Bersiap, wat schreef Lou de Jong ?

Dit is een stuk tekst uit deel 12 2e helft , pagina 1141-1143 van het standaardwerk van L de Jong.    Men kan meer zoeken op een zoekscherm .
Alle  boeken uit deze serie.

Het militair optreden van de Republikeinse, Britse en Nederlandse strijdkrachten in de periode augustus 1945—augustus 1949.
Een schema

Eerste periode (15 augustus — 29 september ’45)
Er bevonden zich geen gewapende militaire eenheden van de Britten en  Nederlanders op Java en Sumatra. De Japanse militaire commandanten waren verantwoordelijk voor de handhaving van de orde en rust en in het bijzonder voor de veiligheid van de krijgsgevangenen en de geïnterneerde Nederlandse burgers (mannen, vrouwen en kinderen). Steeds vaker werden Nederlanders, Chinezen, Christelijke Ambonnezen en Menadonezen door Republikeinen gemolesteerd, gevangen genomen of ontvoerd; voortdurend vonden plunderingen plaats.

Tweede periode (29 september ’45 — 31 december ’45)
Britse troepen landden op Java en Sumatra (met daarnaast een gering aantal Nederlandse militairen te Batavia, die onder Brits commando stonden). Op 11 oktober ’45 seinde Admiraal Mountbatten aan de Engelse Chefs van Staven te Londen dat de Republiek Indonesië ongeveer 100.000 Nederlandse geïnterneerden als gijzelaars gevangen hield en dat Soekarno had verklaard de veiligheid van hen nog maar vier dagen te kunnen garanderen. Het Hoofdkwartier van het Indonesische Volksleger proclameerde met ingang van zonsondergang op 13 oktober ’45 de guerrilla en de economische oorlog tegen alle Nederlanders, Indo-Europeanen en Ambonnezen op Java. Opgezweept door toespraken van Soekarno en andere Republikeinse leiders gingen de Republikeinen over tot het vermoorden van Nederlanders en Ambonnezen, en in een later stadium van Chinezen. Deze terreur nam langzamerhand een vorm aan van rassenvervolgingen. Nederlandse vrouwen en kinderen werden in T jikampek (West-Java) uit de trein gehaald en afgemaakt. Duizenden Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen, die buiten de interneringskampen verbleven, werden in Soerabaja, Buitenzorg en Bandoeng in gevangenissen opgesloten; velen werden gemarteld en omgebracht.

Vrouwenkampen op Midden-Java werden aangevallen. In een kamp te Ambarawa werden vrouwen op een grasveld bijeengedreven en met handgranaten bestookt. Een colonne vrachtauto’s met vrouwen en kinderen, uit het binnenland op weg naar Soerabaja, werd door Republikeinen aangevallen waarbij meer dan honderd inzittenden omkwamen. Vele honderden Chinezen werden gedood of ontvoerd en hun huizen geplunderd. De Indonesische Christen-bevolking van het dorp Depok werd grotendeels uitgemoord. Duizenden Nederlanders die buiten de kampen verbleven, werden in het binnenland, buiten bereik van de Britse troepen, geïnterneerd en als gijzelaars gevangen gehouden.

Zwakke Britse eenheden slaagden erin, onder voortdurende aanvallen van de Republikeinen, de zieken van het hospitaal te Magelang naar Semarang te evacueren. Daarbij werden door de Britten vele kampongs in brand gestoken en vielen onder de bevolking vele slachtoffers. Van de door de Britten te Magelang achtergelaten vluchtelingen (Nederlanders en Ambonnezen) werden er 460 door de Republikeinen afgemaakt.

Japanse en Britse troepen wisten de Republikeinse aanvallen op de vrouwenkampen a f te slaan en de vrouwen en kinderen te evacueren; 160 van laatstgenoemden overleefden deze aanvallen niet. Britse troepen in Soerabaja leden ernstige verliezen bij het bevrijden van de nog in leven zijnde gevangen genomen Nederlanders. Bij de strijd in Soerabaja en de evacuatie van de vrouwenkampen in Midden-Java vielen vele doden onder de bevolking en werden door de Britten vele kampongs en stadswijken in brand gestoken. Bij Bekassi werden 22 inzittenden van een Brits vliegtuig, dat daar een noodlanding maakte, door de Republikeinen afgemaakt. De Britten voerden daarop een strafexpeditie uit waarbij een deel van de bevolking van Bekassi werd gedood en het dorp in brand gestoken.

In Bantam werden talrijke Indonesische bestuursambtenaren vermoord; soortgelijke acties vonden plaats in Soerakarta, Pekalongan en Madioen. Op Bali werden op 26 november 120 Indonesiërs (onder wie vrouwen en kinderen) omgebracht.

Het aantal vermoorde Nederlanders wordt geschat op 3500; het aantal omgekomen Chinezen was vele malen groter. Over het aantal slachtoffers onder de Ambonnezen en Menadonezen zijn geen gegevens beschikbaar doch dit werd op vele honderden zo niet duizenden geschat.

Derde periode (1 januari ’46 — 1 december ’46)
Nederlandse troepen van de Koninklijke Marine (KM), Koninklijke Landmacht (KL) en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (Knil) landden op Java en Sumatra en werden gelegerd in de acht enclaves(Batavia, Buitenzorg, Semarang, Soerabaja, Bandoeng, Medan, Padang en Palembang). Zij werden onder Brits commando gesteld.
Het Britse militaire optreden beperkte zich tot de beveiliging van de enclaves. Zij deden geen pogingen meer de Nederlanders, die op Republikeins gebied geïnterneerd waren en door de Republiek in gijzeling gehouden, te bevrijden.

 Het was de Nederlandse troepen verboden buiten de enclaves op te treden. Alleen te Soerabaja, waar de Republikeinen het water voor de bevloeiing van de rijstvelden hadden afgesneden, werd de enclave door de Nederlandse troepen uitgebreid.

In januari ’46 werden de meeste Indonesische bestuurshoofden in Atjeh afgemaakt; in maart ’46 gebeurde dat ook op Sumatra’s Oostkust.
In Noord-Sumatra werden 7000 Christen Batakkers vermoord, op Midden- Sumatra 260 Chinezen en in mei ’46 700 Chinezen te Tangerang (West-Java).

Op 15 oktober ’46 werd een wapenstilstand gesloten tussen de Nederlanders en de Republiek. De Republikeinse opperbevelhebber Soedirman weigerde echter het bestand te aanvaarden. Op 15 november ’46 werd een ontwerp-overeenkomst te Linggadjati gesloten, waarbij Nederland zich verbond binnen twee jaar de soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. In november verlieten de Britse troepen Java en Sumatra. Op 30 november ’46 eindigde het gezag van Mountbatten over Nederlands-Indië.

De vele duizenden Nederlanders die op Republikeins gebied in gijzeling werden gehouden werden van april ’46 af door de Republiek naar de enclaves op Java geëvacueerd. (Midden ’47 waren in totaal ongeveer 38.000 Nederlanders, 10.000 Chinezen en een onbekend aantal Ambonnezen in de enclaves aangekomen).

Vierde periode (1 december ’46 — 21 juli ’47)
Het gezag over Nederlands-Indië werd nu door het Nederlands-Indische Gouvernement uitgeoefend. De Nederlandse troepen van de KM, KL en het Knil bevonden zich op Java en Sumatra binnen de acht enclaves. Op 26 december ’46 gaf generaal Soerdirman opdracht aan de Republikeinse strijdkrachten de strijd tegen de Nederlandse enclaves op te voeren; een maximum aan strijdkrachten moest naar de fronten worden gestuurd. De Nederlandse troepen bestreden de binnengedrongen tegenstanders en achtervolgden hen, vaak buiten de enclaves tot in Republikeins gebied.

Op 15 februari ’47 aanvaardde generaal Soerdirman alsnog de wapenstilstand. Op 21 maart ’47 werd de Linggadjati-overeenkomst door Nederland en de Republiek ondertekend.
Op Republikeins gebied werd het liquideren van Indonesiërs, die verdacht werden Nederland goed gezind te zijn, voortgezet. O o k Chinezen werden vervolgd. Op Zuid-Sumatra werden in januari ’47 250 Chinezen omgebracht.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

51 reacties op Bersiap, wat schreef Lou de Jong ?

 1. Paul Vermaes zegt:

  ‘k Krijg niet de indruk dat “Lou Bohong” het eens zou zijn met het standpunt van onze ex-minister van buz. Ben Bot, dat Nederland aan de verkeerde kant van de historie stond.

  • Boeroeng zegt:

   Dat vond Lou de Jong wel ongeveer, Paul.

   • Jos Crawfurd zegt:

    Lou de Jong en Cees Fasseur hebben beiden een zak geld overgehouden en halve waarheden gepubliceerd. Halve waarheden is geen waarheid,dus verbranden die rotzooi. En Ben Bot,wat een glad zeikerd is hij,heeft helemaal het lef niet om voor het Papua volk op te komen,maar begeeft zich elk jaar in Wassenaar op de Ambassade en eveneens op de TTF.Toevallig sprak ik de heer Irreeuw,zwager van die Papua dame die tijdens de zwarte Piet demonstratie op het Malieveld bijna is gemolesteerd,maar die man koestert geen wraak.Die klojo van een BB kwispelt met zijn staart en spant zich in voor Uruzgan,Egypte en al die landen waar oorlog gevoerd wordt,maar zich inspannen voor de zaak Papua,ho maar en maar denken politiek te kunnen drijven. Ik ben benieuwd waarmee die Rutte straks komt…..ja met een lach heel breed vol leugens,schaamteloos.Mvg Jos Crawfurd.

    • SiL. zegt:

     Er dreigt een grote schisma binnen de indische gemeenschp. Eerst tussen de binnenkampers en de buitenkampers en nu dit weer.

    • RLMertens zegt:

     @Crawford; L.de Jong; Halve waarheden? Ook indertijd aanhanger van het comité eerherstel? Kom op met de ‘de hele waarheden’ aangaande bovenstaande teksten. note; in dl.14 staan alle reacties van tegenstanders met commentaren etc

   • Paul Vermaes zegt:

    @Boeroeng: Prof. Dr. Lou de Jong kreeg destijds in Indische kringen de bijnaam “Lou Bohong” vanwege zijn kritische houding ten opzichte van het kolonialisme. Hij was een rechtgeaarde socialist. Tijdens WW2 was hij medewerker van Radio Oranje. Misschien was hij in die tijd niet erg gecharmeerd van de Minister van Kolonien, van Mook, in de regering in ballingschap te Londen. Van Mook ook, Luitenant Gouverneur Generaal van de N.I.-regering in Australie, had veel inbreng, mede door de edelmetaal voorraden van de Javasche Bank die hij naar Australie kon meenemen. A part: de goudvoorraad van de Nederlandse Bank bleef op de bodem van een van de wateren van de Hoekse waard in een vluchtschip dat daar zonk.

    • RLMertens zegt:

     @Boeroeng; voor mij de eerste historicus die de Ned.Indische geschied schrijving treffend heeft weergegeven! Vooral de koloniale maatschappij. En het is; standaard Rijksgeschiedenis! Reisde zelfs naar Indon.af om zich te kunnen inbeelden wat er gebeurd is. De Indische delen zijn zelfs in het behassa vertaald. Hij had ook Indon.historici als kritici/mee lezers erbij betrokken.Een must voor iedereen( ook voor die koloniale diehards- zie ook; oa. back pay kwestie en editie Het comité ereherstel).
     Met bron vermelding(zie wetenschappelijke editie).
     Toen de 1e politionele actie werd ingezet heeft hij zijn Pvda lidmaatschap ingeleverd. Mijn vader-1912, in eerste instantie sceptisch vanwege het comité, kocht toen alle Indische delen!

   • Jos Crawfurd zegt:

    Boeroeng geef mij maar ook een retourtje Indonesia en zal geschiedenis schrijven beter en exacter dan onze Eerwaarde heer Lou Bohong,echt waar.
    met vriendelijke groet Jos Crawfurd.

  • Ik kan wel huilen! Wat zijn wij uit Indië ontzettend in de steek gelaten door dit alles nooit in een Nederlandse krant te schrijven hoe men ook na de Tweede Wereldoorlog ( onder de Japanse hiel) direct daarna in een volgende wrede oorlog terecht kwam.
   Wat moeten onze arme ouders toen vreselijk geleden hebben.
   En toen kwam dat ijs-koude ontvangst in Nederland.
   Ik kan wel huilen … …

   • Mijn moeder en haar zuster hadden geen tranen meer.Vele malen zag ik mijn moeder in de verte staren.Ze zijn allebij niet erg oud geworden. Ik huil nu voor hun. Je vraagt je soms af, hoe is dit mogelijk? Nederland moet zich schamen.om hun burgers zo in de steek te laten. Jarenlang hebben ze geprofiteert van wat onze voor vaders daar in dat verre Oosten hebben gepresteert. Hoe ze geleden hebben onder de Japanse capitulatie en de Bersiap en inderdaad Elizabeth dat ijs-koude ontvangst. Zoek het maar uit, nu jullie hier in Nederland zijn ben je niets meer waard voor ons.Inderdaad het is om te huilen.!!!

 2. P.Lemon zegt:

  Om alle gebeurtenissen na de japanse capitulatie in een tijdlijn van maanden aan je voorbij te zien trekken komen de feiten waar in eerdere postings uitgebreid bij is stilgestaan nog ‘abnormaler’over.
  Natuurlijk had het koloniaal systeem met instemming van de ‘inheemse elite’ zo’n 3 eeuwen stand gehouden, z’n perverse kanten maar dat alle boosaardigheid in de mens aanwezig zo werd geexploiteerd…is weerzinwekkend. Evenals in de huidige actualieit de grootmachten Rusland en China een snelle oplossing van de volkerenmoord in Syrië hebben tegenhouden.

  • Surya Atmadja zegt:

   P.Lemon, op 21 november 2013 om 17:50 zei:
   Natuurlijk had het koloniaal systeem met instemming van de ‘inheemse elite’ zo’n 3 eeuwen stand gehouden,
   ————————————————————————–
   Pardon.
   Met instemming ?
   Ik dacht dat de Sultans, Vorsten en de elite van af het begin nooit hadden ingestemd met de vreemde bezetters die hun privileges hadden beknot en hun vrijheid beroofden.
   Vanaf de komst van de Compagnie Verre in West Java en VOC in de Molukken tot en met 1949.

   De eerste generatie nationalisten zijn kinderen van de elite .

   • Paul Vermaes zegt:

    @Surya Atmadja en P. Lemon: Het was inderdaad, zoals P. Lemon meende, niet denkbaar dat zo’n klein koloniaal systeem 3 eeuwen stand kon houden zonder de collaboratie van de inheemse elite. Diezelfde elite leverde de officieren en onderofficieren van het KNIL, dat deserteerde toen de Jap Indie binnenviel.
    Het KNIL van voor de Japanse bezetting is heel anders dan het KNIL erna.

    • Jan A. Somers zegt:

     En de hoofden ontvingen voor hun aanhankelijheid ook nog salaris, naast de belastingen die zij mochten heffen.

    • Surya Atmadja zegt:

     Het zal wel kloppen dat uiteindelijk na het ondertekening van de Korte Verklaring hadden de “Inlandse Hoofden-Groten ” hun verzet min of meer hadden gestaakt.
     Het is ook waar dat ze later hun oude gebieden “mogen”besturen , zelfs in dienst moeten treden als Inlandse Binnenlandse Bestuur.

     Het is anders dat ze (vrijwillig) ingestemd en gelukkig zijn in de inmenging en bezetting van de Nederlanders, het bewijs is de langdurige opstanden en oorlogen.
     Het is ook waar dat een klein deel van de kinderen in dienst gingen bij het leger (al dan niet KMA-KIM) , maar de meesten gingen toch aansluiten bij de Nationalisten.
     DE KMA gangers hadden hun ontslag bij de Koningin aangeboden , dus van een (ordinaire) deserteren als een dief in de nacht was er geen sprake.

   • P.Lemon zegt:

    @Pak S.A. Ter verduidelijking over de ‘instemming’….
    De VOC nam niet het bestuur van de inheemse vorsten over, maar sloot verdragen. Dit systeem van allianties vergde voortdurende politieke en militaire inspanningen. Vooral op Java had de VOC weinig direct contact met de bevolking. De leveringen van rijst, hout en koffie aan de VOC verliepen via leveringscontracten die met de vorsten gesloten werden, het contingentenstelsel. De lokale vorsten zetten hun eigen bevolking soms onder druk om meer te verbouwen.
    Hoewel de lokale vorsten Europese producten gingen importeren, drong er verder weinig van de Europese cultuur tot de vorstenhoven door. Op de handelsposten ontstond een gemengde samenleving. De VOC wilde in Azië geen vestigingskolonie en het aantal Europese vrouwen was dan ook heel beperkt….
    Behalve op de Molukken, waar de bevolking al gekerstend was, werd er in de rest van Indonesië niet geprobeerd de bevolking te bekeren tot het christendom. De VOC wilde voorkomen dat de islamitische geestelijken zich tegen de Nederlanders zouden gaan verzetten.
    http://www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_id=2883&go=home.showBericht

 3. Jos Crawfurd zegt:

  Schisma,betekent het in grote lijnen scheuring.In de Indo gemeenschap zijn er meningsverschillen,maar geen scheuring,dat kan ik mij niet voorstellen.
  M.v.g. Jos Crawfurd.

 4. Jos Crawfurd zegt:

  Heer Mertens ik snap Uw reactie niet. Ik ben maar een Indo.M.v.g. Jos Crawfurd.

  • RLMertens zegt:

   Gewoon de boeken dr.L.de Jong lezen. Alle Indo´s, ook totoks gewoon lezen en daarna ook …….na dl.14 reacties en comentaren van hen,die toen nog in leven waren, die dit hebben meegemaakt- historici,bewindvoerders, militairen.kenners van Indie- Indon.
   Lees vooral hfdst. de koloniale maatschappij+ de Indo gemeenschap en ntuurlijk dl.12+ de dekolonisatie. In de biblioteek gratis! Scheelt je een reis naar Indonesie om de geschiedenis te schrijven. Wel afreizen voor alle andere geneugden!

 5. Surya Atmadja zegt:

  Monsterverbond met S. Kartosoewirjo ?
  Dus die verhalen zijn toch waar gebleken.
  Terwijl wij in Indonesia denken dat SK alleen de macht probeerde te grijpen toen R.I-Yogya uitgeschakeld werd .
  Niet dat hij “zaken” deed met Spoor.

  Gelukkig had Yogya een regering in ballingschap gevormd zo dat de R.I niet echt opgedoekt kan worden.

  • RLMertens zegt:

   @Atmadja. Wapen leveranties door Ned.militairen aan de Rep.? Ene vaandrig Aernout ( op de hoogte van omvangrijke knoeierijen in het leger) wordt door Spoor op het spoor gezet! Ontdekt en probeert diegenen op heterdaad te betrappen. Echter bij verblijf in de bungalow van lt.Otto Müller von Czernicki, (ja, ja dat soor adelijkelen hadden wij ook in het leger) veligheids off. op vliegveld Andir horen zij, s’avonds, honden geblaf en lopen naar buiten. Er klinken schoten en Aernout wordt dodelijk getroffen. Müller wil terug vuren, maar zijn tommy gun weigert(ook toevallig?) Spoor geeft opdracht aan….kapt.Westerling eea te onderzoeken en vindt niets.! Na de overdracht 1949, staat 2 jr.later een bendeleider voor de rechter. Deze beweert ook inderrtijd de schoten te hebben gelost op die 2 Ned.militairen bij de bungalow. Toen hij de 2e wilde neerschieten, weigerde zijn wapen(ook toevallig?).In opdracht van 2 hem onbekende Ned.militairen!
   lees; Peter Schumacher; Een bende op Java

  • P.Lemon zegt:

   Goed weergegeven ‘verwarring’ die mevr. Brunsveld heeft ondergaan als ze merkt dat men in moeder- en vaderland een eigen versie van de waarheid over de dekolonisatie hanteert.

   * Paula Brunsveld-Van Hulten : “Hier was Soekarno de grote boosdoener, Nederland de vermoorde onschuld. Ik heb daarvan voor het leven geleerd dat de waarheid zoals je die in de media en politiek ziet en hoort relatief is. Er zijn meer waarheden.”

  • Mas Rob zegt:

   Ik heb toch wel even mijn wenkbrauwen opgetrokken bij het lezen van het opiniestuk. “Voor mensen die het meegemaakt hebben” is het onverteerbaar dat “wereldverbetaars zonder historisch geheugen” spreken over Nederlandse oorlogsmisdaden. Ook de termen “betweterigheid” en “grote wijsheid achteraf” vallen.

   Alsof het een schande is dat de koloniale oorlog, in de Nederlandse propaganda destijds voorgesteld als een streven naar rust en orde, het aanpakken van extremisten die het op de hulpeloze dessa bevolking heeft voorzien, eens wordt ontdaan van alle mythevorming. Nederland staat officieel nog steeds op het standpunt dat er slechts sprake was van excessen, niet van systematische oorlogsmisdaden. Officieel is het nog steeds een oorlog waar Nederland, buiten enkele kleine smetten, schone handen heeft. Wie op het standpunt staat dat het een vuile oorlog was, waarbij aan beide kanten onaanvaardbare dingen gebeurden, moet erkennen dat oorlogsmisdaden integrale onderdelen waren van het Nederlandse optreden in Indonesië. You can’t have your cake and eat it too.

   Het is begrijpelijk dat mensen niet herinnerd willlen worden aan oorlog, en zeker niet aan een verloren oorlog die grote impact had op het lot van de Nederlanders, totok en indo, in de voormalige kolonie. Maar toch is het goed dat nu eindelijk eens schoon schip wordt gemaakt. Wonden openen doet pijn, maar is uiteindelijk beter dan de wonden onderhuids door te laten etteren.

   De schrijfster heeft het over zaken “achteraf afdoen” als oorlogsmisdaden. Mevrouw, met alle respect, standrechtelijke executies, martelingen en platbranden van kampongs ZIJN oorlogsmisdaden. Mooier kan ik het niet maken. Don’t blame the messenger… De schrijfster zegt dat ze het begrijpelijk vindt dat Nederlandse militaire over de schreef gingen. “Begrijpen” is een vervelend woord in dit opzicht, omdat het zowel “begrip hebben voor” als “inzicht hebben in” kan betekenen. Ik snap de machinaties van een vuile oorlog, maar ik heb geen enkel begrip voor normoverschrijdend gedrag – van welke kant dan ook. En waar ik helemaal niet tegen kan is schoonvegen van het eigen straatje, de poging tot vergoeilijken die ligt verscholen in het “begrijpelijk” vinden van oorlogsmisdaden.

   Mevrouw heeft het over “mensen die het meegemaakt hebben”, Laat ik u zeggen dat de grootouders van mijn vrouw de oorlog ook bewust hadden meegemaakt – en zij vonden het platbranden van hun huis en het afschieten van de karbouwen (en daarmee hun broodwinning onmogelijk maken) heel wat minder begrijpelijk.

   • bo keller zegt:

    Wat ereg allemaal ja ! De een dit kapoet de ander kalang kiboet om…
    Heel veel veel ”mensen” hebben alles wat je je maar kan indenken alles verloren in die tijd.
    En ik heb heel veel van deze ”mensen” gekend ,in die tijd.
    siBo.

    • Mas Rob zegt:

     Naast leven en materiële zaken ook gemoedsrust, dromen en toekomstverwachtingen… Al die mensen opgeslokt en weer uitgespuugt door de oorlog..

 6. Surya Atmadja zegt:

  @ Pak Lemon.
  Het kan toch niet waar zijn dat Inlandse Vorsten en Sultan hun gebieden /privileges aan buitenlandse bezetters middels “afstaan” verdragen ?

  “De VOC nam niet het bestuur van de inheemse vorsten over, maar sloot verdragen” (24 november 2013 om 18:52)

  Mijn stelling is dat het van af de komst van Cornelis de Houtman van Compagnie van Verre die weg gejaagd werd door de Sultan van Bantam , de verwoesting van Sunda Kelapa , de bezetting van de Molukken ( o.a Ternate en Tidore) en Zuid Molukken , de oorlogen met Mataram II , Java Oorlog , Padri Oorlog( alliantie) , Atjeh Oorlogen, Bali-(Puputan), Lombok , Bone , Gowa etc . Te veel om op te noemen.
  De weinig plaatsen waar VOC een gebied kreeg zonder oorlog met de plaatselijke bevolking was Parahyangan(Preanger), dat was verkregen als beloning dat VOC bepaalde partij in de Successie oorlogen had geholpen en Papua West Irian .

  • Jan A. Somers zegt:

   Interessant leesvoer: Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Jammer genoeg de voorgeschiedenis van vele oorlogen. Maar dat is nu eenmaal de geschiedenis, actie = reactie. Waarom kwam het tot een oorlog? Wel goed te weten: Nederland is er met dat alles wel in geslaagd uit die lappendeken van elkaar bestrijdende vorstendommen een staat met een hoofdstad te vormen, nu onder de naam Indonesië met als hoofdstad Jakarta. Welke Indonesiër zou dat zijn gelukt?

 7. Huib zegt:

  Ja mensen uitgespuugd. Trouwens de fysieke oorlog had Nederland niet verloren. Het is de VN en de VS die Nederland langs diplomatieke
  weg en met dreiging met dwangmaatregelen er toe bewogen heeft
  eindelijk bakzeil te halen. Maar het is Soekarno c.s. die het niet kon
  nalaten omdat ze het Ned. plannetje W. Nieuw Guinea als nieuw
  settlingsgebied voor de verdreven Nederlanders wederom met geweld
  de nek probeerden om te draaien. En weer kregen ze hulp van de VN en de VS, lees Kennedy’s. En uiteindelijk zijn de Papoea’s daar weer
  de dupe van en moeten nu onder een nieuw koloniaal juk leven. But who care’s. En laten we alsjeblieft de Molukkers of Timorezen ook niet vergeten in dit opzicht. Hoeveel mensen zijn er daar tijdens de Indonesische invasie omgebracht? De medaille heeft twee kanten.
  Als je de historie probeert weer te geven doe het dan korrekt!

  • SiL. zegt:

   Huib Otto als landbouwer in de rimboe tussen de menseneters? In het ergste geval zouden zij als de indianen in reservaten worden ondergebracht. W. Nieuw Guinea was bedoeld om de indo’s ver van Nederland weg te houden. Soekarno stak daar onbedoeld een stokje tussen.

  • SiL. zegt:

   Huib Otto, Nederlands-Indië was voor Nederland slechts een project, een winstgevende handelsonderneming dat later te veel geld kostte. Project afgelopen, nieuwe bazen nieuwe wetten accepteer dat nu eens.

  • Mas Rob zegt:

   Het is evenvoudig niet waar dat Nederland de fysieke oorlog had gewonnen. Weliswaar had zij de politieke leiding van de republiek uitgeschakeld, maar het leger ging over tot een guerilla oorlog die Nederland niet kon bedwingen. Om Kissinger te citeren: the guerrilla wins if he does not lose. The conventional army loses if it does not win.

   Het is maar goed dat Nederland “met dwangmaatregelen” tot bezinning kwam. Uiteindelijk had Nederland toch bakzeil gehaald – tegen nog grotere kosten in mensenlevens dan nu al het geval was.

   • SiL. zegt:

    Mas Rob, de visie van Huib Otto is bekend: nooit indische geschiedenis gehad op school en dat verwijt hij ons de derde generatie.

   • Mas Rob zegt:

    En over Oost-Timor, de Molukken en Nieuw-Guinea… Two wrongs don’t make a right.

    Oost-Timor werd bezet onder Soeharto, Chris Soumokil werd geëxecuteerd onder Soeharto, de wassen neus van het Papuase plebisciet werd uitgevoerd onder Soeharto. Dezelfde Soeharto die in bepaalde Nederlandse kringen op handen werd gedragen omdat hij Soekarno een lesje had geleerd.

   • Huib zegt:

    Daar ben ik het geheel mee eens.

  • SiL. zegt:

   Huib Otto, ben maar blij dat Nederland W. Nieuw Guinea moest afstaan: dit pastte niet in de visie van de VS met betrekking tot de werreldorde. De papoea’s zouden later ook streven naar onafhankelijkheid met misschien een oorlog van dien. Jij was dan natuurlijk gebleven onder het regime van inlanders, de papoea’s. Mooi niet.

   • bo keller zegt:

    Indië verloren- Voorspoed herboren

    Dus niet zo somber over het zgn. verlies van Indoland.
    Wij leven,dacht ik in 2013 bijna 2014 en we menyeret alles
    uit de kleinste hoekjes om ons gelijk te hebben.
    En dan net doen ofdat we met al die Grootheden hadden
    geknikkerd en flink wijzen naar elkaar.
    Brani mati toch! Tetapi hati Ajam.
    siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Er waren in die tijd aanplakbiljetten met ‘gebroken rijkseenheid’, Overgeplakt met ‘Velpon lijmt alles’.

  • Surya Atmadja zegt:

   Huib, op 30 november 2013 om 10:33 zei:
   Trouwens de fysieke oorlog had Nederland niet verloren. Het is de VN en de VS die Nederland langs diplomatieke
   weg en met dreiging met dwangmaatregelen er toe bewogen heeft
   eindelijk bakzeil te halen.
   —————————————————————
   Na de uitschakeling van Yogya (Soekarno e.a opgepakt) werd de Regering in ballingschap opgericht .
   Dus international gezien bestond de R.I(Yogya) nog steeds .

   Mijn stelling (omong kosong dese) is dat Nederland nooit de oorlog kon winnen tegen Indonesia.
   Had geen geld en geen internationale hulp , en uiteindelijk zullen de TNI (ex PETA-Heiho- etc ) wel winnen, ook omdat ze een soort volksleger was .

   Met de Papua verhaal sami mawon , want de Indonesiers waren toen beter bewapend en met velen .
   Als USA niet had ingegrepen(Luns/Den Haag overtuigde) , dan was het een bloedbad geweest.

   • Huib zegt:

    Pak Surya,

    Ja, je hebt volkomen gelijk het was een strijd van David tegen Goliath die voor Nederland uiteindelijk niet te winnen is.

    Daarom was die uitbarsting van geweld tegen burgers in 1945 totaal
    overbodig en onmenselijk.

    Van een volk van indertijd nog geen tien miljoen inwoners, arm en verzwakt door de Duitse bezetting tegen een volk van zo’n 70 miljoen?
    inwoners met een door Japan getraind en bewapend volks – en regulier leger.

    Veroordeling van de hele wereld vooral de vrijgekomen ex-kolonie India en natuurlijk de VS, de Britten en Frankrijk. Allemaal met hun eigen agenda.

    In Vietnam en Algerije werd niet hetzelfde gereageerd.

   • bo keller zegt:

    Pak Surya,
    Mag ik veronderstellen ,dat U in de voorste gelederen meeliep
    of wederom van hoooren vertellen.
    siBo

    • Surya Atmadja zegt:

     Pak Bo,
     je weet zelf dat ik toen omdtreeks 1960 nog in de SMP zat .
     Iets anders dan de ervaringsdeskundigen die daar waren.

     Wel lees ik Indonesische /buitenlandse bronnen , en die komen met hun artikelen , duidelijk gedocumenteerd .
     Ook lees ik de verhalen (goed gedocumenteerd en na te lezen, ook na te checken o.a in Nederlandse bronnen)van Indonesische ervaringsdeskundigen .

     Ik weet nog dat mijn ooms officieren van de TNI-Politie en eentje van de ALRI ook bepaalde mening hebben.
     Volgens hun wordt het een bloedbad.
     Hoe goed de Nederlandse mariniers of soldaten waren , ze kunnen niet lang volhouden tegen de overmacht van mensen en wapens.
     Dat is toch een feit , of heb ik verkeerd begrepen ?

     Zelfs de Tu-16 Badger van de AURI had als opdracht om Karel Doorman te pakken.Buiten andere gevechtsvliegtuigen.
     Buiten de Sovjets schepen/submarines van de ALRI .
     Zie Operasi Trikora , men kan you tube films ook bekijken.

     http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora#Militer

     Wat de Nederlandse inzet was is ook op te zoeken.

    • RLMertens zegt:

     @.Keller. Op die bewuste dag dat de Karel Doorman naar Nw.Guinea afvoer, werden wij diensplichtigen, Genie troepen te Vught, plots naar de exercitie plein gecommandeerd. Op het plein in gelid gedrild, kregen wij van de kazerne commandant, off. stokje onder zijn oksel, een toerspraak; ‘Mannen wij zijn in oorlog……!
     ‘Alweer’, zei ik toen zacht, wel verstaanbaar voor iedereen. En de geintjes volgden over en weer…
     Ñederlands laatste bastion in het Oosten.(Helaas die storte ook in)Dat was ….mijn laatste oorlogs ervaring!

 8. Huib zegt:

  Pak Bo,

  Van een wijs man is nog steeds veel te leren. Ati-ati ja.

  • Jos Crawfurd zegt:

   Hierover heb ik in een van de rubrieken weergegeven:Juriste van Rawagede wil de Staat der Nederlanden aanklagen aangaande de Trein kaping. Daarna nergens meer op tv gehoord,van Agt zit te kakken van angst,hij zette door en zijn assistent Den Uil was er falikant tegen. Jammer dat niemand op mijn reactie reageerde. Met vriendelijke groet,Jos Crawfurd.

   • SiL. zegt:

    Den Uijl behoorde toch tot de linkse kerk? Je reacties zijn goed Jos Crawfurd, dat is inmiddels wel gebleken. Pas wanneer je ze in een groot artikel in de krant plaatst gelooft men het; in ieder geval leest men het. Aan de Nederlandse regering kleeft vaak een luchtje: bau keleh.

 9. bo keller zegt:

  Ook m’n Familie zaten in het Indonesisch leger of werden
  zo’n beetje tewerk gesteld voor de Landsverdediging.
  Maar wat ik wilde zeggen is,dat het net leek of de Nederlander
  al een beetje bleek werd van al dat wapen gekletter en bla dit bla
  dat.
  Wel een idee hoe groot Nw.Guinea is en de immense afstanden
  die afgelegd moesten worden.
  Daar hoef je echt geen hogere school voor te hebben bezocht.
  Maar ja, als U dat bevrediging geeft ,houwen so!
  siBo

  • bo keller zegt:

   Mertens, M’n advies , deze man opsporen en hem
   dwingen zijn excuus aan te bieden , voor de schrik
   dat jij als dienstplichtige deze verschrikkelijke mede-
   deling nog steeds niet kan verwerken.
   Zoniet , via Checkpoint -Aanspraak ed aan slingeren
   succes Mertens
   siBo

   • eppeson marawasin zegt:

    Nou … w meneer Keller, u maakt mij op m’n ouwe dag waarlijk nog aan het lachen. Nogal begaan met het lot een’s ander En dat voor een onverschrokken soldadu KNIL; de paden op de lanen in, vooruit met flinke pas***

    ***vrije vertaling van ‘naik toeroen goenoeng, masoeh kaloear rimba’

    e.m.

    • bo keller zegt:

     Pak Eppeson,
     Tja ’t is zeer waarschijnlijk een knikkermaat van me en daar
     heb ik een zwak voor.
     Moet je nagaan, plots naar de exercitie plein gecommandeerd. Op het plein in gelid gedrild, kregen wij van de kazerne commandant, off. stokje onder zijn oksel, een toerspraak; ‘Mannen wij zijn in OORLOG”

     Stop.!geen corvee geen klewang uitreiking ,niets verder.

     Dat is nmi iets verschrikkelijk ,Zo’n persoon moet naar m’n
     vermogen dacht ik, geholpen worden.
     Want wat is het vervolg hierop ,uitzending met de dan voor-
     spelbare gevolgen.
     siBo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.