelde hen dat  Tjondro Koesoemo  de moeder was van Diederik en Sophia. Zoon Roger schreef dit op in 1979. In 1907 zette Dirk  zijn baby Didier bij  in het mausoleum.

De uitvaartstoet van Raden Ajoe Tjondro Koesoemo verlaat de kraton te Soerakarta.

18 Sophia Magdalena, geb 6 maart 1835  Soerakarta, overleden 22 nov 1908 te Bojolali.29 Gehuwd 5 juni 1874, sf Karang Anom, Bojolali met Franciscus Gerardus Maria Engel, geb 28 nov 1833 te Grave, overl  9 febr 1884 in Djokjakarta, 1e luitenant van de infanterie, landhuurder en manager koffieonderneming Kradjan.  Zoon van Johannes Leonardus Engel en Maria Vloerberghs. Sophia nam de zorg op zich voor haar neefje  Dirk ((Jan Diederik August 1867-1937, zoon van Diederik nr 27). Ze bleef kinderloos met F.G.M. Engel.
20 Alexander Gerard, geb 17 juli 1836 Soerakarta, overl 27 april 1901 te Djebbres, Soerakarta. 30 Hij had kinderen met Raden Roro Saminah, genoemd door haar kleinzoon W.Dezentje in IFA-dossier Dezentjé. Zij overleed 1 nov 1915, volgens een notitie van nichtje Jeanne Clifford Kocq van Breugel. Jeanne noteerde ook dat Alexander 18 kinderen had. Er waren dus meerdere vrouwen. Alexander kon in 1879 een gekocht perceel met bebouwing niet betalen en moest het verkopen. Het lag in het Europeesch kamp, oostelijk van Fort Vastenburg in Soerakarta. Wellicht woonde hij daar.
22 Elisa Augustina, geb 14 okt 1837 Soerakarta, overl 23 dec 1902 Djokjakarta.   Ze huwde  te Soerakarta 16 juli 1860 31  met Willem Frederik Lodewijk Chasteau, klerk Binnenlands Bestuur, burgercommies bij de  politie, secretaris semarangse hulpbank, vendumeester, kapitein bij de schutterij van Semarang,  geb 2 maart 1834 Soerabaja,  overl 6 febr 1895 Semarang. Zoon van Louis Herman Antoine Chasteau en Maria Magdalena Jansen  . Kleinzoon van de slavin Rosie van Mandhaar.  Elisa had 3 kinderen, een overleed als baby  en een zoon huwde zijn nicht Maria Clifford Kocq van Breugel, dochter van Johanna Dezentjé, nr 25 .
Het gezin Chasteau ging in 1869 voor anderhalf jaar naar Nederland.
25 Johanna Geertruida, geboren 23 dec 1838 Soerakarta, overl 29 jan 1882 te Batavia. Zij huwde 21 sept 1860  32  te Ampel met Jhr. Jean Marie Clifford Kocq van Breugel geb 26 nov 1833 Doornspijk, overl 10 aug 1886 in Semarang.  Zoon van Jacques Fabrice Herman CKvB en Wilhelmina Flavard de Wolff. Hij was marine-officier, manager onderneming Kedong Passi en ambtenaar,  Johanna had 5 kinderen CKvB.
27 Diederik Casper,(  met deze namen omschreven door zijn kleinzoon Roger) geb 25 aug 1839, overleden 29 april 1871 te Soerakarta. Zijn geboorte staat niet de regeringsalmanakken en zijn overlijden staat in de almanak van 1872, pagina 291 als Diederik Dezentjé.
Ook staat hij op de naamlijsten in de almanakken 1858 t/m 1871 als Diederik. Niet als Diederik Casper . Was er  geen geboorteaangifte in 1839, of  vergeten voor een almanaklijst.  Dan wel een  latere wettiging of de klerken die zijn naam op de lijsten zetten hadden aangenomen dat er een wettiging was als kind van een Dezentjé. Op het gouvernementskantoor vond men eind 1857 dat Diederik als 18-jarige op de naamlijst voor volwassen mannen moest worden gezet.  En dit klopt met de geboortedatum van 25 aug 1839  uit familiebron
Er is een Johanna Augusta Dezentjé aangegeven bij de BS eind 1839.
Volgens RA1840/254 werd ze  geboren 30 november Soerakarta,  3 weken na overlijden van Tinus. Ze overleed 23 aug 1860 in Soerakarta.
Misschien dat een van Tinus oudste kinderen het kind  aangaf als ouder.
Niet Philippina, geb 1821, want zij was toen al gehuwd.
Waarschijnlijker is dat Bernard  uit 1820 de vader kan zijn. Of dat hij haar erkende als zijn kind, terwijl zij van Tinus was, maar hij wilde haar een geslachtsnaam en de status van Europeaan geven ?  Was het  Tinus neefje  de militair Ferdinand Franciscus , geboren ca 1818, hoewel het de aanname is dat hij geen kinderen had .  Was zij een kind van Raden Ajoe Tjondro Koesoemo, die haar aangaf ( of door iemand namens haar ) bij de burgerlijke stand ? Dan kan ze niet de moeder zijn van Diederik en waarom vertelt ze diens zoon dat ze het wel is ?
De twijfel over Diederik als haar zoon word bevestigd door zijn genoemde geboortedatum van 25 augustus 1839,  slechts 8 maanden na de geboorte van Johanna Geertruida, die met meer zekerheid een kind was van Tjondro Koesoemo.
Voorlopig is dit allemaal te speculatief en neem ik het verhaal van Jan Diederik August 1867-1937 voor waar aan. Volgens eigen zeggen, verwoord door zoon Roger (1910-2000) , was zijn moeder Raden Adjeng Soelastri (Tidjaningsih) en geen andere kinderen zijn bekend van Diederik. Er is nog de onduidelijkheid dat zoon Jan Diederik August werd aangegeven in 1877 bij de burgerlijke stand, terwijl vader Diederik reeds was overleden.
Misschien was er een dispensatie, dat getuigen verklaren wie de vader was en het gouvernement dit accepteerde en het kind inschreef met vadersnaam ?
Diederik en Sophia zouden liggen in tombes in een mausoleum op de familiebegraafplaats Dezentjé op het landgoed Ampel.

Het mausoleum achter het hekwerk

Retno Diwati
Heeft zij Anna opgevoed ?  Of is Anna onder de hoede gekomen van de familie Dezentjé ?   Dat lijkt zo, als je ziet hoe  mooi ze kon schrijven, dus had ze degelijk Europees onderwijs. En als Anna niet bij haar moeder is opgegroeid, hoe is dat gegaan? Was haar moeder overleden, moest Retno Diwati onder druk haar dochter afstaan of koos ze er zelf voor ? 
21 Anna Magdalena 
geboren op 6 sept 1836 in Soerakarta,  overleden 3 mei 1874 in Amsterdam. Gehuwd op 2 nov 1854 Soerakarta, gescheiden op  4 sept 1867 in Rotterdam (bevestigd 13 nov 1867 te Soerakarta) met Ambrosius Carolus Everhardus Ellinckhuijsen, geboren  15 dec 1825 te Den Haag, overleden 7 febr 1870 te Coblenz, commandant van de lijfwacht van de sultan van Djokjakarta. Zoon van Hermanus Ambrosius Jacobus Ellinckhuijsen en Maria Francisca Glad. De scheiding werd in de regeringsalmanak van 1868 gemeld met alleen de voornamen Anna Magdalena. De scheidingsakte te Rotterdam noemde haar als ‘geboren Dezentjé’ en vermeldde de huwelijksdatum te Soerakarta, die niet in de almanak van 1855  of 1856 is afgedrukt.
Ze ondertekent de echtscheidingsakte met een fraai handschrift.
In haar overlijdensakte te Amsterdam staan Tinus en Retno Diwati als de ouders. Dat verklaart waarom haar geboorte niet werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door Tinus, die mocht dat niet doen als de moeder niet zijn echtgenote is. Toch is haar geboorte wel aangegeven in 1854 en geaccepteerd door de burgerlijke stand. Alleen de namen Anna Magdalena en geen achternaam. Tegelijkertijd heeft oudste broer Bernard twee zonen aangegeven.   Zie RA1855/476.  Heeft hij haar ook aangegeven, maar werd hij niet erkend als vader, want hij werd 7 maanden voor haar geboorte 20 febr 1836 16 jaar ? Heeft men  dan haar op getuigenverklaringen ingeschreven als Europeaan ?
Ferdinand en Helena te Nederland plaatsten een rouwadvertentie bij haar dood.33 

Langeninsih
Haar naam is genoteerd door R.Dezentjé (1932-2012), die contacten legde met verre familieleden en hun vroeg wat zij wisten over voorouders Dezentjé.  Hij had details van haar achterachterkleinkinderen, die hij  van een nazaat  gekregen moet hebben.  Er zijn  geen geboorte-aangiftes van haar 3 kinderen door Tinus gedaan, omdat hij ze niet kon erkennen. Blijkbaar zijn details van hun  namen en geboortedata bewaard in de familie.
19 Maria Magdalena, haar geboorte 29 juni 1835 was niet gemeld in de regeringsalmanakken. Haar geboortedatum komt uit de familie . De regeringsalmanak RA 1882/309 schrijft dit bij haar overlijden dd 26 okt 1880 te Semarang:     ” Maria Magdalena van Langen, weduwe van Lodewijk Doppert” . Maar  de Weeskamer noemt de overledene in een advertentie de  “weduwe Doppert, geboren Dezentjé“. Zijzelf ook als executrice in een advertentie.34     Waarom werd ze van Langen genoemd ?
Haar huwelijk met Dirk Lodewijk Doppert was 17 nov 1852 te Soerakarta, zonder een achternaam Dezentjé in de regeringalmanak (RA1854/430)  en dus ook  niet in de huwelijksakte. Ingeschat dat ze ouder dan 15 jaar was bij haar huwelijk, dan was ze geboren voor 17 nov 1837 , wat overeenkomt met de gegeven geboortedatum en daaruitvolgend meest waarschijnlijk  een kind van Tinus.
Dirk was geboren 24 juli 1824 en overlijdt 25 dec 1872 te Karang Anom, 35  en daar begraven op de  suikerfabriek van Bernard Dezentjé (=A.B.C.).  Diens zoon Gaston  huwde  Wilhelmina Louise, dochter van Dirk en Maria Magdalena. Bron van Dirk en Maria als ouders , is een achterkleinzoon van Gaston en Wilhelmina. Tevens noemde hij Maria als ook een dochter van Tinus.
24 Johanna Claudina, geb  14 maart 1838 en overleden 23 maart 1838, aldus familiegegevens. Er zijn geen andere bronnen. Maar omdat de naam en de datums specifiek zijn is het geen vaag verhaal die je opzij  kunt  leggen.
Het moet wel dat in de 19e eeuw iemand uit de familie notities heeft gemaakt van Claudina en de beide Diederiks nr 10 en 11. Dit is doorgegeven aan een volgende generatie of aan onderzoekende Dezentjé uit een andere tak.  Of iemand heeft deze 3 kinderen helemaal verzonnen, maar dan kom je niet tot 27 of 28 kinderen.
26 Willem Frederik, geb  20 jan 1839, overl 18 juni 1904
De Solosche Javaander noemt hem en Albert in 1903  als 2 van de 4 kinderen van Tinus nog in leven. Willem en Albert mochten niet door Tinus aangegeven worden bij de burgerlijke stand, maar toch is er een  soort wettiging geweest in 1865.
Kon oudste broer Bernard zich als vader voordoen om de jongere broers een Europese status en achternaam te geven ? Of heeft het gouvernementskantoor hen op voordracht van getuigen gewettigd als Europese burger en kinderen van Tinus.
Ze stonden sinds 1858 met de naam Dezentjé op de naamlijsten RA van Europese volwassen manlijke inwoners. Kennelijk was er toen geen wettiging, maar heeft het gouvernementskantoor aangenomen dat die er al was?  Immers, Dezentjé was een bekende naam en de familie had status en invloed in Soerakarta.
Volgens de almanak is het geboortejaar van Willem 1849. Want niet kan als hij kind is van Tinus en op de naamlijst van 1858 stond als volwassene.  Was dat een schrijffout ?
Willem Frederik huwde 13 sept 1877 te Klaten met Langensari, die de naam Tina aannam. 36 

Ringok Nisig
Ze komt niet voor in de documenten.  Haar naam moet uit de familie komen.
Van haar zoon Albert, doorverteld aan zijn broers en zussen, aan zijn nazaten 
23 Albert Hendrik, geboren op 18 okt 1837, overleden ca 1918.
Stond sinds 1858 op de naamlijsten volwassen mannen, dus zijn geboortedatum zoals in de regeringsalmanak van 1866 staat is geloofwaardig. Zie RA1866/54.
Net zoals Willem Frederik, nr 26, wordt hij in 1903 door de De Solosche Javaander
een kind van Tinus genoemd. Albert had in 1862 een dochter met een onbekende vrouw en later een relatie met Ch. M. Flohr. Vermoedelijk was zij Charlotta Marianna Flohr geb 15 okt 1854 te Klaten, erkend in 1895.

Samenvatting:
Johanna Dorothea Boode
1 Johanna Dorothea Charlotte 1815

Feijntje
2 Arnoldus Bernardus Christianus, 1820
3 Johanna Philippina 1821
4 Arnold Robert 1822

Onbekende moeders 1823-1829
5 Adrianus Bartholomeus 1823
6 August Jan Caspar, 1823
7 Ampellina Margaretha Albertina  1825
9 August Jan Casper 1827
10 Diederik Alexander  1829
11 Diederik Bartholomeus 1829

Henrietta van de Bergen
12 Johannes Augustinus geboren 1829
8 Ampellius Ferdinandus, geboren 12 jan 1826
14 Helena Susanna 1831
15 Johannes Augustinus  1832

Onbekende moeders 1831-1839
13 Johanna Elisabeth 1831
16 Maria Fredrika 1833
17 Jan Frans 1833,

Raden Ajoe Tjondro Koesoemo
18 Sophia Magdalena 1835
20 Alexander Gerard 1836
22 Elisa Augustina 1837
25 Johanna Geertruida 1838
27 Diederik Casper  1839
28ste kind ? Was Johanna Augusta, geboren 30 nov 1839 na Tinus dood,  een kind van Tjondro Koesoemo?  Of wel van Tinus, maar door wie is ze dan aangegeven bij de BS, waarom kreeg ze de wettige naam Dezentjé ?

Retno Diwati
21 Anna Magdalena  geboren op 6 sept 1836

Langeninsih
19 Maria Magdalena, haar geboorte 29 juni 1835
24 Johanna Claudina, geb  14 maart 1838.
26 Willem Frederik, geb  20 jan 1839

Ringok Nisig
23 Albert Hendrik, 1837

Noten
1 Artikel ‘drie groote indo’s’ in Nieuws van den dag 13 mrt 1905
2 Rouwadv Raket in Javasche Courant 27 nov 1839
3 Rouwadv Hilling in Algemeen Handelsblad 24 mrt 1840
4 Schrijven Solosche Javaander in De Locomotief 5 mrt 1903
5 Art ‘Sergi Ampel ‘ in De Locomotief 27 apr 1903
2 Johanna Margaretha Schultz, weduwe Boode, overleed 7 nov 1824 te Soerakarta, begraven op kerkhof Pasar Kliwon meldt Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java beschreven door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. 1934 p357.
3Steven Adriaan Buddingh, Reizen over Java 1859, pagina 226
Bredasche Courant 26 jun 1915. Tinus zou veel geleerd hebben van broers van Paku Buono IV. Zie  ook het artikel Sergi Ampel (J.A. Dezentjé Senior) in De locomotief van 27-04-1903.
Kwartierstaat Happé in de Gens Nostra 1973., pagina 399/400
Huwelijk RA 1832/203,  overlijden : RA1853/489
5 Wettiging kinderen van Feijntje: Het hooggerechtshof van Nederland-Indië 1819-1848. portret van een vergeten rechtscollege. Pagina 183
Besproken wordt : Resoluties Gouverneur-Generaal in rade 7 oktober en 15 november 1825, nrs 8 en 3.NL-HaNA, Koloniën, 1814-1849, 2.10.01, inv.nrs. 2790 en 2791)
Bron van de namen van de vrouwen van Bernard is nazaat D.Dezentjé.
7 Bataviaasch Handelsblad van 9 nov 1878
Meer informatie in de Indische Navorscher 2016, pagin   194 (=INN2016/194)
8 Huw resp overlijden RA1840/239 en RA1893/423
Zie INN2016/191
10  Zijn geboorte was zonder datum vermeld in  RA1823/116,
overlijden: RA1858/557 met de notitie  m , wat betekende dat hij militair was.
Broer Bernard plaatst een rouwadvertentie in Java-bode 26-11-1856.
Bredasche Courant 25-6-1915  schrijft: Robert en Ampellius huwden een Raden Ajoe, maar  deze huwelijken zijn  niet te vinden  in de  almanakken.
11 overlijden in RA1861/95, rouwadvertentie:Samarangsch Advertentieblad 13-01-1860. Meer informatie  INN2016/195
12 geboren en overleden RA1826/172 en 197
13 Bootreis met A.B.Dezentjé: Samarangsch advertentieblad 25jan1856, rubriek Aangekomen Personen
14 Bron is Album studiosorum Academiæ Lugduno batavae, pag 1337.
15 Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java beschreven door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. 1934. pagina 360
16 De Javasche Courant van 9 april 1834 noteerde het vertrek van de 7 kinderen met mevrouw Smitt en 2 van haar kinderen. Dit bevestigt het artikel ‘Sergi Ampel’ in de Locomotief van 27 april 1903 die een mevrouw Smith, geboren Hoff noemt als gouvernante . Vermoedelijk is zij Anna Louisa Frederica Magdalena Hoff, dochter van het Duitse echtpaar Johan Jacob Hoff en Clara Omfriede. Ze huwde luitenant-kolonel Nicolaas Schmitt, die in 1823 te Amsterdam overleed.
17 Opregte Haarlemsche Courant 05-07-1836 meldt de 5 zonen te Kampen en een scholier H.L. Schmitt. Vermoedelijk Hendrik Lodewijk, zoon van de gouvernante.
18 Opregte Haarlemsche Courant 14 juli 1840, 8 juli 1841 en 5 juli 1842
19De akte van overlijden van Jan Frans noteert overleden ‘ten huize van den heer van Doorn’.    Van Doorn was de internaathouder.  Zie artikel 1840 onder noot 18 voor zijn naam.
20 huw en overl:RA1829/158 en RA1833/266. Geen huwelijksdatum in de almanak
Doop: Bronnenpublikaties 15 van de Indische Genealogische Vereniging : Het rooms-katholieke doopregister van Semarang 1809-1829, pagina 152,
21 Rouwadvertentie Javasche Courant van 4 sept 1832
22 Geboren en overlijden RA1827/165 en RA1889/391
Rouwadvertentie in de Locomotief van 1 mrt 1888
23 Programma van den gecostumeerden optogt 11 juni 1850…zie Delpher.nl
24 Bredasche Courant 25-6-1915 suggereert dat moeder van de dochter is Raden Ajoe ?
Blindheid, zangeres en pianist .. zie boek Jacques Perk, pagina 83 van Betsy Perk. Geboren en overlijden: Adelsboek1924/274
25 Geboren, overlijden, huwelijk resp RA1832/216 en RA1899/442 en RA1855/447
Nederlands Patriciaat 1954 Genealogie Kruseman p253
26 Java-bode 25-04-1866 : naar Nederland met 5 kinderen per Cornelis Wernard Eduard
Gezinskaart Breda 1870, met huisonderwijzeres Christiane C. F. Verster, Christiane verhuisde mee naar Arnhem
Bataviaasch handelsblad 01-11-1879: 27 sept 1879 naar Nederland met kinderen HPL en JMA per SS Prinses Marie van Amsterdam naar Batavia
Eigenaar Landbouwonderneming Ampel:  RA1884 eerste gedeelte, grondgebied etc/p 187 en RA1896 eerste gedeelte, grondgebied etc/p 349
27 Geboren, overlijden, huwelijk in RA1833/235 en RA 1905/115  en RA1860/10
Overlijden in krant Soerabaijasch Handelsblad 06-10-1903.
Informatie beroepsleven: INN2016/198
28 Huw en overlijden Elisabeth  RA 1853/417 en RA1918/153,
Rouwadv Croon: Bataviaasch Handelsblad 20-06-1860.
 INN2016/193 en stamboek Croon op familysearch.org.
29 Sophia erkend,  overlijden en gehuwd:RA1836/199 resp RA1908/118 en RA1875/205, Zie  ook INN2016/193).
30 Geboorteadv Javasche Courant 30 juli 1836
Rouwadv De Locomotief 8 mei 1901
Geboorte en overlijden: RA1837/220 en RA1902/500
Verkoop perceel: De locomotief 12 aug 1879
31  Elisa, geboren, overleden huwt: RA1838/242, RA1904/130 en RA1861/C16
Zie (INN2016/192) Een dochter van Raden Ajoe Tjondro Koesoemo, zoals Tinus bekend maakt in  de Javasche Courant 28 okt 1837.  Elisa en Johanna, ze huwden in 1861 ook kort  achtereen, moeten een goed contact gehad hebben. Hun kinderen huwden. Elisa en haar gezin werden in 1870 opgevangen door schoonmoeder Clifford Kocq van Breugel te Arnhem. Willem Chasteau adverteert in de Arnhemsche Courant 27 aug 1870 dat Johanna’s schoonmoeder Clifford KvB zijn financiële zaken waarneemt na vertrek naar Indië.  En Elisa en Willem zeggen in de Arnhemse Courant 06-10-1870 vaarwel , in het bijzonder aan de familie Clifford KvB. Zo moet Ferdinand later Maria Adriana Clifford KvB ontmoet hebben te Arnhem.
32 Johanna geboren, overlijden, gehuwd RA1839/243, RA1883/311 , RA1861/16
Jean Clifford CvB in Ons Nageslacht 1932/45. Zie INN2016/192
Huwadv: Samarangsch advertentie-blad 28 sept 1860.
33  Overlijdensakte stadsarchief Amsterdam register overlijden 1874, aktenr 2682, blad 47
Echtscheidingsakte stadsarchief Rotterdam aktenr 1867.809, folionr e25
Rouwadv in Algemeen Handelsblad 12 mei 1874
34 Openbare verkoop goederen Doppert-Dezentjé in De locomotief 29 okt 1880
Oproep nav overlijden Dirk Doppert in De Locomotief van 31 dec 1872
35 Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java beschreven door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. 1934 p230.
36 Solosche Javaander in De Locomotief 5 mrt 1903
Wettiging Willem Frederik en Albert Hendrik, zie RA1866/54. Overlijden: RA1905/115
Huwelijk Willem F. en Langensari/ Tina:  RA1879/216. Vermoedelijk werd bij dat huwelijk een aantal kinderen gewettigd. Zie RA1879/263.
Het familieverhaal is dat Willem 10 kinderen had en dat Langensari mogelijk een Raden Ajoe was.

Dit bericht werd geplaatst in Boeroeng Pikirans. Bookmark de permalink .

20 reacties op De kinderen van Tinus Dezentjé

 1. Jan A. Somers zegt:

  Bij mij op de Princess Beatrix zaten op 12 november 1945 A.G.L. en J.A. Dezentjé.

 2. Hans Boers zegt:

  B… je bent heel goed bezig geweest met de clan Dezentje. Klasse, want het is een heidens karwei om al die nazaten op een rijtje te zetten en het is je aardig gelukt…. Op Karanganom schijnen nog enkele nazaten aanwezig te zijn, doch mijn bronnen hebben ze nog niet te pakken en diegenen die de enkele graven aldaar verzorgen, weten niets tot bijna niets over hun moyang buyu. Komt tijd komt raad. En geduld.

  • Boeroeng zegt:

   Merci Hans, We hebben gemaild over graven.
   Even dit voor andere lezers:

   Volgens een familieverhaal liggen in dit mausoleum achter het hek Raden Ajoe Tjondro Koesoemo met haar kinderen Diederik en Sophia en haar jong overleden kleinkind Didier.
   Maar… er zijn geen grafplaten. Als die er ooit geweest zijn dan zijn ze nu allemaal gestolen. Op de foto staan twee graven voor het mausoleum . Op het linkse graf heeft iemand ooit met een stift geschreven A.J,C. Dezentjé.
   Wie kan die A.J.C. zijn ? Misschien is bedoeld J.A.C,
   Kind nr 9 August Jan Casper, geboren ca 1826/1827, grootvader van de schilder Ernest Dezentjé,
   Hij zou volgens zijn rouwadvertentie begraven zijn naast zijn vader Tinus.
   Zou Tinus dan in het graf rechts voor liggen ?

   Voor wie het niet weet.
   In 1933/1934 heeft landsarchivaris Bloys van Treslong Prins de grafteksten van de begraafplaats van suikerfabriek Karang Anom (eigendom van ABC Dezentjé en later zijn erfgenamen) genoteerd en gepubliceerd.
   Dit is rond 2000 door de Indische Genealogische Vereniging opnieuw gepubliceerd op een cd en later op een dvd.
   Die grafteksten bestaan dus nog in de archieven.
   Maar zijn die graven met grafplaten en zerken er nog?

 3. Hans Boers zegt:

  B…. Als die er ooit geweest zijn dan zijn ze nu allemaal gestolen. …
  Volgens één krantenbericht Delpher waren de platen niet gestolen, maar destijds in de woelige periode na de oorlog, expres verrampeneerd. Ik meen, dat of de lokale bevolking aldaar of de Indonesche regering zelf in elk geval hun best hebben gedaan om wat nieuwe platen aan te leggen met de tekst in het Indonesisch erop. http://www.imexbo.nl/mediapool/74/744902/resources/big_45997113_0_800-600.jpg

  • u.c. dezentjé zegt:

   Op het Kerhof Ampel werden enkele jaren geleden bomen gekapt , deze 2 graven vernieuwd en voorzien van naamplaten door de kleinzoon Rudolph Dezentjé;inmiddels enkele jaren geleden overleden.

   • Hans Boers zegt:

    @ u.c. Dezentjé … Hartelijk dank voor uw uitleg inzake de vernieuwingen en naamplaten.

    m.vr.gr. Hans Boers

   • Boeroeng zegt:

    Dag U.C.
    Rudolf, J.F, en jij zijn o.a. bronnen voor dit artikel.
    Ik dacht dat jij had gehoord te Solo van een familielid dat Raden Ajoe Tjondro Koesoemo in het mausoleum ligt?
    Denk je dat Tinus en zoon Casper liggen vóór dat mausoleum ?

 4. Hetgeen is beschreven komt aardig overeen op de door mij beschreven kinderen op mijn site: http://de-paula-lopes.nl/downloads/dezentje28.htm

  • Linda Kramer zegt:

   Vorig jaar is begonnen met t opknappen v d begraafplaats. Bomene gekapt, zerken zichtbaar geworden. Zelfs Indonesische National Geographic heeft er een artikel over gemaakt. Mijn moeder is een Dezentjé, dochter van Broer Dezentjé en Hermien Kunkels. Wij, haar kinderen en onze neef, hebben wat geld beschikbiaar gesteld om Ampl begraafplaats weer op orde te krijgen.
   Of en wat er qua namen nog zichtbaar is, weet ik niet. Maar er is aairg wat moois te voorschijn gekomen na schoonmaak werk. Er is/wordt ook geprobeerd (of al gerealiseerd ) om plek aan te merken als monument omdat t betrekking heeft op n belangrijke familie.
   Gegroet Linda kramer

   • Indisch4ever zegt:

    Dag Linda,

    Heb je een scan van het artikel in National Geographic?
    Houdt iemand je op de hoogte van het opknappen?
    Heb je foto’s of nieuwe ontdekkingen ?

    • Linda Kramer zegt:

     Hai, ik kom hier bij toeval weer uit 🙂 ehm, ja,
     Dat artikel..is gepubliceerd in 2018. En ik
     Zie dat de tekst elders al staat en is vertaald:-)
     Tis stil op de Dezentje app; en werd ook wel erg vol met alle anderen die zich meldden als nakomelingen 🙂 werd mij wat te druk en onoverzichtelijk:-))
     Groeten Linda

    • Boeroeng zegt:

     Welcome Back, Linda
     Een conservator van Bronbeek vertelde ooit dat er jaarlijks nazaten van Tinus naar Bronbeek komen om het schilderij te bekijken.
     Maar ik heb een foto van het originele schilderij en die Tinus zag er net iets anders uit dan op het schilderij van Bronbeek

    • Ze zijn aan het trachten de namen alsnog bij de graven te kunnen plaatsen. Ik heb in ieder geval een aantal zaken aangereikt n.a.v. mijn onderzoek:
     Please note: the pongpay grave is Chinese; this is most likely the grave of Henrietta van de Bergen; she was Chinese:
     https://de-paula-lopes.nl/lidworden/family-saga-i/parentum-infidelium/index.html
     Verder:
     PLEASE NOTE: those graves with broken coloms are of freemasons!:

     Sowieso tot nu toe is uitgezocht dat vier van de zes levende zonen van Henriëtta van de Bergen & Johannes Augustinus Dezentjé VRIJMETSELAAR waren.

     Indicated that research has shown at least four of the six living sons of Henriëtta van de Bergen & John Augustinus Dezentjé were FREEMASONS.

     PERSOONLOGEArnoldus Bernardus Christianus Dezentjé
     22-02-1820/ 31-10-1878LA CONSTANTE ET FIDÈLE & L’UNION FRÉDÉRIC ROYALAdrianus Bartholomeus Dezentjé
     .. -04-1824 / 05-01-1860LA CONSTANTE ET FIDÈLEAugust Jan Casper Dezentjé
     21-02-1827 / 23-01-1856LA CONSTANTE ET FIDÈLEJohannes Augustinus Dezentjé
     19-08-1832 / 02-10-1903LA CONSTANTE ET FIDÈLE & DE VRIENDSCHAP & NEDERLANDSCH OOST INDË
     https://de-paula-lopes.nl/lidworden/family-saga-i/parentum-infidelium/index.html

    • Boeroeng zegt:

     Marnix,
     De foto’s van 3 kinderen van Henrietta van de Bergen. Ferdinand, Helena Suzanne en Tinus jr
     Doet me niet denken aan een Chinese moeder.  Of ze was deels Chinees.

     Is Henrietta dezelfde persoon als Feijntje ? Kan zijn
     Philippina is Feijntjes dochter. Ze lijkt minder blank en deze foto dan eerder genoemde kinderen, maar dat kan ook aan de vergeling van het plaatje liggen. En ook niet zo direct te herkennen als van een Chinese moeder.

 5. Indisch4ever zegt:

  Terpaan panas sinar matahari pada suatu siang di bulan September, tidak menyurutkan semangat sekelompok orang yang tengah sibuk membersihkan setiap sudut kompleks makam keluarga Dezentje  di Desa Candi, Ampel, Boyolali. Kelompok itu terdiri dari tiga komunitas yang berbeda, yakni Salatiga Urban Legend, Boyolali Heritage Society, dan Komunitas Roemah Toea.

  Bron: Nationalgeographic.grid.id

  +
  +
  Google-vertaling

  De hitte van de zon op een middag in september temperde niet het enthousiasme van een groep mensen die druk bezig was met het schoonmaken van elke hoek van het grafcomplex van de Dezentje in Candi Village, Ampel, Boyolali. De groep bestond uit drie verschillende gemeenschappen, namelijk Salatiga Urban Legend, Boyolali Heritage Society en Roemah Toea Community.

  Gewapend met eenvoudige apparatuur zoals loopgraven, zagen, machetes en andere banen, werken ze samen om te bezuinigen onkruid en bomen groeien aan de zijlijn van het graf. Na te zijn gereinigd, begon het graf één voor één te worden onthuld met zijn verschillende vormen. Sommigen lijken op gebroken pijlervormen en sommige hebben de vorm van kleine obeliskpilaren. Interessant is dat in het grafcomplex een tombe is die lijkt op een kleine limasan pendhopo, zoals een Javaans huis.

  “Over het algemeen zijn de meeste tombes hier modelgrafen die als monumenten staan, waarvan sommige klein zijn. Het vermoeden bestaat dat de graven de graven van kinderen zijn, “zei Aga, een geschiedeniswaarnemer uit de Roemah Toea-gemeenschap.

  Dezentjé familie graf complex omstandigheden in het dorp tempel, Ampel, Boyolali vóór (boven) en na (onder) worden verwijderd. (Aga Yurista Pambayun)
  Voor pendhopo graf vorm van een piramide, AGA uitgelegd dat het graf is het graf sterk vermoeden dat tijdens de levensduur van een Nederlandse genieten Javaanse cultuur en breng deze in de vorm van het graf waar zijn lichaam gelegd werd.

  De belangstelling van de familie Dezentje voor de Javaanse cultuur is zeer groot. Wie is dan de Dezentje-familie?

  De familie Dezenjte was ooit een familie van plantage-eigenaren die zeer gerespecteerd waren in het gebied van Surakarta. Het land gebruikte de helft van het huidige Boyolali-regentschap. Family plantage bedrijf werd gestart door Johannes Augustinus Dezenjte (1797 -1839) in 1810an, waardoor het een pionier in het land landgoederen Vorstenlanden.

  In het boek Djocja Solo, Beeld van Vorstenlanden, boeket Bruggen en Wassing, wordt verteld dat zelfs als hij Europees bloed had, lifestyle Tinus als een Javaanse edelman. Pastor S. Buddingh die naar de residentie Tinus bent geweest, menuturukan dat de residentie Tinus “is gebouwd op een zodanige herenhuis of regent Java Surakarta, uitgerust met een kinderboerderij en een dikke muur rondom het huis als een vesting versterkt met bastions en onderstation supervisor”.

  Gewone mensen moeten knielen als Tinus loopt. Om zijn plantage te beschermen tegen de verstoring van de Java-oorlog huurde Tinus een detachement van 1500 huursoldaten in. Zijn macht in de binnenste cirkel van Surakarta Sunanate is erg groot. Susuhunan Surakarta slaagde er in hem te lobbyen om neutraal te zijn tijdens de Java-oorlog. Hoewel Tinus een glamoureus leven heeft, staat hij ook bekend als een filantroop. Boeren die voor hem werken krijgen gratis zaden en vee. De triomf van de familie landgoederen Dezentjé gaat door tot over de Japanse bezetting, toen Surakarta memperingkatan Dezentjé familie naar Nederlands-Indië te verlaten, omdat na de toetreding van Japan, zullen ze slecht worden behandeld door de Japanners.

  De glorie van de familie Dezenjte werd bijna overstemd als de tombe van het Dezentje in Ampel. Nu werden de enige overblijfselen van het Dezentje in Ampel opgeruimd, waardoor het symbool van de glorie van de familie Dezentje terugkeerde.

  “Dit clean-up activiteiten maken deel uit van onze inspanningen om de erfenis complex Dezenjte familiegraf na tientallen jaren verwaarloosd en niet ontvangen aandacht te redden”, zei Warin Darsono, 29, coördinator van het evenement.

  Warin voegde toe dat de activiteit tegelijkertijd was om het mandaat van de familie Dezenjte, die nu in het buitenland zijn verspreid, te vervullen. “De graven worden nog steeds bezocht door zijn familie en alle activiteiten hier zonder toestemming worden als illegaal beschouwd,” zei hij.

  Daarnaast omdat het graf nog diziarahi door zijn familie, het graf is ook onder de supervisie van het cultureel erfgoed Preservation Hall (BPCB), gezien de ernstige toestand van de vele kwetsbaar. Uit de cijfers die Samto, het dorpshoofd tempel informatie, lijkt het dorpsbestuur een verlangen om te zorgen voor de graven te nemen te hebben gehad, maar het plan werd uiteindelijk tot stilstand gekomen bij de lokale overheid.

  “Ja essentie we hopen dat deze graven kunnen worden onderhouden en verzorgd door de overheid, zodat de voorzijde van deze tombe zou kunnen worden ontwikkeld tot een historisch educatieve rondleiding gegeven Dezentjé aanzienlijke rol in de Vorstenlanden eerste,” zei Warin.

 6. laniratulangi zegt:

  Hallo! Dit is reuze interressant voor mij. 1. Omdat het hele WordPress artikel heel compleet is, met geboorte data tn fotos. Het zou inderdaad en heel werk geweest zijn zo wat in elkaar te zetten. 2. Ik had tijdens mijn “groentijd” toen ik begon chemie te studeren aan de toenmalige Technische Hogeschool (TH) in Bandung in1951 nog met een nazaad v/d familie gekend. Ik ben zijn voornaam vergeten maar het was een Dezentje, een vlotte jongeman met lichte huidskleur die naar men zei een “anak-cucu dari pelukis DEZENTJE” was. Later nog af en toe op de colleges gezien maar was daarna van mijn blikken verdwenen. Hij moet wel ongeveer van mijn leeftijd (nu 85 jaar) zijn. Wie weet leeft hij nog, somewhere, somehow.
  Bedankt voor het plaatsen van mijn commentaar, WordPress.
  Lani Ratulangi

  • Indisch4ever zegt:

   Terima kasih, laniratulangi. Het was ook veel werk, maar ik had een voorbereidingstijd van 10 jaar.
   Stap voor stap, kom je verder, nog eens checken, nog eens doublechecken en linkjes zoeken.

 7. M.A. de Paula Lopes zegt:

  De kinderen zijn half Chinees en hebben weldegelijk niet Europese kenmerken. Bovendien hebben zij ook nog een Javaanse grootmoeder, de vrouw van Jean François Teissonniére (Dessonjé/Dezentjé). Zij zijn dus een mix van Europees, Javaans & Chinees bloed. Feijntje = Henrietta. Zie mijn artikel:
  https://de-paula-lopes.nl/lidworden/family-saga-i/parentum-infidelium/index.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.