Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

jesparapluVerslag demonstratie 9 april door dhr. Ted Hartman — De vaste kern demonstranten was weer aanwezig. De Japanse ambassadeur was niet aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen. Dat had hij van tevoren gezegd en met de voorzitter een andere datum afgesproken. Het gesprek zal inmiddels hebben plaatsgehad.  Dus was het een kort samenzijn deze keer met nog wel de minuut stilte voor hen die de kampen en bezetting niet overleefden, en het zingen van de Captive’s Hymn. Daarna de kumpulan voortgezet in Hotel BelAir.

De  voorzitter vertelde verheugd te zijn over de resultaten van de afgelopen Stille Tocht. De aanbieding van de 10.000 handtekeningen moet beslist een indruk hebben nagelaten. Kennismaking en discussie met de nieuwe voorzitter en leden van de vaste Kamercommissie van VWS verliepen in goede harmonie. Men was het erover eens dat de NIOD-rapporten besproken zouden worden. Doch eerst komt onze demonstratie op 14 mei, de tweede dinsdag van de maand. Welgemoed en met goede vooruitzichten besluit een opgewekte voorzitter de vergadering.

Leden-donateursvergadering wordt op 4 juni gehouden.

Vrije vertaling van petitie 221

 Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debt
NGO, Status Rost

Den Haag, 9 April 2013.

Zijne Excellentie Shinzo ABE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eerste Minister van Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Petitie: 221

Onderwerp: “Onderwijs”

Excellentie

De Engelse taal is een eerste klasse globaal communicatie instrument. Vele nuances zijn mogelijk om feiten en gevoeligheden uit te drukken. Indien de Gedeputeerde Permanente Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Genève, Mr. Takashi Okada, een aktieve bijdrage “heeft gemaakt” aan de aktiviteiten van de Mensen Rechten Raad sinds de oprichting en benadrukt dat hij het Universele Periodieke Overzicht ziet als een essentieel werktuig om de mensenrechten situatie te bespreken van alle VN lidstaten, dan verwelkomt men dit als een positief teken. Men verwondert zich er echter over als hij beweert dat Japan (gedeeltelijk) had ingestemd met het nakomen van aanbevelingen gedaan door de VN lidstaten, inbegrepen die aanbevelingen ter bevordering van de bescherming van de rechten van vrouwen, kinderen en invaliden. Om tegenwoordig werkelijk serieus enige verbeteringen in Japan´s Mensen Rechten politiek te realiseren moet men wel rekening houden met Japan´s vroegere schendingen van de Mensen Rechten. Het nemen van verantwoording voor vroeger wangedrag door Japan´s militairen en het onderwijs van de Japanse jeugd door onbevooroordeelde voorlichting over Japan´s recente geschiedenis zijn een allereerste vereiste. Door deze onloochenbare feiten van het verleden niet op te nemen in Japan´s Mensen Rechten politiek is de verklaring van Japan´s gedeputeerde in Genève van nul en generlei waarde.

Eerste Minister

Hetzelfde oordeel is van toepassing op de verklaring van de Japanse vertegenwoordiger dat de zaak van de “Troostmeisjes” niet moet verworden tot een politieke en diplomatieke kwestie. De Non-Gouvernementele Organisaties zijn niet geïnteresseerd in een simpele discussie met Japan over wat het gedaan heeft met betrekking tot “Troostmeisjes” en andere slachtoffers van Japan’s militaire terreur en beestachtigheid. Het is overduidelijk onvoldoende wat Japan heeft gedaan, omdat het Japanse “spijt en genoegdoenings fonds” niet gesteund is door het voltallige parlement of door individuele politici die doorgaan met ontkenningen van het verleden. Wat de NGO’s willen is een rechtstreekse en eerbare resolutie van zaken voor de slachtoffers en hun naaste familie. Zo niet, dan zal dit Japan en zijn volk voor eens en voor altijd blijven achtervolgen. 

Eerste Minister

De adoptie door de Raad van het Universele Periodieke Overzicht van Japan betekent niet dat alles in orde is met Japan’s Mensen Rechten politiek. Japan moet doorgaan met het herzien van zijn Mensen Rechten gedragswijze met de NGO´s zowel als van zijn eigen politieke systeem en zich ervan verzekeren dat deze herziening gedragen wordt door mensen die de gevolgen kennen en begrijpen van de verschrikkingen vroeger aangericht door Japan´s militairen. Het houdt onderwijs in voor Japan´s volk en het bijbrengen van begrip zowel in het Japans als in het Engels in het waarom de wereld zich zorgen maakt. Het vereist een onloochenbare toewijding van Japan´s parlement en zijn volk voor de Mensen Rechten. inbegrepen erkenning van wat geweest is.   

Wij ontvingen geen ontvangstbevestigingen van onze voorgaande petities.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F. van Wagtendonk, voorzitter

==

Originele petitie 221

 Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster

clip_image003 

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 9 April 2013.

Petition: 221

Subject: “Education”

Excellency,

The English language is a first class global communication instrument. Many are the nuances that can be used to express facts and feelings. If the Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations Office at Geneva Mr. Takashi Okada says that Japan “had been making” an active contribution to the activities of the Human Rights Council since its establishment and stresses that it saw the Universal Periodic Review as a vital mechanism to review the human rights situation of all United Nations Member States, then one welcomes this as a positive sign. However, one wonders if he then claims that Japan had agreed to (partially) follow up on recommendations made by United Nations Member States, including those recommendations promoting the protection of the rights of women, children, and persons with disabilities. To make any really serious improvements in Japan’s Human Rights policy today one must consider Japan’s past violations of Human Rights. The acknowledgement of responsibility for past misconduct by the Japanese military and the education of Japan’s young people through non biased information about Japan’s recent history are an absolute must. By not including these undeniable facts from the past in today’s Japan’s Human Rights policy the statement made by Japan’s representative in Geneva is null and void of any content.

Prime Minister

The same verdict applies to the statement by the Japanese representative that the issue of “Comfort Women” should not develop into a political and diplomatic issue. The Non-Governmental Organizations are not interested in simply a discussion with Japan about what it has done with regards to “Comfort Women” and other victims of Japanese military terror and brutality. Obviously it is not sufficient what Japan has done, as the Japanese “regret and reparations fund” is not supported by the full parliament or by individual politicians who continue to deny responsibility for the past. What the NGO’s want is a direct and honorable resolution of the issues for the victims and their next of kin. Anything less will continue to haunt Japan and its people for ages to come!

Prime Minister

The adoption by the Council of the Universal Periodic Review of Japan does not mean that all is well with Japan’s Human Rights policy. Japan must continue to review its Human Rights policy with the NGO’s as well as within its own political system and ensure this review is carried by people who understand and know the consequences of the violation of Japan’s military in the past. It involves educating Japan’s people and giving understanding both in Japanese and in English as to why the world is apprehensive. It demands an unbiased commitment by Japan’s parliament and its people to Human Rights, including recognition of the past.

We did not receive acknowledgement of our previous petitions.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

Een reactie op Maandelijkse demonstratie stichting Japanse Ereschulden

  1. Ted Hartman zegt:

    Nelly, banyak terima kasi. We beginnen aan volgende belangrijke stappen richting zowel eigen Nederlandse Regering als richting Japan. Op z’n minst kan Nederland bij monde van de coalitie (VVD+PvdA), in duidelijke bewoordingen Japan (ook) op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Een erkenning.en enige genoegdoening voor het leed de Indische Nederlanders aangedaan. Het Finaal Gebaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.