Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

Ted en NellyVerslag Ted Hartman — De opkomst op dinsdag 11 juni was groot, een week na de jaarlijkse ledenvergadering op 4 juni.
Op de jaarlijkse ledenvergadering waren eveneens aanwezig de heren De Jong en TeMeij van de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp. Een verslag zal in het komende Nieuwsmagazine worden gepubliceerd.
De petities zijn interessant, punt is dat JES blijft doorhameren. Deze keer gaat de petitie 223 over hoe Japan zich de aan Nederland toekomende herstelbetalingen heeft toegeëigend!
Altijd met keiharde verwijzing naar het San Francisco vredesverdrag, is Japan door de jaren heen arrogant Oost-Indisch doof voor morele rechtvaardigheid. Terwijl Duitsland zijn schuld erkende en slachtoffers en nabestaanden ruimschoots schadevergoeding schonk, hoewel het zelf nog aan het herstel van zijn totaal verwoeste economie moest werken!

Nu wil de Eerste Minister van Japan de grondwet wijzigen, art.9, zodat Japan weer militair kan optreden.Voor de dialoog met de politiek heeft de voorzitter `een goed gevoel´.

Wat ook van belang is, is dat we een juridisch adviseur erbij hebben in onze gelederen.Hierna volgen zoals gebruikelijk de vrije vertaling en het origineel in het Engels van de Petitie 223.

Onderwerp: 223e JES petitie 11 Juni 2013

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

Zijne Excellentie Shinzo ABE
Eerste Minister van Japan

Den Haag, 11 Juni 2013.
Petitie: 223
Onderwerp: Overdenk Japan’s morele verplichtingen van het recente verleden alvorens de grondwet te wijzigen.

Excellentie,

Ten koste van de individuele slachtoffers van de Japanse bezetting van de Zuid-Oost Aziatische gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog, nam de welvaart van Japan toe sinds het San Francisco Vredesverdrag van 1951. De Nederlanders van het voormalige Nederlands oost Indië, thans Indonesië, werden door dit verdrag buitengesloten om van Japan hun persoonlijk verlies van gezondheid en bezittingen te claimen. De deelnemers van het verdrag waren mild voor het Japanse volk ondanks de wrede schendingen van de mensenrechten door de Keizerlijke krijsmacht. Het zogenaamde Yoshida-Stikker verdrag bleek een grap, de Hollandse overlevenden van de Japanse concentratiekampen werden afgescheept met een schijntje. De trauma’s, slechte gezondheid, verlies van bezit en toekomst waar zij onder leden, werden vergeten. Degenen die overleefden en nog in leven zijn lijden dagelijks als gevolg van de onmenselijke en sinistere behandeling door de Japanse militairen in de naam van de Keizer.

Eerste Minister,
In 1947 stelden de Verenigde Staten een nieuwe grondwet op voor Japan met in gedachten hoe Japan zijn buren in de oorlog terroriseerden, mensenrechten schonden en eigendommen van particulieren plunderden. In die grondwet maakt artikel 9 duidelijk dat Japan:
“Oprecht streeft naar een internationale vrede gebaseerd op recht en orde, dat het Japanse volk formeel afstand doet van het soeverein recht tot oorlogvoering en het beslechten van internationale conflicten door middel van geweld verbiedt.”
Nu. meer dan 60 jaar later, wil u als Eerste Minister dit nobele artikel veranderen en vergeet daarbij de redenen waarom de Amerikanen het er in eerste instantie in hebben geplaatst. Helaas moet men toegeven dat een ideale wereld nooit is verwezenlijkt. Oorlogen gaan door als middel om conflicten te beslechten. Bij het herzien van de huidige grondwet dient Japan ook zijn historische fouten te herstellen. De morele verplichting voor de slachtoffers van Japan’s militaire agressie is niet alleen een must om toekomstige oorlogen te voorkomen, maar staat ook op een lijn met Japan’s traditie van streven naar vrede.

Eerste MInister,
Het schijnt dat u en uw partij voortgaan met het verheerlijken van Japan’s militaire verleden. Het veranderen van de grondwet en het herdenken van de juiste datum van het San Francisco verdrag als dag van de vernieuwing, zal Japan’s economie niet doen opleven. Het zal geen gevoel van hoop en vastberadenheid voor de toekomst opwekken. In de praktijk is het tegengesteld. Zo lang Japan zijn morele verantwoording niet neemt voor de slachtoffers en hun naasten van de Tweede Wereldoorlog, zullen Japan’s relaties in de wereld gespannen en wantrouwig blijven. U kunt deze verantwoordelijkheid niet aan uw en Japan´s kinderen doorgeven. U moet nu handelen, erken de fouten van het Keizerlijk leger en los de morele verplichtingen op.
Duitsland had geen vredesverdrag nodig om te zien dat er hoop en vastberadenheid was voor de toekomst. De naoorlogse leiders van Duitsland zagen na de oorlog onmiddellijk in dat het Duitse volk nooit vertrouwd kon worden zo lang het niet zijn fouten tijdens de Tweede Wereldoorlog erkende. Zij toonden medeleven, erkenning en gaven compensatie voor hun fouten.

Japan gebruikte het San Francisco Vredesverdrag alleen voor zijn eigen voordeel en ontkende zijn morele verantwoordelijkheden. Zijn politici gaan door met het kwetsen van de slachtoffers door de Yasukuni tempel te bezoeken.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,
J.F. van Wagtendonk, voorzitter

Originele Engelse versie. Subject: 223e JES petitie 11 Juni 2013

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster
His Excellency Shinzo ABE
Prime Minister of Japan

The Hague, 11 June 2013.
Petition: 223
Subject: Consider Japan’s moral obligations from the recent past before changing the constitution.

Excellency,

At the expense of the individual victims of Japan’s occupation of territories in South East Asia during World Two Japan’s wealth grew since the San Francisco Peace Treaty of 1951. In particular, the Dutch from former Dutch East Indies, now Indonesia, were denied by this treaty to claim from Japan their individual loss of health and property. The parties to the treaty were generous to the Japanese people despite the cruel violations of human rights by the Imperial Military. The so called Yoshida-Stikker agreement turned out to be a farce leaving the Dutch surviving the Japanese concentration camps with a pittance. The traumas, ill health, loss of property and career they had to endure were forgotten. Those who survived and who are still alive suffer daily from the brutal and sinister treatment in the name of the Emperor at the hands of the Japanse military.

Prime Minister
In 1947 the United States of America drafted a new constitution for Japan bearing in mind how Japan terrorized its neighbors in war, violating human rights and looting the properties of individuals. In that constitution article 9 made it clear that Japan:
“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes.”
Now more than 60 years later you as Prime Minister want to change this noble article forgetting the reasons why the Americans put it in it in the first place. Unfortunately, one must admit that the ideal world has not materialized. War is still going on as the means settling disputes. In revising the present constitution Japan must settle its historic failures too. The moral obligation towards the victims of Japan’s military aggression is not only a must in preventing future wars, but is also in keeping with the Japanese aspired peace tradition.

Prime Minister
It appears that you and your party continue to glorify Japan’s military past. Changing the constitution and remembering the effective date of the San Francisco Peace treaty as restoration day, does not revive Japan’s economy. It does not restore a sense of hope and determination for the future. In practice it is contrary. As long as Japan does not acknowledge its World War Two moral responsibility to the victims and their next of kin, Japan’s relations in the world will be strained and suspect. You cannot pass this responsibility on to your and Japan’s children. You must act now, acknowledge the wrong doings of the Imperial Army and settle Japan´s moral obligations.
Germany did not need a peace treaty to recognize that there was hope and determination for the future. The post war leaders of Germany recognized immediately after the war that the German nation would never be trusted again as long as they did not acknowledge the wrongdoings during World War Two. They paid respect, acknowledged and compensated for their wrongdoings.

Japan used the San Francisco Peace Treaty only to its own benefit and denied its moral obligations. Its politicians continue to hurt the victims by visiting the Yasukuni shrine.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,
J.F. van Wagtendonk
President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

Een reactie op Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

  1. Anoniem zegt:

    Pracht video gemaakt, Nelly. Deze maand juli zal weer voorbij vliegen en dan de Herdenking van de Jap.capitulatie 15 Augustus a.s. Dan onze Indische Perkara. Alles tegelijk, maar het komt goed! Ted Hartman met dank aan allen die zich hiervoor inzetten, in het bijzonder het bestuur van de JES in samenwerking met het IP, SVJ, Matahari, Peggy Stein, Hans Vogelsang, Ben Vink enz,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.