Wist u dit ?

gastpikiransUlrich Dreier Gligoor is 85 jaar en heeft het een ander van nabij meegemaakt. Er zijn video-interviews van hem gemaakt door Levende Herinneringen,zie hier onder ‘getuigen’, de presentaties 124 en 125

Geachte dames/heren,
Zijn de instanties nog steeds,  meer dan zestig jaar, bezig met de misleiding  over de backpay van het niet bestaande KNIL en Nederlands Indie.  Laat de Nederlandse Staat toch in hemelsnaam ophouden met de leugens die ons allemaal  bezighouden. Dat is pas democratie.  Al is het voor de Staat der Nederlanden ongunstig gevallen. Wanneer  er  geen duidelijkheid aan wordt gegeven zal door nabestaanden steeds worden herhaald.  Als ik het te weten komt hoe de vork aan de steel zit, moet U, de Staat der  Nederlanden en de media  toch ook weten. Daarom is misleiding een gevaarlijk iets en komt de waarheid toch boven.
Dit stuk had ik o.a. naar de J.E.S. verzonden en kreeg natuurlijk geen antwoord op. Lees U het onderstaande en graag bericht hierover. Zo neen, dan heb ik het goed onderzocht en kan ik naar een ieder toesturen.
U. Dreier Gligoor.
Asrtemisstraat 112
2624 ZS Delft

W I S T  U   D I T.
Eerst dit:
KNIL staat voor Koninklijk Nederlands Indisch Leger
knil staat voor Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger
KL staat voor Koninklijke Landmacht
Indo staat voor nazaten van de Nederlanders.
Uitzondering: Politici, geschiedkundigen en media enz.wisten dit.
Bronnen  Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie (NIOD) veteranen Stichting Administratie Indonesi Pensioenen (SAIP) defensie boek 1en 3, uitgegeven door de Indonesische Ambassadeur, eigen waarnemingen en bevindingen Boek I en III uitgegeven door de Indonesische Ambassadeur te den Haag en Mantelresolutie J. 570 en eigen ervaringen:.

Dat het KNIL in september werd   geliquideerd, om alles open te krijgen ,om op 20 september 1948 de grondwet te kunnen wijzigen.
Dat de brief van de legercommandant S.H Spoor  van 28 september 1948, dus n de liquidatie van het KNIL, waarin hij verklaarde, dat het KNIL gewijzigd te doen worden in het knil. Generaal Spoor was  ook een Indonesisch militair.
Dat deze brief werd verstuurd naar alle Militaire Gezaghebbende met de kanttekening Meesterlijk. Ik zou zeggen geen kunst aan.
Dat alle militairen van het KNIL moesten  overgaan naar het knil ( koninklijk Nederlandse-Indonesische leger van Uniestaat Nederland- Indonesi).  De wedde van de alle ambtenaren en de militairen werden overdragen aan de Republiek van Indonesi
Dat daarom  de KNIL-militairen hun achterstallige lonen, doorgebracht in de Japanse kampen, of andere claimen niet door de Nederlandse Staat werden uitbetaald. Ook niet door Republiek van Indonesi of Japan.
Dat men de misleidende term reorganisatie gebruikte.
Dat in de volksmond nog steeds  over het knil (KNIL) wordt gesproken. .
Dat er een Uniestaat Nederlands-Indonesichbestaat met aan het Hoofd Koningin Juliana en hare opvolgers.
Dat koningin Juliana ook om de tuin werd  geleid. Minister Drees,  hij zei haar, dat zij als Koningin de Nederlanden niet hoefde bang te maken, omdat zij onschendbaar als Koningin der Nederland. Maar als hoofd van de  Uniestaat Nederland-Indonesi is zij wel schendbaar
Dat er een nieuw leger voor die Uniestaat werd opgericht met dezelfde letters als die van het KNIL, alleen de I van Indisch werd Indonesisch.
Dat de uitspraak   KNILof  knil hetzelfde klink. Dwaalspoor gezet.
Dat men  van huize (politieke partij) moest komen om zulks te bedenken.
Dat de militairen van het knil later fuseerden  met het Indonesische Leger de Apris/T.N.I.
Dat de militairen van het knil konden kiezen uit 4 mogelijkheden:
a. overgaan naar Koninklijk Landmacht (KL) met 2 rangen beneden, de meeste kozen van de 2 slechten de besten.  Zij kozen voor de KL. Larie koek, want deze knil-militairen zijn Indonesische militairen..
b. overgaan naar het Indonesisch Leger met 2 rangen naar boven maar je werd genegeerd door de Indonesische militairen,
c. ontslag uit militaire dienst en moest jij voor jezelf zorgen.
d. Koos men voor het Indonesisch leger, dan ging men met 2 ragen vooruit, maar men wordt door de Indonesische militairen genegeerd
Dat alle procedures die men tegen de Staat der Nederlanden aanhangig hadden gemaakt door KNIL-militairen, door de rechter Niet ontvankelijk verklaard het-geen wil zeggen, dat de gronden juist waren, maar de gedaagde verkeerd was.
Dat hierdoor Nederland  geen nadeel zou  ondervinden
Dat Prins Bernhard werd geridderd door sergeant Kokkelink van het KNIL, een Indonesische ridder?
Kijk maar KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) geliquideerd—-?-werd koninklijk Nederlands-Indonesisch leger ( knil) gefuseerd—–? werd Apris/TNI.
Dat een geliquideerde KNIL-militair, een militair van de Apris/TNI,  van het vijandelijk leger TNI,  gedoogd wordt om een Nederlandse veteraan te zijn?
Dat de oorlogsmoorden, volgens de beschuldigingen van Heuting en zijn valse getuigen in 1969  begaan door de KNIL-militairen en Westerling, geen oorlogs-moorden waren maar broedermoorden. Wie waren dan de oorlogsmoordenaars?
Dat generaal Berenschot. Spoor enz.allen tot de Indonesische  militairen, T.N.I., behoren.
Dat dit leger, het knil, op 27 december 1949 had opgehouden te bestaan, zie art.31 lid 4 van de Mantelresolutie. J.570, maar niet 20 juli 1950 te 00.00 uur volgens K.B. no. K 309 ( men was het vergeten)
Dat volgens Boek III Van proclamatie tot onwankelbare eenheidstaat, uitgegeven door de Indonesische Ambassadeur het knil op  21 januari 1950 had opgehouden te bestaan.
Dat volgens de NIOD was dat op 26 juni 1950 (schrijffout?)

Dat niet Nederlands Indi op 27 december 1949 onafhankelijk (overgedragen en soeverein verklaard) werd overgedragen, maar de Souvereiniteit van Indonesi werd aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesi overgedragen.
Er staan twee fouten:
Ten eerste: Op 27 december 1949 werd niet Nederlands Indi aan de Republiek van Indonesi overgedragen maar werd er de souvereiniteit van Indonesi aan de Republiek van Indonesi overgedragen. Het woord soevereiniteit bestond toen niet. Thans wordt het verwezen naar het  soevereiniteit.
Ten tweede: Op 27 december 1949 werd niet de  Soevereiniteitaan de Republiek van Indonesi overgedragen maar een niet bestaand woord  de: Souvereiniteit aan de Republiek van Indonesi overgedragen.
Dit was toch een klucht die men in Amsterdam had opgevoerd. Soevereiniteit werd Souvereiniteit  Ook in Indonesi werd op hetzelfde tijdstip deze show opgevoerd.
Dat  er na de liquidatie nimmer een KNIL had bestaan
Dat volgens de site van, van Dale, het woord  Souvereiniteit niet bestaat.
Dat als voorbeeld aangehaald kan worden:: Een  makelaar (De Staat der Nederlanden) geeft  het huis van meneer A soeverein weg aan meneer B zonder dat meneer B eigenaar is van dat huis van meneer A. Meneer A had toch eerst zijn huis moeten overdragen aan de makelaar (De Staat der Nederlanden).
Dat er ook nimmer  een Nederlands Indie of Oost Indi had bestaan. De I van Indisch of  Indi werd Indonesi of Indonesisch.
Dat op 8 december 1941 Koningin Wilhelmina de oorlog met Japan had verklaard, maar niet de Gouverneur Generaal uit Nederlands Indi had gedaan.
Dat op 25 juli 1946, Milano-conferentie op Celebes werd het akkoord ondertekend, dat geheel Nederlands Indi,  inclusief Nederlands Nieuw-Guinea, vanaf de oprichting van de VOC, aan Indonesi werd overgedragen en soeverein verklaard. Het was de wil van Soekarno. Toen was Koningin Wilhelmina nog aan het bewind.
Dat op een Staatsblad van Indonesi  van 1948 No.224, van 21 september 1948, opgemaakt door  Luitenant-Gouverneur-Generaal van Indonesi, Abdulkadir Widjojoatmodjojo, waarin staat dat de naam Nederlands Indi in verband met de grondwet wijziging, mocht  worden  vervangen  in Indonesi. Het vreemde is dat het begint met:: N NAAM  DER KONINGIN, moest er niet staan IN NAAM VAN DE PRESIDENT. Dat dit staatsblad  sprekend  lijkt op die van een Nederlands Staatsblad.
Dat ook uit Boek I, getiteld De V.O.C. in de Indonesische Archipel: handeldrijven en koloniseren in Indonesi, uitgegeven door de ambassadeur van de Republiek Indonesi blijkt dat Oost Indi of Nederlands Indi niet meer bestaat. Met andere woorden, dat bij de oprichting van de V.O.C. Nederlands Indi, Indonesi werd.
Dat er nog 10 ridders  in leven zijn waarvan 1 Indonesische Ridder?
Dat burgers, de nazaten van de Nederlanders, de Indos , mochten kiezen of zij:
a. Nederlander wilde blijven. Bleven zij Nederlanders, dan moesten zij de reiskosten naar Nederland zelf bekostigen en moesten zij in Nederland  zelf werk zoeken. Verblijf men in een contractpension, dan moest men 60% van het inkomen  aan DMZ worden  overdragen.
b. Kozen zij voor het Warga Negara (Indonesisch Staatsburger) dan werden zij uit dienst direct ontslagen en verloren zij het Nederlanderschap. Zij werden dan stateloos omdat hun verzoek tot het Indonesische staatsburgerschap door Indonesi niet in verdere behandeling werd genomen. Dit was om zand in de ogen te strooien. Men was reeds door de Staat der Nederlanden,  als Indonesir aangemerkt .

Dat de Indos in eerste instantie werden genoemd:
Repatrianten ——? Immigrant—-?Emigrant —–? Buitenlander —–? Asielzoeker—-?, Indonesir, met een door het Ministerie van C.R.M. (thans V.W.S.), Nederlands paspoort?
Dat Soekarno op 5 februari 1956 de Uniestaat Nederland-Indonesi eenzijdig heeft opgezegd.
Dat de nazaten van de Nederlanders, de  Indos, in 1962, toen het ministerie van Dienst Maatschappelijk Zorg (DMZ),  een boekje meekregen met de titel Djangan Loepahmet huishoudelijke wenken voor gerepatrieerden?, uitgegeven door het C.C.K.P. Daarin staat o.a. in hoe je moest koken, wassen, opvoeding van kinderen, schoon houden van het huis enz. ?. Waarom kregen de Indos dit boekje. Zijn dit de normen en waarden van Nederland. Waarom gaf men dit boekje niet uit aan de asielzoekers, buitenlanders, allochtonen enz..
Dat er geen Indo bestaat omdat zij geen Indoland hebben. Men was Nederlander of Indonesir. Wat betekent INDO. Het betekent Indonesische Nederlander Door Opheffen (van Indisch of Indi). Alle Indos waren gewoon Indonesir met een gedoogde Nederland paspoort uitgegeven door minister Klomp van het ministerie van C.R.M. Ook de Molukkers werden dat. Zij werden eerst aangemerkt als REPATRIANTEN, daarna werd het  emigranten, dan immigranten en tenslotte asielzoekers .
Dat Soekarno een zoon is van een baron uit Wassenaar en dat de dochter van Soekarno,  Megawatti achter haar naam Soekernopoetri werd toegevoegd is om  aan te geven, dat zij van adel is.
Dat Soekernopoetri betekend  dochter van Soekarno, zoals Jan Pieter de  zoon van  Coen.
Dat een gewone piaji zijn zoon Soekarno nimmer een ingenieuropleiding kan bekostigen.
Dat de Indos of allen, die na de oprichting van de VOC geboren werden in Indonesi, zich legaal konden vestigen in Indonesi, met alle risicos van dien. Ik adviseer om dat niet doen. Je wordt door Indonesi vermoord. Eigenlijk hoefde men hoefde  geen Warga Negara aan te vragen.
Dat de Indos zich voelen  Nederlander te zijn omdat ik in de buik van mijn moeder Nederlands hoorde spreken de Europese scholen hadden bezocht, voertaal Nederlands, en veel voor het rood-wit-blauw had gedaan. Zij  verzetten zich tegen de Jappen, bersiaptijd meegemaakt, enz.   Zij kennen geen bevrijding zoals in Nederland ze viert..
Dat de Indos door de Nederlandse Staat Indonesir zijn geworden, met een gedoogde Nederlands Paspoort, omdat de gehele zgn. Indo-gemeenschap, van Sabang tot Merauke, met alles erop en eraan aan de Republiek van Indonesi werden verkocht/overgedragen aan het vijandelijk Indonesi.  (In de 20ste eeuw nog slavenhandel?).
Dat er  in het  huis van een Indo twee nationaliteiten bestaan.  De Indo zelf, door de Nederlandse politiek Indonesir gemaakt, met een gedoogd Nederlands paspoort en de kinderen die in Nederland geboren werden zijn Nederlanders?

Dat, Indonesi valsheid in geschrifte pleegt. Wanneer men een afschrift, gelijkluidend aan die van het origineel, van een geboorteakte of welk akte of officieel stuk aan Indonesi opvraag, dan krijg men een vertaalde versie van de Nederlands taal naar de  Indonesisch taal en ondertekend door een Indonesische ambtenaar. Ook wanneer men geboren is vanaf de oprichting van de VOC of in Nederlands Nieuw Guinea. Door de corruptie in Indonesi kost dus een afschrift handenvol geld.
Dat, Nederlandse instanties o.a. Justitie, Gemeenten enz. zulks een afschrift accepteerden. Dus Nederland is medeschuldig aan het plegen van valsheid in geschifte.
Dat het tijdelijk bestuur van Nederlands Nieuw Guinea  (NNG) bestuurd werd door ex NSB-ers en  dus ondeskundige zijn. De straf mochten de ex NSB-ers  kiezen uit: Straf uitzitten in Nederland of  NNG besturen. Ondeskundige zijn o.a. een straatagent kreeg de rang van Inspecteur 1e klasse, iemand die hier in Nederland niet hoger kon komen als administratief ambtenaar C.1, vanwege zijn/haar opleiding, kreeg in NNG de rang van hoofdgriffier enz.
Dat de Koninklijk Marine ex NSB-ers, als straf, stuurden  naar Indi of Nieuw Guinea waar zij een luizig bestaan kregen. De dienstplichten militairen daarentegen moesten hard werken.
Dat eigenlijk het hele Nederlands volk schuldig is aan dit gebeuren. Zie kiesstelsel toen, maar het ergste vind ik dat de christelijke partijen o.a. KVP, CHU, ARP (thans CDA) dit gebeuren hadden meeondertekend. Het gehele Nederlandse volk werd daardoor meegenomen en onkundig  gehouden. De Nederlandse Staat had het Nederlandse volk, tot op de dag van heden, niet juist werden voorgelicht.
Dat een ieder, ook al hadden ze hun ouders is Nieuw Guinea wonen,  die vanuit Nederland naar Nederlands Nieuw Guinea werden uitgezonden een verklaring dienden te ondertekenen die luidt: Men mocht geen nauwe kontakten onderhouden met de plaatselijke bevolking, in het bijzonder de Indische Nederlander.
Dat ik in 1953 in Nederlands Nieuw Guinea bij Nederlands Nieuw Guinea Petroleummaatschappij (NNGPM) solliciteerde en ik te horen kreeg dat ik was aangenomen en voor wat betreft huisvesting ik tussen de bevolking moest wonen.
Dat, toen ik in Nieuw Guinea bevorderd moest worden,  moest ik  bewijzen, dat ik Nederlander was. Ik had een Nederlands Paspoort.
Dat de Nederlands Regering zei, dat wij allen Nederlanders waren. Ook de inheemse bevolking. Dat was niet zo, omdat toen ik naar Nederland ging, ik met mijn broer naar een afdeling ging waar allen zgn. Indische Nederlanders zaten. (Indo,s moesten Indo,s  bestrijden)
Dat onze AOW met 10% is gekort. In het buitenland, Indonesi = Nederlands Nieuw Guinea gewoond en gewerkt te hebben. Dit blijkt, dat Nederlands Nieuw Guinea reeds Indonesisch was
Dat, toen ik in Nederland bevorderd werd ik geen bewijs moest overleggen dat ik Nederlander was.
Dat alle Indische Nederlanders in Nederland niet hoger kon komen dan administratief C1. Ook een gepensioneerde rechter bleef  C1.
Dat een bode  A.1 is geworden. Hij moest voor brieven schrijven en  geholpen worden door een collega.
Dat van de 6200 gedode KL-militairen er 4200 als vermist waren opgeven.Zij waren door de Indonesirs in stukken gehakt Waarvoor dan in Roemond herdenken?
Dat van de 2000 KL-militairen nog een aantal moet worden afgetrokken omdat wij de stukken van de lichamen moesten opruimen. Het gebeurde in 1947 te Tjimahi aan de Goenoeng Bohong.
Dat ondanks de waarschuwen van ons KNIL militairen en grote borden waarop staat met Verboden Toegang of Out of Bonds ten spijt die KL-militairen gingen toch de kampong in en waren op zoek naar vrouwen.
Dat de Nederlandse Staat de kinderen van Zuid-Afrikaanse KNIL-militairen, doorgebracht in de krijgsgevangenkampen, een uitkering wilt geven.
Dat, dat natuurlijk niet kan. Omdat ook zij KNIL-militairen waren. Het knil werd toch geliquideerd.? knil gefuseerd > Apris/TNI. Ergo Indonesische militairen.
Dat wanneer zij een uitkering krijgen, ook de kinderen van de Indos een uitkering moeten worden uitbetaald dit een stukje van de ijsberg is van het politiek gebeuren in Nederlands Indi/Indonesi.
Dat op 14 augustus 2005 de Javanen genoegdoening of excuses willen hebben van Nederland voor het optreden van Kapitein Westerling van het KNIL. Het KNIL werd toch geliquideerd. Er bestond geen KNIL. Via het knil (koninklijk nederlands-indonesisch lager) fuseerde het met de Apris/TNI, het Indonesisch leger. Ergo Westerling was een Indonesische militair ook Berenschot. Van de Indonesische of Japan krijgt men ook  genoegdoening.  . Zijn gedane moorden die hij pleegde waren broedermoorden en kan Nederland er niets aan doen.
Waarom wordt er thans gesproken over de Papoeas in Nieuw Guinea. In de tijd dat ik daar woonde was het overgrote deel van de bevolking pro-Indonesisch.
Dat, minister Bot (in Indonesi geboren. In dus een Indonesir met een gedoogde Nederlands Paspoort) bood de Indonesirs, namens de Staat der Nederlanden excuses, aan voor de gedane moorden tijdens de bersaptijd. Belachelijk
Dat ik over de troostmeisjes geen commentaar wil geven
Dat ik boeken over Indi nooit zal kopen omdat de boeken geschreven zijn door betweters zoals kinderen van ca. 8 jaar en door mensen die niet bewust hadden meegemaakt of van horen zeggen hebben geschreven. Ook die van dr. L. de Jong
Dat de leugen zo snel gaat, de waarheid achterhaalt het wel.
Auteur U. Dreier Gligoor

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

12 reacties op Wist u dit ?

 1. U.Dreier Gligoor zegt:

  Waar blijven de Indo’s met hun reaties of gaan zij zeggen zoals vele Indo’s altijd dat altijd doen;
  “Zoedach laat maar, het is toch al gebeurd”

  • Anoniem zegt:

   Opa wat heb je mooi geschreven… ik kom dat dus achter op 24 oktober 2016 om 1 uur snachts. Ik lig hier met trots in mijn warme bedje je verhaal te lezen. En ik vraag me eigenlijk af of mensen van deze tijd wel bewust zijn van de daden die men plegen. Het is een politiek conflict geweest. En niemand zou ooit de waarheid vertellen. Zo gaat dat met mensen. Daarom blijft mijn herrineringen met u zoals praten die blijf ik koesteren. En ik heb onthouden over het lange wijze praten met u. Dus ik heb veel van u geleerd en het houd me op de been. Dank u dat had ik nog willen zeggen toen u op het sterfbed lag. Maar ik zei stilletjes het is goed ga maar op reis. Terug waar je zo graag heen wilde gaan. En alleen jij weet die reis. Dag opa

 2. wil rappa zegt:

  U dreier gligoor is op 91 jarige leeftijd,14 mei 2015 te Delft overleden.Vaak stelde hij de vraag ,waarom geen antwoord van jullie.

  • Boeroeng zegt:

   Niemand reageerde in 2009. En het topic zakte weg, verdwijnt dan van de frontpage.
   Er was ooit een video- interview met meneer Dreier Gligoor op het internet. maar ik weet niet op welk adres. We waren verre familie.

   En dan dit:

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, ik heb de overlijdensannonce gezien.

 3. masrob zegt:

  Er kwam misschien geen reactie omdat de woede en verdriet zo luid en duidelijk klinken uit het stukje… Waarom reageren op iets waarvan je weet dat het uitmondt in een welles-nietes discussie waar niemand zich prettig bij voelt?

  Mijn condoleances aan de nabestaanden van dhr. Dreijer Gligoor.

  • P.Lemon zegt:

   @ masrob. “uitmondt in een welles-nietes discussie “.

   Enfin, toch zijn de opgevoerde items na datum in de loop der jaren in de discussies voor het voetlicht gebracht en vanuit verschillende invalshoeken bekeken.
   Jammer dat men toen ws door die stortvloed van als vaststaand aangenomen feiten terugschrok of niet wist waar te beginnen. Misschien had dhr Dreier Gligoor via ‘onze’ discussies het door hem verlangde commentaar dan toch gelezen/gekregen?
   RIP.

 4. Hans Boers zegt:

  Voor de nabestaanden van de Heer Dreijer Gligoor ook mijn oprechte condoleances en sterkte met het verlies. Moge de heer Dreijer Gligoor zijn eeuwige vrede en rust gevonden hebben in de schoot van zijn Allerhoogste…Amien.

 5. Boeroeng zegt:

  Jan Somers stuurde dit :

  rouwadvgliigoor

  —-

  zie het video interview met de heer Dreier Gligoor
  klik hier http://lhwebtv3.noterik.com/webtv2/generic.archive#
  en gebruik het zoekwoord gligoor

 6. Jan A. Somers zegt:

  Vandaag, 20 mei, is de uitvaart.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Weer eentje van de laatsten der oude garde naar Toean Allah of een andere bestemming, waar hij hopelijk zijn rust en vrede zal vinden.

   Pak Pierre

 7. Marsha rappa zegt:

  Zie bericht anoniem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.